AZƏrbaycanin vergi jurnalinin informasiya xəRİTƏSİ
Yüklə 208.74 Kb.
tarix24.04.2016
ölçüsü208.74 Kb.

AZƏRBAYCANIN VERGİ JURNALININ İNFORMASİYA XƏRİTƏSİ1

Elmi dövri nəşrin tam adı

Azərbaycanın vergi jurnalı

2

Elmi dövri nəşrin qısa adı

AVJ

3

Elmi dövri nəşrin təsisçisi

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi

4

Elmi dövri nəşrin yaranış tarixi

İyul 2003-cü il

5

Redaksiya heyəti

Siyahı əlavə olunur (24 üzv)

6

Elmi dövri nəşrin baş redaktoru

Hacızadə Elşən Mahmud oğlu,

iqtisad elmləri doktoru, professor

492-40-70, elshan@hajizadeh.co,

e.hacizade@vergijurnali.az

7

Elmi dövri nəşrin tirajı

3000

8

Elmi dövri nəşrin dövrülüyü

İldə 6 dəfə

9

Elmi dövri nəşrin elmi istiqaməti

Vergiqoymanın, vergi işinin və müasir iqtisad elmi və praktikasının aktual problemləri

10

Elmi dövri nəşrin KIV-nin dövlət reyestrində qeydiyyat nomrəsi

510

11

Elmi dövri nəşrin Beynəlxalq Standart Seriya Nömrəsi – ISSN

PRINT-ISSN-2305-4611

12

Elmi dövri nəşrin Elektron Beynəlxalq Standart Seriya Nömrəsi E - ISSN

E-ISSN 2305-462X

13

Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyyə edilən elmi nəşrlərin siyahısına daxil olması

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 30 aprel 2010-cu il tarixli (protokol №10-R) qərarı (iqtisadiyyat elmləri) http://www.aak.gov.az

14

Sitatgötürmə indeksi

Arasdirmax - Beynəlxalq Elmi Yayın İndeksi (Türkiyə - İstanbul Universiteti) http://www.arastirmax.com

15

İmpakt-faktor

x

16

İnternetdə tam mətinin mövcudluğu

Mövcuddur

17

Resenziya institutunun mövcüdluğu

Mövcuddur (resenzentlər heyəti, elmi məqalələrin əlyazmalarının resenziyalaşdırılması qaydaları)

18

Elmi dövrü nəşrdə təqdim edilən məqalələrin dərc olunması üzrə tələb və şərtləri müəyyənləşdirən qaydaların mövcudluğu

Mövcuddur (azərbaycan, ingilis və rus dillərində müəllif qaydaları)

19

Elmi dövri nəşrin ingilisdilli versiyasının mövcudluğu

Ildə 2 dəfə

20

Əlyazmaların dərcinin ödənişliyi

Ödənişsiz

21

Elmi dövri nəşrdə reklamların faiz nisbəti

x

22

Azərbaycan kataloqlarında abunə indeksi

Qaya mətbuat yayımı MMC- www.qaya.az

Azərmətbuatyayım ASC - tel.: 440-16-26. 441-19-91

azermetbuatyayimi_asc@mail.az

Ekspres-Elita MMC - www.xpress-elita.com

Kaspi mətbuatyayımı MMC- www.kaspi.az

23

Redaksiyanın ünvanı

AZ1073. Bakı şəhəri Landau küçəsi, 16

24

Əlaqə telefonları

/+99 412/ 403-88-56

25

Faks

/+99 412/ 403-87-87

26

Redaksiyanın elektron ünvanı

info@vergijurnali.az

27

Elmi dövri nəşrin internet ünvanı

vergijurnali.az, taxjournal.az

28

Bank rekvizitləri

VÖEN 1300314501, h/h 12-12931-1,

«Atabank» ASC, VÖEN 9900006651, kod 507581, m/h 0137010032944. SWIFT. BIK. ATAZAZ-22

Əlavə 1

Redaksiya heyəti


 1. Elşən Hacızadə - baş redaktor, iqtisad elmləri doktoru, professor

 2. Vahid Axundov - İqtisadi siyasət məsələləri üzrə Dövlət müşaviri, iqtisad elmləri doktoru, professor

 3. Ziyad Səmədzadə - Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin sədri, akademik

 4. Fazil Məmmədov - vergilər naziri

 5. Kəmaləddin Heydərov - fövqəladə hallar naziri

 6. Şahin Mustafayev - iqtisadi inkişaf naziri

 7. Azər Əmiraslanov - Prezident Administrasiyasının Aqrar siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri, iqtisad elmləri namizədi

 8. Səlim Müslümov - Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri, iqtisad elmləri doktoru

 9. Şəmsəddin Hacıyev - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru, iqtisad elmləri doktoru, professor

 10. Vahid Novruzov - Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri doktoru, professor

 11. Asəf Nadirov - akademik

 12. Ağasəlim Ələsgərov - Azərbaycan MEA-nın müxbir üzvü

 13. Akif Musayev - Azərbaycan MEA-nın müxbir üzvü

 14. Ahmet Burçin Yereli - i.e.d, prof. (Türkiyə),

 15. Abdılbaet Mamasidikov - i.e.d, prof. (Qırğızstan),

 16. Aleksandr Medovoy - i.e.d, prof. (Rusiya),

 17. Natiq Əmirov - vergilər nazirinin birinci müavini

 18. Namiq Əliyev - vergilər nazirinin müavini, hüquq elmləri namizədi

 19. Sahir Məmmədxanov - vergilər nazirinin müavini

 20. Sahib Ələkbərov - vergilər nazirinin müavini

 21. Asif Cahangirov - Vergilər Nazirliyinin Aparatının rəhbəri, tarix elmləri namizədi

 22. Vidadi Məmmədov - Vergilər Nazirliyi yanında Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Departamentinin rəisi səlahiyyətlərinin müvəqqəti icraçısı, hüquq elmləri namizədi

 23. Yaşar Kəlbiyev - Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin rəisi, iqtisad elmləri doktoru

 24. Elşən Əliyev - məsul katibИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА


1

Полное наименование научного периодического издания

Азербайджанский налоговый журнал


2

Краткое наименование научного периодического издания

AVJ (AНЖ)

3

Учредитель научного периодического издания

Министерство по налогам Азербайджанской Республики

4

Год создания научного периодического издания

Июнь 2003 года

5

Наличие списка редколлегии с указанием ученой степени и ученого звания на сайте издания

Список прилагается (24 членов)

6

Главный редактор научного периодического издания

Гаджизаде Эльшан Махмуд оглы,

Доктор экономических наук. профессор,

492-40-70, elshan@hajizadeh.co,

e.hacizade@vergijurnali.az

7

Тираж периодического издания

3000

8

Периодичность издания

6 раз в год

9

Научное направление периодического издания

Актуальные проблемы налогообложения, налогового дела и современной экономической науки и практики

10

Номер свидетельства о регистрации средства массовой информации

510

11

Номер ISSN

PRINT-ISSN-2305-4611

12

Номер Е-İSSN

E-ISSN 2305-462X

13

Включение в перечень рекомендуемых научных изданий, основных результаты диссертации в Азербайджанской Республике

Постановление Президиума Высшей Аттестационная комиссии при Президенте Азербайджанской Республики от 30-го апреля 2010-го года (протокол №10-R) (экономические науки) http://www.aak.gov.az

14

Индекс цитирования

Arasdirmax - Международный Индекс Научного Цитирования (Турция - Стамбульский университет) http://www.arastirmax.com

15

Импакт-фактор

X

16

Наличие полнотекстовой версии в интернете

Имеется

17

Наличие института рецензирования

Имеется (рецензионный состав, правила рецензирования научных статей)

18

Наличие перечня требований и условий, предоставляемых для публикаций

Имеется (правила для авторов на Азербайджанском, английском и русском языках)

19

Наличие англоязычной версии

Имеется (издается 2 раз в год)

20

Отсутствие платы за публикацию рукописей

Бесплатно

21

Процентное соотношение реклам в периодическом издании

X

22

Подписной индекс в Азербайджанских каталогах

Фирма «ГАЯ» - www.qaya.az

ОАО Азерметбуатяйым. - тел 440-16-26. 441-19-91

azermetbuatyayimi_asc@mail.az

ООО Экспресс-Элита - www.xpress-elita.com

ООО Каспи метбуатяйым - www.kaspi.az

23

Адрес редакции

Азербайджанская Республика. Баку, AZ 1073 ул. Ландау 16

24

Контактные телефоны

/+99 412/ 403-88-56

25

Факс

/+99 412/ 403-87-87

26

Электро́нная по́чта

info@vergijurnali.az

27

Электронный адрес в интернете

vergijurnali.az, taxjournal.az

28

Банковские реквизиты

VÖEN 1300314501, h/h 12-12931-1,

«Atabank» ASC, VÖEN 9900006651, kod 507581, m/h 0137010032944. SWIFT. BIK. ATAZAZ-22

Приложения 1
Редакционная коллегия
Эльшан Гаджизаде - главный редактор, доктор экономических наук, профессор

Вахид Ахундов - Государственный советник по вопросам экономической политики, доктор экономических наук, профессор

Зияд Самедзаде - председатель Комитета Экономической Политики Милли Меджлиса, академик НАН Азербайджана

Фазиль Мамедов - министр налогов

Камаледдин Гейдаров - министр чрезвычайных ситуации

Шахин Мустафаев - министр экономического развития

Азер Амирасланов - заведующий отделом по вопросам аграрной политики Администрации Президента, кандидат экономических наук

Салим Муслимов - председатель Государственного Фонда Социальной Защиты, доктор экономических наук

Шамсаддин Гаджиев - ректор Азербайджанского Государственного Экономического Университета, доктор экономических наук, профессор

Вахид Новрузов - председатель Аудиторской Палаты, доктор экономических наук, профессор

Асаф Надиров - академик НАН Азербайджана

Агасалим Алескеров - член-корреспондент НАН Азербайджана

Акиф Мусаев - член-корреспондент НАН Азербайджана

Ахмед Бурджин Йерели - проф., д.э.н. (Турция)

Абдилбает Мамасидиков - проф., д.э.н. (Киргизия)

Александр Медовый - проф., д.э.н. (Россия)

Натик Амиров - первый заместитель министра налогов

Намик Алиев - заместитель министра налогов

Сахир Мамедханов - заместитель министра налогов

Сахиб Алекперов - заместитель министра налогов

Асиф Джахангиров - руководитель аппарата Министерства налогов, кандидат исторических наук

Видади Мамедов - начальник Департамента первичного расследования налоговых преступлений при Министерстве налогов, кандидат юридических наук

Яшар Кялбиев - начальник Учебного центра Министерства налогов, доктор экономических наук

Эльшан Алиев - ответственный секретарь

INFORMATION CARDS
1

Full name of the scientific periodical

Tax Journal of Azerbaijan

2

Short name of the scientific periodical

AVJ (TJA)

3

The founder of the scientific periodical

The Ministry of Taxes of Azerbaijan Republic

4

Year of establishment of the scientific periodical

June 2003

5

The presence of a list of the editorial board, indicating the degree and academic status on the website edition

List attached (24 members)

6

Editor in chief of the scientific periodical

Hajizadeh Elshan Mahmud oglu

Doctor of Economics. Professor

492-40-70, elshan@hajizadeh.co,

e.hacizade@vergijurnali.az

7

The circulation of the periodical

3000

8

Periodicity

Six times per year

9

Scientific direction of the periodical

Actual problems of taxation and modern economic theory and practice

10

Number of certificate of registration of mass media

510

11

Numbe ISSN

PRINT-ISSN-2305-4611

12

Numbe Е-İSSN

E-ISSN 2305-462X

13

Inclusion in the list of recommended scientific editions, the main results of the thesis in the Azerbaijan Republic

Decree of the Presidium of the Higher Attestation Commission under the President of the Republic of Azerbaijan on April 30 of 2010 (Minutes № 10-R) (economics) http://www.aak.gov.az

14

Citation Index

Arasdirmax - International Science Citation Index

(Turkey - Istanbul University) http://www.arastirmax.com

15

Impact factor

Х

16

The presence of the full-text version of the Internet

There are

17

The presence of the institute referee

Available (referees board, rules for referee of scientific articles)

18

The presence in the scientific periodical, the list of requirements and conditions provided for publications

Available (notes for contributors in Azeri, English and Russian)

19

The presence of English-language version of the scientific periodical

Available (published 2 time per year)

20

Lack of payment for the publication of manuscripts graduate students

Free

21

Percentage of advertising that is published in a periodical

X

22

Subscription index in Azerbaijan directories

Firm «GAYA» - www.qaya.az

Joint Stock Company Azermetbuatyayimi - tel.: 440-16-26. 441-19-91

Express Elite Ltd - www.xpress-elita.com

Kaspi Ltd - www.kaspi.az

23

Editorial Office Address

The Republic of Azerbaijan. Baku, AZ 1073 str. Landau 16

24

Contact telephone numbers

/99 412/ 403-88-56

25

Fax

/99 412/ 403-87-87

26

E-mail

info@vergijurnali.az

27

E-mail address on the Internet

vergijurnali.az, taxjournal.az

28

Bank details

VÖEN 1300314501, h/h 12-12931-1,

«Atabank» ASC, VÖEN 9900006651, kod 507581, m/h 0137010032944. SWIFT. BIK. ATAZAZ-22Annex 1
Editorial board
Prof. Dr. Elshan HAJIZADEH - Editor-in-chief

Prof. Dr. Vahid AKHUNDOV - State Adviser of the Republic of Azerbaijan on Issues of Economic Policy

Prof. Dr. Ziyad SAMADZADEH - Chairman of Parliament’s Committee for the Economic Policy

Fazil MAMMADOV - Minister of Taxes

Kamaladdin HAYDAROV - Minister of Emergency Situations

Shahin MUSTAFAYEV - Minister of Economic Development

Dr. Azer AMIRASLANOV - Head of the Department on Issues of Agricultural Policy of the Adminstration of the President

Prof. Dr. Salim MUSLUMOV - Chairman of the State Social Protection Fund

Prof. Dr. Shamsaddin HAJIYEV, Rector of Azerbaijan State Economic University

Prof. Dr. Vahid NOVRUZOV - Chairman of the Chamber of Auditors

Prof. Dr. Asaf NADIROV - Member of the Azerbaijan National Academy of Sciences

Prof. Dr. Agasalim ALASGAROV - Correspondent Member of the Azerbaijan National Academy of Sciences

Prof. Dr. Akif MUSAYEV - Correspondent Member of the Azerbaijan National Academy of Sciences

Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELI (Turkey),

Prof. Dr. Abdilbaet MAMASIDIKOV (Kyrgyzstan)

Prof. D.Aleksandr MEDOVOY (Russia),

Natiq AMIROV - First Deputy Minister of Taxes

Dr. Namig ALIYEV - Deputy Minister of TaxesSahir MAMMADKHANOV - Deputy Minister of Taxes

Sahib ALEKBEROV - Deputy Minister of Taxes

Dr. Asif JAHANGIROV - Chief of Apparatus of the Ministry of Taxes

Dr. Vidadi MAMMADOV - Head of the Department for Preliminary Investigation of Tax Crimes of Ministry of Taxes

Prof. Dr. Yashar KALBIYEV - Head of the Training Centre of Ministry of TaxesElshan ALIYEV - Coordinator


BİLGİ KARTI1

Bilimsel yayının adı

Azerbaycanın Vergi Dergisi

2

Bilimsel yayının kısa adı

AVJ (AVD)

3

Bilimsel yayının kurucusu

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Vergiler Bakanlığı

4

Bilimsel yayının kuruluş tarihi

Temmuz 2003

5

Yayın kurulu

Liste Ek’te verilmiştir (24 üye)

6

Bilimsael yayının editörü

Hacızade Elşen Mahmud oğlu,

Prof. Dr.

492-40-70, elshan@hajizadeh.co,

e.hacizade@vergijurnali.az

7

Bilimsel yayının tirajı

3000

8

Bilimsel yayının sürekliliği

Yılda 6 defa

9

Bilimsel yayının ilgi alanı

Vergilendirme, vergilendirme ve modern iktisat bilimi ve uygulamasının güncel konuları

10

Bilimsel yayının devlet kayıt numarası

510

11

Bilimsel yayının Uluslararası Standart Seri Numarası - ISSN

PRINT-ISSN-2305-4611

12

Bilimsel yayının Elektronik Uluslararsı Standart Seri Numarası - E- ISSN

E-ISSN 2305-462X

13

Azerbaycan Cumhuriyetinde bilimsel tez sonuçlarının yayınlanması tavsiye edilen bilimsel yayınların listesine dahil edilmesi

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek Anaylama Komisyonu Yönetim Kurulunun 30 Nisan 2010 tarihli (protokol No.10-R) kararı (iktisat bilimleri)

http://www.aak.gov.az

14

Dizin

Arasdirmax - Uluslararası Bilimsel Yayın Endeksi

15

Etki faktörü

X

16

WEB sitesinin mevcutluğu

Mevcuttur

17

Hakem kurulunun mevcutluğu

Mevcuttur (Hakem kurulu, bilimsel makalelerin hakem süreci prosedürleri)

18

Yazarlar için makale yazım kurallarının mevcutluğu

Mevcuttur (Azerice, İngilizce ve Rusça)

19

Bilimsel yayının İngilizce versiyonunun mevcutluğu

Yılda 1 defa

20

Makalelerin yayınlanması için ödemelerin mevcutluğu

Hiç bir ödeme yoktur

21

Bilimsel yayında reklamların hacimce oranı

X

22

Azerbaycan kataloglarında abonelik

«Gaya» basın yayımı LTD - www.qaya.az

Azermetbuatyayım ASC - tel.: 440-16-26. 441-19-91

azermetbuatyayimi_asc@mail.az

Ekspres-Elita LTD - www.xpress-elita.com

Kaspi metbuatyayımı MMC- www.kaspi.az

23

Dergi adresi

AZ1073. Bakü, Landau Sokağı, 16

24

Telefon

(+99 412) 403-88-56

25

Belgegeçer

(+99 412) 403-87-87

26

E-posta

info@vergijurnali.az

27

WEB site

vergijurnali.az, taxjournal.az

28

Banka hesap numaraları

VÖEN 1300314501, h/h 12-12931-1,

«Atabank» ASC, VÖEN 9900006651, kod 507581, m/h 0137010032944. SWIFT. BIK. ATAZAZ-22Ek 1
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Elşen Hacizade, Editör

Prof. Dr. Vahid Ahundov, Devlet Ekonomi Danışmanı

Prof. Dr. Ziyad Sametzade, Parlamentonun Ekonomi Politikası Komisyon Başkanı

Fazil Memmedov, Vergiler Bakanı

Kemalettin Haydarov, Olağanüstü Haller Bakanı

Şahin Mustafayev, Ekonomik Kalkınma Bakanı

Dr. Azer Emiraslanov, Cumhurbaşkanlığı Tarim Politikası Daire Başkanı

Prof. Dr. Selim Müslümov, Devlet Sosyal Savunma Fonu Başkanı

Prof. Dr. Şemsettin Haciyev, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Vahit Nevruzov, Mali Müşavirler Odası Başkanı

Prof. Dr. Asef Nadirov, Ulusal Bilimler Akademisi Üyesi

Prof. Dr. Ağaselim Aleskerov, Ulusal Bilimler Akademisi Katılımcı Üyesi

Prof. Dr. Akif Musayev, Ulusal Bilimler Akademisi Katılımcı Üyesi

Prof. Dr. Ahmet Burçin Yereli (Türkiye)

Prof. Dr. Abdılbaet Mamasidikov (Kırgızistan)

Prof. Dr. Aleksandr Medovoy (Rusya),Natik Emirov, Vergiler Bakanı Birinci Yardımcısı

Dr. Namik Aliyev, Vergiler Bakanı Yardımcısı

Sahir Memmedhanov, Vergiler Bakanı Yardımcısı

Sahip Alekberov, Vergiler Bakanı Yardımcısı

Dr. Asif Cihangirov, Vergiler Bakanlığı Genel Sekreteri

Dr. Vidadi Memmedov, Vergiler Bakanlığı Vergi Suçlarının İlkin Araştırma Dairesi Başkan Vekili

Prof. Dr. Yaşar Kelbiyev, Vergiler Bakanlığı Eğitim Merkezi Başkanı

Elşen Aliyev, Kordinatör


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə