Belediyede yapilan cbs çalişmalarindan elde edilen 2 boyutlu ve 3 boyutlu tematik haritalarin sunumu eylem Kaya1, M. Erkan Uçaner2, Sinem Gökyokuş3
Yüklə 22.95 Kb.
tarix27.04.2016
ölçüsü22.95 Kb.

TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2011

31 Ekim - 04 Kasım 2011, Antalya


BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU
Eylem Kaya1, M. Erkan Uçaner2, Sinem Gökyokuş3
1Altındağ Belediyesi, Bilgi İşlem Merkezi, Altındağ, Ankara, ekaya@altindag.bel.tr

2Altındağ Belediyesi, Bilgi İşlem Merkezi, Altındağ, Ankara, eucaner@altindag.bel.tr

3Altındağ Belediyesi, Bilgi İşlem Merkezi, Altındağ, Ankara, sgokyokus@altindag.bel.tr

ÖZET
Sürekli gelişen teknolojiyi daha iyi hizmet sunmakta, karar destek mekanizmalarında, vergilendirme, planlama, alt-üst yapı çalışmalarında ve belediyenin görev alanına giren her türlü konuda yardımcı olmak için kullanmak amacıyla Altındağ Kent Bilgi Sistemi (ALBİS) Projesine 2010 yılı içerisinde başlanmıştır ve halen devam etmektedir.
Bu çalışmaların sonucunda, 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu, çeşitli tematik haritalar üretilmiştir. Bunlardan bazıları; yıllara göre ruhsat alınan parsellere, belediyenin istek/ şikayet birimine gelen şikayetlerin sayılarına, belli bir Kadınlar Eğitim ve Kültür Merkezine üyelere göre, tamamı Belediye ait ve belediyenin hissesinin bulunduğu parsellere, bina türlerine göre (apartman, gecekondu, site, işyeri, kamu kurumu, vb) tematik haritalardır.
Bildiride genel olarak Altındağ Belediyesinde yapılan Kent Bilgi Sistemi çalışmalarından bahsedilmektedir. Yapılan analiz ve sorgulamalar ile üretilen 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu çeşitli tematik haritalardan örnekler verilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Kent Bilgi Sistemi, Yerel yönetimler, Harita üretimi, 3B, Tematik Harita
ABSTRACT
2 DIMENSIONAL AND 3 DIMENSIONAL THEMATIC MAPS PRODUCED WITHIN THE GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS STUDIES IN MUNICIPALITY
Altindag Urban Information System (abbreviated ALBİS in Turkish) Project was started in 2010 and still continuing.. The aim was using evolving technology in providing better service, decision-support mechanisms, taxation, planning, infrastructure studies and to help any issue within the purview of the municipality.
As a result of these studies, 2 dimensional and 3 dimensional various thematic maps were produced. Some of these are; building permits over the years, municipality's request / complaint unit, the number of complaints received, members of a certain Women Education and Culture Center, parcels owned by the municipality, according to the types of structure (apartment buildings, the slum, the site, workplace, public institution, etc.) thematic maps.
The statement referred to the work of the Urban Information System in the Municipality of Altindag in general. Produced 2 dimensional and 3 dimensional thematic maps, analysis, and a variety of inquiries are given as examples in the paper.
Keywords: Urban Information System, Local Administrations, Mapping, 3D, Thematic Map

1. GİRİŞ

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) en önemli yeteneklerinden bir tanesi verilerin sorgulanması, analiz edilmesi ve sunulmasıdır. Altındağ Belediyesinde yapılan CBS çalışmalarında mahalle, yol, bina, kapı numarası, ada, parsel gibi grafik verilerle ilgili birçok sözel veri eşleştirilmiştir. Parsel objesi ile tapu ve imar verileri eşleştirilmiştir. Ayrıca Yönetim Bilgi Sistemine (YBS) bağlantı kurularak iskan ve ruhsat gibi parsele ilişkin diğer bilgilere de erişilmektedir. Aynı şekilde bina verisi de İçişleri Bakanlığı’ nın Adres Kayıt Sistemi (AKS) verileri ile ilişkilidir. Ayrıca adrese ilişkin birçok veri bina katmanı ile ilişkilendirilmiştir. Tüm bu verilerden faydalanılarak çeşitli sorgulamalar yapılmakta, sonuç olarak tablosal bilgi alınmaktadır. Daha etkili ve görsel bir sunum olan 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu tematik haritalar da üretilmektedir.2. UYGULAMA

Altındağ Belediyesinde CAD verisi düzenlemelerinde NetCAD 5.0 kullanılmaktadır. CBS çalışmalarında ise MapInfo 10.0 kullanılmaktadır. MapInfo programındaki tematik harita hazırlama komutu ile çok sayıda tematik haritalar hazırlanmıştır. Ayrıca 3 Boyutlu veriler ve tematik haritalar SpacEyes3D Builder programı kullanılarak hazırlanmıştır. Bunlardan bazıları:2.1 Parsele İlişkin Tematik Haritalar


 • Malik isimlerine göre parseller

 • Tamamı Altındağ Belediyesi’ nin mülkiyetinde bulunan parseller

 • Altındağ Belediyesi’ nin hissedar olduğu parsellerin hisse oranına göre gösterilmesi

 • İnşaat ruhsatı alınmış parseller

 • Yapı kullanma izin belgesi (iskan) alınmış parseller

 • Hissedar sayısına göre parseller

 • Kullanım fonksiyonuna (konut, ticaret, park vb.) göre parseller

 • İmar Planında izin verilen kat adedine göre parseller

 • İmar Planında izin verilen maksimum yüksekliğe göre parseller

 • Emlak vergisi rayiç değerine göre parseller

 • Emlak vergisi beyan türüne (bina, arsa, arazi) göre parseller

 • Ve parsele ilişkin diğer bilgilerle üretilebilecek tematik haritalar.


Resim 1: Malik isimlerine göre parseller haritası
Resim 1’ de görüldüğü gibi parsel sayısı en çok olan malikler haritada gösterilmektedir. Tapu verisi ile parsel verisi eşleştirilerek parsellerin malik bilgileri tematik harita ile sunulmuştur.Resim 2: Altındağ Belediyesi’ nin hissedarı olduğu parsellerin hisse oranına göre haritası
Resim 2’ de görüldüğü gibi Altındağ Belediyesi’nin hissedarı olduğu parseller, hisse oranına göre tematik harita ile sunulmuştur. Belediye hissesi bulunan parseller hisse oranına göre renklendirilerek, parsellerinin bulunduğu yerler harita üzerinde gösterilmektedir. Ayrıca buna benzer farklı tematik haritalar da yapılabilir. Örneğin yeni yapılacak Gençlik Merkezi için mülkiyeti belediyeye ait ve kullanım fonksiyonu Belediye Hizmet Alanı olan parselleri gösteren bir tematik harita yapılabilir.

2.2 Binaya İlişkin Tematik Haritalar


 • Türlerine (apartman, gecekondu, site, özel işyeri, kamu işyeri, tarihi eser vb.) göre binalar

 • Kat adedine göre binalar

 • Bağımsız bölüm sayısına göre binalar

 • Özel işyeri bulunan binalar

 • Özel işyeri sayısına göre binalar

 • Yapı cinsine (betonarme, ahşap vb.) göre binalar

 • İkamet eden kişi sayısına göre binalar

 • Asansörlü binalar

 • Yakıt durumuna göre binalar

 • Altındağ Belediyesi’ nin Kadınlar Eğitim ve Kültür Merkezlerine (KEKM) üye sayısına göre binalar

 • Altındağ Belediyesi’ nin Gençlik Merkezlerine (GM) üye sayısına göre binalar

 • Altındağ Belediyesi’ nin istek ve şikayet birimi olan Altın Masa birimine gelen şikayet sayısına göre binalar

 • Altındağ Belediyesi’ nin sosyal yardım birimi olan Altınay biriminden alınan yardım sayısına göre binalar

 • Cadde/Sokak isimlerine göre binalar

 • Emlak vergisi rayiç değerine göre binalar

 • Vergi borcu ödeme oranına göre binalar

 • Ve bina/adresle ilişkili diğer bilgilerle üretilen tematik haritalar.

Resim 3: Türlerine göre binalar haritası

Resim 4: Türlerine göre 3 Boyutlu binalar haritası
Resim 3 ve 4’ te binalar türlerine göre renklendirilmiştir. Gecekondu, apartman, site, eski Ankara evi, tescilli yapı, özel işyeri, kamu işyeri ve inşaat olarak sınıflandırılan binalar harita üzerine gösterilmektedir. Resim 4’ teki tematik harita SpacEyes3D Builder programında hazırlanmıştır.Resim 5: Yüksekliğine göre binalar haritası
Resim 5’ te bina yükseklik bilgisine göre 3 Boyutlu tematik harita oluşturulmuştur.

Resim 6: Üye olunan KEKM adına göre binalar haritası
Resim 6’ da üye olunan KEKM adına göre tematik harita bulunmaktadır. Binada bulunan KEKM üyelerinin çoğunluğu hangi KEKM’ ne üye ise ona göre renklendirilmiştir. Bu tematik harita ile bir KEKM’ ne kayıtlı üyelerin dağılımı ve hangi bölgelerde talebin olduğu görülebilir. Ayrıca harita, yeni yapılacak KEKM’ nin yer seçimine karar vermede de yardımcı olmaktadır.

3. sonuç

CBS çalışmaları sonucunda elde edilen bilgilerin tematik haritalarla sunumu çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Özellikle ilçe veya mahalle bazında verilecek planlama kararlarında, kentsel dönüşüm çalışmalarında, mevcut durum analizinde üst yönetime karar verme noktasında görsel bir araç kullanılabilmektedir. Tematik haritalar ile verilerin ifadesi daha etkili bir sunum sağlar. Özellikle 3 Boyutlu tematik haritalar 2 Boyutlu tematik haritalara göre daha zengin bir sunum imkanı sağlamaktadır. 3. boyutta özellikle bina yükseklikleri 2 boyutta aynı anda sunulamayacak 2 farklı bilgiyi sunmaya imkan vermektedir. Ayrıca tematik haritalarla verilen bilginin anlaşılması daha kolay olur. Bir konuda rapor verilirken, konuya ilişkin tematik harita ile çok daha etkili bir şekilde bilgi verilebilir. Örneğin sosyal yardımların yapıldığı bölgelerin tematik harita üzerinde gösterilmesi bunu sözlü olarak ifade etmekten daha etkilidir.


Bu amaçla çalışmalarda üretilen, çeşitli konulardaki tematik haritalar “pdf” ve “jpeg” olarak belediye bünyesinde ilgili birimlerle paylaşılmaktadır. Ayrıca 2 Boyutlu Kent Rehberi Uygulaması ile de en çok ihtiyaç duyulan konularda tematik harita hazırlama imkanı sunulmaktadır.
Bu uygulamalar http://albis.altindag.bel.tr (2 boyutlu kent rehberi) ve http://albis3d.altindag.bel.tr (3 boyutlu kent rehberi) adreslerinde test olarak sunulmaktadır. Mevcut “pdf” ve “jpeg” formatındaki tematik haritalara http://albis.altindag.bel.tr/haritalar adresinden erişilebilir.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə