Dokumentac e
Yüklə 0.57 Mb.
səhifə6/6
tarix23.04.2016
ölçüsü0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6

Druh, množství, kategorizace a zneškodnění odpadů

Následující bilance některých druhů odpadů

Odpadu jsou zařazeny podle vyhl. MŽP č. 381/01 Sb. Katalogu odpadů.
1) odpady z demoličních prací a odstranění stávajícího vedení


název odpadu

Kategorie

katalog.

číslo


množství

(tuny)


způsob

zneškodněníodpadní beton

O

17 01 01

790

druhotné využití

odpad železa

O

17 04 05

490

druhotné využití

odpadní kovy

O

17 04 02

76

druhotné využití

odpadní keramika

O

17 01 03

22

druhotné využití

odpad zeleně

O

02 01 07

20

druhotné využití

2)odpady při výstavběnázev odpadu

Kategorie

katalog.

číslo


množství

(tuny)


způsob

zneškodněnívýkopová zemina

O

17 05 04

16 900

jiné využití

odpad z kanceláří

O

20 03 01

0,50

spalovna

400 tun výkopové zeminy bude použito na zahlazení stop po vybouraných základů odstraněných stožárů.
III.4. Ostatní:

Hluk:

Při výstavbě bude zvýšení hluku podstatně větší než u varianty základní (A), vzhledem k podstatně většímu pohybu motorových vozidel o 700 %. Vzhledem ke skutečnosti, že zvýšená autodoprava bude jednak rozložena do delší doby a bude lokalizována mimo chráněnou obytnou zástavbu, nedojde k překračování hygienických limitů pro hluk ve venkovním prostoru. Ostatní vlivy na hluk budou stejné jako u varianty základní (A).III.5. Doplňující údaje (např. významné terénní úpravy a

zásahy do krajiny:

Kabelizací nedojde k žádným významným terénním úpravám (navýšení nebo snížení stávajícího terénu), ale zemní rýhy budou fungovat jako meliorační odvodnění terénu a to především ve svahu vedoucího od Ďáblic směrem ke komunikaci Liberecké, kde by se eventuelně mohlo vyskytnout mírné zamokření orné půdy, především po delších deštích.
ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V

DOTČENÉM ÚZEMÍ

Všechny tyto údaje jsou shodné s variantou základní (A).ČÁST D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ

VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na

obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti:

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonom. vlivů:

Vliv na obyvatelstvo bude podobný jako u varianty základní (A).


D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima:

Negativní vliv na ovzduší (především emisemi z vyvolané autodopravy) bude relativně nízký a bude trvat pouze po dobu realizace stavby, ale vzhledem k době výstavby a prostoru budou tyto vlivy nižší než jsou příslušné hygienické limity, především pro oxidy dusíku. Klimatické poměry nebudou ovlivněny. V období provozu nebudou žádné vlivy na ovzduší.


D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a

biologické charakteristiky:

Vliv na hlukovou situaci bude znatelný pouze v období výstavby. Tento vliv bude krátkodobý a vzhledem k skutečnosti, že zdroje hluku budou pouze v místech kabelové rýhy a práce budou probíhat jen v denní dobu, nebudou překročeny limity dané NV ČR č.502/2000. V období provozu nebude žádný vliv na hlukovou situaci. Mírně negativní vliv bude v především v období výstavby, kdy bude zvýšená hladině hluku, která ale nepřekročí hygienické limity dané NV č.502/2000 Sb, kdy je při výstavbě povolena hladina venkovního hluku 50 dB(A) s korekcí +10 dB.D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody:

Rekonstrukční práce ani provoz nebudou mít vliv na povrchové nebo podzemní vody, za podmínky, že budou dodrženy všechny zásady o bezpečné manipulaci s ropnými látkami (motorovou naftou apod.).


D.I.5. Vlivy na půdu:

V úseku kabelizace dojde k vlivu na půdu vzhledem k výkopovým pracím a pohybu techniky podél ní. Tento vliv bude po ukončení stavebních prací ale zahlazen. Zemní rýhy budou v období těsně po ukončení stavebních prací fungovat jako meliorační, odvodňováním terénu a to především nad svahem od Ďáblic směrem ke komunikaci Liberecké, kde by se eventuelně mohlo vyskytnout mírné zamokření orné půdy, především po delších deštích.
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje:

Stavba nebude mít žádný vliv na horninové prostředí ani na přírodní zdroje.D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy:

Fauna a flora bude částečně negativně ovlivněna pouze v období výstavby. V části trasy bude na některých místech částečně odstraněna volně rostoucí zeleň v trase vedení a ochranném pásmu, bránící výstavbě a následnému spolehlivému provozu vedení ve smyslu Zák. č. 458/2000 Sb. Toto smýcení provede provozovatel vedení ve smyslu Zák. 458/2000 Sb v době vegetačního klidu, tak aby před zahájením realizace stavby již nebylo nutné jakýkoliv porost v trase vedení mýtit.

Po ukončení výstavby budou vlivy na floru oproti původnímu stavu snížené, neboť dojde k zúžení ochranného pásma z hlediska výše citovaného zákona , ale na faunu budou nulové.
D.I.8. Vlivy na krajinu:

Stavba nebude mít vliv na krajinu. Druhé vedení (nyní souběžné) bude nedotčeno. Vliv bude ale pouze na ráz krajiny, kdy negativní působení bude zmenšeno tím že budou uvolněny koridory přetínající Čimický a Ďáblický háj.


D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

V trase vedení 110 kV nebyly v současné době zjištěny žádné kulturní památky. Při výkopových pracích bude ale nutný občasný archeologický dohled z hlediska možných archeologických nálezů. Dále bude nutná koordinace se stavbami celoměstského významu jako jsou: mimoúrovňové křížení komunikace Liberecké a především stavba tratí vysokých rychlostí "Berlínská" větev v okolí komunikace Ke Klíčovu a Čakovické.


D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů:

Vlivy na životní prostředí budou pouze lokální (v místě stavby) s časově velice omezené. Vzhledem k lokalizaci stavby a jejímu rozsahu nemůže dojít k přeshraničním vlivům. Nejzávažnější negativní působení bude na ovzduší (emise z motorových vozidel) a na půdní ekosystémy v části kabelových rýh. Vliv na obyvatelstvo bude velice krátkodobý a lokální a nepřekročí limity dané příslušnými předpisy.D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných

haváriích a nestandardních stavech:

Hlavní zdravotní rizika jsou představována možností úrazu elektrickým proudem, při nedodržení pracovních povinností a bezpečnostních předpisů. Další rizika, mimo běžných úrazů nebo pádu do výkopu, jsou při manipulacích se zavěšenými břemeny a při pracích ve výkopech. Další rizika mohou nastat při haváriích motorových vozidel a strojů, nebo při doplňování pohonných hmot, při kterých může dojít k úniku ropných látek. Tato rizika je možno eliminovat především důsledným dodržováním, jednak manipulačních předpisů (při doplňování pohonných hmot), jednak důsledným sledováním a požadavky na dodržování pravidel bezpečného provozu na silnicích a komunikacích a vybavením na likvidaci případných úniků ropných látek.


Vypínání vedení

Před stavbou, v rámci přípravy projektu pro územní řízení a stavební povolení, je nutno projednat s provozním dispečinkem harmonogram eventuelního vypínání souběžného vedení.


Bezpečnostní rizika a požární rizika

Výčet možných havarijních situací, které by mohly nastat při krátkodobých poruchových stavech a je vzhledem ke standardnímu řešení stavby pouze teoretický a výskyt jednotlivých havarijních situací lze očekávat zcela výjimečně. Elektrické vedení může být zkratováno s následným vznikem požáru ( pád žhavých jisker do hořlavých hmot - především obilovin na orné půdě) a zastavením dodávek el.proudu – přesto je vznik požáru je velmi nepravděpodobný.

Riziko vzniku úrazu elektrickým proudem je minimální, protože ochrana odpojí vedení do 0,3 sec po zkratu. Existence ochranného pásma vylučuje poškození kabelů kořenovými systémy stromů a keřů.

Výčet možných havarijních situací, které by mohly nastat při krátkodobých poruchových stavech a je vzhledem ke standardnímu řešení stavby pouze teoretický a výskyt jednotlivých havárií lze očekávat zcela výjimečně.


D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí:

Nepříznivé vlivy na obyvatelstvo (především hluk z období výstavby) minimalizovány především používání strojů a zařízení s nízkými hlukovými emisemi, dále budou kompenzovány navýšením nabídky elektrické energie s vyšší spolehlivostí dodávek a to při stejném množství vedení, neboť rekonstrukce zahrnuje i možnost navýšení přenášeného výkonu při stejných požadavcích na nadzemní vedení. Eventuelní lokální mýcení porostů, které se nacházejí v ochranném pásmu se bude provádět ručně a výhradně v období vegetačního klidu a v rozsahu nezbytně nutném (není nutno vyklučit úplně všechnu zeleň), tak aby bylo možné hnízdění drobného ptactva. Za vyklučenou zeleň bude provedena výsadba zeleně v lokalitě doporučené ve vyjádření dotčeného orgánu státní správy. Stavební práce provádět šetrně k půdě, nájezdy kolové techniky ke stavebnímu pruhu volit po co nejkratší trase, při maximálně možném využití stávajících komunikací (i účelových). Po ukončení všech stavebních prací uvést stavební pruhy do původního stavu nebo stavu mu podobnému. Obnovit křovinatý porost a provést zatravnění volných ploch.


D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů: Použité metody při prognózování lze charakterizovat jako analýzu dosavadních znalostí a zkušeností ze stejných staveb a provozů. Výchozí předpoklady jsou dány jednak projektovou dokumentací (pro územním řízení), jednak terénními průzkumy a studiem literatury. Vlivy můžeme zásadně rozdělit na objektivně měřitelné (emise škodlivin do ovzduší, hlukové emise a podrobný biologický průzkum lokality, atd.). Další, neměřitelné vlivy, jsou rázu subjektivního hodnocení (vliv na ráz krajiny apod.) nadzemního vedení. Nadzemní vedení propojující dva energetické uzly (velké trafostanice) je budováno s výhledem na dlouhé období (řádově desítky roků), kdy jsou v podstatě známy jen výhledy. Další rozdíly ve výchozích podkladech je nesoulad mapových podkladů (M1:10 000) s Územně plánovací dokumentací (M1:10 000), kde mapy znázorňují skutečný stav užívání území a UPD schválený stav. Proto jsou někdy neshody zpracovatelů dokumentace a některými orgány státní správy o aktuálním stavu v terénu. Proto také někdy dochází ke střetu zájmů provozovatelů nadzemních energetických vedení VVN a majitelů pozemků v jejich ochranném pásmu.
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při zpracování dokumentace:

Nedostatky jsou přesně stejné jako u s varianty základní (A).
ZÁVĚR varianty C:

Vliv stavby podzemního kabelového vedení v úseku TR Sever - TR Východ bude pouze v období stavebních prací. Nejzřetelnější vliv bude na floru při provádění výkopů pro kabelové vedení. I toto negativní působení bude po ukončení zemních prací odstraněno uvedením pozemků do původního stavu. Zmenšení ochranného pásma a uvolnění energetických koridorů v Čimickém a Ďáblickém háji umožní rozšíření zeleně. V provozu nebude mít zrekonstruované vedení žádný vliv na životní prostředí.ČÁST E.

Porovnání variant řešení záměru.

Záměr - rekonstrukce a změna trasy vedení 110 kV (V115/116), je v dokumentaci řešen ve třech variantách.


Varianta "A" jako základní, spočívá jednak ve změně trasy v úseku portál TR Sever - lomový bod R2 a jejím přeložení do souběhu s vedením 110 kV (V114/113). V úseku lomový bod R2 - lomový bod R4 vede vedení ve stávající trase. V úseku lomový bod R4 - R19 (původní trasa prochází nyní zastavěným územím) se překládá do souběhu s vedením110 kV (V114/113), resp. (V114/109). Od lomového bodu R20 po portál TR Východ, se vedení vrací do původní trasy. Na celé trase, mimo úseku mezi lomovými body R12 - R18 (vedení na čtyřsystémových stožárech (V115/116) společně s (V114/109)), bude nové vedení zavěšeno na dvousystémové stožáry. Nová elektrovodná lana umožní zvýšení přenosu elektrické energie na cca dvojnásobek.

Varianta "B" spočívá jednak v zachování stejného trasování jako varianta "A", ale v demontáži obou vedení (V 115/116) a (V114/113) resp. (V114/109) a jejich přivěšení na společné čtyřsystémové stožáry, při zachování stožárových míst vedení (V114/113) resp. (V114/109).
Varianta "C" uvažuje s kabelizací celé trasy (trasa jako při variantě "A").
Období provozu:

Varianty "A" i "B" , co se týče vlivu na životní prostředí v období provozu jsou srovnatelné. Mimo vlivu na avifaunu je vliv na životní prostředí téměř nulový. Negativní je ale vliv na avifaunu, kde může dojít (a dochází) ke kolizi ptáků s elektrovodnými lany. Varianta "C" má menší vliv na životní prostředí.

Varianty "A" a "B" jsou provozně jednodušší a to jak z hlediska kontroly vedení, tak jejich oprav, ale ve variantě "B" neumožní zásobování elektrickou energií TR Letňany při poruše kteréhokoliv z vedení (V 115/116) a (V114/113) resp. (V114/109). Kabelové vedení ve variantě "C", je provozně náročnější (má 5x větší ztráty) ale má nulový vliv na ráz krajiny, než varianty "A" a "B" a z nich především ve varianta "B".
Období výstavby:

Pro všechny tři varianty je společné svěšení stávajícího vedení (V115/116) a opuštění trasy v úsecích: portál TR Sever - lomový bod R2, procházející Čimickým hájem, a v úseku mezi lomovými body R4 - R19, procházející Ďáblickým hájem a obytnou zástavbou, včetně zahlazení stop po stožárech.


Varianta "A" je stavebně jednodušší, má menší požadavky na dopravu, a vzhledem k nižšímu počtu bouraných základů i menší vliv na hlukovou situaci a emise škodlivin z vyvolané autodopravy než ostatní dvě varianty.
Varianta "B" je stavebně komplikovanější vzhledem k vyšší náročnosti na bourací práce a zvýšení množství převážených hmot o cca 200%, (odpadů) tím zvýšení hladiny hluku a emisí z autodopravy, oproti variantě "A".
Varianta "C" je stavebně nejkomplikovanější, neboť mimo výkopové rýhy (dvě) by bylo nutno provádět protlaky pod komunikacemi, které by nebylo možno překopat. Množství převážených hmot by bylo oproti variantě "A" cca o 700% větší. Další komplikace by nastaly v území u Ďáblic, především v okolí hvězdárny, kde se v trase nachází skalnaté podloží. Nutno si také uvědomit, že zemní rýha pro kabely tvoří v drenáž pro zrychlený odtok vsakovaných srážkových vod, čímž může dojít i k ovlivnění fauny a flory především na rovinatých plochách pod svahem u Ďáblic.

Pro přehled je uvedena tabulka, ve které je jako základní uvedena varianta "A".


Přehled a porovnání vlivů při výstavbě:

Vlivy


varianta

"A"

varianta

"B"

varianta

"C"

na zdravotní stav obyvatelstva

0

0

0

na ekonomický a sociální stav obyvatelstva

0

0

0

na ovzduší a klima

0

-

-

na hlukovou situaci

0

-

- -

na povrchové a podzemní vody

0

0

- - -

na půdu

0

0

-

na horninové prostředí a přírodní zdroje

0

0

0

na faunu

-

-

O

na floru

0

0

- - -

na ekosystémy

0

0

- - -

na krajinu

+ -

+ -

O

na hmotný majetek a kulturní památky

0

+

+ -

symboly: 0 varianta "A"

0 nulový vliv


  • nevýznamné zlepšení vlivů

 zlepšení vlivů

 podstatné zlepšení vlivů

 nevýznamné zhoršení vlivů

 zhoršení vlivů

 podstatné zhoršení vlivů

 nelze jednoznačně určit
Zde je ale nutno konstatovat, že podzemní vedení (kabelové) je velmi obtížně realizovatelné, jednak z hlediska velmi vysokých nákladů, ale především z hlediska křížení inženýrských sítí a komunikací nalézajících se v trase vedení. Výkopové práce v úseku jižně od Ďáblic jsou jen velice obtížně realizovatelné vzhledem k výstupu buližníku.

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že nadzemní vedení je k životnímu prostředí ohleduplnější.ČÁST F.

Celkový závěr.

Rekonstrukce a změna trasy nadzemního vedení 2x110 kV (V115/116) ve variantě "A" nebude mít jak při stavebních pracích tak při provozu výrazně negativní vliv na životní prostředí v dotčené oblasti.

Rekonstrukce a změna trasy nadzemního vedení 2x110 kV (V115/116) ve variantě "B" bude mít při stavebních pracích větší negativní vliv na životní prostředí v dotčené oblasti než varianta "A". Při havarijních situacích provozu může dojít k výrazně negativnímu působení na zásobování TR Letňany a jím zásobovanou oblast elektrickou energií. Zvětšení negativní působení na ráz krajiny čtyřsystémovými stožáry oproti dvěma dvousystémovým nelze jednoznačně prokázat.

Rekonstrukce ve variantě "C" - přemístění nadzemního vedení (V115/116) do podzemí zvětší negativní působení na životní prostředí nejen v období výstavby, ale i částečně za provozu.


Z faktů uvedených u jednotlivých variant řešení rekonstrukce vedení (V115/116) vyplývá, že nejzávažnější zatížení území a faktoru pohody pravděpodobně dojde v době výstavby - zvýšená doprava, hluk a prašnost, které lze řešit vhodnou organizací práce a přísnou technologickou kázní.

Na základě provedeného Hodnocení vlivu stavby na životní prostředí ve smyslu zákona č.100/2001 Sb. lze konstatovat, že z hlediska umístění, napojení stavby, jejího vzhledu a rozsahu nemá stavba ve variantách "A" i "B" zásadní vliv či zásadně negativní dopady na životní prostředí. Z hlediska provozu rozvodných sítí je varianta "A" vhodnější než varianta "B".


Z předložených tří variant jsou k životnímu prostředí šetrnější nadzemní varianty především v období výstavby, z kterých se ale z provozních důvodů doporučuje k realizaci varianta "A".

Na základě získaných informací a doložených faktů lze konstatovat:


REKONSTRUKCE A ZMĚNA TRASY NADZEMNÍHO

vedení 2x110 kV (V 115/116)
ve variantě "A"
v dané lokalitě ve vztahu k životnímu prostředí

je

ÚNOSNÁ.ČÁST G.

Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru.

Důvodem stavby je uskutečnění celkové rekonstrukce a změny trasy nadzemního přenosového vedení 2x110 kV V115/116 TR Sever - TR Východ, včetně uvolnění energetického koridoru protínajícího Čimický a Ďáblický háj a vedoucí zastavěným územím Kobylis a Proseku. Stavba zabezpečí přenos většího výkonu bez nároků na výstavbu další linie nadzemního vedení VVN a spolehlivější zásobování obyvatel Prahy elektrickou energií. Při stavbě budou použity materiály a komponenty obvyklé pro stavbu nadzemního vedení o napětí 110 kV. Negativní vlivy na obyvatele poblíž stavebního pruhu a stožárových míst budou krátkodobé. Obyvatelé budou po krátkou dobu vystavení zvýšenému hluku (při odstraňování starých základů stožárů) a krátkodobě zvýšené prašnosti z pojezdů techniky. V trase rekonstruovaného vedení vedoucí v trase stávajícího vedení 110 kV budou zachována stávající stožárová místa. Z důvodu snadnějšího projednání s majiteli pozemků byla zvolena varianta umístění stožárů v místech stávajících. Realizačně je tato varianta dražší, z důvodu nutnosti úplného vybourání stávajících základů. V trase, která vede mimo původní budou nová stožárová místa. Nová trasa vedení 110 kV je situováno převážně mimo městskou obytnou zástavbu. Nová trasa vedení 110 kV (V115/116) je situované v souběhu se stávajícím vedením 110 kV (V114/113) resp. (V114/109). Trasa vedení plně respektuje sídlištní zástavbu, v žádném případě nedochází k bezprostřednímu dotyku s obytnými domy a to ani svým ochranným pásmem.

Vlivy navržené varianty na půdu, vodu, ovzduší se budou projevovat pouze po krátkou dobu a to po dobu výstavby. Po ukončení výstavby tyto vlivy ustanou. Na živou přírodu bude negativní působení vlivem použitím akustických a světelných bójí na vedení a stožárech mnohem nižší než na původním vedení (především v pásu souběžném s Čimickým a Ďáblickým hájem), neboť vyletující ptáci budou varováni před překážkou tvořenou jimi. Rostlinný pokryv v ochranném pásmu VVN bude částečně odstraněn (zeleň vyšší jak 3m bude smýcena), a to v období vegetačního klidu.

Stavbou v žádném případě ale nedojde ke zničení nebo poškození rostlinných druhů, které jsou na seznamu zvláště chráněných nebo kriticky ohrožených druhů vzhledem ke skutečnosti, že se v trase nenacházejí. Tyto druhy byly terénním průzkumem téměř stoprocentně vyloučeny.

Odstraňování původního vedení a částečné odbourání jeho základů procházející Čimickým a Ďáblickým hájem bude provedeno maximálně šetrně k vegetaci za využití stávajících účelových komunikací. V těchto místech nebude nasazena běžná těžká technika a bude se v maximálně možné míře využívat ručního nářadí. Eventuelně poškozené stromy nebo keře budou ošetřeny. Takto uvolněné koridory budou uvedeny do původního stavu, resp. mohou být osázeny keři nebo stromy, po předchozím projednání s odborem ŽP MHMP.

Celkově lze konstatovat, že pouze v období výstavby dojde k malému a časově omezenému negativnímu působení na obyvatele (a to pouze při průchodu zastavěnou oblastí) i přírodu. Vlastní provoz nebude mít žádný negativní vliv.ČÁST H.

PŘÍLOHY


Vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy

Seznam pozemků zasažených stavbou

Typy stožárů

FotodokumentaceDatum zpracování dokumentace: prosinec 2003
Zpracovatel dokumentace: Ing. Miroslav PTÁČEK

autorizace: 127/12/OPVŹP/94


bydliště: U Svodnice 102

104 00 Praha -Královice


telefon: 267 711 262

mob. 603 319 833


Na zpracování dokumentace se dále podíleli:

Mgr. Oldřich SYCHRA

Mgr. Vendula SYCHROVÁ

Ing. Radek PTÁČEKp. František ŠMAT

1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə