ÇAĞDAŞ TÜrk ve dünya tariHİ (XX. Yüzyıl Başlarında Dünya)
Yüklə 186.41 Kb.
tarix24.04.2016
ölçüsü186.41 Kb.
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

(XX. Yüzyıl Başlarında Dünya)
1. I. Dünya Savaşı sonunda Macaristan, Çekoslovakya ve Yugoslavya gibi devletlerin kurulması aşağıdaki antlaşmaların hangisiyle gerçekleşmiştir?
A) Rethondes B) Versailles
C) Neuilly D) Trianon
E) Saint Germain
2. ABD, Avrupalı devletlerin Amerika kıtasında yeniden sömürgecilik hareketlerine girişmelerine ve kendi sistemlerini kıtada uygulamak için yapacakları girişimlere karşı aşağıdaki politikalardan hangisini uygulamaya koymuştur?
A) Truman Doktrini B) Monroe Doktrini
C) Wilson İlkeleri D) Marshall Planı
E) Kellog Paktı

3. Türkistan Türkleri, 1917 – 1931 yılları arasında Sovyet (Bolşevik) yönetiminin baskılarına karşı Basmacı Hareketi’ni gerçekleştirmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi Basmacı Hareketi’nin asıl gücünü oluşturmuştur?
A) Sanatkârlar B) Askerler
C) Reformistler D) Köylüler
E) Din Adamları

4. Yeni Türk Devleti’nde;

• Balkan Antantı’nın imzalanması,

• Sadabat Paktı’na üye olunması,

• Milletler Cemiyeti’ne üye olunması


gelişmelerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaybedilen toprakları geri almak
B) Misak-ı Milli’yi gerçekleştirmek
C) II. Dünya Savaşı’na karşı tedbir almak
D) Osmanlı’nın tekrar kurulmasını sağlamak
E) Kurtuluş Savaşı’nı kazanmak

TEST 01


5. Aşağıdakilerden hangisi, Yunanistan ile Türkiye arasında bir sorun olmamıştır?
A) Su Sorunu
B) Kıbrıs Sorunu
C) Karasularının 12 Mile Çıkarılması Sorunu
D) Ege Hava Sahası ( FIR Hattı) Sorunu
E) Kıta Sahanlığı Sorunu

6. Yeni Türk Devleti bağımsızlığına saygı gösteren devletlerle siyasal ilişkiler kurarak antlaşmalar yapmayı kendisine temel ilke edinmiştir.
Buna göre, Yeni Türk Devleti'nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin bu duruma kanıt oluşturduğu söylenemez?
A) Sadabat Paktı’nın imzalanması
B) Balkan Antantı’nın imzalanması
C) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması
D) Milletler Cemiyeti’ne üye olunması
E) Afganistan ile Dostluk Antlaşması’nın imzalanması


7. XIX. yüzyılda Meiji Restorasyonu denilen köklü reformlar ile Japonya modernleşme sürecine girmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, Meiji Restorasyonu’yla gerçekleşen reformlardan biri değildir?
A) Daymiyoluk denilen feodal sistemin yıkılması
B) Japon hanedanının yurt dışına çıkarılması
C) Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi
D) Demir yolu yapımına başlanması
E) Avrupa usulünde ordu kurulması

8. Atatürk döneminde;
I. Hatay’ın anavatana katılması,

II. Türkiye’nin, Milletler Cemiyetine üye olması,

III. Türkiye’nin Sadabat Paktı'na katılması
gelişmelerinden hangilerinin gerçekleştiği söylenemez?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

9. 1929 yılında ABD'de başlayıp tüm dünyayı etkileyen ekonomik bunalım aşağıdaki gelişmelerin hangisinde etkili olmamıştır?
A) Büyük ticaret işletmeleri oluşumunun hızlanması
B) ABD'nin dolar değerini düşürerek kapalı bir ekonomik model oluşturması
C) İşsizliğin artması
D) İngiltere'nin gümrük vergilerini artırarak ekonomik gücünü korumaya çalışması
E) Almanya'nın uluslararası ticarette takas usulüne yönelmesi

10. Aşağıdakilerden hangisinde I. de verilenin II. ye ortam hazırladığı savunulamaz?
I II

----------------- --------------------

A) Nüfus mübadelesinin Ulusal Devlet anlayışının

yapılması güçlenmesi

B) Balkan Antantı’nın Batı sınırının güvence

imzalanması altına alınması


C) Montrö Boğazlar Söz- Boğazlarda Türk Ege-

leşmesinin imzalanması liğinin sağlanması


D) Milletler Cemiyetine Avrupalıların Türkiye’nin

üye olunması içişlerine karışması


E) Hatay’ın anavatana Bugünkü Türkiye sınırla-

Katılması rına ulaşılması11. • Brest - Litowsk Mütarekesi (15 Aralık 1917)

• Erzincan Mütarekesi ( 18 Aralık 1917)

• Brest - Litowsk Antlaşması (3 Mart 1918)
Yukarıda adı geçen antlaşmaların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) I. Dünya Savaşı’nı bitiren antlaşmalar olmaları
B) Almanya ile Çarlık Rusya arasında imzalanmış olmaları
C) Osmanlı Devleti ile Sovyet Rusya arasında imzalanmış olmaları
D) Çarlık Rusya’nın imzaladığı son antlaşmalar olmaları
E) İttifak Devletleri arasında yapılan gizli antlaşmalar olmaları

12. I. Dünya Savaşı sonlarında Osmanlı Devleti’nin savaşı kaybetmesi üzerine Arabistan Yarımadası’nda; Necd Emirliği, Şammar Emirliği, Asir ve Yemen İmamlıkları gibi devletler kurulmuştur.
Bu durumla ilgili olarak;

I. Arabistan Yarımadası’nda siyasi birliğin olmadığı,

II. Osmanlı egemenliğinin Orta Doğu’da sona erdiği,

III. Arapların milliyetçilik akımından etkilendiğisonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III


13. I. Dünya Savaşı sonrasında artarak devam eden sorunlar çözülememiş, barışı korumak amacıyla kurulmuş olan cemiyet ise II. Dünya Savaşı’nın çıkmasını engelleyememiştir.
Yukarıda sözü edilen dünya barışını korumakla görevli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) NATO
B) UNESCO
C) Milletler Cemiyeti
D) Varşova Paktı
E) Avrupa Birliği
14. Japonya XIX. yüzyılda Batı'ya açılarak köklü reformlar sürecine girmiştir.
Japonya'nın Batı'ya açılmasında aşağıdaki alanların hangisindeki gelişmeler daha etkili olmuştur?
A) Ekonomik B) Siyasi C) Kültürel
D) Sosyal E) Hukuki


15. Yunanistan, XIX. yüzyıldan itibaren Kıbrıs Adası’nı ilhak etme amacını gütmüştür.
Yunanistan’ın bu politikası aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır?
A) Megalo İdea B) Enosis C) Glastnost
D) Perestroyka E) Kominform

Cevapları Kontrol Ediniz LYS / Test 01
1.E 2.B 3.D 4.C 5.A 6.C 7.B 8.A 9.A 10.D 11.C 12.E 13.C 14.A 15.B

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

(XX. Yüzyıl Başlarında Dünya)


1. I. Rusya'nın Balkan topraklarını ele geçirmeye çalışması

II. İngiltere ile Almanya arasındaki ekonomik rekabetin artması


III. Fransa'nın Alsas Loren bölgesini geri almak istemesi
durumlarından hangilerinin I. Dünya Savaşı'nın başlamasında etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III


2. I. Dünya Savaşı siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda önemli sonuçlar doğurmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu sonuçlardan biri değildir?
A) Avusturya - Macaristan İmparatorluğu'nun yıkılması
B) Orta Doğu'da manda yönetimlerinin kurulması
C) Milliyetçilik düşüncesinin güçlenmesi
D) Avrupa siyasi haritasının yeniden çizilmesi
E) Rusya'da çarlık rejiminin kurulması

3. İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı sonrası yenilen devletlerle imzalanacak barış antlaşmalarının içeriğini belirlemek amacıyla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmişlerdir?
A) Batı Anadolu'yu Yunanistan'a bırakmışlardır.
B) Paris Barış Konferansı'nı düzenlemişlerdir.
C) Yalta Konferansı'nı toplamışlardır.
D) Milletler Cemiyeti'nin denetimini İngiltere'ye bırakmışlardır.
E) Wilson İlkeleri’ni uygulamaktan vazgeçmişlerdir.

TEST 02

4. I. Nöyyi → Avusturya

II. Saint Germain → Bulgaristan

III. Sevr → Osmanlı

IV. Versay → Almanya


Yukarıda I. Dünya Savaşı sonunda İttifak Devletleri ile yapılan barış antlaşmaları verilmiştir. Bu antlaşmalardan hangilerinin yer değiştirmesi durumunda eşleştirme doğru olur?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
D) I ve III E) II ve IV


5. I. Bolşevik İhtilali

II. Basmacı Hareketi

III. Meiji Restorasyonu
gelişmelerinden hangilerinin Sovyet Rusya ile

ilgili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

6. I. Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere ve Fransa'nın

Orta Doğu'da manda yönetimleri kurmak istemelerinde bu bölgenin;
I. Zengin enerji kaynaklarına sahip olması,

II. Stratejik bir konumda olması,

III. Farklı etnik yapıda olması
özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

7. 1929 yılında yaşanan Dünya Ekonomik Bunalımı’nın meydana getirdiği sorunlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Büyük toplumsal sorunların yaşanması
B) İşsizliğin büyük oranda azalması
C) Tarım ürünü fiyatlarının düşmesi
D) Bölgeler arası göç hareketlerinin yaşanması
E) Uluslararası ticaretin durma noktasına gelmesi
8. Japonya’da Meiji döneminde;

• ilköğretim zorunlu hâle gelmiş,

• mutlak monarşi yerine meşruti monarşiye geçilmiş,
• akademisyen ve uzmanların Batı’da eğitim almaları sağlanmıştır.
Meiji döneminde görülen bu gelişmelerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uzak Doğu'daki sömürgeciliğe son vermek
B) Dünya Ekonomik Buhranı'nın etkilerinden korunmak
C) Çağdaş, demokratik bir devlet kurmak
D) Çin'e karşı güçlü bir hâle gelmek
E) Diktatörlük rejimini güçlendirmek

9. I. Locarno Antlaşması

II. Briand - Kellog Paktı

III. Basmacı Hareketi
gelişmelerinden hangilerinin dünya barışını

sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III10. I. Dünya Savaşı'ndan II. Dünya Savaşı'nın çıkmasına kadar geçen süre içinde yaşanan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) İtalya, Almanya ve İspanya'da rejim değişikliğinin yaşanması
B) Sesli film teknolojisinin gelişmesi
C) Radyo ve radar sisteminin kullanılması
D) Fizik alanında çalışmaların hızlanması
E) Silah teknolojisinin gerilemeye başlaması


11. I. Hatay Meselesi

II. Sadabat Paktı'nın kurulması

III. Balkan Antantı'nın imzalanması
gelişmelerinden hangileri, Türkiye'nin, "Yurtta

sulh, cihanda sulh" anlayışına uygun hareketlerdir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C)Yalnız III

D) I ve II E) II ve III12. Almanya, I. Dünya Savaşı’ndan sonra imzaladığı

Versay Antlaşması ile ekonomik yönden çok zor bir döneme girmiştir.


Bu gelişmenin;

I. yüksek bir enflasyonun yaşanması,

II. işsizliğin büyük oranda artması,

III. dış krediye olan ihtiyacın azalması


durumlarından hangilerine ortam hazırladığı

söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

Cevapları Kontrol Ediniz LYS / Test 02
1. E 2. E 3. B 4. A 5. D 6. D

7. B 8. C 9. D 10. E 11. E 12. D

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

(XX. Yüzyıl Başlarında Dünya)

1. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı Türkiye'yi de etkilemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin Dünya

Ekonomik Buhranı'nın etkilerini azaltmak için aldığı tedbirlerden biri değildir?
A) İthalatın kısıtlanması
B) Devletçi ekonomi modelinin benimsenmesi
C) Yerli malı kullanımının teşvik edilmesi
D) Gümrük vergilerinin yükseltilmesi
E) Döviz üzerindeki devlet denetiminin kaldırılması

2. Atatürk bir konuşmasında; "Millî sınırlarımız içeriğinde, her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanıp varlığımızı koruyarak millet ve memleketin mutluluğuna ve kalkınmasına çalışmak ...... Rastgele bitmeyen emeller peşinde milleti uğraştırmamak .....

Medeni dünyadan insanca muameleyi ve karşılık dostluğu beklemektir." diyerek Türkiye'nin dış politikasının esaslarını belirtmiştir.


Bu bilgilere göre Türk dış politikasının;

I. gerçekçi,

II. emperyalist,

III. eşitlikçi


özelliklerinden hangilerini taşıdığı ileri sürülebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

3. • İtalya'nın saldırgan bir politika izlemesi

• Almanya'nın Ren bölgesini silahlandırması

• Uluslararası kuruluşların dünya barışını sağlamada yetersiz kalması
gelişmeleri Türkiye Cumhuriyeti'nin aşağıdakilerden hangisi ile ilgili güvenlik endişelerini artırmıştır?
A) Yabancı Okullar
B) Boğazlar
C) Nüfus Mübadelesi
D) Musul
E) On İki Ada


TEST 03
4. Japonya'yı güçlü bir devlet hâline getirmek isteyen

Mutsuhito döneminde yapılan yenilikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Derebeylik sisteminin devamını sağlamıştır.
B) İlköğretimi ülkede zorunlu hâle getirmiştir.
C) Batılı ülkelere akademisyen ve uzmanlar göndermiştir.
D) Mutlak monarşiden meşruti monarşiye geçmiştir.
E) Çeşitli gazetelerin yayınlanmasını sağlamıştır.

5. Bolşevik İhtilali'nden sonra Sovyet Rusya'nın Orta

Asya'yı egemenlik altına almaya çalışması üzerine,

Türkistan ve çevresinde yaşayan Türkler, Basmacı

Hareketi'ni başlatmış ve bunu 1934 yılına kadar sürdürmüşlerdir.


Bu durumun yaşanmasında;

I. Sovyet Rusya'nın yayılmacı bir politika izlemesi,

II. Türklerin asimilasyona karşı çıkması,

III. Türkistan'da Türk varlığının korunmaya çalışılması


gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

6. Sovyetler Birliği'nin kurulmasına giden yolu açan Bolşevik Devrimi'nin çıkmasında;
I. Monreo Doktrini,

II. Basmacı Hareketi,

III. Sanayi İnkılabı
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) II ve III


7. Paris Barış Konferansı'nın sonucunda Avrupa'da

Alman ve Avusturya gibi imparatorluklar tek bir milletten ibaret kalacak kadar küçüldü. Ama buna karşı Yugoslavya ve Çekoslovakya gibi bünyesinde birçok devleti barındıran devletler kuruldu.


Buna göre İtilaf Devletleriyle ilgili:

I. çıkarları doğrultusunda Avrupa'nın siyasi yapısını şekillendirdikleri,


II. savaşın sonunda mağlup devletlerden toprak aldıkları,
III. Avrupa’da ulus devletlerin yaygınlaşmasının önüne geçtikleri
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III


8. Dünya barışını sağlamak amacıyla kurulan Milletler

Cemiyeti'nin zamanla amacından uzaklaştığına;
I. Musul konusunda İngiltere'yi desteklemesi,

II. Boğazların denetiminin Türkiye'ye bırakılması,

III. Fransa'nın Suriye üzerindeki mandasına son

vermesi
durumlarından hangileri kanıt gösterilebilir?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III9. • Savaşlarda kullanılan telsizlerden esinlenerek

İcat edilen radyo ile her türlü bilginin geniş halk kitlelerine ulaşması sağlanmıştır.

• 1929 yılında dünyaca ünlü BBC yayın hayatına başlamıştır.
Bu bilgilere bakılarak;

I. Türkiye, bilimsel gelişmelere ayak uyduramamıştır.

II. İnsanlar dünyada yaşanan gelişmeleri yakından

takip etmeye başlamışlardır.

III. Teknolojik gelişmeler 20. yüzyılda hız kazanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III


10. Almanya ve İtalya'da iktidarı elinde tutan Nazi ve

Faşist hükûmetlerin yanı sıra, İspanya'da iç savaş sonucu iktidara gelen General Franco, cumhuriyet rejimine son vererek faşist bir yönetim kurmuştur.

İspanya iç savaşında Almanya ve İtalya, Franco'ya büyük bir destek vermiştir.
Bu olay,

I. faşist yönetimlerin Avrupa'da etkinliğini artırdığının,

II. Almanya ve İtalya'nın kendilerine yandaş aradığının,

III. barış düzenini koruma çabalarının başarıya ulaştığının


durumlarından hangilerinin bir göstergesidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III


11. İki Dünya Savaşı arasında yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır:
Alman fizikçi Hertz radyo dalgalarını üretmiş,

İtalyan Marconi bu dalgaları geliştirerek ilk radyo yayınını yapmıştır.
1927'de sinemanın ilk sesli filmi The Jazz Singer

(Caz Şarkıcısı) gösterime girmiştir.

Bu bilgilerden hareketle;
I. Birinci Dünya Savaşı sonrası bilimsel ve kültürel faaliyetler hız kazanmıştır.
II. İletişimin daha sağlıklı yapılması ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.
III. Teknolojinin ilerlemesi değişik ülkelerdeki bilim insanlarının katkılarıyla gerçekleşmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

12. • 1928 yılında Fransız Dışişleri Bakanı Briand ile

ABD Dışişleri Bakanı Kellog arasında uluslar arası sorunların herhangi bir silahlı çatışmaya yol açmadan çözülmesi gerekliliği konusunda bir anlaşmaya varılmış ve yeni bir pakt kurulmuştur.

• Bu pakta daha sonra Türkiye, Japonya, Polonya ve Belçika gibi ülkelerde katılmıştır.
Bu bilgilere bakarak,

I. Savaşların önlenmesinde diplomatik yöntemler ön plana çıkmıştır.


II. Uluslararası barışın korunmasına çalışılmıştır.
III. İtalya ve Almanya'nın politikalarına destek verilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

Cevapları Kontrol Ediniz LYS / Test 03
1. E 2. D 3. B 4. A 5. E 6. C 7. A 8. A 9. D 10. D 11. E 12. C
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

(XX. Yüzyıl Başlarında Dünya)


1. I. Dünya Savaşı sonunda bazı devletlerde rejim değişikliği yaşanmıştır. Rejim değişikliğinin yaşandığı ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Rusya B) İngiltere C) Avusturya
D) Almanya E) İtalya
2. I. Dünya Savaşı'nın bitiren barış antlaşmalarının aşağıdaki hükümlerinden hangisi galip devletlerin siyasi ve ekonomik çıkarlarını gözettiklerinin doğrudan bir göstergesi değildir?
A) Almanya'nın on yıl süreyle Fransa, Belçika ve

İtalya'ya kömür verecektir.


B) Almanya'nın bütün sömürgeleri İngiltere, Fransa,

Belçika ve Japonya arasında paylaştırılacaktır.


C) Avusturya, Almanya ile birleşmemeyi taahhüt edecektir.
D) Macaristan ekonomik yaptırımları kabul ederek

İtilaf devletlerine savaş tazminatı verecektir.


E) Almanya, Milletler Cemiyetini resmen tanıyacaktır.

3. Rusya’da Bolşeviklerin iktidara gelmesinden sonra kızıl ordu ile beyaz ordu arasında başlayan iç savaşta

İngiltere ve Fransa, Çarlık taraftarı olan beyaz orduyu desteklemiştir.


İngiltere ve Fransa'nın bu politikası üzerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Çanakkale Cephesi'nin açılması
B) Demokrasi yönetimini savunmaları
C) Rusya'dan daha fazla toprak istemeleri
D) Boşleviklerin İttifak Devletleri'yle Brest Litowsk

Antlaşmasını imzalaması


E) Savaş sırasında gizli antlaşmaların imzalanmış olması


4. I. Dünya Savaşı sonrasında Orta Doğu'da manda yönetimleri kurarak bu bölgede etkili olmaya çalışan devletler aşağıdakilerden hangisidir?
A) ABD - SSCB
B) İtalya - Almanya
C) İngiltere - Fransa
D) Japonya - Çin
E) Küba – Fransa

TEST 04


5. Monroe Doktrini ile Yalnızlık Politikası'nı benimseyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) İspanya B) ABD C) İngiltere
D) Almanya E) Fransa

6. I. Müslüman Birliği Partisi

II. Rusya Müslüman Türk Kavimlerinin Haklarını

Koruma Cemiyeti

III. Alaş Orda Özerk Cumhuriyeti


gelişmeleri aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?
A) Bolşevik İhtilali'nin çıkması
B) Orta Asya Türklerinin haklarının korunması
C) Türkistan'da yaşayan Türkler arasında kültürel birliğin sağlanması
D) Turancılık politikasının hayata geçirilmesi
E) Basmacı Hareketine son verilmesi
7. Uzak Doğu'da Japonya'nın modern ve güçlü bir devlet hâline gelmesi, aşağıdakilerden hangisiyle olmuştur?
A) Meiji Restorasyonu
B) Bolşevik İhtilali
C) Basmacı Hareketi
D) Locarno Antlaşması
E) Balkan Antantı
8. Aşağıdakilerden hangisi, İngilizlerin Arapları bağımsızlık vaadi ile kendi yanına çektiği antlaşmadır?
A) Kahire Konferansı
B) Brest-Litowsk Anlaşması
C) Skyes-Picot Antlaşması
D) Mac Mahon Antlaşması
E) Ankara Antlaşması
9. • 1889 yılında Almanya'nın Ulm kentinde Musevi asıllı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.

• İzafiyet Teori ile fizik biliminde yeni bir çığır açmıştır.

• Hitler'in Almanya'da iktidara gelmesi ile ülkeyi terk etmiştir.
Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Marconi B) Zeki Velidi Togan C) Albert Einstein

D) Wilson E) Monroe10. • I. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya ile İtilâf

Devletleri arasında imzalanmıştır.

• Almanya'nın bu antlaşma ile uçak, denizaltı ve tank yapması yasaklanmış, asker sayısı azaltılmıştır.
Bu özellikler aşağıdaki barış antlaşmalarından hangisine aittir?
A) Nöyyi B) Versay C) Sevr
D) Sen Jermen E) Brest Litowsk


11. Almanya'ya karşı Fransa'nın güvenliğini sağlamaya yönelik kararlar ile Alman-Fransız, Alman-

Belçika sınırlarının silahtan arındırılması konusu aşağıdakilerin hangisinde kararlaştırılmıştır?
A) San-Remo Konferansı'nda
B) Trianon Antlaşması'nda
C) Paris Barış Konferansı'nda
D) Milletler Cemiyeti'nde
E) Locarno Antlaşması’nda

12. I. Dünya Savaşı'ndan sonra,

I. Osmanlıların I. Dünya Savaşı'ndan yenik ayrılması,


II. İngiltere ve Fransa'nın manda yönetimleri kurması,
III. San Remo Konferansı'nda İngiltere ve Fransa'nın

Orta Doğu'yu paylaşması


gelişmelerinden hangileri Orta Doğu'da yeni bir siyasi harita ve statü ortaya çıkarmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

13. Sinema ve radyonun yaygınlaşmasının sonuçları arasında;

I. kültürel etkileşimin artması,

II. iletişimin hızlanması,

III. barışçı anlayışın güçlenmesi


durumlarından hangilerinin yer aldığı söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

14. • Milletler Cemiyeti'nin kuruluş ilkelerinin belirlenmesi

• I. Dünya Savaşı'nda yenilen devletlerle imzalanacak barış antlaşmalarının içeriğinin belirlenmesi konuları


aşağıdakilerden hangisinde görüşülmüştür?
A) San - Remo Konferansı'nda
B) Briand - Kellog Paktı'nda
C) Sadabat Paktı'nda
D) Paris Barış Konferansı'nda
E) Balkan Antantı'nda

Cevapları Kontrol Ediniz LYS / Test 04
1. B 2. E 3. D 4. C 5. B 6. B 7. A 8. D 9. C 10. B 11. E 12. E 13. D 14. D

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

(XX. Yüzyıl Başlarında Dünya)

1. I. Balkanlar

II. Alsas Loren

III. Orta Doğu
Almanya'nın, I.Dünya Savaşı öncesinde bu bölgelerden hangilerini ele geçirmesi Fransa ile sorun yaşamasına ortam hazırlamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

2. Rusya'nın I. Dünya Savaşı'ndan çekilmesinde;

I. Bolşevik İhtilali'nin çıkması,

II. Avusturya'nın Balkanları ele geçirmesi,

III. Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın yanında yer

alması
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III


3. 24 Ekim 1929 Perşembe günü New York Borsası'nın dibe vurmasıyla başlayan "Dünya Ekonomik Bunalımı" 1930'lu yıllar boyunca devam etmiştir.
Aşağıdaki devletlerden hangisi yaşanan bu ekonomik bunalımdan etkilenmemiş ve geniş çaplı bir planlama ile büyümesini sürdürmüştür?
A) İngiltere B) SSCB C) Fransa
D) Almanya E) ABD

4. I. Dünya Savaşı'nda yaşanan büyük yıkım ve ölümlerin yeniden meydana gelmemesi için uluslar arası teşkilatlar kurulmuş, yeni fikirler ortaya atılmıştır.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin bu amaca yönelik olduğu savunulamaz?
A) Milletler Cemiyeti'nin kurulması
B) Briand - Kellog Paktı'nın oluşması
C) Locarno Antlaşması’nın imzalanması
D) Silahsızlanma Konferansları'nın düzenlenmesi
E) Meiji Restorasyonu’nun yaşanması

TEST 05


5.Kara Perşembe

• New York Borsası'nın çökmesi durumları


aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Basmacı Hareketi
B) Bolşevik Devrimi
C) Meiji Restorasyonu
D) Dünya Ekonomik Buhranı
E) Monroe Doktrini

6. SSCB döneminde Türk illeri ele geçirildikten sonra

Rus harita ve kitaplarında "Türkistan" isminin kullanımı yasaklandı. Ardından Türkistan beş ayrı cumhuriyete bölündü. Türkler arasındaki farklı lehçelerin kullanılması yaygınlaştırıldı.


SSCB'nin bu faaliyetlerinde;
I. Türklerin millî kimliklerini yok etmek,

II. Orta Asya hâkimiyetini güçlü tutmak,

III. Türkler arasında kültürel birliğe son vermek
amaçlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

7. 1920'li yıllarda ABD'de ortaya çıkan ekonomik sıkıntılar giderek büyümüş 1929 yılının ekim ayında büyük bir ekonomik buhranın patlak vermesiyle sonuçlanmıştır.
ABD'de ortaya çıkan bu krizin tüm dünya ülkeleri üzerinde önemli bir etkiye yol açması;
I. ABD'nin dünya sanayi üretiminde büyük bir paya sahip olması,
II. ABD'nin başta Avrupa olmak üzere birçok devlete kredi sağlaması,
III. ABD ekonomisinin büyük bölümünün holdinglere

dayanması


durumlarından hangilerinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
8. I. İspanya

II. İtalya

III. Japonya
Bu devletlerin hangilerinde, I. Dünya Savaşı'ndan sonra faşist iktidarlar yönetime gelmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

9. Fransa, I. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da Almanya ile Locarno Antlaşması'nın yapılmasına ortam hazırlamıştır. Ayrıca bütün Avrupa devletlerinin katıldığı Briand-Kellog Paktı’nın imzalanmasında da önemli bir rol oynamıştır.
Fransa'nın bu girişimleri daha çok aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?
A) Bağımsızlığını kazanmaya
B) Sömürge hâkimiyetini devam ettirmeye
C) Dünya barışına katkı sağlamaya
D) Milletler Cemiyeti’ne katılımları artırmaya
E) Dünya ekonomik krizinin etkilerine son vermeye
10. İtalya ve Almanya'da aşağıdaki gelişmelerden hangisinin totaliter Nazizm ve Faşizm gibi rejimlerin iktidara gelmesini kolaylaştırdığı söylenemez?
A) Silah üretiminin azalması
B) Milliyetçiliğin güçlenmesi
C) Ekonomik sıkıntıların artması
D) Siyasal istikrarın sağlanamaması
E) I. Dünya Savaşı'nda beklentilerine ulaşamamaları

11. II. Dünya Savaşı'nın belirtilerinin ortaya çıktığını gören Türkiye, doğu ve batı sınırlarını güvenlik altına almak amacıyla Sadabat Paktı ile Balkan Antantı'na katılmıştır. Türkiye'nin bu girişimleri;

I. Dünya barışını korumak,


II. "Yurtta sulh, cihanda sulh" politikası ile hareket etmek,
III. yayılmacı ve saldırgan bir siyaset izlemek
durumlarından hangileriyle açıklanabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

12. "Umumi Türk Tarihine Giriş" adlı eseri ile tanınan ve Türkiye'deki üniversitelerde tarih dersi veren

Orta Asya kökenli ünlü bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enver Paşa
B) Albert Einstein
C) Zeki Velidi Togan
D) Yusuf Akçura
E) Cengiz Aytmatov

13. I. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan;
I. Balkan Antantı,

II. Briand-Kellog Paktı,

III. Sadabat Paktı,

IV. Milletler Cemiyeti


teşkilatlarının hangilerine Türkiye kurucu üye değildir?
A) Yalnız II B) I ve II C) II ve IV
D) I, II ve III E) II, III ve IV

Cevapları Kontrol Ediniz LYS / Test 05
1. B 2. A 3. B 4. E 5. D 6. E 7. C 8. E 9. C 10. A 11. D 12. C 13. CVerilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə