Çeltik ekimi kanunu kanun Numarasi : 3039 Kabul Tarihi : 11/6/1936
Yüklə 67.74 Kb.
tarix16.04.2016
ölçüsü67.74 Kb.
1547

ÇELTIK EKIMI KANUNU

Kanun Numarasi :3039

Kabul Tarihi :11/6/1936

Yayimlandigi R.Gazete :Tarih: 23/6/1936 Sayi:3337

Yayimlandigi Düstur :Tertip: 3 Cilt: 17 Sayfa: 601

*

* *


Bu kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Karari ile yürürlüge giren yönet-

melik için,"Yönetmelikler Külliyati"nin kanunlara göre düzenlenen nümerik fih-

ristine bakiniz.

*

* *BÖLÜM : I

Madde 1 - Çeltik ekimi yapilan veya yapilmak istenilen vilayetlerde valiler

ve kazalarda kaymakamlar bir Çeltik Komisyonu kuracaklardir.Bu komisyonda:

Baskan olarak: Vali veya Kaymakam,

Üye olarak:Ziraat Odasi Baskani,

Ziraat Müdürü veya Ziraat Memuru,

Nafia Mühendisi veya Fen Memuru,

Sitma Mücadele Baskani veya hekimi,bunlar bulunmiyan vilayette Sihhat ve Iç-

timai Muavenet Müdürü ve kazalarda Hükümet Tabibi ve çeltik ekimile ugrasanlar-

dan biri bulunur.Komisyona alinacak çeltik çiftçisi dogrudan dogruya çeltik eki-

mile ugrasanlar tarafindan seçilir.Komisyon,seçim için çeltik çifçilerine yapti-

gi tebligden bir hafta sonra seçim yapilmadigini görürse bu üyeyi kendisi seçer.

Ziraat Vekilliginin çeltik ekimi uzmani olan yerlerde bu uzmanlar da çeltik

komisyonlarina üye olarak girerler.

On hektardan asagi çeltik ekimi yapilan vilayet ve kazalarda komisyonda:

Baskan olarak: Vali veya Kaymakam,

Üye olarak: Ziraat Müdürü veya Memuru,

Sitma Mücadele Baskani veya hekimi ve bunlar bulunmiyan vilayetlerde Sihhat

ve Içtimai Muavenet Müdürü ve kazalarda Hükümet Tabibi ve çeltik ekimi yapanlar-

dan biri bulunur.Bunlarda ziraat ve sihhat teskilati bulunmadigi takdirde komis-

yonda:

Baskan olarak: Vali veya Kaymakam,Üye olarak da: Ziraat Odasi Baskani ve çeltik ekimi yapanlardan biri bulu-

nur.


KANUNLAR,SUBAT 1989 (EK-3)

1548


Ziraat Odasi bulunmiyan yerlerde bu komisyonlara belediye baskanlari girer-

ler.


Madde 2 - Çeltik ekecekler çeltik komisyonundan izin almaga mecburdurlar.

Yagisli veya kurak yillara göre çeltik ekimine ayrilacak alanin çeltik ekmek is-

tiyenlere göre tayin edilmesi ve ona göre su dagitilmasinin idaresi ve gereginde

parça ekim ve su nöbetlerinin düzene konulmasi çeltik komisyonlarinin vazife ve

salahiyeti içindedir.Çeltik komisyonu kendisine verilen dilekçeler üzerine gerek

yeniden yapilacak ve gerek ötedenberi bulunan çeltiklikler hakkinda yerinde

arastirmalar yapar, dilekleri bu kanun hükümlerine uygun olanlara izin verir.

Dilekçelerin komisyona verildigi tarihten itibaren iki ay içinde dilek sa-

hiblerine izin verilip verilmiyecegini yazi ile bildirmek mecburiyetindedir.Bu

müddet içinde karsilik verilmezse komisyonu teskil edenler dilekçe sahibinin za-

rar ve ziyanindan sahsan ve müteselsilen mes'uldür.

Madde 3 - Iki kaza arazisi içinde bulunan çeltik alanlarinin genisligi ve

alani sulayan arklarin uzunlugu her kazada çeltik komisyonu tarafindan birlikte

arastirilir ve karsilikli faydalar gözetilmek suretile konulacak nöbetler ara-

sinda çeltik çiftçilerine izin verilir.Bu iki kaza arasinda uyusulamazsa aradaki

anlasamamazlik eger kazalar bir vilayete bagli ise o vilayet çeltik komisyonun-

ca, ayri ayri vilayetlere bagli iseler Ziraat Vekilligince yoluna konulur.Vila-

yetler veya vekalet bu ihtilaflari en çok bir ay içinde halleder ve bildirir.

Çeltik ekimi çok ve toplu ve elverisli yerlerde çeltik tarlalari her on gün-

de bir 48 saat susuz birakilmak suretile kesik sulanir.

Madde 4 - Çeltik komisyonu çeltiklik yapilmasina izin verdigi yerin iki tane

krokisini yapar.Bunlardan bir tanesi komisyonda saklanir, digeri 6 nci maddeye

göre seçilecek mutemed heyetine verilerek bu heyetçe saklanir. Bu krokiler için

para alinmaz. Kesik sulama yapilan yerlerde çeltik komisyonlari her çeltik tar-

lasinin suyunun ne zaman kesilecegini ve tekrar ne zaman verilecegini tesbit

eder ve mutemed heyetlerine bildirir.Mutemed heyetleri, sularin tesbit edilen

zamanlarda kesilmesine bakar ve bu sistem sulamayi tam olarak idare ve kontrol

eder.


Madde 5 - Çeltik komisyonu yeniden çeltiklik yapilacak yerin krokisini çiz-

digi sirada oraya su akitmak ve bosaltmak için yapilmasi lazimgelen arklarin

yerlerini de gösterir.Kabilse bu yerin bir planini da yapar ve bu plan veya kro-

kinin tatbik suretini yer üzerinde kaziklarla tesbit ile ameliyatin ne yolda ya-

pilacagini çeltiklik yapmak istiyenlere tarif eder.Bunlar,müstereken, icab eden

arklari, gereken büvetleri ve lüzumlu baska isleri kroki veya plana göre yapmaga

veya yaptirmaga borçludurlar.Çeltiklik sahibleri bunlari yapmazlar veya arala-

rinda uyusamazlar,yahut bunlarin çeltik komisyonunca yaptirilmasini isterlerse

komisyon bu hususta yapilacak masarifi tahmin ettirir ve çeltikçiler arasindan

seçecegi bir heyet vasitasile herkesin payina düsen parayi toplattirarak icab

eden arklari ve teferruatini yaptirir.Bedenen çalismak istiyenler paylarina

düsen para nisbetinde çalistirilirlar.Çeltik komisyonlarinin kendi azasi veya

mutemed heyetleri arasindan seçecegi bir zat da bu heyetlerin üyesidir.

BÖLÜM : II

Mutemed heyeti ve vazifeleri
Madde 6 - Çeltik ekimi yapilan yerlerdeki çeltik komisyonlarinin nezareti

altinda olmak üzere mutemed heyetleri kurulur.Bu heyet belediye teskilati olan

1549
yerlerde belediye meclisi üyelerinden veya disardan çeltik komisyonundan seçile-

cek üç kisiden terekküp eder.Köylerde ihtiyar heyetleri bu vazifeyi yapar.Mute-

med heyetleri vilayet veya kaza merkezlerindeki çeltik komisyonlarina baglidir.

Madde 7 - Mutemed heyetleri,Hükümetin ayrica bir kurumu tarafindan idare

edilmiyen umuma aid sularda bend ve su arklarinin bakimini,çeltikliklerin büyük-

lügüne göre sularin taksim edilmesini ve siraya konulmasini temin etmege borçlu-

durlar.Ancak sularin idaresi için hususi kurum olan yerlerde yukariki fikra hü-

kümlerinin yapilmasini kontrol ederler.Kesik sulama usulü yapilan yerlerde çel-

tik komisyonunun tesbit edecegi sekilde her çeltik tarlasinin suyunun ne zaman

kesilecegini ve tekrar ne zaman verilecegini çeltiklik sahiblerine bildirirler

ve bu zamanlarda çeltikliklerin sularini su koruculari veya çiftçiler vasitasile

ana arklardan kestirirler.Çeltikliklerin bu zamanlarda susuz birakilmalarini

gözetirler.Sularini tayin edilen zamanda kesmiyenleri bir mazbata ile o yerin

çeltik komisyonuna bildirirler.Çiftçilere bu suretle bildirilen su miktari ve

sira nöbeti çeltik komisyonu karari olmadikça hiç bir vesile ile degistirilemez.

Madde 8 - Su taksimi ve sira islerinde çeltikçiler arasinda çikacak anlasa-

mamazlik ve dirliksizlikler mutemed heyeti tarafindan düzeltilir.Mutemed heyeti-

nin kararina razi olmiyanlar çeltik komisyonuna bas vururlar.Komisyonun verecegi

karar degismez ve yapilir.

BÖLÜM :III

Çeltik ekenlerin yapmakla mükelef olduklari hükümler ve bu hükümlere

aykiri gidenlere verilecek cezalar

Madde 9 - Yeniden çeltiklik yapacak olanlarla ötedenberi bulunan çeltiklik-

lerde çeltik ekimini yapmak istiyenler; her yil komisyonca ilan edilecek ekim

vaktinden en asagi üç ay önce çeltikligin bulundugu yerin,büyüklügünü,bir sene

önce tarlada ne ekilmis oldugunu, sulama için kullanacaklari suyun nereden ali-

nacagini, nerelerden geçecegini ve çeltik tarlalarindan çikacak suyun nereden

geçerek nereye akacagini bildirir bir dilekçe ile yalniz basina veya toplu ola-

rak o yerin en büyük mülkiye memuruna bildirmekle mükelleftirler.Bu dilekçe bi-

rinci maddede yazili çeltik komisyonuna verilir.

Madde 10 - Çeltik ekmek için izin almak istiyenlerden sular kime aid olursa

olsun on ar basina mahalli komisyonlarca 30-60 kurus alinir.

Bundan baska bu çeltik alanlarinda ayni sulardan ürünlerini sulayan diger

çiftçilerden de yetistirdikleri ürünlerin piyasa fiatlari göz önünde tutularak

ayni sene içinde pirinç çiftçilerinden alinan paranin en çok dörtte birini geç-

memek üzere komisyonun kararlastiracagi miktarda on ar basina bir sulama parasi

alinir.

Tabii su membalarindan, nehirlerden mihaniki vasitalarla ve masraf ederek

arazilerini su altina almaga mecbur olanlar hakkinda asgari tarife tatbik olu-nur.
Madde 11- Çeltikliklerde kullanilacak su kime aid olursa olsun yukarida ya-

zili sekilde izin kagidi almadan hiç kimse çeltik ekemez.

Izinsiz ve fakat kanunun hükümlerine uygun olarak çeltik ekenlere birinci

defasinda her on ar için 5 ve tekrarinda on liraya kadar hafif para cezasi hük-

molunur.Izinsiz yapilan çeltik ekimi ayni zamanda bu kanunun ve bu kanuna göre

yapilacak idari ve fenni talimatlarin hükümlerine uygun olmazsa beher on ar için

ayni ceza alinmakla beraber komisyonca gösterilecek lüzum üzerine zabita kuvvet-

lerile bu gibi çeltikliklerin suyu da kesilir.

1550

Madde 12 - Kurumu yapilmis çeltiklik sulari; Devletin veya hususi idarelerinyahut Evkafin ise bunlarin bakim ve masraflari bu idarelerce görülür.Sular kime

aid olursa olsun çeltiklikler için yeniden yapilacak akitma ve bosaltma arklari

çeltik komisyonunun çizecegi krokiye göre yapilir.

Madde 13 - Köylerin orta mali sularindan gerek köylüce ve gerek birine sa-tilmak suretile çeltiklik yapilabilmesi için ilk önce köy dernegince karar ve-rilmesi sarttir.


Çeltik komisyonu bir ziraat memuruna bu köyde yeni yapilacak çeltikliklerin diger ürünlerin sulanmasina zarar vermiyecegine dair tetkikat yaptirip bir ra-por almadikça izin veremez.

Madde 14 - Çeltik sulamasinda kullanilacak olan kurumlandirilmis sular Dev-

letin, hususi idarelerin veya Evkafin ise bunun için çeltik çiftçilerinden on ar

basina alinacak su parasi her iki taraf arasinda kararlastirilir.Iki taraf anla-

samazlarsa çeltik komisyonlari meseleyi hakem sifatile halleder.Komisyonlar su

parasini kestirirken pirinç piyasasini ve bu hususta etkili olabilecek baska se-

bepleri göz önünde bulundururlar.Bu idareler tesisati yapilmamis olan sulardan para alamazlar.

Madde 15 - Kaynaklar sahislarin mülkü olan çeltiklikler içinde olsa dahi bu

sularin bu kanuna göre düzeni ve murakabesi çeltik komisyonlarina aiddir.

Madde 16 - Tek tarla veya parça halinde çeltik ekimine baslamak istiyenler;

kullanacaklari suyun çeltiklige akitilmasi veya çeltiklikten bosaltilmasi sira-

sinda geçecegi tarla,bahçe ve baska mülk sahiblerinin rizalarini alamazlarsa

çeltik komisyonuna bas vururlar ve komisyon tarafindan orada yapilacak arastirma

üzerine bir uzlasma bulunur ve alakalilara bildirilir.Komisyon kararini kabul

etmiyenler isterlerse mahkemeye bas vururlar.Ancak bu gibi hallerde muhakeme so-

nuna kadar komisyonun karari üzerine gidilir.

BÖLÜM : IV

Sihhi hükümler ve bu hükümlere aykiri gidenlere verilecek cezalar

Madde 17 - Çeltiklikleri çok veya elverisli olan yerlerde çeltik tarlalari-

nin her on günde bir kirk sekiz saat susuz birakilmak suretile kesik sulamak

mecburiyeti altinda ekim usulünün hangi yerlerde tatbik olunacagi Sihhat ve Iç-

timai Muavenet ve Ziraat Vekilliklerince birlikte kararlastirilir.

Madde 18 - Kesik sulama ile çeltik ekilen yerlerde çeltikliklerin lüzumuna

göre tamamen veya kisim kisim susuz birakilmasi ana arklardan sularin kesilmesi

suretile yapilir.Sularin bosaldigi zamanlarda çeltikliklerin tabanlarinda küçük

birikintiler birakilmaz ve bunun için çeltikliklerin tabanlari iyice düzeltilir.

Çeltikliklerin susuz kalacagi kirk sekiz saat zaman; çeltiklik suyunun tamamile

bosalmasi vaktinden baslar ve suyun verilmege baslanilmasile biter. Ancak çel-

tik komisyonlari ayni arklardan çeltik tarlalari ile birlikte su alan diger

ürünlerin su ihtiyaçlarini da giderecek tedbirleri alirlar.

Madde 19 - Kesik sulama tatbik olunan yerlerde çeltik tarlalari nahiye mer-

kezlerile köylerde elli, kaza merkezlerinde bes yüz, vilayet merkezlerinde bin

metre uzaklikta bulunur. Kesik sulama yapilmiyan yerlerde ise çeltiklikler o ci-

vardaki köy, kasaba ve sehirlerle sayfiyelerinden üç kilometre uzakta bulunduru-

lur.Uzakliklar,daginik damlar hesaba katilmamak üzere ev kümelerinin ve köylerde

köylerin en kenar evinin dis çevresile çeltik ekilen yerlerin en yakin noktasi-

nin arasi ölçülerek tayin olunur.

1551


Madde 20 - Kurutulmasi güç ve çalimaga bagli olan ve senenin en kurak mevsi-

minde dahi kurumiyan ve sitma yaptigi anlasilmis bulunan ve mazarratinin sihhi

tedbirler ile izalesi kabil olmiyan batakliklara yakin bulunan köy ve sehirler

etrafinda yapilacak çeltik ekimi bu kanunun 19 uncu maddesinde yazili uzaklikla-

ra tabi tutulmaz.Yalniz bu sartlar altinda dahi çeltik tarlalarinin köy veya

sehre en yakin bulunacak hududu; batakligin en kurak mevsimlerde sehir veya kö-

ye olan uzakligindan daha yakin olamaz ve böyle köy ve sehirler civarinda yapi-

lacak çeltik tarlalarinin diger köy ve sehirlerden bu kanuna göre icab eden

uzakliklarda bulunmasi sarttir.

Madde 21 - Çeltikliklerde su getiren arklarin tasma veya sizinti suretile

etraflarinda su birikintileri yapmalarina ve çeltiklik kenarlarinin su sizdira-

cak sekilde yapilmasina ve çeltik sularinin tarladan çiktiktan sonra hiç bir

yerde durgun bir hale gelmesine müsaade edilemez. Bu sularin düzgün arklarla et-

raflarina tasip su birikintileri meydana getirmeden bir dereye, göl veya denize

akitilmasi göz önünde tutulur.

Çeltik tarlalarina irmak, çay ve derelerden su ayirmak için yapilacak su

bendlerinden dolayi, sihhi mazarrati varsa bu bendlerin ve bunlardan bas göste-

recek su durgunluklarinin sehir,kasaba ve köylere olan uzakligi üç kilometreden

daha az olamaz.

Sihhi zarari oldugu halde istenildigi zaman sularinin tamamen ve az zamanda

bosaltilmasini temin edecek savaklari olan bendlerin uzakligi kesik sulama usu-

lünde oldugu gibidir.Bu bendlerin çeltik arklari gibi muayyen zamanlarda açilip

sulara serbest akinti verilmesi gerektir. Bu hükümlere aykiri gidenlerden elli

liradan yüz liraya kadar hafif para cezasi alinir ve tekrari halinde sulari ke-

silerek ekimleri yok edilir.Çeltik biçildikten sonra ertesi yil ekim hazirlikla-

rina baslaninciya kadar çeltikliklerin yine su altinda birakilmasi yasaktir.An-

cak milleme, zararli hayvanlarin öldürülmesi gibi maksadlarla sitma sürfelerinin

yasamiyacagi kis aylari içinde bu yerlerin su altinda birakilmasina komisyonca

izin verilebilir.Baska zamanlarda ise bir haftaya kadar izin verilebilir.Bunun

aksini yapanlardan on ar basina bes liradan on liraya kadar hafif para cezasi

alinir.

Madde 22 - Kesik sulama tatbik olunan yerlerde çeltik komisyonunun tesbit

ettigi zamanlarda çeltik tarlalarini tamamen susuz birakmiyanlara ve bu maksad-

larla suyu kesik ana arklarin suyunu açmak tesebbüsünde bulunanlara 100 lira-

dan 150 liraya kadar hafif para cezasi hükmolunur ve tekrarinda bunlari yapanla-

rin sulari büsbütün kesilir.

Madde 23 - Çeltikliklerde çalisanlar ve çalistirilanlar kesik sulamaya tabi

olan yerlerde elli metreden ve daimi sulamaya tabi olan yerlerde üç kilometreden

yakinda geceleri açikta yatirilmaz.Bu mümkün olmadigi takdirde çeltik ekenler

tarafindan amele ve bekçiler için dösemesi yerden en asagi bir metre yüksekli-

ginde barakalar yaptirilir. Bu barakalarin pencere ve kapilarina sivri sinekle-

rin girmesinin önüne geçecek sekilde mazbut tel kafesler konulmasi ve yattikla-

ri yataklar için birer cibinlik bulundurulmasi mecburidir.

Madde 24 - Isçilerin çeltikliklerde günes dogmadan evvel çalistirilmalari

yasaktir.Aksamlari günes batmadan bir saat önce paydos edilerek amelenin evle-

rine dönmüs bulunmasi ve tel kafeslerin kapanmasi mecburidir.

Madde 25 - Çeltikçiler isçilerinin sihhatine muzir olmiyacak içme sularini

her zaman hazir bulundururlar.

1552
Madde 26- Çeltik sahibleri, kullanacagi isçilerin sihhatlerinin korunmasi

için 23,24 ve 25 inci maddelerde yazili bulunan ve ayrica çeltik mahallerinin

icablarina göre sitma mücadele heyetleri ve bunlarin bulunmadiklari yerlerde Hü-

kümet tabibleri,bunlarin bulunmadigi yerlerde belediye tabibleri tarafindan gös-

terilecek her türlü sihhi tedbirleri tatbik etmekle ve kullandiklari isçilere

parasiz fenni usul dairesinde kinin dagitmakla mükelleftir.

Madde 27 - Çeltikliklerde kullanilan isçilerin sihhatlerinin korunmasi için

konulan hükümlere aykiri gidenlerden veya mükellef olduklari vazifeleri yapmi-

yanlardan ilk defasinda elli liradan yüz liraya kadar hafif para cezasi alinir.

Tekrarliyanlardan bu ceza alinmakla beraber komisyonca bunlara çeltik ekimi ya-

sak edilir.

Madde 28 - Bu kanun hükümleri içinde çeltikliklerin yeniden yapilmasi,idare

ve islahi, sularin sevk ve idaresi ve bunun gibi hususlar hakkinda bu kanunda

yazili yasaklara aykiri gidenler veya mükellef olduklari vazifeleri yerine ge-

tirmiyenlerden ve çeltik komisyonu kararlarini yapmiyanlardan bu suçlar için bu

kanunda ayrica ceza gösterilmemis ise 10 liradan 50 liraya kadar hafif para ce-

zasi alinir ve tekrarlandiginda bu ceza alinmakla beraber komisyonca bunlara

çeltik ekimi yasak edilir.

Madde 29 - 27 ve 28 inci maddelere göre çeltik ekmeleri yasak edilen kimse-

lere,ertesi sene çeltik ekimi için komisyonca müsaade edilir.

BÖLÜM : V

Umumi hükümler

Madde 30 - Bu kanunda yazili para cezalarina çeltik komisyonlarinca karar

verilir. Bu kararlar aleyhine tebligden itibaren alakalilar tarafindan 7 gün

içinde mahalli sulh hakimine itiraz olunabilir.Itiraz, kararin infazini durdur-

maz.Itiraz üzerine sulh hakimlerince verilecek kararlar kat'idir.

Madde 31 - Bu kanunda yazili para cezalari hususi idarelerce tahsil olunur.

Cezayi vermiyenlerin, hapis hükmü müstesna olmak üzere Tahsili Emval Kanunu

mucibince mallarina müracaat edilir.Bu suretle tahsil olunamiyan para cezalari

hususi idarelerin verecekleri müzekkereler üzerine Cumhuriyet müddeiumumilikle-

rince umumi hükümlere göre hafif hapse çevrilerek infaz olunur.

Onuncu maddede yazili ruhsatiye ve ücretlerin tahsilinde mutlak surette Tah-

sili Emval Kanunu tatbik olunur.Bu suretle tahsil olunan para cezalari,ruhsatiye

resimleri ve ücretler hususi bütçelere gelir kaydedilir.

Hususi idareler,buna karsi her yil bütçelerine çeltik ekimi için,çeltik ko-

misyonunca yapilacak masrafa karsilik olmak üzere gelir kismina koydugu gelir

kadar masraf kismina da ayni tahsisati koymak mecburiyetindedir.Su kadar ki, hu-

susi idareler, herhangi bir zamanda gelirden karsiligi olmadikça sarfiyat yapa-

mazlar.Her yil içinde kalan para hususi idarelerce çeltik komisyonu emrine o ye-

rin Ziraat Bankasina yatirilir. Bu para çeltik komisyonunun teklifi ve Ziraat

Vekilliginin imzasile mahalli çeltik islerinin ileri götürülmesi hususlarinda

kullanilir ve yil sonunda bu sarfiyatin hesabi Ziraat Vekilligine verilir.

Çeltik Komisyonlarinin masraflari için komisyon nam ve hesabina hususi ida-

lerce tahsil edilmis para bulunmadigi takdirde bu isler için icab eden tahsisat


1553

Ziraat Vekilligince hususi idarelere verilir.Su kadar ki; masraf geliri asarsa

karsiligi Ziraat Vekilligi bütçesinde Çeltik Kanununun tatbiki masrafi adi ile

açilacak fasildan hususi muhasebeler emrine tediye olunur.

Madde 32 - Çeltik komisyonlari baskan ve üyelerine arastirma, kontrol ve ke-

sif maksadile yapacaklari seyahatler için kanuni harcirah verilir.Komisyonun me-

mur olmiyan üyesine her içtima için ayrica ücret verilir ve bu ücretin miktari

Ziraat Vekaletince tayin edilir. Belediye üyesinden veya hariçten seçilen kisi-

lerden kurulan mutemed heyetleri üyelerine de her hizmet günü için komisyonca

tayin ve Ziraat Vekaletince tesbit olunacak miktarda yevmiye ve ayrica maktu yol

masrafi verilir.

Bu ücret ve masraflar hususi idare bütçelerine 31 inci madde mucibince konu-

lacak tahsisattan ödenir.

Çalistirilmasi gerekli görülen su koruculari ile mutemed heyetlerindeki su

korucularina verilecek ücret o yerlerin komisyonlarinca takdir edilir ve ayni

tahsisattan ödenir.

Madde 33 - Çeltik Komisyonunun memur olmiyan üyeleri ve mutemed heyetleri

üyelerile su korucularina karsi, vazifelerini yaptiklari sirada, suç isliyenler

hakkinda, Ceza Kanununun Devlet memurlari aleyhine suç isliyenlere dair olan hü-

kümleri tatbik olunur.

Madde 34 - Bu kanunun tatbik seklini Sihhat ve Içtimai Muavenet ve Ziraat

Vekilleri müstereken tesbit ederek kanunun nesri tarihinden itibaren üç ay zar-

finda Icra Vekilleri Heyetinin tasvibine arzederler.

Madde 35 - Bu kanunun hükümleri kir pirinç zer'iyatinda tatbik edilmez.

Madde 36 - Pirinç ziraati hakkindaki 8 mayis 1326 tarihli kanun mülgadir.

Geçici Madde 1 - (3039 sayili Kanunun kendi numarasiz Muvakkat maddesi olup

teselsül için numaralandirilmistir.)

Kanunun tatbikina baslandigi zaman ekilmis bulunan çeltik tarlalarinda bu

kanuna aykiri görülen durumlar komisyonca imkanlar göz önüne alinmak sartile ta-

yin edilecek zaman içinde çeltik çiftçileri tarafindan düzeltilir.

Madde 37 - Bu kanun nesri tarihinden muteberdir.

Madde 38 - Bu kanunun hükümlerini tatbika Adliye, Dahiliye, Maliye, Nafia,

Sihhat ve Içtimai Muavenet ve Ziraat Vekilleri memurdur.

1555

3039 SAYILI KANUNA EK VE DEGISIKLIK GETIREN MEVZUATlN

YÜRÜRLÜGE GIRIS TARIHINI GÖSTERIR LISTE

Kanun Yürürlüge

No. Farkli tarihte yürürlüge giren maddeler giris tarihi---------------- -------------------------------------------- --------------

2790 --- 22/1/1983


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə