Dosya no : 641-04-14-2008 karar no : 91
Yüklə 15.79 Kb.
tarix27.04.2016
ölçüsü15.79 Kb.

powerpluswatermarkobject74816880


DOSYA NO : 641-04-14-2008 KARAR NO :91
T.C.

MARDİN


İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/1125

KARAR NO : 2014/954


DAVACI :

DAVALI : Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü/Ankara
DAVANIN ÖZETİ : ... İli, ... Tapu Müdürlüğünde Tapu Sicil Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken kendi talebi üzerine Genel Müdürün 23.10.2013 tarihli Oluruyla... İli, ... Tapu Müdürlüğüne aynı unvanla naklen atanan davacının, söz konusu atama işlemi ile bu işlemin geri alınması talebiyle yaptığı başvurunun reddine dair (... Tapu ve Kadastro... Bölge Müdürlüğünün 06.01.2014 gün ve 100 sayılı yazısıyla bildirilen) İnsan Kaynaklan Dairesi Başkanlığının 20.12.2013 gün ve 31366/23189 sayılı işleminin; haksız ve hukuka aykırı olduğu iddiasıyla iptali istenilmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Mardin idare Mahkemesince, 2577 sayılı idarî Yargılama Usulü Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca dava dilekçesi ve ekleri incelenerek işin gereği görüşüldü:
2577 sayılı Kanun'un 7. maddesinin 1'. Fıkrasında, "Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hâllerde Danıştay’da ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür." hükmüne yer verilmiş, aynı Kanun'un 14/3-e ve 15/1-b maddelerinde ise, ilk inceleme aşamasında dava dilekçelerinin süre aşımı yönünden kanuna uygunluğunun inceleneceği ve; süresinden sonra açılmış bulunan davaların reddedileceği belirtilmiştir.
Diğer yandan; aynı Kanun'un 11. maddesinde aynen, "7. ilgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur.
2.Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır.
3.İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması hâlinde dava açına süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş sürede hesaba katılır." hükmüne yer verilmiştir.
Dava dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden; davacının ...'den ...'e atanmasına yönelik dava konusu işlemin davacı tarafından 08.11.2013 tarihinde öğrenildiği, bu işleme karşı 11. madde kapsamında 25.11.2013 tarihinde idareye başvurulduğu, bu başvurunun reddine yönelik dava konusu diğer işlemin 13/01/2014 tarihinde tebliğ edildiği, bakılan davanın ise 07/03/2014 tarihinde açıldığı anlaşılmaktadır.
Yukarıda aktarılan Kanun hükümlerine göre; bir idarî işlemin tebliği veya öğrenilmesi üzerine altmış günlük dava açma süresinin işlemeye başlayacağı, 11. madde kapsamında idareye yapılan başvurunun dava açma süresini durduracağı, anılan başvurunun reddi yolunda tesis edilen işlemin tebliği veya; öğrenilmesi üzerine dava açma süresinin kaldığı yerden yeniden işlemeye başlayacağı, buna göre yapılan hesaplamada, esasının incelenebilmesi için davanın altmış günlük dava açma süresi içerisinde açılmış olması gerektiği açıktır.
Dava konusu olayda; işlemin öğrenildiği 08.11.2013 tarihini izleyen gün dava açma süresinin işlemeye başladığı, 11. madde kapsamında yapılan 25.11.2013 tarihli başvuru ile dava açma süresinin durduğu, söz konusu başvuruya kadar on altı (16) gün geçtiği, başvurunun reddine yönelik işlemin tebliğ edildiği 13/01/2014 tarihini izleyen günden itibaren dava açma süresinin kaldığı yerden yeniden işlemeye başladığı ve bu tarihten itibaren dava açılıncaya kadar da elli iki (52) gün (toplamda 68 gün) geçtiği görülmektedir.
Bu durumda; 2577 sayılı Kanun'un 11. maddesine göre yapılan hesaplamada, toplamda altmış günlük dava açma süresi geçirildikten sonra açılan işbu davanın esasının incelenmesine olanak bulunmamaktadır.
Ancak; 2577 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesi kapsamında davacı tarafından sağlık özrüne dayalı olarak yer değiştirme suretiyle atanması talebiyle idareye yeni bir başvuru yapılarak, bu başvurunun reddi hâlinde altmış gün içinde yeni ve müstakil bir idarî dava açılabileceği belirtilmedir.
Açıklanan nedenlerle; 2577 sayılı Kanun'un 14/3-e ve 15/1-b maddeleri uyarınca davanın süre aşımı yönünden reddine, aşağıda dökümü yapılan 67,00-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, hükmün kesinleşmesinden sonra artan posta ücretinin davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren (30) gün içerisinde (Mahkememize verilecek dilekçeyle) Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere 10/04/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə