Amaç,Kapsam, Dayanak Amaç
Yüklə 47.34 Kb.
tarix27.04.2016
ölçüsü47.34 Kb.
Yürürlüğe giriş tarihi ve Sayısı :19.03.1997tarih ve 00246 sayılı Bakanlık Makam Oluru

AMASRA LİMAN TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç,Kapsam, Dayanak
Amaç


Madde 1- Bu Talimat Amasra Limanının sınırları, yanaşma ve demir yerleri, rıhtımlara yanaşma, ticaret eşyası ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, nükleer ve kimyasal kirletici vb. tehlikeli maddelerin boşaltma ve yükleme yöntem, yer ve zamanları, gemilerinin limanda kalabilecekleri süreler ile Limanda genel güvenlik, düzen ve disiplinin sağlanmasına ilişkin önlemleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
Madde 2- Bu Talimat 5’inci maddede sınırları belirtilen Amasra Limanının kullanılmasına ve Limandaki çalışmalara ilişkin düzenlemeleri kapsar.

DayanakMadde 3- Bu Talimat 618 sayılı Limanlar Kanunun ile Denizcilik Müsteşarlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 491 sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar


Madde 4- Bu Talimatta yer alan,

İdare :Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığını

Liman : Amasra Limanını

Liman Başkanlığı : Amasra Liman Başkanlığını ifade eder.İKİNCİ BÖLÜMMadde 5- Amasra Limanı; Enlemi 41º 50′ 58″N, Boylamı 32º 43′ 00″ E olan Kurucaşile Burnu ve Enlemi 41º 43′ 58″ N, Boylamı 32º 20′ 24″ E olan Kadırga Burnu Mevkiinden kuzeye doğru uzanan hatlar ile, Türk karasuları ve bitişik bölgesini sınırlayan deniz alanıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMGemilerin, Bağlama, Yanaşma ve Demir Yerleri


Uyulacak Kurallar
Madde 6- Limana gelen Türk ve yabancı bayraklı gemiler, Liman Başkanlığınca verilecek ordinonun numarasına göre rıhtım, iskelelere yanaştırılır veya şamandıralara bağlanır.
Yanaşma yerleri dolu olduğu takdirde, bu gemiler sıra beklemek üzere Bekleme Demir yerinde kalırlar. Bu gemiler Liman Başkanlığının izni olmadıkça demir yerlerini değiştiremezler.
Akaryakıt yüklü tankerler ile patlayıcı ve parlayıcı madde yüklü gemiler tehlikeli maddeler ve gasfree demirleme yerinde demirlerler.
Madde 7 - Gemiler ve deniz araçları zorunluluk olmadıkça mendirekler içinde salma suretiyle demirde yatamazlar. Limana giriş ve çıkışı engelleyecek şekilde liman sınırları içinde demirleyemezler. Bu konudaki düzenlemeler Liman Başkanlığı tarafından yapılır.

Madde 8- Limanda şamandıralara bağlı veya demirde bulunan gemiler bulundukları yerde hava şartları veya zorunlu sebeplerle duramayacak durumda ise Liman Başkanlığının izni ile uygun görülen yere bağlayarak barınabilirler.Madde 9- İskele ya da rıhtımlarda, normal çalışma saatleri dışında yükleme boşaltma yapmayacak gemiler, zorunluluk halinde işletici kuruluşun isteği ile Liman Başkanlığının emri üzerine, bağlı oldukları yerden derhal kalkacak, ertesi günü çalışma saati başında tekrar limana yanaşmak üzere demirde ya da başka bir bağlama yerinde bekleyeceklerdir. Bu gemilerin yanaşma yerine, normal çalışma saatleri dışında yükleme boşaltma yapmak isteyen ve sırada bulunan diğer gemiler yanaşacaklardır.
Liman Başkanlığı gerektiğinde limanda bulunan rıhtım ve iskeleleri ihtiyaca göre gemilere ayırabilir.
Madde 10- Sırada olup boy ve su kesimleri nedeniyle ilk boşalan rıhtıma alınmasına olanak bulunmayan bir geminin yerine, boy ve su kesimi uygun bir sonraki sırada olan gemi alınır. Bu zaman içinde söz konusu gemi isterse demir yerinde yükleme ve boşaltma yapabilir. Demir yerlerindeki yükleme boşaltma hizmetleri liman işletmesinin imkanlarıyla yapılır.

Madde 11- Limana gelen yolcu ve turist gemileri, su derinliklerinin uygun olması halinde istediklerinde sıra beklemeden uygun olan rıhtıma yanaştırılırlar. Bu gemilerden düzenli sefer yapmayanların limana gelişleri en az 48 saat önce Liman Başkanlığı ve ilgili diğer kuruluşlara, kaptan, donatan ya da acenteleri tarafından yazılı olarak bildirilir.Madde 12-


Bekleme Demir Yerleri :
41º 46′ 36″ N 32º 24′ 36″ E

41º 44′ 54″ N 32º 24′ 36″ E

41º 45′ 25″ N 32º 23′ 30″ E

41º 46′ 36″ N 32º 23′ 30″ E
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Limanda Seyir Güvenliği
Madde 13- Limanda seyreden ve yatan bütün gemiler ve deniz araçları, uluslararası kurallarla birlikte, bu Talimatta yer alan kurallarla ve idarece seyir, can ve mal güvenliği bakımından yürürlükteki mevzuata dayanılarak, belirlenmiş ya da belirlenecek her türlü seyir kurallarına, yapılacak uyarı ve denetimlere uymak zorundadır.
Bu talimatta belirtilenler dışında, seyir can ve mal güvenliği açısından gerekli olabilecek her türlü düzenleme uyarı ve denetimleri idare adına yapmaya liman başkanlığı yetkilidir.
Teknik zorunluluk dikkate alınarak; rıhtımlara yanaşma yükleme ve boşaltma, kılavuzluk, römorkaj ve benzeri her türlü faaliyeti düzenlemeye Liman Başkanlığı yetkilidir.
Madde 14- Liman Başkanlığınca, deniz trafiği ve seyir güvenliğinin gerektirdiği hallerde kılavuz kaptan alma ve çıkarma yerlerinde değişiklik yapılabilir ve bu uygulamalar denizcilere ve ilgililere duyurulur.
Madde 15- Limandaki iskele, rıhtım tesis ve işyerlerine yanaşacak, şamandıralara bağlanacak veya buralardan ayrılacak 1000 GRT ve daha büyük Türk ticaret gemileri ile 150 GRT üzerindeki yabancı gemiler, kılavuz kaptan almak zorundadırlar.
Madde 16- Liman ve Seyir güvenliği kapsamında yapılacak kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri idarece belirlenecek şartları sağlamak ve bu idareden izin alınmak kaydıyla gerçek ve/veya tüzel hukuk kişileri tarafından verilebilir.
Madde 17- Limandaki iskele, rıhtım, tesis ve iş yerlerine yanaşan, şamandıralara bağlayan ya da buralardan ayrılan 2000-5000 GRT’daki gemiler (16 ton) çekme kuvvetinde bir romorkör, 5000-15000 GRT arasındaki gemiler (18 ton) çekme kuvvetinde iki romorkör, 15000-30000 GRT arasındaki gemiler (27 ton) çekme kuvvetinde iki ya da (18 ton) çekme kuvvetinde üç romorkör, 30000 GRT’dan büyük gemiler (30 ton) çekme kuvvetinde iki ya da (20 ton) çekme kuvvetinde üç romorkör almak zorundadır. Römorkör adedi ve çekme güçleri idare tarafından ihtiyaçlara binaen değiştirilebilir.
Madde 18- 1000 ton tam yük deplasman ve daha büyük askeri gemiler limana giriş-çıkışlarında ve buralardaki rıhtımlara yanaşıp kalkmalarında kılavuz almak zorundadırlar. Romorkör talep üzerine ya da gerektiğinde verilir. 1000 ton tam yük deplesmandan küçük olanlar ihtiyaç duyduklarında kılavuz ve romorkör isteyebilirler. Bu gemilerin kılavuzluk hizmetlerinden ücret alınmaz
(Değişik Madde: 05.12.1997) “Madde 19- Harp ve yardımcı harp gemileri, şehir hatlarında çalışan yolcu gemileri ile liman hizmetlerinde kullanılan deniz araçlarına 17’ nci madde hükümleri uygulanmaz.”
Liman hizmetlerinde kullanılan deniz araçları, bu amaç için kullanıldıklarını, liman Başkanlığından belgelemek zorundadırlar.
Madde 20- Liman içindeki yolcu taşıyan gemiler, giriş yerlerinde, açıklıkla görülecek şekilde alabilecekleri en çok yolcu sayısı ile üzerlerinde bulunan cankurtarma araç ve gereçlerinin sayı ve cinslerini belirtir bir levha taşıyacaklardır.
Madde 21- Spor gezinti ve diğer tekneler, limanda rıhtımlara yanaşacak ve şamandıralara bağlayacak gemilerin hareketlerini engelleyecek şekilde seyredemezler. Limanda mendirekler içinde beş, dışında on milden fazla hız yapamazlar.
Madde 22- Limanda mendirekler içinde yelkenle seyir yapılamayacağı gibi su kayağı ve diğer su sporları da yapılamaz Limanda mendirek ağızlarında ve içinde denize girmek ve yüzmek yasaktır.
Madde 23-Limanda dalgıçlık, şamandıra ve kablo döşemesi v.b. işler Liman Başkanlığının izniyle yapılır.Bu gibi işlerle uğraşan araçlar uluslararası kurallara uygun fener ve işaretlerini taşırlar ve bu vasıtaların civarından geçen gemiler bu işlere zarar vermeyecek bir hızla seyretmek zorundadırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM


Tehlikeli Maddelerin Taşınması
Madde 24- Patlayıcı, Parlayıcı yanıcı ve benzeri maddelerle diğer tehlikeli maddelerin Liman içerisinde yükletilip-boşaltılması, taşınması, ambalajlanması, etiketlenmesi aşağıda belirtilen tüzük, yönetmelik, karar ve Ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmeler çerçevesinde liman işletmeleri tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınmak koşuluyla özel tekne özel ambalaj ve konteynerlerle yapılır.
Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileri ile Taşınması Hakkında Tüzük,
Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük,
Karada Çıkabilecek Yangınlarla Deniz, Liman veya Kıyıda Çıkıp Karaya ulaşabilecek ve Yayılabilecek veya Karada Çıkıp Kıyı, Liman ve denize ulaşabilecek Yangınlara karşı Alınabilecek Önleme, Söndürme ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik,

Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği,

SOLAS Sözleşmesi eki VI ve VII nci ayrım ile MARPOL Sözleşmesi ve ekleri
Madde 25 – Tehlikeli maddeleri taşıyan geminin donatanı, işletmecisi, kaptanı veya acentesi vasıtasıyla geminin limana varışından en geç 24 saat önce yükün miktarını istif durumunu, ambalaj şekillerini, yanıcı ise yanma derecesini, diğer limanlara boşaltılacakların miktarını, tehlikeli maddelerin IMO (İ.M.D.G.kodu) kurallarına göre sınıfını içeren bir liste ile Liman Başkanlığına başvurarak yanaşma ordinosu alacaktır.
Yükleme limanından hareketi ile boşaltma limanına varışı arasındaki süre 24 saatten az olan gemiler için bu bildirim, boşaltma limanına yanaşmadan önce yapılır.
Madde 26- Liman sınırları içerisinde bulunan liman işletmeleri, tehlikeli maddeler için ayrılmış rıhtım, iskele, depo ve antrepoları belirlemiş olacaktır. Ayrıca, liman işletmeleri bu maddelerin gemiler ile depolanma sahaları arasında, taşıyıcılarda bekletilme süresine, liman alnına alınabilecek tehlikeli maddelerin azami miktarına karar verecek, gerekli yangın, çevre ve işletme güvenlik tedbirlerini almış olacaktır.
Liman işletmeleri bu hususları, önceden hazırlayacakları ve Liman Başkanlığınca onaylanmış bir talimatla ilgililere duyuracaktır.
Liman işletmeleri tehlikeli maddelerin liman sahasında depolanmasını temin edemiyorsa, yükün alıcısı, bu maddenin en kısa zamanda liman dışına naklini sağlayacaktır.
Tehlikeli madde taşıyan gemiler için ayrı bir demir yeri belirlenmiş olacak, demir yeri diğer gemilerde neta edilmiş olacaktır.
Parlama ve patlama noktası 60º C nın altında bulunan tehlikeli maddeler, kendilerine ayrılmış Liman sahalarında gündüz süresine yüklenip boşaltılabilirler.

Konteynerler içerisinde limanlarda yükletilip-boşaltılan tehlikeli maddeler için liman işletmeleri tarafından ayrılmış kontyner istif sahası temin edilecektir. Bu istif sahasına tehlikeli madde dışında diğer konteynerler istiflenmeyecek, istif sahasına gerekli emniyet tedbirleri (yangın, çevre emniyeti vb) alınmış olacaktır.


Yanıcı maddeler kıvılcım yaratıcı kaynaklardan uzak tutulacak ve Limanda belirlenecek tehlikeli alan içinde kıvılcım yaratıcı araç, alet çalıştırılmayacaktır.
Tehlikeli maddeler yeterli şekilde ambalajlanmış olacak ve ambalaj üzerinde tehlikeli maddeyi tanımlayan bilgiler ile risk ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler bulunacaktır.
Tehlikeli madde ile ilgili olan Liman işletme ve gemi adamları elleçleme ve depolama esnasında koruyucu elbise giyeceklerdir.
Tehlikeli madde sahasında yangınla mücadele edecek kişiler itfaiyece teçhizatı ile donatılacak ve bu teçhizat her an kullanıma hazır bulunacaktır.
Madde 27- Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler ile limana gelişleri özel izne bağlı nükleer güçle tahrikli gemiler gündüz B (Burak) flaması çekerler ve geceleyin her yönden (360 derece) görülebilen bir kırmızı fener gösterirler.
Madde 28- Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler yüklenmesi ve boşaltılması güneşin doğuşu ile batışı arasındaki süre içerisinde yapılır.
Dökme akaryakıt boşaltılacak ya da alacak gemiler, işlerine gece de devam edebilirler.
Gemilerden boşaltılan patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler Limanda bu amaçla ayrılmış depolama imkanı bulunmadığında derhal kara araçlarına yüklenerek bekletilmeksizin liman sahasından uzaklaştırılır. Limandan dış satımı yapılacak bu gibi maddeler de bekletilmeksizin gemilere yüklenebilir.
Madde 29- Patlayıcı, Parlayıcı yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler taşıyan gemiler Liman Başkanlığının izni olmadan kendilerine tahsis edilen sahalar dışına çıkamaz, demirleyemez iskele ve rıhtımlara yanaşamaz.

ALTINCI BÖLÜM

Limanda Disiplin
Madde 30-Gemilerin ve muhtelif deniz araçlarının Liman içindeki iskele, rıhtım, tesis ve işyerlerine yanaşmaları, şamandıralara bağlamaları ya da buralardan ayrılmaları, Liman Başkanlığının iznine bağlıdır.
Madde 31- Serbest demir yerlerine demirleyen gemilerin kaptan, donatan veya acenteleri demirledikleri yere en kısa zamanda Liman Başkanlığına bildirirler.
Madde 32- Limanda bulunan gemiler, gerektiğinde Liman Başkanlığınca yapılacak bildiriden en çok iki saat içinde kalkabilecek durumda bulunurlar.
Madde 33- Limanda yatan seyreden makineli-makinesiz gemiler ve tüm araçlar “Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü” hükümlerine uyar ve zorunlu fener ve işaretleri taşırlar.
Madde 34- Dalyanlar, geceleyin denizden tarafa olan sınırın uygun yerlerine beyaz fener takarlar.
Madde 35- Limanda bulunan Türk ticaret gemileri ile yabancı gemiler sabah saat 08.00 den güneşin batışına kadar ulusal bayraklarını çekerler.
Madde 36- Demirli rıhtım ve iskelelere aborda olmuş ya da mendireğe kıçtankara bağlanmış gemilerin bordalarına üst üste ikişerden fazla araç yanaşamaz.
Madde 37- Limanda bulunan gemilerde, güverte makine personelinden en az bir vardiyanın bulunması zorunludur., Bu zorunluluğun yerine getirilmesinden gemi kaptan ve donatanları sorumludur.
Madde 38- Yirmidört saat içinde yeniden sefer alamayacak yolcu gemileri, yolcularını çıkardıktan sonra demir yerlerine gidecekler ya da yolcu alacaklarsa, kendilerine ayrılan rıhtım ya da şamandıralara bağlayacaklardır.
Madde 39- Limanda demir kestiren veya herhangi bir nedenle liman güvenliğini bozacak cismi denize düşüren gemiler, bu yere hemen bir şamandıra atarak mevkiini ve cismin niteliğini belirten bir rapor ile Liman Başkanlığına bildireceklerdir.
Madde 40- Gemi kaptanları, karasularımız içinde ve dışında veyahut limanda meydan8a gelen her türlü deniz kazalarını, makine arızalarını, seyir güvenliği bakımından tesbit ettikleri hususları ve işlenen suçları limana varışından itibaren önce ön rapor ile 24 saat içinde de ayrıntılı ve tasdikli bir rapor ile Liman Başkanlığına bildirmek zorundadırlar.
Madde 41- Kılavuzlar, kılavuzlanmakta oldukları gemilerde meydana gelen deniz kazalarını ve yolları üzerinde seyir güvenliği bakımından tesbit ettikleri hususları derhal bir raporla Liman Başkanlığına bildirirler.
Madde 42- limanda düzen, güvenlik, trafik, can ve mal güvenliği bakımından alınması gerekli önlemler hakkında liman başkanlığınca verilen emirleri gemi kaptanları, her çeşit deniz araçlarını yönetenler ve diğer ilgililer derhal yerine getirirler.
Madde 43-Limana gelen Türk ve yabancı gemilerin sahip ve acentaları gemilerin kumpanyasını, bayrağını nereden ve ne yükle geleceklerini gelişlerinden en az 24 saat önce patlayıcı parlayıcı yanıcı ve benzer tehlikeli maddeleri taşıyan gemilerin ise kesin geliş tarihlerini 48 saat önceden Liman Başkanlığına, Sahil Sağlık, Güvenlik ve Gümrük Makamlarına bildireceklerdir.
Madde 44- Bu Talimat hükümlerine aykırı olarak Liman Başkanlığından izin almaksızın rıhtımlara, şamandıralara yanaşan ya da demirleyen gemilerden, buralardan kalkması için verilen emirleri dinlemeyenler Liman Başkanlığınca Liman İşletme Müdürlüğünden sağlanacak kılavuz ve çekme araçları ile kaldırılır ve bu amaçla yapılan giderler ayrıca gemi sahibinden alınır.
Yine Liman Başkanlığının izniyle yukarıda belirtilen yerlerde bulunan gemiler Liman Başkanlığınca gerek görüldüğünde bu yerlerden ayrılacaklardır.Bu emri yerine getirmeyen gemiler için de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
Madde 45- Limanda bulunan gemiler, gerektiğinde yerlerini değiştirmelerine engel olabilecek onarımlar açamazlar. Bunun dışında kalan ve elektrik kullanımını gerektiren küçük onarımlar, önceden Liman Başkanlığına bilgi verilerek ve gerekli güvenlik alınarak yapılabilir.
Madde 46- Liman sınırları içinde denize pasakül, moloz,safra, çöp ve benzeri evsel ve endüstriyel nitelikte atıklar ile ekolojik dengeyi ve çevre sağlığını bozacak maddeler, atık yağ ve benzeri kirletici maddeler basılamaz.
Limanda bağlı ya da demirli gemilerden, pis sıvı atıklarını biriktirecek tankları olmayanların tuvalet, mutfak ve benzeri yerleri mühürlenecektir.

Madde 47- Limanda, rıhtımlarda veya demirde bulunan gemiler raspa ve benzeri liman sessizliğini bozucu ve kirlenmelere neden olan işler yapamazlar. Gemilerin limana giriş ve çıkışları dışında, Liman içinde hoparlörlerle yüksek sesle müzik yayını yapamazlar. Gemiler liman içinde zorunlu durumlar ve manevra dışında düdük çalamazlar.

Madde 48- Limandaki gemilerde, telsiz telefon gibi (MF ve HF) kısa mesafede konuşmak amacıyla yapılmış telsizler dışında telsiz kullanılamaz.Limandaki gemiler VHF 16’ ncı kanalı 24 saat dinlemek zorundadırlar.Madde 49- 1000 GRT’den büyük gemiler, rıhtım ve iskelelere 50 metre mesafe içinde zorunlu olmadıkça pervane çalıştıramazlar.


YEDİNCİ BÖLÜM

Denetimler
Madde 50-Hudut ve Sahiller Sağlık, Emniyet, Gümrük ve Liman kuruluşlarınca Limanda bulunan gemilerde, gereğinde ve günün her saatinde denetim yapılabilir.
Denetleme sırasında durumları mevzuat hükümlerine uygun olmadığı, belgeleri bulunmadığı anlaşılan gemiler seferden alıkonur. Kaptan ve donatanları hakkında yasal işlem yapılır.
Türk ve yabancı harp ve yardımcı harp gemilerine bu madde hükmü uygulanmaz.
Madde 51- Tarımsal karantina ve hayvan sağlığı bakımından yapılacak denetimler özel mevzuata tabidir.
Madde 52- Gerekli görülen durumlarda ve günün her saatinde, emniyet ve gümrük denetimleri kılavuz kaptan alma yerlerinde, gemiye çıkacak görevliler tarafından geminin gideceği limana kadar yolda, limanda veya kendilerine ayrılmış demir yerlerinde yapılır.
Yabancı gemilere giriş ve çıkışlar Güvenlik ve Gümrük İdarelerinin iznine bağlıdır.
Madde 53- Limandaki gemilerin kaptanları gemilerinde başgösterebilecek her türlü hastalıkları derhal Sahil Sağlık Kuruluşuna ölüm ve yaralama gibi olayları da ayrıca Güvenlik Makamları ile Liman Başkanlığına bildirmek zorundadırlar.
Madde 54- Yakıt, su, kumanya ve çeşitli malzeme gereksinimlerini sağlamak ya da kötü hava koşulları nedeniyle limana gelen gemiler limandaki yerlerinde Sahil Sağlık örgütünün sıhhi gözetimi altında pratika almaksızın 48 saat kalabilirler. 48 saatten fazla limanda kalmak isteyen gemiler pratika almak zorundadır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler
Madde 55- Liman Başkanlığı sorumluluk sınırları içinde su sporları yapan işletmeler tekneleri için sahilden itibaren 25 metre genişliğinde 200 metre uzunluğunda şamandıralardan oluşan bir koridor yapacaklardır. Su sporu yapan makinalı tekneler sahile 200 metreden fazla yaklaşmayacaklar, aralarında en az 100 metre mesafeyi koruyacaklar, giriş çıkış koridorunda 5 milden fazla hız yapmayacaklardır.
Su sporları yapan kişiler, işletmece tarafında dürbünle izlenecek, kaza olduğunda hazır bekletilen sürat motoru ilk yardıma gidecektir.
Madde 56- Yolcu ve yük gemileri rıhtım ve iskelelere yanaşırlarken görevli olmayanlar, seyirci ve karşılayıcılar yanaşma alanlarını işgal edemezler ve yanaşan yolcu gemilerinde yolcular tamamen çıkmadan gemilere giremezler. İlgililer bu konuda gerekli güvenlik önlemlerini alırlar.
Madde 57- Liman Başkanlığı ile Sahil Sağlık örgütünce birlikte belirtilecek yerde gemiler farelerini yok ederler.
Madde 58- Güvenlik, Sağlık, Gümrük ve Liman İşletmesi görevlileri bu Talimat hükümlerine aykırı davranışlara tanık olduklarında, olayı bir tutanakla saptayarak tutanağın bir kopyasını Liman Başkanlığına veriler.
Madde 59- Liman Başkanlığında habersiz gemilerde limbo işlemi ve role talimi yapılamaz.
Madde 60- Bu Talimat hükümlerini Denizcilikten sorumlu Devlet Bakanı yürütür.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə