BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Yüklə 145.98 Kb.
tarix29.04.2016
ölçüsü145.98 Kb.
TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç


Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınırların kaydı, muhafazası ve kullanımı, ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında taşınırın bedelsiz devrine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam


Madde 2- Bu Yönetmelik genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini ve bunlara ait taşınırları kapsar.

Kapsamdaki idarelerin bünyesinde bulunan fabrika, imalâthane ve benzeri üretim yerlerinde kullanılan ilk maddeler ile yarı mamûl ve mamûl maddeler hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Bunlar hakkında kendi düzenleyici işlemlerinde belirlenen esas ve usuller uygulanır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün savunma ve güvenlik amaçlı taşınırlarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kamu idarelerinin görevleri gereğince herhangi bir işlemin sonuçlanmasına veya bir kararın verilmesine kadar muhafaza edilmek üzere alınan emanet taşınırlar hakkında özel mevzuatındaki hükümler uygulanır.Dayanak


Madde 3- Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 ve 45 inci maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar


Madde 4- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Kanun : 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununu,

b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

c) Üst yönetici : Bakanlıklarda müsteşarı, Milli Savunma Bakanlığında bakanı, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi, belediyelerde belediye başkanını,

d) Harcama birimi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan merkez birimi ile ödenek gönderme belgesiyle harcama yetkisi verilen merkez dışı birimi,

e) Malî hizmetler birimi : Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan görevleri yürüten birimi,

f) Taşınır : Çeşitleri ile kod numaraları Yönetmeliğe ekli Taşınır Kod Listesinin (A) bölümünde yer alan tüketim malzemeleri ile (B) bölümünde yer alan “Tesis, Makine ve Cihazlar”, “Taşıtlar” ve “Demirbaşlar” grupları içerisinde yer alan taşınabilir maddî duran varlıkları,

g) Tüketim malzemeleri : Belirli bir hizmetin üretilmesinde kullanılan, kullanımı sonucunda tükenen veya bir süre kullanıldıktan sonra ilk özelliklerini kısmen veya tamamen kaybederek bir daha kullanılamayacak duruma gelen, çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (A) bölümün 150 hesap detayında yer alan malzemeleri,

h) Dayanıklı taşınırlar :Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen makine ve cihazlar ile taşıtlar, demirbaşları,

ı) Tesis, makine ve cihazlar : Çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 253 hesap detayında yer alan, üretim ve hizmet amacıyla kullanılan her türlü makine, cihaz ve aletleri,

j) Taşıtlar : Yolcu ve yük taşımacılığında kullanılanlar ile özel amaçlı kullanımlar için muhtelif cihazlarla donatılmış bulunan ve çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 254 hesap detayında gösterilen taşıtları,

k) Demirbaşlar : Belirli bir hizmete tahsis amacıyla edinilen, belli bir süreye tâbi olmaksızın uzun süre kullanılabilen ve kullanılmakla yok olmayan, çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 255 hesap detayında yer alan taşınırları,

l) Taşınır hesap kodu : Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği çerçeve hesap planında yer alan ve taşınırın kaydedildiği ilgili hesap kodunu,

m) Taşınır I inci düzey detay kodu : Taşınır Kod Listesinde gösterilen taşınır hesap kodundan sonra gelen iki haneli detay kodunu,

n) Taşınır II nci düzey detay kodu : Taşınır Kod Listesinde gösterilen taşınır I inci düzey detay kodundan sonra gelen iki haneli detay kodunu,

o) Taşınır III üncü ve sonraki düzey detay kodları : II nci düzey detay kodundan sonra gelen ve taşınırın detaylı izlenebilmesi için kaydedileceği, iki veya daha fazla haneden oluşan detay kodlarını,

p) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi : Taşınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda doğrudan harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevliyi,

r) Taşınır hesap yetkilisi : Kamu idaresinin merkez, bölge, il ve ilçe teşkilatı itibarıyla taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinden aldığı taşınır hesaplarını konsolide ederek, buna ilişkin cetvelleri düzenleyip merkezdeki taşınır hesap sorumlusuna vermekle sorumlu olan görevliyi,

s) Ambar : Kamu idarelerine ait taşınırların gerektiğinde kullanıma verilmek üzere muhafaza edildiği yeri,

t) Rayiç bedel : Bir taşınırın değerleme günü ve yerindeki normal alım ve satım bedelini,

u) Yönetmelik : Taşınır Mal Yönetmeliğini,


ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevliler, Yetki ve Sorumlulukları
Taşınır kayıt işlemleri


Madde 5- Taşınır kayıt işlemleri; kamu idarelerine ait taşınırların önceki yıldan devren gelenlerle birlikte içinde bulunulan yılda çeşitli yollarla edinilenlerin ve elden çıkarılanların, kayıp, fire ve benzeri nedenlerle meydana gelen azalmaların ve sayım fazlalarının miktar ve değer olarak takip edilmesi ve yönetim hesabı verilmesine esas bilgilerin üretilmesi amacıyla kayıt altına alınmasıdır. Kayıtların belgeye dayanması şarttır.

Kayıt işlemleri; taşınır giriş ve çıkış kayıtlarının tutulması, yıl sonu stokları ve kullanımdaki taşınırların sayılarak ilgili cetvellere kaydedilmesi ve taşınır yönetim hesabı cetvellerinin düzenlenmesi süreçlerini kapsar.

Taşınırların yönetiminden, denetiminden ve kayıtların Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan harcama yetkilileri sorumludur.

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri


Madde 6- Taşınır kayıtları harcama yetkilisi adına “taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi” tarafından tutulur. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevi memuriyet veya çalışma unvanına bağlı değildir.

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, harcama yetkilileri tarafından, taşınır kayıt ve işlemlerini Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir. Taşınır işlemleri yoğun olan harcama birimlerinde birden fazla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin görevlendirilmesi mümkündür.

Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Harcama birimince edinilen taşınırları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,

b) Muayene ve kabul işlemi derhal yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bu şekilde alınan taşınırların kesin girişleri yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek,

c) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır hesap yetkilisine göndermek,

d) Tüketime veya kullanıma verilen taşınırları ilgililere teslim etmek,

e) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak veya alınmasını sağlamak,

f) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,

g) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmak ve harcama yetkilisine önerilerde bulunmak,

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle ambarlarında meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar. Sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar.

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, yaptıkları kayıt ve işlemlerden dolayı harcama yetkililerine karşı sorumlu olup, Yönetmelik ve ilgili mevzuatı gereğince harcama yetkilisi adına hazırlayacakları taşınır hesap cetvellerini, malî yılı takip eden ay sonuna kadar taşınır hesap yetkilisine vermekle yükümlüdür.

Taşınır hesap yetkilileri


Madde 7- Kamu idarelerinde, taşınır yönetim hesabı işlemlerini yürütmek üzere merkez, bölge, il ve gerek görülmesi halinde ilçe teşkilatı veya birimlerinde birer taşınır hesap yetkilisi bulunur.

Kamu idaresi merkez teşkilatında taşınır hesap yetkilisi malî hizmetler birimi bünyesinde taşınır işlemlerinden sorumlu alt birim yöneticisidir. Kuruluş merkezleri dışında ise taşınır hesap yetkilisi, bölge, il ve ilçe teşkilatının malî hizmetlerinin yürütüldüğü birimin yöneticisidir. Malî hizmetlerin yürütüldüğü ayrı bir birimi bulunmayan bölge, il ve ilçe teşkilatında bu görev, kamu idaresi üst yöneticisi tarafından belirlenerek duyurulan yöneticiler veya bunların yardımcıları tarafından yerine getirilir.

Kamu idarelerinin merkez teşkilatındaki taşınır hesap yetkilileri, merkez harcama birimlerinden ve taşra hesap yetkililerinden aldıkları taşınır hesaplarını konsolide ederek, idarenin taşınır yönetim hesabını, mali hizmetler birimi yöneticisinin sorumluluğunda üst yönetici adına, 34 üncü maddede açıklandığı şekilde hazırlamakla yükümlüdür.Taşınır hesap yetkilileri; il ve ilçede şube başkanlarına, bölgede bölge müdürlerine, merkezde ise malî hizmetler birimi yöneticisine bağlıdırlar ve bu işlerle ilgili olarak bağlı oldukları yöneticilere karşı sorumludurlar.

İlçe taşınır hesap yetkilileri ilçe teşkilatının taşınır hesabını oluşturan cetvelleri, malî yılı takip eden ikinci ayın sonuna kadar il taşınır hesap yetkilisine gönderir. İl, bölge veya merkezdeki taşınır hesap yetkilileri ise, hesap yönünden kendine bağlı taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri ile ilçe taşınır hesap yetkililerinden yıl sonlarında alacağı hesap cetvellerini konsolide ederek idarenin il, bölge veya merkez teşkilatı “taşınır yönetim hesabı”nı hazırlamak ve cetvellerin birer nüshasını malî yılı takip eden Nisan ayı sonuna kadar merkezdeki taşınır hesap yetkilisine göndermekle yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Defter ve Belgeler

Defterler


Madde 8- Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerince yapılan taşınır kayıt işlemlerinde, özelliklerine göre aşağıda belirtilen defterler tutulur.

a) Tüketim Malzemeleri Defteri (Örnek: 1) : Bu defter, ekli Taşınır Kod Listesinin (A) bölümünde yer alan tüketim malzemelerinin giriş ve çıkışları için tutulur.

Birden fazla ambarı olan idarelerde bu defter her ambar için ayrı tutulur.b) Dayanıklı Taşınırlar Defteri (Örnek:2) : Bu defter, ekli Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde yer alan dayanıklı taşınırlar için tutulur. Taşınır giriş ve çıkış kayıtları birer birer yapılır.

c) Müze Defteri (Örnek: 3) : Bu defter, müzelerde sergilenen veya sergilenmek üzere muhafaza altında bulundurulan taşınır kültür varlıkları için tutulur. Taşınırlar deftere birer birer kaydedilir.d) Kütüphane Defteri (Örnek: 4) : Bu defter, kütüphanelerdeki yazma ve basma nadir eserler ile kitap ve kitap dışı materyal için tutulur. Her bir taşınır birer birer deftere kaydedilir.

Gereken durumlarda taşınır kayıtları her bir taşınır için ayrı ayrı tutulacak kartlarda izlenebileceği gibi Yönetmelikte yer alan defter ve belgelere ek olarak, taşınıra ilişkin detaylı bilgilerin yer alacağı başka kayıtlar da tutulabilir.
Belge ve cetveller


Madde 9- Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri ile taşınır hesap yetkililerince yapılan taşınır işlemlerinde, işlem türüne göre aşağıda belirtilen belge ve cetveller kullanılır.

a) Taşınır İşlem Fişi (Örnek: 5- 5/A) : Bu fiş, taşınırların giriş, çıkış ve ambarlar arasında devir işlemleri ile dayanıklı taşınırların niteliklerini değiştiren esaslı onarım ve ilaveler sonucu değer artışlarında, kayıtlara esas olmak üzere üç nüsha olarak düzenlenir. Müze ve kütüphanelerde sergilenen eserler için 5/A örnek numaralı Taşınır İşlem Fişi kullanılır. Taşınır İşlem Fişi’ne her malî yıl başında “1”den başlamak üzere bir sıra numarası verilir. Fiş, dayanağını oluşturan belgenin tarihinden önceki bir tarihi taşıyamaz.

Aşağıda belirtilen taşınırlardan;

1) Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi ve benzeri maddeler,

2) Makine, cihaz, taşıt ve iş makinelerinin servislerde yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz ve yağlar,

3) Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar,

için Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez. Ancak, bunlardan ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere satın alınarak depolanan bakım-onarım yedek parçaları ile likit gaz, akaryakıt ve yağlar için Taşınır İşlem Fişi düzenlenmesi zorunludur.

Düzenlenen taşınır işlem fişlerinin nüshaları hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerinde açıklandığı şekilde işlem yapılır.

b) Zimmet Fişi (Örnek: 6; 6/A) : Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen kara taşıtları ve iş makinelerinin sürekli olarak kullanacak personele verilmesinde 6 örnek numaralı Zimmet Fişi düzenlenir. Bu fiş, vardiya usulü çalışılan yerlerde kullanılan kara taşıtları ve iş makineleri için işyerinde koordinasyonu sağlayan sorumlu yönetici adına düzenlenir. Diğer taşıtların kullanıcılarına tesliminde zimmet fişi düzenlenip düzenlenmemesi harcama yetkilisinin kararına bağlıdır. Demirbaş, makine ve cihazların kullanıma verilmesinde ise 6/A örnek numaralı Zimmet Fişi düzenlenir.

c) Taşınır İstek Belgesi (Örnek: 7) : Taşınır talebinde bulunan birimlerce düzenlenen bu belge, istek yapan birim ile istenilen malzemenin cinsini, miktarını, III üncü ve sonraki düzey detay kodunu gösterir ve ihtiyaç sahibi birim yetkilisinin onayını taşır.

d) Dayanıklı Taşınırlar Listesi (Örnek: 8) : Bu liste, Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen taşınırlardan oda, büro, bölüm, atölye ve servislerde kullanılmak üzere verilenler için iki nüsha olarak düzenlenir. Listenin bir nüshası taşınırın bulunduğu yerde asılı bulundurulur. Diğer nüshası ise dosyasında saklanır.

e) Taşınır Geçici Alındısı (Örnek: 9) : Muayene ve kabul işlemi derhal yapılamayan hallerde, söz konusu taşınırların geçici olarak teslim alınmasında düzenlenir. Fişin birinci nüshası taşınırı teslim edene verilir. Muayene ve kabul işleminin yapılmasından sonra düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin tarih ve numarası geçici alındının dosyasında saklanan ikinci nüshası üzerine kaydedilir. Taşınırların kabul edilmemesi halinde ilgiliye verilen geçici alındı geri alınarak dosyasında saklanır. Alındının geri alınamaması halinde ikinci nüshası üzerine şerh konulur.

f) Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı (Örnek: 10) : Bu tutanak, çalınma veya kaybolma nedeniyle yok olan, yıpranma, kırılma ve bozulma nedeniyle kullanılamaz hale gelen ve hurdaya ayrılan taşınırların kayıtlardan düşülmesi amacıyla üç nüsha olarak düzenlenir. Harcama yetkilisi tarafından onaylanan tutanağın bir nüshası, çıkış kaydına esas olmak üzere düzenlenen Taşınır İşlem Fişi ekine, ikinci nüshası muhasebe birimine gönderilecek Taşınır İşlem Fişi ekine bağlanır. Diğer nüshası dosyasında saklanır.

g) Ambar Devir ve Teslim Tutanağı (Önek: 11) : Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin ambarları birbirlerinden devir ve teslim alma işlemlerinde düzenlenir. Taşınırlar tutanağa III üncü ve sonraki düzey detay kodları itibarıyla kaydedilir. Üç nüsha düzenlenen tutanağın birer nüshası devreden ve devir alana verilir, üçüncü nüshası ise dosyasında saklanır.

h) Sayım Tutanağı (Örnek: 12) : Bu tutanak, taşınırların sayım işlemlerinde “taşınır II nci düzey detay kodu” itibarıyla düzenlenir. Taşınırlar tutanağa “III üncü ve sonraki düzey detay kodu” düzeyinde kaydedilir. Sayımda fire nedeniyle ortaya çıkan noksanlıklar tutanakta ayrıca gösterilir. Tutanağın sayım fazlası veya noksanına ilişkin sayfalarının bir nüshası, giriş-çıkış işlemleri için düzenlenen Taşınır İşlem Fişi ekine, bir nüshası da Taşınır İşlem Fişinin muhasebe birimine gönderilecek nüshasına bağlanır. Sayım tutanağının tamamı sayım işlemlerine ilişkin tutulacak dosyada saklanır.

ı) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli (Örnek: 13) : Bu cetvel, taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin yıl sonu hesaplarına ilişkin işlemlerinde “taşınır I inci düzey detay kodu” itibarıyla düzenlenir. Taşınırlar cetvele “taşınır II nci düzey detay kodu” düzeyinde kaydedilir. Cetvelin “Gelecek Yıla Devir” sütununda gösterilen miktarın, sayım tutanaklarının “Sayımda Bulunan Miktar” sütununda gösterilen miktara eşit olması gerekir.

j) Harcama Birimi Taşınır Hesap Cetveli (Örnek: 14) : Bu cetvel, görevlendirilen taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından her bir harcama birimi için “taşınır I inci düzey detay kodu” itibarıyla düzenlenir. Taşınır Sayım ve Döküm Cetvellerinde gösterilen taşınırlar bu cetvele “taşınır II nci düzey detay kodu” düzeyinde kaydedilir.

k) Taşınır Hesap Cetveli (Örnek: 15) : Bu cetvel, taşınır hesap yetkililerince ilçe, il, bölge ve merkez birimlerinin taşınır yönetim hesabının çıkarılması işlemlerinde düzenlenir. Harcama Birimi Taşınır Hesap Cetveli esas alınarak düzenlenen bu cetvele taşınırlar “taşınır II nci düzey detay kodu” düzeyinde kaydedilir.l) Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli (Örnek: 16) : Merkezdeki taşınır hesap yetkililerince taşınır yönetim hesabının çıkarılmasına ilişkin işlemlerde, taşınır hesap sorumlularından alınan Taşınır Hesap Cetveline dayanılarak düzenlenir. Taşınırlar cetvele “taşınır II nci düzey detay kodu” düzeyinde kaydedilir.

m) Taşınır Yönetim Hesabı İcmal Cetveli (Örnek: 17) : Taşınır yönetim hesabının çıkarılmasına ilişkin işlemlerde “taşınır hesap kodu” itibarıyla düzenlenir. Taşınırlar cetvele “taşınır I inci düzey detay kodu” düzeyinde kaydedilir.

n) Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli (Örnek: 18) : Bu cetvel, kamu idarelerinin elinde bulunan veya müzelerde sergilenen tarihi ve sanat değeri olan taşınırların ve kütüphanelerde bulunan yayınların yönetim hesaplarının verilmesinde düzenlenir.
Makine, cihaz ve aletler ile taşıt ve demirbaşların numaralanması


Madde 10- Fiziki veya kullanım özellikleri nedeniyle üzerine numara yazılmasına, damga vurulmasına veya etiket yapıştırılmasına imkan bulunmayanlar dışındaki dayanıklı taşınırların üzerine “taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi” tarafından bir sicil numarası konulur.

Sicil numarası taşınır giriş kaydedildiğinde verilir ve üç grup rakamdan oluşur. Birinci grup rakam, taşınırın Dayanıklı Taşınırlar Defterinde ayrıntılı izlenmek üzere kaydedildiği hesap kodu ile I, II, III üncü ve sonraki düzey detay kodu bileşiminden; ikinci grup rakam, taşınırın giriş kaydedildiği yılın son iki rakamından; üçüncü grup rakam ise taşınıra verilen giriş sıra numarasından oluşur.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜMTaşınır Giriş ve Çıkış İşlemleri

Kayıt zamanı ve kayıt değeri


Madde 11– Taşınırlar, edinme şekline bakılmaksızın kamu idaresince kullanılmak üzere teslim alındığında giriş; tüketime verildiğinde, satıldığında, başka harcama birimlerine devredildiğinde, bağış yapıldığı veya hibe edildiğinde, hurdaya ayırma, yıpranma, kırılma, bozulma nedeniyle kullanılamaz hale geldiğinde veya kaybolma, çalınma ya da canlı demirbaşın ölümü hallerinde çıkış kaydedilir.

Giriş ve çıkış kayıtları Taşınır İşlem Fişine dayanılarak yapılır. Giriş ve çıkış kayıtlarında;

a) Satın alma suretiyle edinme ve değer artırıcı değişiklik hallerinde maliyet bedeli,

b) Bedelsiz devir ile yok olma, kırılma, bozulma, kaybolma, çalınma, hurdaya ayırma ve fire hallerinde kayıtlı değeri,

c) Bağış ve hibe yoluyla edinilen taşınırlarda; bağış ve hibede bulunan tarafından ispat edici bir belge ile değeri belirtilmiş ise bu değer, belli bir değeri yoksa 14 üncü maddeye göre oluşturulan komisyonca tespit edilen değer,

esas alınır.Satın alınan taşınırların giriş işlemleri


Madde 12 Satın alma suretiyle edinilen taşınırlar maliyet bedeliyle kayıtlara alınır. Maliyet bedelinin tespitinde 8/6/2005 tarihli ve 25839 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. Faturada çeşitli taşınırlar için topluca gösterilmiş giderler olması durumunda, giderler taşınırların alış bedelleri ile orantılı olarak paylaştırılır. Taşınırlar faturada kayıtlara esas olacak şekilde ayrı ayrı gösterilir.

Satın alınan taşınırlar mevzuatı gereğince muayene ve kabul işlemi yapılarak teslim alındıktan sonra Taşınır Kod Listesindeki hesap kodları itibarıyla ayrı ayrı üç nüsha Taşınır İşlem Fişi düzenlenir. Farklı hesaplara kaydı gereken taşınırların aynı faturada yer alması halinde, faturadaki taşınırların kaydedileceği hesap sayısınca fatura fotokopileri çıkarılır ve üzerine her hesap için düzenlenen taşınır işlem fişinin numarası yazılır. Fişin birinci nüshası ödeme belgesinin Sayıştaya gönderilecek nüshasına, ikinci nüshası ise ödeme belgesinin dairesinde kalan nüshasına bağlanır. Üçüncü nüshası ise sıralı olarak dosyalanır.

Satın alınan dergi ve gazete gibi süreli yayınlar, ancak cilt bütünlüğü sağlandıktan sonra Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır.

Taşınırlarda değer artırıcı harcamalar


Madde 13- Dayanıklı taşınırların niteliğini değiştiren ve maliyetine eklenmesi gereken değer artırıcı harcamalar, Taşınır İşlem Fişi düzenlenmek suretiyle taşınırın izlendiği defterde ilgili sütuna kaydedilir.

Bağış ve hibe yoluyla edinilen taşınırların giriş işlemleri


Madde 14- Kanunun 40 ıncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat gereğince bağış, hibe ve yardım olarak edinilen taşınırlardan;

a) Değeri belli olmayan veya bedelini belirtir faturası bulunmayanların değeri, harcama yetkilisinin onayı ile kurulan, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin de katıldığı ve en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından tespit edilen bedel üzerinden,

b) Değeri belli olanlar bu değer üzerinden, faturası bulunanlar ise fatura bedeli üzerinden,

Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır. Fişin birinci nüshası bağış, yardım veya hibe edene verilir.

Yukarıda belirtilen komisyon bedel tespitinde üretici kuruluşlar ile meslek kuruluşlarından alacakları bilgilerden veya piyasa fiyat araştırması sonuçlarından yararlanabilir. Taşınır kültür varlıklarının değerlerinin tespitinde söz konusu komisyonda bilirkişi ve uzman kişiler de görevlendirilir.Sayım fazlası taşınırların girişi


Madde 15- Yapılan sayımlar sonucunda fazla olarak bulunan taşınır, birim değeri taşınır kayıtlarında gösterilmiş ise söz konusu değer üzerinden, böyle bir değer yok ise, Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde açıklanan komisyon tarafından belirlenecek değer üzerinden, Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır.

İade edilen taşınırların girişi


Madde 16- Kullanıma verilen tüketim malzemelerinden herhangi bir nedenle iade edilenler, iadeyi yapan birim yetkilisinin onayını taşıyan ve iade edilen malzemenin cins ve miktarını belirten belge karşılığında Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek tekrar giriş kaydedilir. Fişin birinci nüshası taşınırları teslim edene verilir.

Kullanılmak üzere zimmetle verilen dayanıklı taşınırlardan ihtiyaç kalmaması, görevden ayrılma, bir başkasıyla değiştirme vb. nedenlerle ilgililerince iade edilenler için Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez. Bu taşınırların kullanıma verilmelerinde düzenlenmiş olan zimmet fişleri, taşınırın zimmetlendiği kişiye geri verilir veya imha edilir. Ayrıca Dayanıklı Taşınırlar Defterinde gerekli düzeltmeler yapılır.Devir alınan taşınırların girişi


Madde 17- Kamu idarelerince Yönetmeliğin 28 inci maddesinde açıklandığı şekilde bedelsiz olarak devir alınan taşınırlar, devreden idarece düzenlenen fişte gösterilen değerler üzerinden Taşınır İşlem Fişi ile giriş kaydedilir.

Aynı kamu idaresinin muhtelif ambarları arasında devredilen taşınırların alınmasında da Taşınır İşlem Fişi düzenlenir ve fişin birinci nüshası ilgili taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine verilir. Aynı harcama biriminin ambarları arasında taşınır devrine ilişkin olarak düzenlenen Taşınır İşlem Fişi muhasebe birimine gönderilmez.


Tahsis yoluyla taşınır girişi


Madde 18 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 178 inci maddesi gereğince çıkarılan 2000-1724 sayılı Tasfiye Tüzüğü 7 nci maddesi hükümlerine göre kamu idarelerine tahsis edilen taşınırlar karşılığında Taşınır İşlem Fişi düzenlenir ve giriş kaydedilir. Fişin birinci nüshası taşınırı teslim eden idarenin taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine verilir.

İç imkanlarla üretilen taşınırların giriş işlemleri


Madde 19- Kamu idarelerinin kendi kullanımları için ürettikleri dayanıklı taşınırlar, rayiç bedeli üzerinden düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile giriş kaydedilir. Söz konusu üretimde kullanılan taşınırlar Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek ilgili defterlere çıkış kaydedilir.
Tüketim suretiyle çıkış

Madde 20- Tüketim malzemeleri, istenilen malzemenin cinsini, miktarını, kaydedildiği III üncü ve sonraki düzey detay kodunu gösteren ve ihtiyaç sahibi birim yetkilisinin onayını taşıyan 7 örnek numaralı Taşınır İstek Belgesi karşılığında düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile çıkış kaydedilir. Taşınır İşlem Fişi düzenlenmeden hiç bir şekilde tüketim malzemesi çıkışı yapılamaz.

Tüketim malzemelerinin çıkış kayıtları, ambarlara girişlerindeki öncelik sırası dikkate alınarak “ilk giren-ilk çıkar” esasına göre ve giriş bedelleri üzerinden yapılır.


Kullanım suretiyle çıkış

Madde 21- Taşıt ve iş makineleri haricindeki dayanıklı taşınırlar Taşınır İstek Belgesi düzenlenmek suretiyle talep edilir. Talep edilen dayanıklı taşınırların kullanıma verilmesinde ilgisine göre 6 veya 6/A örnek numaralı Zimmet Fişi düzenlenir. Zimmet fişlerinin birinci nüshaları dosyasında saklanır. İkinci nüshaları ise zimmetle taşınır teslim edilen görevlilere verilir. Söz konusu fişlere dayanılarak Dayanıklı Taşınırlar Defterine kayıt yapılır.

Taşıt veya iş makinesinin başka bir personele devredilmesi durumunda taşınırın teslim alındığı haliyle devredilmesi esastır.

Oda, büro, bölüm, atölye ve servis gibi ortak kullanım alanlarında kullanılmak üzere verilen taşınırlar için Dayanıklı Taşınırlar Listesi düzenlenir ve taşınırlar oda, büro, bölüm veya servisin sorumlusu veya yöneticisine imzası alınmak suretiyle teslim edilir.Devir suretiyle çıkış


Madde 22- Kamu idarelerince Yönetmeliğin 28 inci maddesinde açıklandığı şekilde bedelsiz olarak devredilen taşınırlar, devir alan idareden alınan Taşınır İşlem Fişi karşılığında düzenlenen Taşınır İşlem Fişine dayanılarak çıkış kaydedilir. Fişin bir nüshası taşınırın devredildiği idareye verilir. Devir alan idareden alınan fiş, düzenlenen fişin ekine bağlanır.

Aynı kamu idaresinin harcama birimleri arasında devredilen taşınırlar için Taşınır İşlem Fişi düzenlenir ve fişin birinci nüshası devredilen harcama biriminin taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine verilir. Aynı harcama biriminin ambarları arasında taşınır devirlerinde de Taşınır İşlem Fişi düzenlenir, ancak bu fişler muhasebe birimine gönderilmez.Satış suretiyle çıkış


Madde 23- Satılan taşınırlar için Taşınır İşlem Fişi düzenlenir. Satışa ilişkin karar veya onayın bir nüshası fişin birinci nüshasına bağlanır. Satılan taşınır, Taşınır İşlem Fişine dayanılarak çıkış kaydedilir.

Fire suretiyle çıkış


Madde 24- Tüketim malzemelerinin özelliklerinde, ağırlıklarında, miktarlarında ve tutarlarında meydana gelen azalmalar nedeniyle oluşan fire, sayım tutanaklarında gösterilir. Firenin ortaya çıkmasında kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik olup olmadığı, sayım tutanağına eklenecek ayrı bir tutanakta veya düzenlenecek raporda belirtilir.

Tutanak veya raporda gösterilen fire, düzenlenecek Taşınır İşlem Fişine dayanılarak kayıtlardan çıkarılır. Tutanaklar fişin birinci nüshasına bağlanır.Yok olma, kırılma veya bozulma nedeniyle çıkış


Madde 25- Taşınırın kaybolması, kırılması veya bozulması nedeniyle kullanılamaz hale gelmesi ya da canlı taşınırın ölümü hallerinde, 14 üncü maddeye göre kurulan komisyon tarafından durumu belirten Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir. Harcama yetkilisi tarafından onaylanan tutanak Taşınır İşlem Fişine bağlanarak taşınırın çıkış kaydı yapılır.

Birinci fıkrada belirtilen komisyon tarafından tespit edilen eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılamayacak duruma gelmiş bayraklar, Türk Bayrağı Tüzüğünün 38 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik hükümleri gereğince işlem yapılmak üzere ilgili yönetmelikte belirtilen yerlere teslim edilir. Teslim edilen bayraklar için de Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir.Hurdaya ayırma nedeniyle çıkış


Madde 26- Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılan taşınırlar, Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen komisyonun kararı ile hurdaya ayrılır.

Komisyon kararında ekonomik değerinin olmadığı veya teknik, hijyenik, stratejik ve tıbbi nedenlerle imha edilmesi gerektiği belirtilen taşınırlar, komisyon tarafından ayrıca bir imha tutanağı düzenlenerek imha edilir.

Hurdaya ayrılan veya imha edilen taşınırlar için düzenlenen Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı Taşınır İşlem Fişine bağlanmak suretiyle çıkış kayıtları yapılır.

Hurdaya ayrılan ve ekonomik değeri olan her türlü maden, malzeme, araç ve gereçler hakkında, özel mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak üzere Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Ana Statüsü 4 üncü maddesinin (7) numaralı bent hükmü uygulanır.Taşınır giriş ve çıkış işlemlerinin muhasebe birimine bildirilmesi


Madde 27- Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri tarafından, kamu idarelerinin muhasebe kayıtlarında ilgili stok ve maddî duran varlık hesaplarında izlenen taşınırlardan; satın alma suretiyle edinilenlerin giriş işlemleri ile değer artırıcı harcamalar için düzenlenen Taşınır İşlem Fişleri ödeme emri belgesi ekinde, muhasebe birimine gönderilir. Diğer şekillerde edinilen taşınırların girişleri ve maddî duran varlık hesaplarında izlenen taşınırların çıkışları için düzenlenen taşınır işlem fişlerinin birer nüshası, düzenleme tarihini takip eden on gün içinde ve her durumda malî yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilir.

Muhasebe kayıtlarında “150- İlk Madde ve Malzemeler Hesabı”nda izlenen tüketim malzemelerinin tüketime verilmesinde düzenlenen taşınır işlem fişleri muhasebe birimine gönderilmez. Bunların yerine, Bakanlıkça belirlenecek dönemler itibarıyla kullanılmış tüketim malzemelerinin taşınır II nci düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı bir listesi, en geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine gönderilir.

İlgili maddî duran varlık hesaplarında izlenen taşınırlardan amortisman süresi içerisinde bozulma, kırılma, kaza, hasar gibi sebeplere bağlı olarak meydana gelen değer düşüşleri 14 üncü maddede belirtilen komisyon tarafından düzenlenen bir tutanakla belirlenir ve tutanak bir yazı ekinde muhasebe birimine gönderilir.

Muhasebe yetkilileri, taşınır giriş, çıkış ve değer düşüşlerine ilişkin olarak kendilerine gönderilen belgelerde gösterilen tutarların II nci düzey detay kodu itibarıyla muhasebe kayıtlarını yapar.


BEŞİNCİ BÖLÜM

Kamu İdareleri Arasında Taşınır Devri
Kamu idareleri arasında bedelsiz devir


Madde 28- Kayıtlara alınış tarihi itibarıyla üç yılını tamamlamış ancak kullanılmasında ekonomik yarar görülen ihtiyaç fazlası taşınırlardan değeri Bakanlıkça belirlenecek tutara kadar olanlar harcama yetkililerinin onayı, belirlenen tutarı aşan taşınırlar ise kamu idaresi üst yöneticisinin onayı ile ihtiyaç sahibi kamu idarelerine bedelsiz olarak devredilebilir.

Devredilen taşınırlar için, devreden ve devir alan idarece kayıtlı değerleri üzerinden Taşınır İşlem Fişi düzenlenir. Devreden idarece düzenlenen fişin birinci nüshası, taşınırı devir alan idare tarafından düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin birinci nüshası ile birlikte taşınırın çıkış kayıtlarının yapılmasında kullanılır. İkinci nüshası ise, taşınırı devir alan idareye verilir. Devir alan idare, taşınırı devreden idareden gönderilen fişi düzenlediği fişin ikinci nüshası ekine bağlayarak, fişte gösterilen kayıtlı değeri üzerinden taşınırın giriş kayıtlarını yapar.

Bedelsiz devre ilişkin diğer esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.

Devredilemeyecek taşınırlar


Madde 29- Kayıtlara alınış tarihi itibarıyla üç yılını tamamlamayan taşınırlar kamu idareleri arasında devredilemez. Ancak kamu idarelerince yürütülen veya desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi için edinilen araştırma ve geliştirme amaçlı taşınırların devrinde bu süre aranmaz. Üç yılını tamamladığı halde bakım, onarım ve nakliye masrafları açısından ekonomik olmayan ve kullanılmasında fayda görülmeyen taşınırlar da devir işlemine konu edilemez.

Devredilemeyecek taşınırlara ilişkin diğer esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.
ALTINCI BÖLÜM

Sayım ve Devir İşlemleri
Sayım işlemleri


Madde 30- Taşınırların sayım işlemleri sayım kurulları tarafından yapılır. Sayım kurulları, harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen bir kişinin başkanlığında taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin de katılımıyla, en az üç kişiden oluşur. Sayım Kurullarına ihtiyaca göre uzman alınabilir veya tamamı uzmanlardan oluşan sayım ekipleri oluşturulabilir.

Sayım gününden önce sayım hazırlıklarının yapılabilmesi için, ambarlar, sayım kurulunun bildireceği günden sayım sonuna kadar harcama yetkilisinin emri ile kapatılabilir. Sayım süresince, hizmetin aksamaması ve bozulabilir nitelikteki taşınırların zamanında kullanıma verilmesi için gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla, taşınır giriş ve çıkışları durdurulur. Sayım yapılırken gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, sayım kurulunun görev ve sorumluluğundadır. altındadır.

Taşınır II nci düzey detay kodu itibarıyla düzenlenen Sayım Tutanağının “kayıtlı miktar” sütunu defter kayıtlarına göre doldurulduktan sonra, sayım kurulunca ambarlardaki taşınırlar fiilen sayılır ve bulunan miktarlar tutanağın “sayımda bulunan miktar” sütununa kaydedilir. Kayıtlar, “III üncü ve sonraki düzey detay kodu” düzeyinde yapılır..

Taşıtlar ile iş makineleri, zimmet fişleri esas alınarak; oda, büro, bölüm, atölye ve servislerde bulunan taşınırlar, bunların bulunduğu yerlerde asılı bulunan taşınır listeleri ve bunların verilme sırasında düzenlenen zimmet fişleri göz önünde bulundurularak sayılır ve sayım sonuçları Sayım Tutanağında gösterilir.

Sayımda bulunan miktar ile kayıtlı miktar arasında fark bulunan taşınırların sayımı tekrarlanır. Yine farklı çıkarsa bu miktar “fazla” veya “noksan” sütununa kaydedilir. Fire nedeniyle ortaya çıkan noksanlıklar tutanakta ayrıca gösterilir.

Yapılan sayım sonuçlarına göre tespit edilen fazla veya noksanlar ile fireler için Yönetmeliğin 15 ve 24 üncü maddelerine göre, fire ve noksan çıkmasında kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği olanlar hakkında ise 35 inci maddeye göre işlem yapılır.Devir işlemleri ve yapılacak sayımlar


Madde 31- Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, yerlerine görevlendirilenlere sorumlulukları altındaki ambarlarda bulunan taşınırları ve bunlara ilişkin kayıt ve belgeleri devretmeden görevlerinden ayrılamazlar. Yeni görevlendirilen taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri de bunları aramak ve almak zorundadır.

Ambarlarındaki taşınırları ve taşınır işlemlerine ilişkin kayıt ve belgeleri teslim etmeyen veya istifa, emeklilik, hastalık, tutuklanma, ölüm gibi nedenlerle devir ve teslim edemeyen taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin sorumluluğundaki taşınırlar ile dayanağı kayıt ve belgeler, devir kurulu aracılığı ile yeni taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine devir ve teslim edilir.

Devir kurulu, harcama yetkilisi tarafından görevlendirilecek bir yönetici veya yardımcısının başkanlığında, yeni gelen taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin de katıldığı, en az üç kişiden oluşur.

Ambarların devri, Ambar Devir ve Teslim Tutanağı düzenlenerek yapılır. Kayıtlara göre ambarda bulunması gereken taşınırlar ile sayımda fiilen bulunan miktarlar, varsa fazla ve noksanlar tutanakta gösterilir. Kurulca düzenlenen devir ve teslim tutanaklarına göre ortaya çıkan noksanlıklardan yeni taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi sorumlu tutulmaz. Üç nüsha olarak düzenlenecek devir ve teslim tutanağının bir nüshası dosyasına konulur, birer nüshası da devreden ve devir alana verilir.

Oda, büro, bölüm, atölye ve servis gibi ortak kullanım alanlarında bulunan taşınırlar, buralarda asılı Dayanıklı Taşınırlar Listesinde gösterilen miktarlar esas alınarak sayılmak ve imzası alınmak suretiyle yeni sorumluya devir ve teslim edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yıl Sonu Sayımı ve Taşınır Yönetim Hesabı
Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin yıl sonu hesapları


Madde 32- Ambarlarda ve kullanımda olan taşınırlar, yıl sonlarında 30 uncu maddeye göre oluşturulan sayım kurulları tarafından sayılır. Bulunan miktarlar Sayım Tutanağına kaydedilir. İlgili defter kayıtlarında bulunan miktarlar tutanağın “kayıtlı miktar” sütununa, sayımda bulunan miktar ile kayıtlı miktar arasındaki fark ise “fazla” veya “noksan” sütununa kaydedilir. Fire nedeniyle ortaya çıkan noksanlıklar tutanakta ayrıca gösterilir. Fazla veya noksan çıkmasının nedenleri araştırılır. Taşınırların noksan çıkmasında kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği olanlar hakkında harcama yetkililerince 36 ncı maddeye göre ayrıca işlem yapılır.

Sayım işlemleri tamamlandıktan sonra sayım kurulunca ilgisine göre “Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı” ve “Taşınır İşlem Fişi” düzenlettirilerek, tutanağın “fazla” ve “noksan” sütunlarında gösterilen miktarların giriş ve çıkış kayıtları yaptırılmak suretiyle defter kayıtlarının sayım sonuçlarıyla uygunluğu sağlanır.

Düzenlenen giriş ve çıkış belgelerinin birer örneği, gerekli muhasebe kayıtlarının yapılması için muhasebe birimine verilir.

Kayıtların sayım sonuçlarıyla uygunluğu sağlandıktan sonra, sayım kurulu tarafından “taşınır I inci düzey detay kodu” itibarıyla Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenir. Taşınırlar cetvele “taşınır II nci düzey detay kodu” düzeyinde kaydedilir. Cetvel, ilgili taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi ile sayım kurulu tarafından imzalanır. Bu cetvel ve eki sayım tutanağı, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin yıl sonu hesabını oluşturur.Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sayım kurulu tarafından onaylanan Sayım ve Döküm Cetveline dayanarak, harcama birimi itibarıyla Harcama Birimi Taşınır Hesap Cetvelini, müzelerde sergilenen tarihi ve sanat değeri olan taşınırlar ile kütüphanelerde bulunan yayınlar için ise ilgisine göre “Müze Yönetim Hesabı Cetveli” veya “Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli”ni düzenlerler. Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi tarafından da onaylanan cetvelin iki nüshası, Sayım ve Döküm Cetveli ve Sayım Tutanağı ile birlikte malî yılı takip eden ay sonuna kadar taşınır hesap yetkilisine gönderilir.Taşınır hesap yetkililerince yapılacak işlemler


Madde 33- İlçe taşınır hesap yetkililerince, yıl sonlarında ilçedeki harcama birimlerinden alınan Harcama Birimi Taşınır Hesap Cetvelleri konsolide edilerek “İlçe Taşınır Hesabı Cetveli” düzenlenir. İdarenin ilçe teşkilatının taşınır hesabını oluşturan söz konusu cetvel, malî yılı takip eden ikinci ayın sonuna kadar il taşınır hesap yetkilisine gönderilir.

İl taşınır hesap yetkililerince, yıl sonlarında ildeki harcama birimlerinden alınan Harcama Birimi Taşınır Hesap Cetvelleri ile ilçe hesap yetkililerinden alınan İlçe Taşınır Hesabı Cetvelleri konsolide edilerek, idarenin il teşkilatının taşınır hesabını oluşturan “İl Taşınır Hesabı Cetveli” düzenlenir.Bölge ve merkezdeki taşınır hesap yetkilileri de harcama birimlerinden alınan Harcama Birimi Taşınır Hesap Cetvellerini konsolide etmek suretiyle idarenin bölge veya merkez teşkilatının taşınır hesabına ilişkin “Bölge/Merkez Taşınır Hesabı Cetvelini düzenler.

İl ve bölge taşınır hesap yetkililerince düzenlenen Taşınır Hesabı Cetvellerinin bir nüshası malî yılı takip eden Nisan ayı sonuna kadar merkezdeki taşınır hesap yetkilisine gönderilir. Merkezdeki taşınır hesap yetkilisi, ayrıca merkez harcama birimlerine ilişkin olarak hazırladığı taşınır hesap cetvelini, taşradaki taşınır hesap yetkililerinden aldığı taşınır hesap cetvelleriyle konsolide ederek, üst yönetici adına idarenin taşınır yönetim hesabını hazırlar.

Taşınır yönetim hesabı


Madde 34- Taşınır yönetim hesabı merkezdeki taşınır hesap yetkilileri tarafından, malî yıl itibarıyla hazırlanır. Taşınır yönetim hesabı il ve bölge taşınır hesap yetkililerinden alınan Taşınır Hesap Cetvelleri esas alınarak düzenlenir. Her bir “taşınır I inci düzey hesap kodu” itibarıyla düzenlenen Taşınır Yönetim Hesabı Cetveline “taşınır II nci düzey detay kodu” düzeyinde kayıt yapılır. Ayrıca, “taşınır hesap kodu” itibarıyla Taşınır Yönetim Hesabı İcmal Cetveli düzenlenir. İcmal cetveline kayıtlar “taşınır I inci düzey detay kodu” düzeyinde yapılır.

Taşınır Yönetim Hesabı İcmal Cetvelinde, “Gelecek Yıla Devreden Tutar” sütunu toplam tutarının, genel bütçeli idareler için konsolide bilançodaki, kapsamdaki diğer idareler için ise kamu idaresinin bilançosundaki stoklar ve maddî duran varlıkların Yönetmelik ekinde yer alan ilgili hesaplarının bakiyelerine, eşit olması gerekir. Söz konusu cetvelin bir nüshası, bütçe kesin hesabına eklenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler
Fire, kaybolma, kırılma ve bozulmaya sebep olma


Madde 35– Kamu idarelerine ait taşınırların muhafazası ile görevli olan veya kendilerine kullanılmak üzere taşınır teslim edilen kamu görevlileri bunları en iyi şekilde muhafaza etmek, kullanmak, bakım ve onarımlarını yaptırmakla yükümlüdür.

Kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizlikleri nedeniyle taşınırın fire vermesine, kaybolmasına, kırılmasına veya bozulmasına sebep olanların, oluşan kamu zararını, söz konusu taşınırın tüm özellikleri aynı olan bir benzerini vermek suretiyle ödemesi esastır. Taşınırın aynen ödenmesi durumunda Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek gerekli giriş kayıtları yapılır. Aynen ödenmeyenler, Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince oluşturulan komisyon tarafından tespit edilecek rayiç bedeli üzerinden, ilgili mevzuat hükümleri uygulanmak suretiyle tahsil edilir.

Kısmen hasara uğratılan taşınırın onarımı yapılmakla niteliklerinden hiçbir şey kaybetmeden eski haline getirilmesinin mümkün bulunması halinde, hasara uğratan sorumlu tarafından veya bedeli sorumludan tahsil edilerek kurum tarafından onarımı yaptırılır. Zarar gören taşınır onarımla aynen eski haline getirilemez ise ödetme, tamamen yok olma durumundaki usullere göre yapılır. Taşınır, ödemeden sonra talebi halinde ilgiliye verilebilir.

Tarihi veya sanat değeri olan taşınırlarda bir zarar söz konusu ise en az üç bilirkişiden oluşan bir heyet tarafından önce eserin değeri, daha sonra meydana gelen zararın miktarı tespit edilerek, yukarıdaki esaslara göre zarar tazmin edilir.Taşınırların özelliğinden veya olağan kullanımından kaynaklanan yıpranmalar nedeniyle meydana gelen değer azalışlarında sorumluluk aranmaz.

Denetim


Madde 36- Kamu idaresine ait taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtlar kurumun denetim elemanları tarafından denetlenir. Denetim programlarında, taşınır kayıtlarının Yönetmelikte ve ilgili diğer mevzuatında belirtilen esas ve usule uygun olarak yapılıp yapılmadığı hususlarını incelemelerine yer verilir. Üst yöneticiler, denetim sonuçlarına göre taşınırların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına uygun olarak alınması, verilmesi, kullanılması ve yönetilmesi hususlarında gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

Harcama yetkilileri;

a) Taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemeye veya denetlenmesini istemeye, belirsiz zamanlarda ambarlarda sayım yapmaya ve yaptırmaya,

b) Kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların aynen veya rayiç bedellerinin tazmini için ilgililer hakkında kanunî kovuşturma yaptırmaya,

yetkilidir.

Harcama birimi ve ambarların kodlanması


Madde 37- Kapsamdaki kamu idarelerinde harcama birimlerine ve bunlara bağlı ambarlara birer kod numarası verilir.

a) Harcama birimlerine iki düzeyli ve onbir rakamdan oluşan kod verilir. Birinci düzey (00.00.00.00) sekiz karakterden oluşur ve idarenin analitik bütçe uygulamasına ilişkin kurumsal sınıflandırmadaki düzeylerini gösterir. İkinci düzey (000) üç karakterden oluşur ve o ilçe, il, bölge veya merkezdeki harcama birimi sayısını gösterir. Genel bütçe kapsamındaki idarelerde Bakanlıkça verilen birim kodları kullanılır.

b) Harcama birimlerinin bünyesinde bulunan ambarlara bir düzeyli ve iki karakterden oluşan kod verilir. Bu kod aynı harcama birimine bağlı ambarların sayısını gösterir. Ambar, bağlı olduğu harcama birimi koduyla birlikte tanımlanır.

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri ile taşınır hesap yetkililerince yapılan taşınır işlemlerinde ve düzenlenen belge ve cetvellerde bu kodlar kullanılır.

Harcama birimleri ve taşınır ambarlarının Sayıştay’a bildirilmesi


Madde 38- Kamu idareleri, her malî yılbaşından önce, harcama birimlerini ve bunlara bağlı ambarların açık adreslerini gösteren listeleri yılın son günü itibarıyla Sayıştaya göndermekle yükümlüdür.

Yıl içinde yapılan değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren en geç bir ay içinde aynı şekilde Sayıştaya bildirilir.


İdarelerce yapılabilecek düzenlemeler

Madde 39- Yönetmelik kapsamındaki kamu idareleri özel mevzuatı ve faaliyet konularının gerektirdiği düzenlemeleri, Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere bağlı kalmak ve Bakanlığın uygun görüşünü almak koşuluyla, çıkaracakları özel düzenlemelerle belirleyebilir ve Yönetmelikte yer alan defter, belge ve cetvellerden başka işlemlerinin gerektirdiği defter, belge ve cetveller düzenleyebilirler.

Muayene ve kabul işlemleri


Madde 40- Kapsamdaki kamu idarelerine teslim edilen Yönetmelik kapsamındaki taşınırların muayene ve kabul işlemlerinde, 19/12/2002 tarih ve 24968 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Kayıt ve defterlerin bilgisayar ortamında tutulması


Madde 41- Taşınırların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile kullanılacak defter, belge ve cetvellerin bilgisayar ortamında tutulması ve düzenlenmesi esastır.

Muhasebe detaylı hesap planı ve taşınır kodları


Madde 42- Kapsamdaki kamu idareleri, muhasebe detaylı hesap planlarını Yönetmelik ekindeki taşınır kod listesine uygun olarak hazırlar. Detaylı hesap planları taşınır kod listesine aykırı olamaz.

Taşınır III üncü ve sonraki düzey detay kodları, kapsama dahil kamu idarelerince belirlenir. Ölçü birimi dikkate alınarak oluşturulan bu kodlar, kamu idaresi bünyesindeki tüm taşınır kayıtlarında kullanılır.DOKUZUNCU BÖLÜM

Son HükümlerDöner sermaye işletmelerinin taşınır yönetim hesabı

Madde 43- Yönetmeliğin kapsamındaki kamu idarelerine bağlı döner sermayeli işletmelerin, taşınır yönetim hesabı hakkında 11/3/1969 tarih ve 3357-2 sayılı Sayıştay Genel Kurul Kararı hükümleri uygulanır.

Yetki


Madde 44- Bakanlık;

a) Yönetmelik ekinde yer alan Taşınır Kod Listesine yeni taşınırlar ilave etmeye, mevcut taşınırların kodlarında değişiklik yapmaya,

b) Kullanım suretiyle çıkışı yapılan tüketim malzemelerinin muhasebeye bildirilmesine ilişkin dönemleri idareler itibarıyla belirlemeye,

c) Genel bütçeli idarelerde, tüketim malzemeleri giriş ve çıkışlarının muhasebe kayıtlarında kısmen ya da tamamen izlenmesine ilişkin olarak, kurumlar itibarıyla uygulama zamanını belirlemeye,

d) İhtiyaç duyulması halinde Yönetmelik eki defter, belge ve cetvellerin içeriğinde değişiklikler yapmaya,

e) Cetvellerde yer alan “miktar” sütunlarını hesap veya detay bazında kullandırmamaya,

f) Taşınır yönetim hesabının elektronik ortamda alınmasına ilişkin düzenlemeleri yapmaya,
yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler


Madde 45- 01/06/1939 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan Ayniyat Talimatnamesi ile bu Talimatnamede ek ve değişiklikler yapan Yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Kamu idareleri, 31/12/2006 tarihine kadar, Yönetmelikte belirlenen esaslara göre harcama birimlerini ve bunlara bağlı ambarların kod numaralarını tespit ederek Sayıştaya bildirmek zorundadır.
Geçici Madde 2- Merkez teşkilatında malî hizmetler birimi oluşturulana kadar kamu idarelerinde taşınır kayıtlarını tutma görevi, malî işlerden sorumlu birim tarafından yerine getirilir.

Kadro cetvellerinde “ayniyat saymanı”, “ambar memuru”, “ambar mubaya memuru”, “ambar ayniyat memuru”, “ambar depo memuru” gibi kadroları bulunan kamu idareleri bu unvanlara ait kadroları yapılacak ilk kadro değişikliğinde uygun kadrolar ile değiştirmek üzere gerekli işlemleri yapar.

Taşınır kayıtlarını tutmakla görevli olanlar, 31/12/2006 tarihine kadar, harcama birimleri itibarıyla ambarlarında bulunan taşınırları ve bunların sayım sonuçlarını gösteren tutanaklar ile idarenin kullanımındaki diğer taşınırlara ait belge ve defterleri ilgili harcama yetkililerine veya bunların görevlendirecekleri taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine devir ve teslim etmeden eski görev yerlerinden ayrılamazlar.
Geçici Madde 3- Kamu idarelerinin hesap planında yer alan 150 ile 253, 254 ve 255 no.lu hesaplarda izlenmesi gereken taşınırların fiili envanterleri 31/12/2006 tarihine kadar yapılarak komisyonca belirlenen rayiç değerleri üzerinden ilgili defterlere kaydedilir. Bu kayıtlara göre 31/12/2006 tarihi itibarıyla düzenlenen ve taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi ile harcama yetkilisinin onayını taşıyan Harcama Birimi Taşınır Hesap Cetveli muhasebe birimine gönderilir. Cetvelin “Gelecek Yıla Devir” sütununda gösterilen tutarın muhasebeleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
Geçici Madde 4- Diğer düzenleyici mevzuatta Ayniyat Talimatnamesine yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.


Yürürlük


Madde 46 Bu Yönetmelik hükümleri 1/1/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme


Madde 47- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə