Avukatlik staji
Yüklə 44.26 Kb.
tarix30.04.2016
ölçüsü44.26 Kb.
AVUKATLIK STAJI

Avukatlık stajı bir yıldır. Stajın bu kısmında yer alan hükümler uyarınca ilk altı ayı mahkemelerde ve kalan altı ayı da Baro Levhasına kayıtlı, meslekte en az beş yıl kıdemi olan (bu beş yıllık kıdem hesabına kanunun 4 üncü maddesinde yazılı hizmette geçen süreler de dahildir.) bir avukat yanında yapılır. (Kurum Avukatlarının yanında staj yapılamaz.)Stajın Yapılması ve Stajyerin Ödevleri

Madde 23. (Değişik: 2/5/2001-4667/13 m.)

Staj kesintisiz olarak yapılır. Stajyerin haklı nedenlere dayanarak devam etmediği günler, engelin kalkmasından sonraki bir ay içinde başvurduğu takdirde, mahkeme stajı sırasında Adalet Komisyonu, avukat yanındaki staj sırasında ise Baro Yönetim Kurulu kararı ile tamamlattırılır. Stajın yapıldığı yere göre adalet komisyonu başkanı ve Baro Başkanı, haklı bir engelin bulunması halinde yanında staj yaptığı avukatın da görüşünü alarak stajyere otuz günü aşmamak üzere izin verebilir.

Stajyer, avukatla birlikte duruşmalara girmek, avukatın mahkemeler ve idari makamlardaki işlerini yapmak, dava dosyaları ve yazışmaları düzenlemek, baroca düzenlenen eğitim çalışmalarına katılmak, Baro Yönetim Kurulunca verilen ve yönetmelikte gösterilecek diğer ödevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Stajyerler, meslek kurallarına ve yönetmeliklerde belirlenen esaslara uymak zorundadırlar.


  1. ADLİYE STAJI

Mahkemelerde staj toplam 6 ayda yapılmaktadır.Bu süre içerisinde stajın dondurulması ve mazeretler ile ilgili başvurular Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı’na yapılacaktır.

Bu dönem içerisinde stajyer avukatın askere gitmesi halinde Komisyona müracaat etmesi gerekmektedir. Askerlik dönüşü en geç 1 (bir) ay içinde staja devam edebilmek için Komisyona Başvuru yapılması gerekir.2 – AVUKAT YANI STAJI

Madde 26. (Değişik: 2/5/2001-4667/15 m.)

Stajyerler, avukat yanında staja başladıktan sonra, avukatın yazılı muvafakati ile ve onun gözetimi ve sorumluluğu altında, sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri ile icra tetkik mercilerinde avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilir ve icra müdürlüklerindeki işleri yürütebilirler.

Bu yetki, staj bitim belgesinin verilmesi veya staj listesinden silinme ile sona erer.

Son altı aylık stajına başlayan stajyer avukatın , staj dönemi boyunca Avukatlık Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince daha önce muvafakatnamesini almış olduğu avukattan ;  1. Son Altı Aylık Staja Başlama Yazısı (2 Nüsha) ( ÖRNEK 1)

  2. İlk Üç Ayın Bitiminde İlk Üç Aylık Rapor ( 2 Nüsha) (ÖRNEK 2)

  3. Stajın Bitiminde Son Altı Aylık Rapor ( 2 Nüsha) ( ÖRNEK 3)

getirmesi gerekir.

ÖRNEK -1

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA


Baromuz nezdinde ….. staj numarasına kayıtlı olarak staj yapmakta olan Stj. Av. ………….. …../…/….. tarihinde son altı aylık stajına büromda başlamıştır.

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

Av…..

ÖRNEK -2

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

( İlk Üç Aylık Staj Durum Raporudur )                  

 Son altı aylık stajına …./…./…. tarihinde başlayan Stajyer Avukat ………..  , …../…./…… tarihinde stajının ilk üç aylık dönemini tamamlamıştır.


 

Adı geçen Stajyer Avukat bu süreler zarfında herhangi bir devamsızlık yapmamıştır. Verilen görevleri hassasiyetle yerine getirmiştir.

                     

İşbu raporumu saygı ile arz ederim. …../…./……

  Av. …..       

ÖRNEK - 3                

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

KONU : Stj.Av. ……..’ nın son staj raporudur.

Avukat stajyeri ….., …./…/…. tarihinde başlayarak sürdürdüğü altı aylık AVUKAT GÖZETİMİ yanındaki stajını …/…/…. tarihinde tamamlamıştır.HUKUKİ BİLGİSİ : Avukat stajyeri ……. altı aylık bu süre içinde davaların açılması, araştırılması, tartışılması aşamalarında bilgi sahibi olmuştur. Hukuk bilgisi açısından yeterli olduğu yönünde tam bir kanı olmuştur.

CEZA BİLGİSİ : Ceza Hukuku ve usulü yönünden bilgi edinmiş, edinilen bilgiyi büroya sürekli katılımı ile pekiştirmiştir.Savcılık aşamasından mahkemeye kadar ulaşan sürece ilişkin bilgi sahibi olmuştur.

İCRA VE NOTER İŞLEMLERİ : İcra takibi ve noter işlemleri konusunda bilgisini genişletip pratiğe katılmıştır.

AHLAKİ DURUMU : Mesleğe bağlılığı ve ilgisi tamdır.Büroya ayırdığı süre ve katılımı eksiksiz olmuştur.Avukatlık yasasında belirtilen, mesleğe bağlılığı, mesleğimize ve adaletin sağlanmasına katkısı olacağı yönünde tam bir kanım olmuştur

SONUÇ : Avukatlık yasasının aradığı ölçülerde stajdan aranan amaca uygun bir biçimde stajını tamamlayan Avukat Stajyeri ………..’ nın avukat olmaya hak kazandığına ilişkin görüşümü, 1136 sayılı Avukatlık Yasası ve yönetmeliklere göre gereği yapılmak üzere Baronuza saygılarımla sunuyorum. (…../……/……..)

Av. …………..SON ALTI AYLIK STAJ DÖNEMİNDE ASKERLİK

Son altı aylık staj dönemi içerisinde askere gitmek isteyen Stajyer Avukatlar,  1. Dilekçe ( Sevk Tarihinden Bir Gün Önce Tarihli) ÖRNEK 1

  2. Avukatın Yazılı Bildirimi ( Sevk Tarihinden Bir Gün Önce Tarihli) ÖRNEK 2

  3. Sevk Belgesi Fotokopisi

İle birlikte Baro Kalemine başvuru yaparlar.

ÖRNEK -1

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

Baromuz ……….. staj numarasına kayıtlı olarak ……/…../….. tarihinde Av. ……………’ nın yanında başladığım stajıma askere gideceğinden dolayı ……../…./…. tarihinden itibaren ara vermiş bulunmaktayım. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.Stajyer Avukat …………….

ÖRNEK – 2

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

……/…../….. tarihinden bu yana büromda staj yapmakta olan Stj. Av. …………… askere gideceğinden dolayı ……../…./…. tarihinden itibaren stajına ara vererek büromdan ayrılmıştır. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.Av. ………………….

*Asker dönüşü normal terhis tarihini tamamlayan stajyer avukat terhis tarihi itibariyle en geç 1 ay içerisinde staja başlamak üzere aşağıdaki belgeler ile birlikte Baro Kalemine başvuru yapmalıdır.  1. Terhis Belgesi Fotokopisi

  2. Dilekçe ( ÖRNEK – 1)

  3. Avukatın Onay Yazısı ( ÖRNEK -2)

Belgeler üzerine Yönetim Kurulu Kararı ile staja başlayan Stajyer Avukat yanında staj yaptığı avukattan başlama yazısı getirir.( ÖRNEK -3)

ÖRNEK -1

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

Baromuz ……….. staj numarasına kayıtlı olarak staj yapmaktayım. ..../…/…. Tarihinde askerlik görevimi tamamladım. Kalan stajıma Av. …….. yanında devam etmek istiyorum.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Stj. Av. ………………..

ÖRNEK - 2

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

Baromuz ……….. staj numarasına kayıtlı Stj. Av. ……………’ asker dönüşü stajına büromda başlamasına onay veriyorum.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Avukat …………….

ÖRNEK - 3

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

Baromuz ……….. staj numarasına kayıtlı Stj. Av. ……………’ asker dönüşü ……/…./…. tarihinde kalan stajına büromda başlamıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Avukat …………….

AVUKAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Avukat değişikliğinde bulunulacak avukatın staj başlarken soruşturma yapan avukat olmaması gerekir.

A ) ADLİYE STAJI DÖNEMİNDE ( İLK ALTI AYLIK DÖNEMDE) AVUKATLIK DEĞİŞİKLİĞİ

Adliye stajı döneminde yanında staj yapacağı avukatı değiştirmek isteyen Stajyer Avukat aşağıdaki belgeler ile Baro Kalemine başvuru yapar.A ) Stajyer Avukat Tarafından Yazılan Talep Dilekçesi ( ÖRNEK – 1)

B ) Eski Avukatın Onay Yazısı ( ÖRNEK – 2)

C) Yeni Avukatın Onay Yazısı ( ÖRNEK – 3)
ÖRNEK -1

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

Baromuz …………… staj numarasına kayıtlı olarak staj yapmaktayım.Son altı aylık stajıma Baromuz avukatlarından Av. ………………………………………….. yanında başlayacağımı beyan ederek, kendisinden olur almış isem de ; adliye stajımın bitiminde Baromuz avukatlarından Av. …………………………..……………yanında staj yapmak istediğim hususunu bilgilerinize saygılarımla arz ederim. ………/………./20

Stajyer Avukat ……..

Eki : 2 Adet Onay BelgesiÖRNEK – 2

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

Staj başlangıç döneminde, büromda stajına başlamasına onay verdiğim Stj. Av. ………………’ ın stajının son altı aylık bölümünü başka bir avukat yanında tamamlaması hususunda bilgim vardır.

Saygılarımla. ………./……….../20…

Av. ……..


ÖRNEK – 3

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

Baromuz nezdinde staj yapmakta olan Stajyer Avukat …………….………………… Avukatlık stajının son altı aylık bölümünü büromda tamamlamasına olur veriyorum.

Saygılarımla. ……../……../……

Av. ……………..B) SON ALTI AYLIK DÖNEMDE AVUKAT DEĞİŞİKLİĞİ

Avukat Yanı stajı döneminde yanında staj yapacağı avukatı değiştirmek isteyen Stajyer Avukat aşağıdaki belgeler ile Baro Kalemine başvuru yapar.A ) Stajyer Avukat Tarafından Yazılan Talep Dilekçesi ( ÖRNEK – 1) (Dilekçe Tarihi Yönetim Kurulu Karar Tarihi Olacak )

B ) Eski Avukatın Onay Yazısı ( ÖRNEK – 2) (Dilekçe Tarihi Yönetim Kurulu Karar Tarihi Olacak )

C) Yeni Avukatın Onay Yazısı ( ÖRNEK – 3) (Dilekçe Tarihi Yönetim Kurulu Karar Tarihi Olacak )
Başvuru Yönetim Kurulu Kararı ile geçerlilik kazanır. Dilekçe tarihlerinin Yönetim Kurulu tarihli olması ve en geç bir gün öncesi teslim edilmesi önemle rica olunur.Yönetim Kurulu Kararından sonra yeni Avukattan başlama yazısı Baroya teslim edilir. (ÖRNEK -4)
ÖRNEK – 1
ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

Baromuz …………… staj numarasına kayıtlı olarak staj yapmaktayım. ……../……./…….. tarihinde Av. ………………… yanında başlamış olduğum son altı aylık stajımın kalan bölümüne Baromuz Avukatlarından Av ………………………..……. yanında devam etmek istediğim hususunu bilgilerinize saygılarımla arz ederim. ………../………./20…… (Yönetim Kurulu Karar Tarihi Olacak)

Stajyer Avukat ………….……….

ÖRNEK - 2

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

………………… tarihinde son altı aylık stajına büromda başlayan Stajyer Avukat ………………………………. Avukatlık stajının kalan bölümünü başka bir Avukatın yanında tamamlamasına ve büromdan ayrılmasına olur veriyorum.

Saygılarımla. ………../…..…/20……

Av. …………………ÖRNEK – 3

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

Baromuz nezdinde staj yapmakta olan Stajyer Avukat ………………………………… Avukatlık stajının kalan bölümünü büromda tamamlamasına olur veriyorum.

Saygılarımla. ………../…..…/20……

Av. ………………ÖRNEK - 4

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA


Baromuz nezdinde …….. staj numarasına kayıtlı olarak staj yapmakta olan Stj. Av. …….. Antalya Barosu Yönetim Kurulu’ nun …/…/…. tarihli kararı uyarınca …./…/…. tarihinde kalan stajına büromda başlamıştır.
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

Av. …………..


ADRES VE TELEFON DEĞİŞİKLİKLERİ
Staj süresince gerek ikametgah, gerek iletişim bilgileriniz, gerekse büro adresinin Baroya yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
Sadece staj değil, Avukatlık hayatınızda da bu değişikliklerin Baro’ya yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
ÖRNEK

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

Baromuz …………… staj numarasına kayıtlı olarak staj yapmaktayım. Ev Adresim/ GSM numaram / Mail Adresim/Ev telefonum ……….. olarak değişmiştir.

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. ………./……./……..

Stajyer Avukat ………Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə