ÇAĞDAŞ TÜrk ve dünya tariHİ I (Soğuk Savaş Dönemi)
Yüklə 181.94 Kb.
tarix30.04.2016
ölçüsü181.94 Kb.
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ I

(Soğuk Savaş Dönemi)

1. II. Dünya Savaşı'ndan sonra birçok sömürge devleti bağımsızlığını kazanmıştır. Hindistan'ın bağımsızlığı için mücadele eden Mahatma Gandhi, halkının önderi olmuştur.
Mahatma Gandhi'nin bağımsızlık mücadelesi aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanmıştır?
A) Kutlu Direniş
B) Halk Hareketi
C) Sessiz Direniş
D) Kutlu Adam'ın Mücadelesi
E) Buddha'nın Yolu

2. 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İnsan Hakları Evrensel Bildirisi kabul edilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu bildirinin esasları arasında yer almaz?
A) Her insanın eğitim-öğrenim görme hakkı vardır.
B) Herkes, var olan haklar bakımından eşit doğar.
C) İnsanlar inançlarında özgürdür.
D) Herkesin yaşamı kendisine aittir.
E) Kişilerin göç kararını devlet belirler.

3. I. SSCB Stalin

II. Almanya Churchill

III. İtalya Mussolini
Yukarıda verilen devlet ve yönetici eşleştirmelerinden

Hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
4. Aşağıdakilerden hangisi Kore Savaşı'nın nedenlerinden biri değildir?
A) Kore'nin ikiye ayrılması
B) Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın kurulması
C) Kuzey Kore’nin, Güney Kore’ye savaş açması
D) Amerika ve Rusya arasındaki gerginliğin artması
E) Kore'de iç huzursuzlukların artması


TEST 01

5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin NATO’ya katılım sürecini hızlandırmıştır?
A) 1948 -1949 Arap - İsrail Savaşları
B) Kıbrıs Sorunu
C) Küba Krizi
D) Kore Savaşı
E) İsrail Devleti’nin kurulması
6. 1949 yılında Doğu Blok’u ülkeleri arasında; ekonomik, tecrübe değişimi, besin, makine ve donatım yardımlaşması sağlamak amacıyla kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekonomik Yardımlaşma Konseyi (COMECON)
B) Avrupa Topluluğu (AT)
C) Kuzey Atlantik Paktı (NATO)
D) Birleşmiş Milletler
E) Avrupa Güvenlik İşbirliği Konseyi (AGİK)

7. 1955’te Türkiye’nin öncülüğünde kurulan Bağdat Paktı örgütü, 1959 yılında merkezinin Ankara’ya alınmasıyla CENTO (Merkezi Antlaşma Örgütü) adını almıştır.
Aşağıdakilerden hangisi CENTO’ya üye ülkelerden biri değildir?
A) Irak B) Almanya C) İngiltere
D) İran E) Pakistan
8. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tarihinde ilk defa müttefik bir devlet olarak askeri birlik gönderdiği bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bosna - Hersek B) Afganistan C) Somali
D) Kore E) Kıbrıs


9. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) 4 Nisan 1949’da on Batı Avrupa ülkesi ile Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’nın katılımı sonucu, askeri ve siyasal nitelikli uluslararası biri örgüt olarak kurulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu örgütün özelliklerinden değildir?
A) II. Dünya Savaşı sonrasında Batılı ülkelerle Sovyetler Birliği arasındaki anlaşmazlıklar sonucunda kurulmuştur.
B) Üyelerinden herhangi birine karşı girişilecek askeri

saldırı tüm üyelere yapılmış sayılır.


C) Taraflardan birine yapılan saldırı durumunda üye ülke, ortak ya da bireysel savunma hakkını kullanır.
D) Silahlı güç kullanmayı da kapsamak üzere üyeler birbirlerine yardımda bulunur.
E) II. Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde dünya ticaretini serbestleştirmek için kurulmuştur.

10. XIX. yüzyılın sonlarından itibaren Avrupa'daki Yahudiler, Filistin'de bir Yahudi Devleti kurmak için örgütlenmeye başlamışlardır.
Aşağıdakilerden hangisiyle Batılı devletler Orta Doğu’da bir Yahudi devleti kurulması ilkesini benimsemişlerdir?
A) Balfour Deklarasyonu
B) Eisenhower Doktrini
C) Truman Doktrini
D) Marshall Planı
E) Camp David Görüşmeleri

11. I. ABD

II. Türkiye

III. Yunanistan
Kıbrıs’ın yukarıdaki devletlerden hangileri arasında soruna neden olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III


12. 1947 yılında önerilen, 1948 – 1951 yılları arasında yürürlüğe giren ABD kaynaklı ekonomik yardım paketi Türkiye'nin de içinde bulunduğu 16 ülkeye verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu paketten yararlanan ülkelerden biri değildir?
A) İngiltere B) Fransa C) Sovyet Rusya
D) İtalya E) Yunanistan


13. Aşağıdakilerden hangisi, ABD'nin 1947'de Sovyet

Rusya'ya karşı hazırladığı Truman Doktrini'nin uygulanmasını hızlandıran sebeplerden değildir?
A) Sovyetlerin güney istikametli yayılma politikası
B) Yunanistan’da başlayan iç savaş
C) Sovyetlerin Türkiye'den askeri üs talebi
D) Stalin’in Batı ile arasında uydu devletler kurarak tampon bölge oluşturması
E) Sovyetlerin dünya ekonomik dengelerini belirleyen iktisadi üstünlüğü


14. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda her üye ülkeye bir oy hakkı tanınmasına rağmen, ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa gibi daimi üyelere kararları veto hakkı da tanınmıştır.
Bu durum;

I. Uluslararası eşitlik,

II. Uluslararası rekabet,

III. Uluslararası güvenlik


özelliklerinden hangilerine ters bir uygulamadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III


15. II. Dünya Savaşı sonrası Batı Blok’u devletlerince kurulan NATO'ya karşı komünist Doğu Blok’u devletleri aşağıdaki teşkilatlardan hangisini kurmuştur?
A) Kominform
B) Kellog Paktı
C) Varşova Paktı
D) Anti-Komintern Paktı
E) Sadabat Paktı


16. II. Dünya Savaşı bitip Soğuk Savaş Dönemi başladığında Türkiye siyasi arenada yalnız kalmıştır. Savaş sürerken tarafsız kalıp bütünlüğünü Almanya’ya karşı korumuş; ancak savaş sonunda Sovyetlerin Doğu Anadolu ve Boğazlarda üs ve ortak savunma talepleri ile karşılaşmıştır. Sovyet tehdidine karşı müttefik arayan Türkiye Batı Bloğu’na yaklaşmış ve NATO üyeliği için çabalamıştır.
Türkiye, NATO'ya girişini hızlandırmak için aşağıdaki savaşlardan hangisine birlik göndermiştir.
A) Kore Savaşı
B) Körfez Savaşı
C) İran-Irak Savaşı
D) Vietnam Savaşı
E) Rus - Afgan Savaşı

Cevapları Kontrol Ediniz LYS / Test 01
1.C 2.E 3.B 4.B 5.D 6.A 7.B 8.D 9.E 10.A 11.E 12.C 13.E 14.A 15.C 16.A
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

(Soğuk Savaş Dönemi)

1. 1950 yılında başlayıp, 1953 yılına kadar devam eden Kore Savaşı’nda;
I. ABD,

II. Çin,


III. SSCB
devletlerinden hangilerinin doğrudan savaşa katıldığı söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

2. Soğuk Savaş Döneminde SSCB’nin yayılmacı politikasına karşı Türkiye, İran, Irak ve İngiltere arasında bir pakt kurulmuş, ancak bazı nedenlerden dolayı bu pakt uzun süreli olmamıştır.
Sözü edilen pakt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sadabat Paktı
B) Bağdat Paktı
C) Varşova Paktı
D) Kuzey Atlantik Savunma Paktı
E) SEATO

3. Orta Avrupa ve Balkan Yarımadası’nda komünizmin yayılmasından endişe duyan ABD bir takım girişimlerde bulunmuştur.
Bu girişimler arasında;

I. Özgür toplumlara askerî yardımda bulunmak,

II. Eisenhover Doktrini’nden vazgeçmek,

III. Marshall Planı’nı uygulamak


durumlarından hangilerinin yer aldığı söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

TEST 02


4. I. Avrupa Ekonomik İş Birliği Örgütü
II. Birleşmiş Milletler Teşkilatı

III. Kuzey Atlantik Savunma Paktı


kuruluşlarından hangileri Batı Bloku’nun içerisinde

yer alır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III


5. Soğuk Savaş Döneminde SSCB ve müttefikleri tarafından;
I. Comecon,

II. Varşova Paktı,

III. Bağdat Paktı
teşkilatlarından hangileri kurulmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
6. I. Berlin Buhranı

II. Süveyş Bunalımı

III. Doğu Bloku’nun kurulması
gelişmelerinden hangilerinde, SSCB'nin izlediği tutum Orta Doğu’da büyük bir saygınlık kazanmasına yol açmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
7. ABD, SSCB’nin Orta Doğu’da kazandığı saygınlık ve prestiji engellemek için aşağıdaki girişimlerden hangisine yönelmiştir?
A) Eisenhower Doktrini’ni uygulamak
B) İsrail Devleti’nin kurulmasına engel olmak
C) Atlantik Bildirisini yayımlamak
D) Orta Doğu petrol ihracatı sevkıyatını durdurmak
E) Orta Doğu’da etnik bir mücadele başlatmak

8. 1948 -1949 Arap-İsrail Savaşı sırasında Filistin topraklarında yaşayan birçok insanın yerinden olması ve başka Arap devletlerine sığınmak zorunda kalması aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?
A) Filistin-Mülteci Sorunu’nun ortaya çıkmasına
B) Eisenhower Doktrini’nin yayımlanmasına
C) Süveyş Bunalımı’nın sona ermesine
D) İsrail Devleti’nin antlaşmaya zorlanmasına
E) Filistin’de yeni bir iktidarın işbaşına geçmesine

9. Soğuk Savaş Döneminde Asya ve Afrika kıtasındaki toplumların sömürge durumundan kurtulmak için harekete geçmeleri;
I. Bölgesel çatışmaların yaşanması,

II. Bağımsızlık hareketlerinin görülmesi,

III. Avrupa ile her türlü ilişkinin kesilmesi
gelişmelerinden hangilerine zemin hazırlamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III


10. II. Dünya Savaşı sırasında yaşanan gelişmeler iktidarda bulunan CHP’yi oldukça yıpratmıştı. Bu nedenle bazı milletvekilleri Demokrat Parti’yi kurdular. Bu parti 1946 yılında yapılan seçimlere katılarak meclise girmiştir.
Bu bilgiye göre;

I. Farklı görüşler mecliste temsil edilmiştir.

II. Halk egemenliği güçlenmiştir.

III. CHP’nin iktidarı sona ermiştir.


yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III


11. Soğuk Savaş Döneminde, SSCB’nin Sputnik adlı bir uyduyu uzaya göndermesinin ardından ABD,

Ulusal Havacılık Uzay Dairesi’ni (NASA) kurmuştur.


Buna göre, ABD ve SSCB;
I. Birbirlerine teknolojik alanda üstünlük kurmak,

II. Yayılmacı siyasete son vermek,

III. Yeni bir savaşın çıkmasını önlemek
durumlarından hangilerini hedeflemişlerdir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III


12. I. Çekoslovakya

II. Macaristan

III. İsveç
Bu devletlerden hangileri SSCB’nin kurduğu

Doğu Blok’u içerisinde yer almamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

Cevapları Kontrol Ediniz LYS / Test 02
1. D 2. B 3. C 4. D 5. D 6. B 7. A 8. A 9. D 10. D 11. A 12. C

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

(Soğuk Savaş Dönemi)
1. 1955 yılında Türkiye ile Irak arasında Bağdat’ta bir ittifak antlaşmasının imzalanmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Irak’ın yayılmacılığını önlemek
B) ABD’nin ekonomik desteğini almak
C) SSCB’nin Orta Doğu’ya sızmasına engel olmak
D) İsrail-Arap Savaşı’nı sona erdirmek
E) Petrol akışının düzenini sağlamak


2. II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ve Asya'da, güçler dengesinde büyük boşluklar meydana gelmişti. Bu boşluktan yararlanan SSCB siyasal rejimini ihraç etmek ve kendine bağlı uydu devletler kurmak istedi.
SSCB'nin bu şekilde hareket etmesi;

I. NATO'nun kurulması,

II. Doğu Bloku'nun oluşması,

III. Almanya'nın ikiye ayrılması gelişmelerinden


hangileri üzerinde etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III


3. ABD, Sovyet yayılmacılığına karşı Truman Doktrini

ile Marshall Planı’nı uygulamaya çalışırken SSCB’de kendisine bağlı ülkelerle 1947 yılında Komünist Enformasyon Bürosunu (Kominform) kurmuştur.


Bu bilgilere bakılarak;

I. İdeolojik mücadelenin giderek güç kazandığı,

II. Truman Doktrini’nin SSCB ile ABD arasındaki sorunları çözdüğü,

III. Doğu Bloku ülkelerinin birlikte hareket ettiği


durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve II
4. 4 Nisan 1949 yılında kurulan Kuzey Atlantik Savunma Paktı’nın amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Sovyet yayılmacılığına karşı askerî ittifak kurmak
B) Doğu Avrupa’yı egemenlik altına almak
C) Batı Avrupa ile Amerika kıtasının güvenliğini sağlamak
D) Demokratik hak ve özgürlükleri korumak
E) Üye ülkeler arasındaki iş birliği ve dayanışmayı artırmak

TEST 03

5. Amerika, Çin ve Sovyet yayılmacılığına karşı kurulan Güneydoğu Asya Antlaşması Örgütü -

SEATO’nun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?
A) Bölgeyi ele geçirmeye çalışanlara karşı yeni bir askerî ittifakın kurulmasına
B) Çin’in Güneydoğu Asya’dan tamamen çıkarılmasına
C) Güneydoğu Asya’nın İngiltere’nin egemenliği altına girmesine
D) Komünist rejimin benimsenmesine
E) Soğuk Savaş Döneminin sona ermesine


6. İngiltere ve Fransa'nın II. Dünya Savaşı'ndan yıpranmış şekilde çıkması Asya ve Afrika'daki sömürge ülkelerin bağımsızlığını kazanmaya başlamalarına neden oldu. Böylece "Üçüncü Dünya" veya "Bağlantısızlar Bloku" adı verilen yeni bir blok doğdu.
Bağlantısızlar hareketiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Soğuk Savaş’ın başlamasına yol açmıştır.
B) Avrupa'nın siyasi haritasını değiştirmiştir.
C) SSCB'nin etkinlik alanını genişletmiştir.
D) Dünyanın siyasi dengesi değişmeye başlamıştır.
E) Baskıcı rejimleri güçlendirmiştir.
7. II. Dünya Savaşı'nın ardından Müttefik Devletler arasındaki çıkar anlaşmazlığının ilk örneği Berlin'in işgali ve Almanya'nın paylaşılmasıdır.
Bu anlaşmazlık;

I. Federal ve Demokratik Alman cumhuriyetleri'nin kurulması,

II. Berlin duvarının inşa edilmesi,

III. Almanya'ya karşı Batı Avrupa Birliği'nin oluşması


gelişmelerinden hangilerine neden olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

8. I. SSCB’nin, ABD’yi Uzak Doğu’dan uzaklaştırmak istemesi
II. Çin’in komünist idare altına girmesi
III. Türkiye’nin bölgeye asker göndermesi
gelişmelerinden hangileri Kore Savaşı’nın çıkmasında etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

9. İsrail Devleti’nin 1948 yılında bağımsızlığını ilan etmesi sonucunda Orta Doğu’da yaşanan sorunlar arasında;
I. Arap-İsrail çatışmasının başlaması,

II. Filistin Mülteci Sorunu’nun yaşanması,

III. Bölgenin sürekli bir mücadele alanı hâline gelmesi
durumlarından hangilerinin yer aldığı söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
10. Soğuk Savaş Döneminde Doğu ve Batı blokları arasındaki anlaşmazlık,
I. Kore

II. Vietnam,

III. Almanya
devletlerinden hangilerinin ikiye bölünmesinde etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III


11. İsmet İnönü’den sonra cumhurbaşkanlığına getirilen devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fahri Korutürk
B) Kenan Evren
C) Celal Bayar
D) Cemal Gürsel
E) Cevdet Sunay
12. I. Türkiye

II. Yugoslavya

III. Yunanistan

IV. Bulgaristan


Yukarıdaki ülkelerden hangileri Marshall Yardımı almamıştır?
A) Yalnız III B) Yalnız IV C) I ve II
D) II ve III E) II ve IV

13. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da ekonomik rekabeti ortadan kaldırmak ve ekonomik alanda ortak hareket etmek amacına yöneliktir?
A) Eisenhower Doktrinin ilanı
B) NATO'nun kurulması
C) AET'nin kurulması
D) Varşova Paktı'nın oluşturulması
E) Bağdat Paktı'nın kurulması

Cevapları Kontrol Ediniz LYS / Test 03
1. C 2. E 3. C 4. B 5. A 6. D 7. C 8. D 9. E 10. E 11. C 12. B 13. C

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

(Soğuk Savaş Dönemi)
1. I. Varşova Paktı’nın kurulması

II. Berlin Buhranı’nın yaşanması

III. Kore Savaşı’nın çıkması
Bu gelişmelerden hangileri, Soğuk Savaş Döneminde yaşanmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

2. Soğuk Savaş Döneminde sömürgecilikten kurtularak bağımsızlığını elde eden devletlerarasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Hindistan B) Tunus C) Cezayir
D) Çekoslovakya E) Gine


3. Doğu Bloku’na karşı Batılı Devletler, ABD ve

Kanada’nın birlikte kurduğu teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birleşmiş Milletler
B) NATO
C) Avrupa Ekonomik Topluluğu
D) SEATO
E) Avrupa Konseyi

4. “7 Eylül 1947 Kararları” ile Türk lirasının değeri

% 50 düşürülerek ithalat kolaylaştırılmış, bankaların altın satmalarına izin verilmiştir.


Bu kararlar;

I. Devletçi ekonomik sistemin değişmeye başladığının,

II. Yabancı sermayeye kolaylık sağlandığının,

III. Serbest ekonomiye yönelik adımlar atıldığının


gelişmelerinden hangilerinin bir göstergesidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

TEST 04
5. I. Finlandiya

II. Polonya

III. Macaristan

IV. Çekoslovakya


Bu devletlerden hangileri SSCB liderliğinde oluşturulan Varşova Paktı’nda yer almamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II
D) II ve III E) III ve IV
6. ABD'nin uygulamaya koyduğu Marshall Planı

SSCB'yi yeni politikalara yöneltti. SSCB, uydu ülkelerle Moskova arasındaki bağları daha da güçlendirmek ve aynı zamanda da uluslararası ideolojik faaliyetleri bir merkezden idare etmek için yeni tedbirlere başvurmaya karar verdi.


Yalnız bu bilgiyle ilgili;

I. SSCB, ABD'nin politikalarından rahatsız olmuştur.

II. ABD, SSCB'nin yayılmasına karşı bir siyaset izlemiştir.

III. Silahlanmada sınırlandırılmaya gidilmiştir.


yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
7. SSCB’nin Avrupa’da etkili olmasını istemeyen

ABD, Avrupa’nın kalkındırılması için aşağıdaki önlemlerden hangisine yönelmiştir?
A) Kominform Teşkilatının kurulmasına
B) Schuman Planı’nı benimsenmesine
C) Eisenhower Doktrini’nin devreye sokulmasına
D) Marshall Planı’nı uygulanmasına
E) NATO'nun güçlendirilmesine
8. I. Süveyş Bunalımı

II. Schuman Planı

III. Balfour Deklarasyonu
Bu gelişmelerden hangileri, İsrail Devleti’nin kuruluşuna zemin oluşturmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III


9. 1949 yılında SSCB, Polonya, Bulgaristan, Çekoslovakya, Macaristan ve Romanya tarafından ekonomik gelişme için planlar hazırlamak ve aralarındaki ticareti geliştirmek için kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?
A) COMECON B) NATO C) KOMİNFORM
D) VARŞOVA E) SEATO


10. Hindistan’ın bağımsızlığı için çalışan ve Sessiz

Devrimi başlatan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Habib Burgiba
B) Mahatma Gandhi
C) Muhammed Ali Cinnah
D) Ömer Muhtar
E) Josef Tito
11. 1956'da Macaristan'da ekonomik şartlardan dolayı başlayan isyan hızlı bir şekilde büyüdü. Bunun üzerine SSCB Budapeşte'yi işgal ederek isyanı sert şekilde bastırdı. Macaristan BM'ye başvurarak büyük devletlerin korumasını istedi. Bu ayaklanmada Arnavutluk, Çekoslovakya, Bulgaristan SSCB'yi destekledi. Çin ise ayaklanmacıların haklı olduğunu savundu.
Yalnız bu bilgiyle,

I. SSCB, Doğu Bloku’nda ortaya çıkabilecek sarsıntıları önlemeye çalışmıştır.

II. Macar ayaklanmasına karşı farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır.

III. BM, SSCB'nin müdahalesine karşı yaptırım uygulamıştır.


yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
12. I. Balkan Paktı

II. Varşova Paktı

III. Bağdat Paktı
Bu teşkilatlardan hangilerine Türkiye üye olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III
13. ABD'nin Batı dünyasının liderliğini açık bir şekilde

üstlenmek için yaptığı ilk girişim, ............................

dir. Bu amaç için kurulan savunma örgütü ise

.......................................


Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Truman Doktrini - Marshall Planı
B) Marshall Planı - Batı Avrupa Birliği
C) Marshall Planı - Varşova Paktı
D) Truman Doktrini - NATO
E) Truman Doktrini - BM

14. Schuman Bildirgesi'nde Avrupa ülkelerinin de katılımına açık bir kuruluş çerçevesinde, Fransız-Alman kömür ve çelik üretiminin bir bütün olarak ortak bir yüksek merci altında bir araya getirilmesi istenmiştir. Bu şekilde sağlanacak üretim dayanışması, Fransa ile Almanya arasında savaş çıkması ihtimalini düşüncelerden sileceği gibi madden de imkânsız kılacaktı.
Buna göre, Schuman Bildirgesi’nin;
I. Avrupa'daki barış düzeninin korunması,

II. ekonomik iş birliği sayesinde yeni savaşların çıkmasını önlemesi,

III. Avrupa devletleri arasında SSCB'nin yayılmasına karşı ortaklık kurulması
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

Cevapları Kontrol Ediniz LYS / Test 04
1. E 2. D 3. B 4. D 5. A 6. C 7. D 8. C 9. A 10. B 11. C 12. E 13. D 14. C

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

(Soğuk Savaş Dönemi)

1. Türkiye demokrasiyi geliştirmek, SSCB tehdidine karşı önlem almak ve uluslararası alanda etkin bir devlet olmak amacıyla;
I. çok partili hayata geçme,

II. Kore Savaşı’na katılma,

III. NATO’ya üye olma
girişimlerinden hangilerine yönelmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

2. Aşağıdakilerden hangisi Batı Avrupa devletlerinin ortak çatı altında toplandığı kurumlardan biri değildir?
A) NATO
B) Varşova Paktı
C) Batı Avrupa Birliği
D) Avrupa Ekonomik Topluluğu
E) Avrupa Konseyi

3. 1945 yılında SSCB’nin yayılmacılığına karşı

Türkiye’nin yanında Balkan Paktı’na;
I. Bulgaristan,

II. Yunanistan,

III. Yugoslavya
devletlerinden hangileri katılmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
4. Çin’in komünist rejimin idaresi altına girmesi üzerine SSCB harekete geçirerek ABD’yi Asya’dan atma umuduna kapılmıştır.
Bu durumun yol açtığı savaş aşağıdakilerden

hangisidir?
A) Kore Savaşı
B) Vietnam Savaşı
C) Arap-İsrail Savaşı
D) Afganistan Savaşı
E) Körfez Savaşı


TEST 05


5. Asya ve Afrika’da bağımsızlıklarını elde eden ülkeler, birbirlerinin iç işlerine karışmama, büyük devletlerin savunma düzenlemelerinin içerisine girmeme kararlarını almışlardır.
Sözü edilen bu kararlar, aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?
A) Bandung Konferansı’nda
B) Nato’nun kuruluşunda
C) Seato’nun oluşmasında
D) Bağdat Paktı’nda
E) Paris Barış Konferansı’nda

6. Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de yaşanan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Demokrat Parti iktidara gelmiştir.
B) Köyden kentlere yönelik göçler yaşanmıştır
C) Sinema sektörü gelişmiştir.
D) Sanayi ve ticarete yönelik yatırımlar artmıştır.
E) Petrole olan bağımlılık azalmıştır.
7. I. Kore Savaşı’nın başlaması

II. İsrail Devleti’nin kurulması

III. Türkiye’nin NATO’ya üye olması
Bu gelişmelerin kronolojik sıralaması, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I - II - III B) III - II - I C) II - III - I
D) II - I - III E) III - I - II


8. I. Kömür Çelik Birliği
II. Schuman Planı
III. Marshall Planı
Bu gelişmelerden hangileri, Avrupa’nın kalkındırılmasına yöneliktir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
9. Soğuk Savaş Döneminde aşağıdaki ülkelerin hangisinde sosyalist ve komünist rejimler iktidara gelmemiştir?
A) Japonya B) Yugoslavya C) Küba
D) Arnavutluk E) Çin

10. Soğuk Savaş Döneminde,

I. Hindistan ve Pakistan'ın kurulması,

II. Afrika Birliği Teşkilatı'nın kurulması,

III. Üçüncü Blok adıyla yeni siyasi hareketin ortaya çıkması


gelişmelerinden hangileri sömürgeciliğin sona ermesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III


11. • Süveyş Krizi'nde İngiltere ve Fransa'nın İsrail'le beraber Mısır'a saldırması

• Sosyalist Baas Partisi'nin Suriye ve Irak'ta iktidara gelmesi


Bu iki gelişmenin ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İslam Konferansı Örgütü'nün kurulması
B) Bağdat Paktı'nı kurulması
C) SSCB'nin Orta Doğu'da etkinliğinin artması
D) Orta Doğu'daki manda yönetimlerinin son bulması
E) ABD'nin İsrail'e siyasi destek vermesi

12. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin Batı Blokuna yakınlaşmak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerden biri değildir?
A) Kore Savaşı'na asker gönderilmesi
B) Kıbrıs Meselesi'ne müdahil olunması
C) Bağdat Paktı'na katılması
D) NATO'ya üye olunması
E) Balkan Paktı'nın kurulması
13. 1946 seçimlerinde ilk defa CHP dışında partiler meclise girmiş 1950 seçimlerinde ise iktidara Demokrat Parti gelmiştir.
Bu gelişmenin;

I. Çok partili sistem,

II. Kabine sistemi, demokratik yaşam,

III. Kapalı ekonomi


durumlarından hangilerinde değişim yaşandığını

gösterir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

Cevapları Kontrol Ediniz LYS / Test 05
1. E 2. B 3. E 4. A 5. A 6. E 7. D 8. E 9. A 10. E 11. C 12. B 13. C

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə