BÖLÜM 155 ceza muhakemeleri usul yasasi
Yüklə 495.89 Kb.
səhifə7/9
tarix16.04.2016
ölçüsü495.89 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
 

(2) Kaza  Mahkemesi  mukayyidi  bir  Kaza  Mahkemesi  Yargıcı  kararı aleyhine istinaf ihbarnamesi veya istinaf için izin dilekçesi alması üzerine ihbarnameyi veya dilekçeyi dosyalar ve bu maddenin (3)'üncü fıkrasında, gösterilen belge ve emarelerin derhal Başmukayyide gönderir.

 

(3) Bu maddenin (1) ve (2)'nci fıkralarında gönderilmesi öngörülen belge ve emareler şunlardır :-

 

(a)Hale göre, ikamename veya ithamname ;

 

(b)Şahadet tutanakları;

 

(c)İstinaf eden veya dilekçe sahibinin Mahkeme önünde yaptığı herhangi bir beyan ;(d)Mahkeme kararı;

 

(e)Mahkemenin  muhafazasında  bulunan ve emare  olarak ibraz edilen tüm belgeler veya Mahkemenin muhafazasında bulunmayan herhangi bir belgenin tasdikli sureti;

 

(f)Belgeler dışında kolaylıkla gönderilebilecek başka emareler ;

 

(g)İstinafın bir Kaza Mahkemesi yargıcı kararı aleyhine olması halinde hale göre, istinaf ihbarnamesi veya istinaf için izin dilekçesi.

 

(4)Yukarıdaki  (3)'üncü  fıkrada  gösterilen  belge  ve  emareler  bu maddenin (1) 'inci fıkrası uyarınca sunulan  istinaf  ihbarnamesi  veya  istinaf  için  izin  dilekçesi ile  birlikte  işlem dosyası oluşturur ve bundan böyle bu kısımda "işlem dosyası" olarak anılır.
 

İşlem Dosyasının Alınması Üzerine İzlenecek Usul

140.(1) Başmukayyit,  istinaf için izin dilekçesi ile ilgili olarak işlem dosyasını aldıktan mümkün olduğu kadar  hemen  sonra  dilekçenin  incelenerek karara bağlanması için dosyayı, çalışma odasında bulunan  bir  Yargıtay olarak Yüksek Mahkeme Yargıcına  sunar.  İstinafın Ağır Ceza Mahkemesi kararı aleyhine olması halinde Yargıç, duruşmaya başkanlık etmiş olan Yargıç olmamalıdır.

 

 

(2) Yargıtay olarak Yüksek Mahkeme Yargıcı, işlem dosyasını okuyup inceledikten sonra :-

 

 

(a)İstinafı reddedebilir ;

 

 

(b)Dilekçe sahibini veya avukatını, önüne gelerek istinafa neden izin verilmesi gerektiği konusunda sebep göstermesi  için  bir gün  tayin eder. Yargıtay olarak Yüksek Mahkeme  Yargıcı  tayin  edilen  günde  dilekçe  sahibi veya avukatını tek taraflı olarak ve istinaf için dilekçeyi reddeder ya da istinaf edilmesine izin verir ;

 

 

(c)İstinaf için izin dilekçesinde gösterilen tüm sebepler veya herhangi biri için izinde gösterilecek şekilde  veya  esasa  ilişkin  bir  adli  hata  işlendiği  nedeniyle, adli hatanın dilekçesinde gösterilmemesine rağmen,   istinaf  için izin verir.

 

 

Ancak,  esasa  ilişkin  bir  adli  hata  olması  sebebine  istinaden  istinafa  izin verilmiş ve o sebep istinaf sebepleri  arasında belirtilmemişse  izin veren Yargıç o sebebin dayandığı noktaları belirtir.

 

 

(3)İstinaf  için  izin  vermeyi  reddeden  Yargıtay olarak Yüksek Mahkeme  Yargıcının  kanısına  göre izin dilekçesinin ciddi olmaması  halinde    İlk  Mahkemenin  açıkladığı  hapis cezasının, mahpusun hapiste bulunmasına bakılmaksızın, red tarihinden itibaren başlamasını emredebilir.

 

 

(4) Yargıtay olarak Yüksek Mahkeme Yargıcının  istinaf  etmek  için  izin  dilekçesi  ile  ilgili her emri kendisi tarafından işlem dosyasına  yazılır  ve  kesin ve  nihai  olur ve Başmukayyit emri dilekçe sahibi veya avukatına ve istinaf  etmek  için  izin verilmediği ve dilekçe sahibi cezaevinde bulunduğu hallerde de mahkuma bildirilmek üzere cezaevi müdürüne iletir.
 

 

İstinaf Duruşma Tarihinin Saptanması ve Bildirimi

141.(1) Başmukayyit, hale göre bir istinaf ihbarnamesinin tesliminden veya alınmasından veya istinaf etmek için izin verilmesinden sonra mümkün olduğu kadar en erken bir zamanda:-
(a)İstinafın dinleneceği günü ve vakti tayin eder ;

 

 

(b)Özel  ceza  davalarında  iddia  makamı  veya  avukatına  ve  başka  herhangi  bir  meselede Başsavcıya tayin edilen günü ve vakti bildirir ;

 

 

(c)Dilekçe    sahibinin   bildirim   yapılması   için    verdiği   adresin   bulunduğu    kazanın    Polis sorumlusuna,   bu  maddenin  (2)'nci   fıkrasında  öngörüldüğü   biçimde  dilekçe  sahibine  bildirilmek için tayin edilen günü ve vakti yazılı olarak gösteren bir ihbarname gönderir.

 

 

(2)Bu  maddenin  (1)'inci fıkrasının  (c) bendinde  öngörüldüğü  biçimde   ihbarnamenin tebliği, bir polis memuru  veya  Mahkeme memuru  veya bir Yüksek Mahkeme Yargıcının tayin edeceği başka bir kişi tarafından   ihbarnameyi  istinaf   edene  vermek  veya   verilmek  üzere  adresinde   bırakmakla yapılır. Tebliği  yapan  memur  veya  kişinin  tebliği  yaptığını  gösteren  imzalanmış  bir  belge, ihbarnamenin gereğince tebliğ edildiği hususunda yeterli şahadet oluşturur.


 

 

(3)Başmukayyit mahkumiyet aleyhine yapılan istinaf ihbarnamesini, esaslı herhangi bir istinaf sebebini göstermediği ve sadece hukuki bir mesele ile ilgili olduğu kanısına varması halinde; bu   maddenin  (1)'inci  fıkrasında  öngörüldüğü  şekilde  işlem  yapma yerine  istinaf ihbarnamesini, seri  karara  bağlanmak  üzere  Yargıtay olarak Yüksek Mahkemeye  havale  eder ve istinaf ihbarnamesinin bu biçimde havale  edildiği  hallerde,  Yargıtay olarak Yüksek Mahkeme  istinafı  ciddiyet  ve yasal mesnedden yoksun olduğu ve tam detaylı  olarak dinlenmek için ertelenmeye gerek olmadan karara bağlanabileceği görüşüne varırsa herhangi  bir  kişiyi istinafın  dinlenmesinde  hazır bulunmaya veya Başsavcıyı dinlemeye çağırmadan istinafı serian reddeder.
 

 

İstinafın Veya İstinaf İzin Dilekçesinin Geri Çekilmesi


142. Bir  istinaf  eden veya dilekçe sahibi Başmukayyide bir ihbarname göndererek istinafı veya dilekçesini  geri  çekebilir.  Başmukayyidin  bu tür bir ihbarname alması üzerine hale göre istinaf ihbarnamesi veya dilekçesi Yargıtay olarak Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmiş sayılır.
 

 

İstinaf Dinleme Usulü

143. (1) İstinaf  eden, nezaret  altında bulundurulmasına bakılmaksızın, istinaf ihbarnamesinde veya istinaf etmek  için izin  dilekçesinde  istemişse,  istinafın  dinlenmesinde hazır  bulunma hakkına sahiptir.

 

 

(2)İstinaf  ihbarnamesinin  dinlenmesine  başlandığında  istinafı  desteklemek  için ilk olarak istinaf eden veya  avukatı  ve  sonra  da  hazır  bulunurlarsa, aleyhine istinaf edilen veya avukatı dinlenir.

 

 

(3)İstinaf  eden veya avukatı istinafı  desteklemek için hazır bulunmazsa Mahkeme istinaf ihbarnamesini inceler ve uygun göreceği emri verir.

 

 

(4)İstinaf  ihbarnamesinin aleyhine istinaf edilen veya avukatı hazır bulunmazsa Mahkeme, istinafın dinleneceği  günün ve vaktin tebliğ  edildiğinden emin  olmazsa aleyhine istinaf edilenin haklarını haleldar eden herhangi bir emir vermez.

 

 

(5)Bir  beraat  kararı  istinaf  edildiği hallerde, Yargıtay olarak Yüksek Mahkeme sanığın tutuklanarak önüne getirilmesi için bir tutuklama  müzekkeresi ısdar edebilir ve istinaf karara bağlanana kadar sanığı cezaevine gönderebilir veya kefaletle serbest bırakabilir.
 

 

Yargıtay Olarak Yüksek Mahkeme-nin Tarafları Sadece İstinaf Sebepleri Üzerinde Dinlemesi


144. Yargıtay olarak Yüksek Mahkeme  istinafı   sadece  istinaf  sebepleri  veya  istinafa  izin   veren   emirde gösterilen  sebepler üzerinde dinler ve karara bağlar.

Ancak, Yargıtay olarak Yüksek Mahkeme istinafın dinlenmesinden sonra  esaslı  bir  adli  hata  yapıldığı  kanısına  varması  halinde  bu  madde kuralları uygulanmaz.


 

 

Yargıtay Olarak Yüksek Mahkeme-nin İstinafı Karara Bağlamada-ki Yetkileri

145.(1) Yargıtay olarak Yüksek Mahkeme mahkumiyet aleyhine yapılan bir istinafını karara bağlarken, bu Yasanın 153.maddesi kurallarına bağlı olmak koşuluyla :-

 

 

(a)İstinafı reddedebilir ;

 

 

(b)İstinafı  kabul   edebilir   ve  ibraz   edilen  şahadet  göz  önünde  bulundurulduğunda mahkumiyetin  makul  olmaması  nedeniyle  mahkumiyetin  kaldırılması  veya  herhangi bir hukuki meselede hatalı karar  alınması  veya  esaslı  bir adli hata yapılması nedeniyle İlk Mahkemenin kararının iptal edilmesi gerektiği kanısına varması halinde mahkumiyeti iptal edebilir.

 

 

Ancak,Yargıtay olarak Yüksek Mahkeme istinafta ileri sürülen noktanın istinaf eden lehine olabileceği görüşünde olmasına  bakılmaksızın  aslında  esaslı  bir  adli hata  yapılmadığı  kanısına varırsa istinafı reddeder ;

 

 

(c) Mahkumiyeti  iptal edebilir,  ibraz  edilen  şahadetle  istinaf edenin İlk  Mahkemede  mahkum edilebileceği herhangi  bir  suçtan   ötürü  istinaf  edeni  mahkum  edebilir   ve  gerekli   cezaya çarptırabilir.

 

 

(d)Cezayı veren Mahkemede veya ilgili meselede yargı yetkisi olan başka bir Mahkemede yeni bir yargılama yapılmasını emredebilir.

 

 

(2)Ceza   aleyhine yapılan bir   istinafı   karara   bağlarken   cezayı   artırabilir,  azaltabilir    veya değiştirebilir. 

 

(3)Yargıtay olarak Yüksek Mahkeme, Başsavcının yaptığı veya onun adına yapılan bir istinafı karara bağlarken:- 

 

(a)Beraat kararının istinafı ise :-

 

 

(i)Beraat kararını iptal edebilir ve sanığı, ibraz edilen şahadetle mahkum edilebileceği herhangi bir suçtan mahkum ederek cezaya çarptırabilir ;

 

 

(ii)Yeni soruşturma yapılmasını veya sanığın tekrar yargılanmasını emredebilir ;

 

 

(iii)İstinafı reddedebilir ;

 

 

(b)Cezanın yetersiz ve az olduğu hususunda istinaf ise :-
(i)Cezayı artırabilir ;

 

 

(ii)İstinafı reddedebilir.
 

 

Yargıtay Olarak Yüksek Mahkeme-nin İstinafın Duruşma-sında Ek Yetkileri

146. Yargıtay olarak Yüksek Mahkeme bir  istinafın duruşmasında , herhangi bir aşamada ve nihai kararını vermeden önce, bu Yasanın 153. maddesi kurallarına bağlı olmak koşuluyla:-

 

 

(a)İlk Mahkemeden, işlem dosyasında verilen bilgiye ek olarak gerekli göreceği başka bir bilgiyi vermesini isteyebilir ;

 

 

(b)Yeni şahadet dinleyebilir ve yeni şahadet dinlenene kadar kararını saklı tutabilir;

 

 

(c)İlk  Mahkemenin  hatalı olarak  kabul  etmediği şahadetini, kabul edilse idi İlk Mahkemenin meselenin  esası  ile  ilgili olarak yaptığı bulguları kanısınca etkileyeceği hallerde hatalı olarak kabul  edilmeyen  şahadeti  dinleyebilir  ve  dinledikten  sonra bu gibi şahadet kabul edilmiş olsa idi kanısınca İlk Mahkemenin yapması gerektiği bulguları saptar.

 

 

(d)İlk  Mahkemenin  bir  şahadeti  hatalı olarak kabul ettiği kanısında olması halinde, şahadet kabul edilmemiş olsa idi İlk Mahkemenin yapması gerektiği bulguları saptar ;

 

 

(e)İstinaf bir Kaza Mahkemesi Yargıcı kararının aleyhine olması halinde :-

 

 

(i)Cezayı  veren  Kaza  Mahkemesinde genel veya özel bir nokta ile ilgili olarak başka şahadet daha alınmasını emredebilir.

 

(ii)İbraz  edilen  şahadetin  bir  Kaza Mahkemesinin yargı yetkisi olmadığı herhangi bir suç için bir iddianame dosyalanmasını haklı gösterdiği kanısına varması halinde, istinaf eden aleyhine o suç için bir Ağır Ceza Mahkemesinin müteakip oturumunda bir ikamename dosyalanmasına direktif verir ve böyle bir direktif üzerine  istinaf  edenin  Ağır  Ceza  Mahkemesindeki  yargılanması  bir  ilk  soruşturmada  Yargıç tarafından  o  suç  için  Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya  havale  edilmiş  gibi  aynı şekilde yapılır; ve bu gibi her meselede İlk Mahkeme tutanaklarındaki tanıkların beyanları, davanın tüm amaçları bakımından yeminli şahadet sayılır.
 

Yargıtay Olarak Yüksek Mahkeme-nin Cezanın Başlaması Ve Ertelenmesi v.s İle İlgili Yetkileri

147.(1) Yargıtay  olarak Yüksek Mahkeme başka  biçimde  emretmedikçe,  bir  hapis cezası istinafın karara bağlandığı günden başlar.

 

(2)İstinafın  kabul  edilmesi  ve  cezanın iptali  halinde,  istinaf eden derhal serbest bırakılır ve ödenmiş olan herhangi bir para cezası iade edilir.

 

(3)Yargıtay olarak Yüksek Mahkeme bu  maddenin  (1)  ve  (2)'nci  fıkraları  kurallarına bağlı olmak koşuluyla,  yeni işlemler yapılması,  istinaf  edenin nezaret altına alınması veya kefaletle serbest bırakılması veya herhangi bir  para  cezasının  ödenmesinin  ertelenmesi  ile  ilgili  olarak  uygun göreceği  emri  ve  direktifleri verebilir.
 

 

Birinci Bölüm
Uyuşmazlık Konusu Olan Hukuksal Konuların ve Olguların ve Kararın Dayandığı Nedenleri İçeren Bir Beyannamenin Görüş İçin Yargıtay Olarak Yüksek Mahkemeye Havale Edilmesi


Uyuşmazlık Konusu Olan Hukuksal Konuların Görüş İçin Yargıtay Olarak Yüksek Mahkemeye Havale Edilmesi

 


148.(1)  Ceza  Yargı  yetkisi  kullanan  herhangi bir  Mahkeme , işlemlerin  herhangi  bir  aşamasında, bir kişinin yargılanması   sırasında   ortaya  çıkan   bir   hukuksal konuyu görüşü için Yargıtay olarak Yüksek Mahkemeye havale edebilir. Ancak Başsavcının müracaatı üzerine havale etmeğe zorunludur.

 

(2)Böyle  bir  durumda  Ağır  Ceza  Mahkemesi  Başkanı  veya  hale  göre  İlk Mahkeme Yargıcı uyuşmazlık konusu olan hukuksal konu ve   hangi koşullar altında ortaya çıktığı hususunda tutanak tutar ve tutanağın bir suretini  Baş-  mukayyide  gönderir. 

(3)  Yargıtay olarak Yüksek Mahkeme havale edilen hukuksal konuyu inceleyerek karara bağlar ve 

(a)Mahkeme sanığı mahkum etmişse -

 

(i)Mahkumiyeti onaylar ;

 

(ii)Mahkumiyeti iptal eder ; böyle bir durumda sanık serbest bırakılır ;

 

(iii)Mahkeme kararı iptal eder ve yerine yargılamada verilmesi zorunluluğu bulunduğu biçimde bir karar verir.

 

(b)Mahkeme  kararını  vermemişse, meseleyi, havale edilen hukuksal konu   ile  ilgili  görüşü ile birlikte Mahkemeye gönderir.
 

Yargıç Tarafından Olguları ve Kararın Dayandığı Nedenleri İçeren Bir Beyanna-menin Görüş İçin Yargıtay Olarak Yüksek Mahkemeye Havale Edilmesi

149.(1)  Seri ceza  yargı  yetkisi kullanan bir Yargıcın kararının yasanın bir noktasında hatalı veya yargı  yetkisini aştığı nedeniyle tatmin olmayan   Başsavcı veya herhangi bir taraf,   bu   maddenin  (7)'nci   fıkrasında    belirtilen   süre   içinde   kararı   veren   Yargıca   yazılı müracaatta bulunarak, Yargıtay olarak Yüksek Mahkemenin görüşü için, olguları ve kararın dayandığı nedenleri içeren bir beyanname hazırlamasını ister.

 

(2) Yargıç  müracaatın  ciddi   olmadığı   kanısına    vardığı   takdirde  beyanname hazırlamayı reddedebilir; ancak reddetmesi halinde, müracaat edenin istemi üzerine kendisine imzalı bir red  belgesi verir.

Ancak müracaat Başsavcı  tarafından yapılması halinde Yargıç konu ile ilgili olarak bir beyanname hazırlamayı reddetmez.


(3) Yargıcın   beyanname hazırlamayı   reddettiği  hallerde, müracaat eden olguların esaslarını bildiren  bir  yemin varakası ile Yargıtay olarak Yüksek Mahkemeye müracaat ederek Yargıç ile işlemdeki öteki tarafa hitaben  bir  emir ısdar  edilmesini ve  beyannamenin neden hazırlanmadığının sebeplerini göstermeye çağrılmalarını istemek  hakkına  sahiptir.  Yargıtay  olarak Yüksek Mahkeme, kesin bir emir verebilir veya dilekçeyi  reddedebilir.  Kesin bir  emrin tebliğ edilmesi üzerine Yargıç gerekli beyannameyi hazırlar.

 

(4) Beyanname saptanmış  biçimde olur; Yargıç  tarafından imzalanır ve dilekçe gününden veya bu  maddenin  (3)'üncü  fıkrasında  öngörülen  emrin   tebliğ  tarihinden başlayarak on  dört  gün içinde Mahkeme Mukayyidine teslim edilir.

 

(5) Dilekçe  sahibi bu maddenin (4)'üncü fıkrasında sözü edilen sürenin sona ermesinden başlayarak on gün içinde beyannameyi alarak   Başmukayyide iletir  ve ayni süre içinde beyanname hakkında işlemdeki karşı tarafa kendisi veya avukatı tarafından imzalanmış yazılı bir tebligatta bulunur ve dilekçenin ve beyannamenin bir suretini de karşı tarafa gönderir.

 

(6) Yargıtay  olarak Yüksek Mahkeme, bu  madde  uyarınca  kendisine  havale edilen beyannamede  ortaya  çıkan  konuyu inceleyerek karara bağlar ve-

 

(a)Hakkında beyanname hazırlanan kararı iptal edebilir, onaylayabilir veya değiştirebilir;

 

(b)Meseleyi, görüşü ile birlikte Yargıca gönderebilir;

 

(c)Havale  edilen  konu  beraatla  ilgili  ise kendisini  mahkum edebilir ve yargılamada verilmesi zorunlu olan bir ceza verebilir;

 

(d)Meselede gerekli biçimde değişiklik yapılması ve değişiklik yapıldıktan sonra karar verilmesi için meseleyi geri gönderebilir.

 

(e)Adaletin gerektireceği başka bir emir verebilir.

 

(7) Başsavcının  konu  hakkında  bir  beyanname hazırlanmasını  istemesi  halinde , beyanname konusu kararın  verildiği  günden başlayarak on  dört  gün içinde hazırlanır.

Başka durumlarda beyanname karar gününden başlayarak on gün içinde hazırlanır. 

(8) Kaza  Mahkemesince  mahkum  edilen  ve  bir beyanname hazırlaması için Kaza Mahkemesine müracaat  eden  herhangi  bir  kişi  Yargıtay olarak Yüksek Mahkemeye istinaf  etmek için izin isteme hakkını terk etmiş sayılır,


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə