Dokumentac e
Yüklə 0.57 Mb.
səhifə1/6
tarix23.04.2016
ölçüsü0.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6D O K U M E N T A C E
E.I.A.

vlivu stavby na životní prostředí

dle zákona č.100/2001 Sb.

Rekonstrukce a přeložka vedení
2x110 kV (V115/116)
TR Sever - TR Východ

Praha prosinec 2003


OBSAH strana
ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 4

1.Obchodní firma 4

2.IČ DIČ 4

3.Sídlo(bydliště) 4

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného 4

zástupce oznamovatele


ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 5

I. Základní údaje 5

I.1. Název záměru 5

I.2. Kapacita (rozsah) záměru 5

I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 5

I.4. Charakteristika záměru a možnost kumulace s jinými záměry 6

I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně

přehledu zvažujících variant a hlavních důvodů (i z hlediska

životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 6

I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 7

I.7. Před. termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 9

I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 9

Varianta A rekonstrukce a změna trasy vedení 10
II. Údaje o vstupech 12

II.1. Půda (např. druh, třída ochrany, velikost záboru) 12

II.2. Voda ( např. zdroj vody, spotřeba) 13

II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje (např. druh, zdroj,

spotřeba) 13

II.4. Surovinové zdroje 13

II.5. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (např. potřeba

souvisejících staveb) 14

III. Údaje o výstupech 16

III.1. Ovzduší 16

III.2. Vody 17

III.3. Odpady 17

III.4. Ostatní (např. hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy -

přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omeze 18

III.5. Doplňující údaje (např. významné terénní úpravy

a zásahy do krajiny) 19ČÁST C.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 20

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik

dotčeného území 20

C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí

v dotčeném území 34

C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném

území z hlediska jeho únosného zatížení 43


ČÁST D.

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU

NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 43

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo

a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 43

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 43

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 44

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické

charakteristiky 44

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 44

D.I.5. Vlivy na půdu 44

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 45

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 45

D.I.8. Vlivy na krajinu 45

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 46

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z

hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti

přeshraničních vlivů 46

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných

haváriích a nestandardních stavech 46

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,

popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí 47

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích

předpokladů při hodnocení vlivů 48

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí,

které se vyskytly při zpracování dokumentace 48

ZÁVĚR varianty A: 49

Varianta B - nadzemní vedení v souběhu 4x110 kV 50 ZÁVĚR varianty B 61

Varianta C - podzemní vedení 62

ZÁVĚR varianty C: 72ČÁST E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 73ČÁST F.

CELKOVÝ ZÁVĚR 76ČÁST G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECH. CHAR. 77ČÁST H.

PŘÍLOHY 79ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma: Pražská energetika a.s.

2. IČ: 60 19 39 13


3. SÍDLO: Na Hroudě 1492/4

100 05 Praha 10
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného

zástupce oznamovatele

Ing. Vladimír ŠALEK

Na Pankráci 38

140 00 Praha 4

místopředseda představenstva a technický ředitel

tel.: 267 051 111

ČÁST B.

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
I.1. Název záměru:

Rekonstrukce vedení 110 kV TR Sever – TR Východ (V 115/116).


I.2. Kapacita (rozsah) záměru:

Rekonstrukce a částečně nová trasa vedení 110 kV (V115/116) je navržena s dvěmi potahy směrem z TR Sever - TR Východ. Do TR Východ bude zaústěn pouze pravý potah (V116) (pravý potah ve směru k vyšším číslům). Levý potah (V115) bude průběžný a propojený s levým potahem vedení 110 kV TR Východ – TR Malešice před TR Východ z bodu R21 na bod R24. Typ vodiče 2 x 3 x AlFe 680/83 s jedním kombinovaným zemnícím lanem s minimálně 48 optickými vlákny např. 1 x KZL AA/ACS 197/29 –23 od firmy ALCATEL. Konečný výběr optických vláken a vlastní propojení KZL bude dle konečného požadavku PRE a.s. a to v závislosti na průběhu zkratových proudů. Zvýšení přenášeného výkonu o 100%.


Délka vedení 110 kV : 7,2 km

Jmenovité napětí : 110 kV

Nejvyšší napětí pro zařízení : 123 kV

Kmitočet : 50 Hz

Max. přenášený výkon jednoho systému : 223,8 MW

Max. proudová zatížitelnost : 1175 A

Max. přenášený výkon jednoho systému : 223,8 MW

Počet systémů : dvaI.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území):

kraj: Praha

obec: Praha

část obce: Praha 8 – Bohnice

Kobylisy

Dolní Chabry

Ďáblice

Střížkov
Praha 9 – LetňanyProsek

Vysočany
I.4. Charakteristika záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Rekonstrukce a přeložky stávajících vedení 110 kV (V115/116 a V109/114).

Jedná se o nevýrobní , účelovou rekonstrukci a přeložku liniových staveb pro přenos elektrické energie o napěťové hladině 110 kV. Kumulace jiných záměrů, než přenosu elektrické energie v území vymezeném trasou vedení 110 kV a šíří jeho ochranného pásma, je v důsledku ochranného pásma nadzemního vedení VVN 110 kV o šířce 31,2 m (dle zákona č. 458/2000 Sb.) téměř vyloučena.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled

variant s odůvodněním výběru:

Účelem výstavby vedení 2x110 kV je zajištění požadavku zvýšené dodávky elektrické energie v oblasti hl. m. Prahy, na základě koncepce rozvoje elektrizační soustavy na území hl. m. Prahy. Jedná se o vedení 2x110 kV (V115/116) z roku výstavby 1928 známé původně jako vedení 110 kV TR Šutka – TR Vršovice. Trasa původního vedení byla několikrát měněna a překládána. V roce 1957 bylo vedení zaústěno do TR Sever a do TR Východ. V roce 1970 byla provedena, v souvislosti s výstavbou vedení TR Sever - TR Letňany - TR Malešice V113/114, V109/114 (vedení V113/109 zaústěno do TR Letňany), přeložka mezi stávajícími stožáry číslo 36 – 38. U stávajícího vedení je již překročena životnost stožárových konstrukcí i technické provedení neodpovídá dnešním požadavkům na spolehlivost a schopnost přenosu požadovaných výkonů. Z těchto důvodů je navržena celková rekonstrukce vedení 110 kV V115/116 tj. výměna dožitých stožárových konstrukcí, fázových vodičů, zemnícího lana, armatury a izolátorových závěsů. Stávající trasa vedení 110 kV V115/116 prochází navíc hustě zastavěným územím sídlišť Kobylisy, Střížkov a Prosek. Z úseku sídliště Kobylisy, Střížkov a Prosek bude vedení přeloženo do souběhu se stávajícím vedením 110 kV V113/114 a 109/114, energetický koridor v tomto úseku bude opuštěn a nebude dále využit pro vedení VVN.

Od rohového stožáru před benzinovou stanicí OMW až ke garážím Klíčov budou vedení 110 kV (V115/116 a 109/114 mezi body R13 - R18) vedeny na čtyřsystémových stožárech (dvakrát soudek).

Při rekonstrukci vedení je možno uvažovat v podstatě se třemi variantami, při kterých zůstane zachován energetický koridor, tvořený vedením V113/114 a 109/114.

Varianta první (A) spočívá v demontáži stávajícího vedení v trase od TR Sever po TR Východ a výstavby nového vedení na dvousystémových stožárech a to v trase souběžné s vedením V113/114 a 109/114.
Varianta druhá (B) spočívá ve demontážích stávajících vedení V115/116, V113/114 a 109/114 a jejich nové vedení na čtyřsystémových stožárech (dvakrát soudek) v trase vedení V113/114 a 109/114.
Poslední varianta (C) spočívá ve svěšení vedení V115/116 a jeho uložení do kabelu, který povede podél vedení V113/114 a 109/114 a bude s ním tvořit energetický koridor.


I.6. Popis technického a technologického řešení záměru:

a) Demontáž stávajícího vedení 110 kV (V115/116)

Vedení 110 kV V115/116 bude v celém úseku od TR Sever po TR Východ demontováno. V úsecích procházejících Čimickým hájem obytnou zástavbou sídliště Kobylisy, Ďáblickým hájem, sídlištěm Ďáblice, Prosek I., II, a III. bude opuštěn energetický koridor a vedení bude přeloženo do souběhu s vedením 110 kV V113/114, V109/114. V místech průchodu lesními porosty a soustředěnou zástavbou sídlišť bude vedení demontováno, ocelové konstrukce stožárů skáceny (nebo v rizikových místech - především v lesních porostech Čimického a Ďáblického háje - demontovány ve vztyčeném stavu), fázové vodiče a zemnící lano stočeny, izolátorové závěsy demontovány a základové díly stožárů budou rozrušeny do 1 m hloubky pod úroveň terénu především ruční kompresorovou sbíječkou a odvezeny. V oblasti Čimického háje se jedná o jeden stožár nalézající se cca 80 m od okraje zalesnění, který je ale přístupný z účelové komunikace a komunikace Rohnertovy a dále k němu lesním průsekem. V Ďáblickém háji se jedná o tři stožáry, kde první se nalézá cca 50 m od severního okraje zalesnění poblíž polní cesty z které je v průseku přístupný. Druhý stožár se nalézá téměř uprostřed zalesnění cca 40 m od lesní cesty a je dobře dosažitelný v průseku. Poslední stožár se nalézá na jižním okraji zalesnění a je přístupný účelovou polní cestou severně od křižovatky ulic Javorová a Modřínová. Zbytky základů budou přehrnuty zeminou a bude provedeno ozelenění. V ostatních místech tj. od R2 až R4 a R19 až R22 bude provedena demontáž, ale trasa vedení bude zachována. V místě stávající trasy budou nové rohové stožáry umístěny ve stávajících místech rohových stožárů, kde bude nutno demontovat celý základový díl stávajícího rohového stožáru. Celý základový díl bude bourán do hloubky cca 1,5m pod povrch strojní sbíječkou, dále pak ruční kompresorovou sbíječkou.

V celém úseku stávajícího vedení 110 kV V115/116 bude provedena demontáž stávajících dvousystémových stožárů typů (soudek a stromeček), včetně izolátorové výzbroje a likvidace stávajících betonových základů do hloubky 1 m pod úroveň terénu, demontáž stávajících fázových vodičů a stávajícího zemnícího lana. V místě umístění rohových stožárů ve stávající trase vedení 110 kV budou základy odstraněny celé.
celkový počet demontovaných stožárů …………………. 38 ks

z toho: nosných ……………………………. 27 ks

kotevních ……………………………. 11 ks
demontáž fázových vodičů 2 x 3 x 185 AlFe 6

v úseku dlouhém …….. 7 km

demontáž zem. lana 185 AlFe 6

v úseku dlouhém …….. 7 kmb) Demontáž stávajícího vedení 110 kV V109/114 :

Ve stávající trase vedení 110 kV V109/114 bude nutno demontovat stožáry v úseku od stávajícího stožáru číslo 30 až do stávajícího stožáru číslo 36 (uvolnění trasy pro čtyřnásobné vedení 110 kV v úseku R16 až R18). Dále bude nutno demontovat stávající stožár číslo 27. Základy budou vybourány v do hloubky 1 m pod povrch a překryty zeminou. Místa budou pouze oseta travním porostem, neboť na jejich místa budou umístěny základy pro čtyřsystémové stožáry.


celkový počet demontovaných stožárů………………… 8 ks

z toho: nosných ………………………………. 4 ks

kotevních…………………………………. 4 ks
demontáž fázových vodičů 2 x 3 x 240 AlFe 6

v úseku dlouhém …….. 1,624 km

demontáž zem. lana 185 AlFe 6

v úseku dlouhém …….. 1,624 km


Základy stožárů - rozměry:

nosný stožár 1,7 x 1,9 x 2,1 m

kotevní 3,0 x 3,0 x 2,9 m

I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace a jeho ukončení:

Zahájení: Předpoklad 2004

Dokončení: Předpoklad 2006

I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků:
Kraj: Praha

Okres: Praha

Obec: Praha

Část obce: Praha 8, Praha 9

Katastrální území: Praha 8 – Bohnice

Kobylisy


Dolní Chabry

Ďáblice


Střížkov
Praha 9 – Letňany

Prosek


Vysočany


Varianta A

Rekonstrukce a změna trasy vedení 110 kV (V115/116) s použitím dvou a čtyřsystémových stožárů.

Stožáry :

Pro předmětné vedení 110 kV jsou navrženy čtyři druhy stožárů. Jedná se o ocelové, příhradové, jednodříkové stožáry v konfiguraci soudek úzký. Povrchová úprava stožárů je řešena zinkováním v lázni, možný je též základní a krycí nátěr, případně bez nátěru. Všechny stožáry na přání provozovatele budou opatřeny nerozebíratelnými spoji do výšky 3 m u diagonálních výztuží a opatřeny stupačkami.

V trase vedení 110 kV budou použity stožáry typu „úzký soudek“ a to jak nosné tak rohové, případně rohové výstužné jen v některých případech pro velké úhly zalomení trasy vedení 110 kV budou použity stožáry typu „Janda“ IV se zesílenými rohovými úhelníky. Jedná se zejména o body R1, R20, R21 a R24. V místě podcházení trasy souběžného vedení 110 kV budou použity podchodové stožáry „lehké“ v bodech R5, R6 a při křížení před benzínovou pumpou OMV, v prostoru ulice Kbelská, podchodový stožár I. a podchodový stožár II.

Od bodu R16 až bod R18 budou použity čtyřsystémové stožáry typu „dvojitý soudek“.

V areálu TR Východ bod R22 bude použit stožár typu „Janda“, kde budou konzole prostřídány, tak aby bylo vyhověno napojení jedné linky 110 kV (V116). Na stožáru bude osazen pouze poloviční počet konzol.
celkový počet stožárů ………………… 35 ks

z toho: nosných ………………………………. 22 ks

kotevních…………………………………. 11 ks

podchodový ……………………………… 2 ks


Základy stožárů :

Základy stožárů budou provedeny dle výpočtu projektanta statika na základně řádně provedeného inženýrskogeologického průzkumu. Základ pro stožár poblíž jezírka u hvězdárny nebude umístěn blíže jak 50 m od něj. U stožárů typu „úzký soudek“ a podchodových stožárů jsou uvažovány blokové základy dle únosnosti zeminy v daném stožárovém místě. Stožáry typu „Janda“ IV jsou uvažovány se základy na jednotlivých betonových patkách. U čtyřnásobných stožárů typu „dvojitý soudek“ jsou uvažovány základy samostatné na jednotlivých betonových patkách.


Základy stožárů - nosný stožár 1,7 x 1,9 x 2,1 m

kotevní 3,0 x 3,0 x 2,9 m

podchodový 3,3 x 3,3 x 2,5 m

Fázové vodiče:

Fázové vodiče v celém úseku vedení 110 kV V115/116 budou

2 x 3 x AlFe 680/83.

Minimální výška vodičů nad terénem dle ČSN 33 3300

(Stavba venkovních silových vedení) je : 6 m

Na přání investora a z důvodu bezpečného provozu vedení a na základě průběhu vedení po okraji městské zástavby a zástavby silnic je minimální výška vodičů nad

terénem stanovena na : 7m
Zemnící lano:

Předmětné vedení 110 kV bude opatřeno zemnícím lanem 1 x KZL s minimálně 48 optickými vlákny. Konečný počet optických vláken a vlastní propojení bude dle konečného požadavku PRE a.s. a v závislosti průběhů zkratových proudů.


Izolátorové závěsy :

Vedení 110 kV bude opatřeno izolátorovými závěsy z tyčových kompozitových izolátorů Rodurflex německé výroby. Vyzbrojení jednotlivých stožárů těmito izolátorovými závěsy bude provedeno v  souladu s ČSN 333300/84. Podle druhu křižovaného objektu v křižovatkovém poli mezi jednotlivými stožáry budou navrženy dvojité nosné (DN a VN), nebo dvojité kotevní, případně pomocné nosné v přeponkách u kotevního stožáry.


Montáž nového vedení 110 kV (V109/114)

Do trasy vedení 110 kV V109/114 bude zasaženo v místech stavby čtyřnásobných stožárů, kde bude využito výše uvedené trasy stávajícího vedení a to mezi body R13 až R18 (body R13, R14 a R15 jsou stávající stožáry vloženy do trasy 110 kV V109/114 z důvodu přeložky výše uvedené trasy vedení, stožáry jsou čtyřsystémové). Dále bude nutno vložit do trasy vedení 110 kV podchodový stožár (označen v mapě KN „podchodový stožár I.“ pro překřížení vedení před benzínovou pumpu OMV v ulici Kbelská a v místě stávajícího rohového stožáru číslo 36 umístit nový rohový stožár z důvodu navýšení stožáru pro bezpečnou výšku vodičů nad ulicí Letňanskou a Čakovickou.


Stožáry :

Budou použity čtyřnásobné stožáry pro vedení 110 kV V109/114 a V115/116, podchodové stožáry I. a II. a bude použit stožár „soudek“ pro nahrazení stávajícího stožáru číslo 36.


celkový počet stožárů ………………… 8 ks

z toho: nosných ………………………………. 4 ks

kotevních…………………………………. 4 ks


Základy stožárů :

U čtyřnásobných stožárů typu „dvojitý soudek“ jsou uvažovány základy samostatné na jednotlivých betonových patkách.


Základy stožárů  1,5 m x 3,5 m (pro každou patku)
Fázové vodiče :

Fázové vodiče od podchodového stožáru I. po vyměněný stožár číslo 36 budou použity 2 x 3 x AlFe 240/39


Zemnící lano :

Stávající vedení je opatřeno kombinovaným zemnícím lanem. Od podchodového stožáru I. po stožár číslo 36 bude nutno zachovat stávající kombinované zemnící lano. Ve vyšším stupni projektové dokumentace bude posouzeno zda bude možno využít stávající KZL či nikoliv.II. ÚDAJE O VSTUPECH

II.1. Půda

Celé území spadá dle Quitta do klimatického regiónu T2. Tato podoblast se vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodovým obdobím s teplým až mírně teplým jarem a podzimem, krátkou, mírně teplou a suchou až velmi suchou zimou. Průměrná roční suma srážek se pohybuje od 500 do 600 mm. Průměrná teplota 8 – 9 oC. Dotčené pozemky nacházející se v ZPF a se zemědělskou rostlinnou výrobou, leží v řepařské výrobní oblasti – sub typ II a řepařsko- pšeničný.

Průměrná roční teplota 8,1 0C

Průměrný počet letních dnů 49,5


Z údajů větrné růžice vyplývá, že pro ventilaci území jsou rozhodující směry západního a jihozápadního proudění (12.8 %), následované větry jihozápadními (9.9 %) a západními (7.9%). Východní proudění je méně časté s větším zastoupením vyšších kategorií rychlostí větru.
Většina trasy vedení VVN a to jak současné, tak nové se klene nad zemědělsky využívanými plochami (orná půda, sady - zahrady, luční porosty).


  1. dočasné vyjmutí ploch staveniště vedení ze ZPF se nepředpokládá, pouze v případě, že doba stavby vedení přesáhne dobu delší než jeden rok.
  1. trvalé vynětí ze ZPF celé plochy základu se provede v případě výstavby stožáru na jiném než původním místě a bude-li přesahovat v půdorysu plochu nad 30 m2.
  1. do plochy určené k funkce lesa (lesní půdní fond), bude vedení zasahovat v k.ú. Bohnice - Čimický háj (pouze svým ochranným pásmem), v k.ú. Ďáblice - Ďáblický háj (budou zasaženy přímo vedením). Ochranné pásmo lesních porostů (Čimický a Ďáblický háj) bude narušeno.  1. investor bude žádat o výjimku ze zákona č.114/92 Sb

Konkrétní údaje o pozemcích (bonita půdy a druh ochrany) pod

vedením v celé trase jsou uvedeny v příloze.

II.2. Voda

V období výstavby budou požadavky na vodu a to především na pitnou. V období provozu nebudou žádné požadavkyZdroj: Pro všechny potřeby vody bude používána pouze voda pitná – dovážená v cisternách. Jedná se pouze pro zařízení staveniště.
Bilance: množství přivážené vody bude odpovídat počtu pracovníků nasazených na stavbu a to v množství - 80 l/pracovníka/den.

II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Zdroj: Provoz nemá žádné nároky na jakýkoliv druh energie. V období výstavby budou zdrojem elektrické energie a technických plynů pojízdné dílny s agregáty a tlakovými lahvemi s plyny a s dostatečným výkonem pro řezání, vrtání a svářečské práce v daném místě.

II.4 Surovinové zdroje

bilance surovin:

Vlastní provoz (s výjimkou údržby) nevyžaduje surovinové dotace.V období výstavby budou zapotřebí betonové směsi na stavbu základů stožárů, prkna na šalování, vlastní stožáry v rozloženém stavu, nátěrové barvy na stožáry, izolátory, elektrovodná lana, kombinovaná zemnicí lana, zemnicí pásky, armatury. Celkem bude nutno na pracovní pruhy navést:

a) pro vedení 2 x 110 kV

kotevních stožárů ………… 11 ks

nosných stožárů …………. 22 ks

podchodových stožárů ….. 2 ks

izolátorů ………….. 210 ks

elektrovodných lan ………… 45 km

kombinované zemnicí lano 7,5 km

zemnicí pásky a jiné kovové části


b) pro vedení 4 x 110 kV

kotevních stožárů ………… 4 ks

nosných stožárů …………. 4 ks

izolátorů …………………… 96 ks

elektrovodných lan………. 20,4 km

kombinované zemnicí lano 1,7 km

zemnicí pásky a jiné kovové části
Celková bilance vstupních surovin:

betony ……………………. 655 m3

stožáry ……………………. 476 tun elektrovodná lana a KZL 113,2 tuny

izolátory ………………… 12,3 tuny

nátěrové hmoty………… … 2,2 tuny

ostatní kovové části ……… 7,5 tuny

pohonné hmoty …… stovky l …nelze přesněji určit

výdřeva ………několik m3……. nelze přesněji určitZdroj: zdrojem betonů bude betonárka. která bude nejblíže stavebnímu pruhu. Zdrojem ostatních materiálů budou skladovací prostory firmy (firem), které budou provádět vlastní výstavbu.

II.5. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Vlastním provozem posuzovaného záměru nevznikají nároky na dopravu či jinou infrastrukturu.

V období výstavby bude doprava materiálu na stavební pruhy prováděna především kolovou technikou. Kolová technika se bude moci pohybovat téměř po celé trase. Ke stožárovým místům bude přístup pro kolovou techniku umožněn vždy. Přístup na stavební pruhy bude z veřejných komunikací na účelové komunikace a dále po terénu, tak, aby nebyla zasažena jezírka v Ďáblickém háji. V případě zábrany v přístupu z veřejné komunikace (odvodňovací příkop a podobné překážky) budou tyto překryty pro umožnění průjezdu techniky. V případě terénu s nízkou únosností bude terén dočasně zpevněn panely. Po ukončení prací a revizi celého zařízení (souboru) bude terén upraven do původního stavu (jedná se především o plochy náležející k orné a lesní půdě).
Doprava:

a) odvoz:

odpadní betony 395 m3 100 vozidel

vykopaná zemina 655 m3 110 vozidel

odpadní zeleň 20 tun 5 vozidel

svěšená lana 76 tun 10 vozidel

skácené stožáry 490 tun 62 vozidel

svěšené izolátory 22 tun 5 vozidel

celkem: 292 vozidla


b) dovoz:

betony 655 m3 165 vozidel

elektrovodná lana 114 tun 22 vozidel

nové stožáry 476 tun 60 vozidel

nové izolátory 12,3 tuny 6 vozidel

nátěrové hmoty 2,2 tuny 5 vozidel

výdřeva m3 5 vozidel

ostatní kov. mater. 7,5 tuny 5 vozidel

zemina na zahlazení 395 m3 66 vozidel

celkem: 334 vozidelCelkem bude potřeba pro stavbu 626 vozidel z toho 15 lehkých. Všechna vozidla budou na stavební pruh najíždět z veřejných komunikací a z účelových komunikací (polních cestách). V oblasti jezírka v prohlubni po těžbě kamene, poblíž hvězdárny, se bude najíždět na stavební pruh tak, aby nemohlo dojít k jeho znečištění ropnými produkty a to ani v případě havarie. Vozidla a mechanismy se nebudou smět přibližovat k jezírku více jak na 50 m. Po vybourání základů do 1 m pod povrch budou tyto jámy zavezeny zeminou z výkopů prováděných pro nová stožárová místa. Po vybourání původních základů a odvozu vybouraných betonů se bude provádět betonáž nových základů (pro stožáry pro vedení 4x 110 kV). Dovoz betonů pro základy stožárů bude probíhat v období min. 25 pracovních dnů. Po vyzrání betonů budou na pracovní pruhy přivezeny rozmontované konstrukce stožárů, které budou na místě smontované a vztyčené. Na vztyčené stožáry se namontují armatury a izolátory a navěsí se elektrovodná lana a kombinované zemnicí lano. Konstrukce stožárů budou uzemněny uzemňovacími pásy.
  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə