Aali < al ulu Ab
Yüklə 490.83 Kb.
səhifə1/5
tarix21.04.2016
ölçüsü490.83 Kb.
  1   2   3   4   5

Aali

< al. ulu

Ab

< sovp > sov > ov > ob > ab

Ab tav

ab + tav. ab: aba, abi. abla. böyüklügü, yukarlığı şişmanlığı göstərir + tab: > təb, qızğınlığ

\avşar: yığmak( ovşan, yovşanAbadan

1< aba: ova: ovadan yoğurtlu, abartu, toplu, bollu, geniş, yoğurtlu abartu \ 2 < ov: yığmaq (ovqar: ovsar, ovlu: avlu) ova: yığılmış. ovadan: yığcam qab, düzənlənmiş yer

Acel

< acı, aşı, iti, tüt davranan, yeyin, qıvraq, tələsən

Adət

alaş < alιş: alιşmak

Agiterlatin

< aşı. Acı. aşιtmaq, acştmaq\agitator: təhrikləyən , acıtan, aşιtan

Ağul

< Ağıl av + ıl. heyvanların toplanan yeri ( avul: kənd, avmaq : yığmaq\ av . avqar: toplayan ayqıt \ avlu: çevrəli yer: həyət

Ağuş

< ovuc, oğuş7, ağız

Ağuş

1) < avuş < avuç < av\ Ovuc (oğus5): qaynak, mərkəz qaynak, kan \ avğuş ( av: yığmak )2) kovuş < kovuk(oyuk). Qab

< ğucaklamak – kovcaklamaq. 3) qorşav, qurşav, qorşab, qucaklamak ( quş= qos, ğuş)

Ağüştə

< aşığla, aşığta > ağışta

Ahəng

1) < axın. həng8, həngildəmək, vəngildəmək, 2) < al. alqa. həlqədə əsas almaq; tutmaq; bağlamaq; çatmaq anlamı var pişahəng < başaxın həlqə

Ahəng

< akınc, axınc : hicum etmək, qəsd etmək<, hava etmək, qəsd etmək

Ahüstə

< as. asta, ast-yasta.yasta\ asta, astırtın: alçak, alğın, yaşırın\ yassı-yasalaq , əzik, asılı

Ahüstə-bəstə

< asta-basta

Axmaq

< ağmıq: çevişik, çönmüş, çönüşük, dönmüş, qarışıq

Axşiç

< aş + xic. aşqıç, < aşlamak\ aşlanan şey

Axund

1 < axov12: böyük qardaş axun, ağa, xoca, törə xoca, törə\ 2 < ağa xan\ əxəvi, ağa,

Ailə

< il: e?

Aqah

< aqas { s ® h

Aqresiv

ağ(x)ınmaq, axmaq\ ağmaq, düşmək, salmaq\ aqresor: ağιnçı, ağιrçı. salan, basan, saldιran\ aqresiv: ağιnçıv, saldιrqιn, mütəcaviz

Alaca

bədaxlaq

Ãlaş

adət < alιş: alιşmak

Ãlaşvareş

< alιş veriş. iş, ilişki

Alayış

< al. ala-bula. bulayış, bulamak\ aludə: alada: aşıq, bulaşıqlıq < al. aldırılmış, aldıramıq .

Alãyli

> alayli subay

Ambalajfırans

kombalaj, bağlanaj

Ançinan

< anca, andak, ançıla9, ançıvıla, o qədər böylə

Ançinanki

ançilik, o qadarki

Anә(+)

fars dilində 'yanə' əki (rayanə, qostaxanə.

+ yana: bənzəyişi göstərir kudəkanəAram

< ara: orta, aralık\ aram yel: orta yel aram yel əsir \ aram kılima: orta kılima, aralık, ara-orta durum: sakitlik, ılıklık \ aram-aram: ara sıra, zaman-zaman \ aran: açıklık, iti olmayan, hamar olan \ Aram: ara sıra, hərdən, hərdən birdən \ Aram: aran, uzak, sərik gen gəzinlik, meydan \arqun: aram.

Arastə

< arısta < arı < ar. günahsız, mə'sum, saf, gənc\ arısda bala: arıstakı yaş, arıstakı gənc: mə'sum cocuk

Arayış

ara + yış, ar: təmizlik, gözəllik

Arayış

qarayış. ğarayış

Arğavan

< al + qan(yan) alqızıl

Ari

<> aydın, arınmış\

Ari

danışıqda vurqu simgəsi. bə'li < bil. bəlli

Ari

ı) < arı10: uzaq, açık, uzaq , ərinmək 1- arınmaq: çəkilmək. 2- arınmaq: qoparılmaq \ arıraq: uzaqraq \ ıı) < ayrı. ayrılmaq, uzaqlığı göstərir

Arqun

aram

Armağãn

< әrmağan: yolda gətirilmiş; sovğat verrilmiş hər bir şey

Arman

< 1)ar. aranan < arnan < arman (ar + mən. ara + maq.): əldə edilməmiş amac istək.

Arşəlatin

arka ( bellənmiş, əyilmiş

Arşiv

< arka. arxiv, arkiv. (art)\ artyak, arkyak, artcak

Asan

< anğ. anğsat: enli , açık, geniş, rahat, anlamaqa əl verişli (qolay1), anılan, anıla bilən

Asi

< aşırı < ac. aş, acırı \ Asav, asιv, aşιv, asιvlanu, qaynav, issi, qızqın, yarsu3.7, zιqιrlanu4 < aşı. acı < ac. aş. acırı, aşırı

Asman

1) < opsam13\ 2) < us + man, ucman, üsman \ ast üst = alt üst\ 3) aç + man, genişlik\ 4

Astin

astyan\ basılan; asılan bölük sallax. asıx, basıx tikə, aslıx:astıx > astın

Asudə

< astırun < dinc, asda. səssiz səmirsiz, sakın\ asudəlık: astalık?

Aşamidən

< aş + ğamak: yemək. Genişlənmiş anlamda: yeyib-içmək.

Aşena

1 < aş. aşılamaq: aşındırmaq sindirmək, tanışlamaq, öyrətmək \ 2 met < anğ. anış, tanış, öyrənmiş \ açına\ aşna : anış: anılan, qanılan.

aşna olmak əşinmək, əşnəşmək, doslaşmak, əşənlik: anğşalamak, aşnı olmaq

mən sənə, buni aşılaram: öyrədərəm\ aşılamaq: təlqih etmək: yakınlaşdırmaq: içərləmək aşnalık: isnaşlik, yakınlık, isiklik, ürəkdəşlək

aşni: sevgili.əş: bərabər, yoldaşaşnı çoktanki, : bayrı, əsgi

Aşkar

açkar < açık + ara . aşkara < açık + ara\ 1) dışkar. 2) apçıkmak9: dışarı çıkarmak : alıp çıkarmak, tanış qılmaq

Aşti

aş + li. aşılı , yakın: aşılanmış aşti dadən: aşlamaq

Aşub

aşιv, asav, asιv, aşıb: aşıp daşıp, aşmak daşmak, aşmak. aşıplanıp asιvlanu, aşuv, aşıru, daşıru, aşulanu4yarsu3.7, qaynav, yarsu3.7, zιqιrlanu4

Aşιq

< aşqιn

Ataşlatin

ataç

Atəş

1)otuş, ötüş 2) atışmaq, atmaq, dışarmək

Avanaci

< avantaçι: aldadιcı, dolandιrιcı

Avara

< ayalan: aylanan, aylak, dolanan

Avaz

< ovaz< ağız. obon, tavış3.7, davış4, dobuş5 \ hava

Ayeş

1) < aydamaq : sürmək, qoğmak, tə'qibetmək\ aydalqan yer: srüeülmüş topraq\ 2 < əriş

Az

< ac. öc (acımak, acık) xəşm: xışım: qızım

Az

< ac(tamah, vələ')

Bad

yel\ pat \ badιranğmaq: patlamaq\badramaq: patramaq

Badə

< bardakın bir biçimi

Badyə

bardak başqa bir biçimi

Bağça

< bağcık< bağ. bağlı yer

Bãğme

< boğma : boağa taxılan boyun bağı. gәrdənlik, fəllah qadınlarιnιn taktığı gümüş kolyə

Bağvanci

< baxçıvan

Bahadır

<

Bahadür

< bağatur < bat. batır: batur, batar, batan (

Baxtər


Baklava

< bağlamaq

Baqi

bağıl < bağlı

Baqingilisi

< bağlama

Bal

< dal, qanat

Bandaj

< band. sar, qurşak, çənbər, cuba11

Bang

< yang, yanık. Tanq sözü ulu, böyük qab, qazan deməkdir( >tanqri, tenqiz) 'bank' 'tanqın' bir başqa ağızlığıdı

Bar

(hasil) < bar. var. bəs. barış, varış, bəsiş, barlanmaq, varlanmaq, barışmaq, bəsişmək: gəlişmək, yaraşmaq

Bardu

< bir də

Barə

< bağasındə < bağ. bağa, üz, dövr \ barəsində. dövrəsində, yönündə, üzərində, görəsində, dövrəsində, aykasında: aykanlı \ 2 < bərə < bər

Bargah

< barınqa, varınqa, barıvgə = barnak, varnak (ınqa nak): barınmaq yeri

Baskul

< bas: ağram. baskı, yük, ağram, ağırlık

Bãşbuzuğ

başιbozuk: әsgәri olmayan, qarayaka

Bãşşãviş

başçavuş

Batıl

batmış, boş, dağılmış, cummuş

Bãylik

< bəylik , bir bəyin yönətimi

Baz(+)

1)< bar. var.2) met zab < zav < sav < səv, sev. istəmək əlaməti

Beçki

< biçqi

Beh

(heyva) < bey. beğuk, beğ, bəğ,böyük\biqalmaüzbək: beyalma6 heyva(böyük alma)

Berqol

barqal: burqul < bulqur

Berrem

buran, buruntu, buru, burmak

Beruzkərdən

< pürüz. çıkıntı, çıkış, doğuş, oluş\ (< basur < bas)

Besyar

< bəs. şişik, bəsəlmiş, bəslənmiş, qidalanmış, çox, bəsər, bəyər, beyer

Beyzi

böyrə

Bezəhkar

< pozurkar < poz. Pozmaq. oyunbozar (>iyunbaz)

Bezəhkar

bozakar, bozınmış, bozğunçi

Bə’zi

< biraz, birnəmə

Bəççə

< beçə < biçik, biçilmiş, kəsik, xırda

Bədrəqə

bırağ, buraxmak,(baruğa, varuğa)

Bəfa

< bağ. bağa (Bakşi(aşıq): < bağ. bağlanmaq: aşiq olmaq, bağlı: məftun, vurqun. bağlanmaq: aşıq olmaq: vurulmaq, qapanmaq, söz vermək, anlaşılmaq)

Bəhram

< bayram

Bəhrə

< bar. bərə

< pöhrə. bara < pür. tür. tör. Barlağ.

Bəxşiş

< boş . boşuq: boşa vermək, boşamak.

Bəqavulfər

şahların yeməyini dadıb yoxlayan < bak. baxmaq, bakıcı, bakan, qarayan, dadan

Bələd

< bilit, bilən, biləyən

Bəlğur

< böl. bölgür

Bə'li

< bil. bəlli\ ari: aydın, arınmış

Bəlva

< bulamaq. bulağa, bulğan, bulanış, bulğansık, burıyak \ bulağay: qarışdırıcı, bulandırıcı

Bərəkərəb

< bərk. bərq kaşğarli: bərək4, iti, bərk, bəh, pək (barrak, qıvrak)

Bəsarət

< başarıt\ bəşarət < başarıt, bacarık

Bəsəndə

yaxci, qanık verən < bəs: düzən, ars, aras: təmiz

Bəstə

1 < bas. basmaq, doymuş, bıkmış, bağlanmış, tıxılı, basılu, basu, basut \ 2 < bəstə < bəsləmək: doldurmak, toklamak

Bəşarət

başarıt, bacarık

Bəvasil

< basurərəbi < bas. basmak basrıq, basıq , basılmış şey, yançakda dışarı basmış ət.

Bəyməzfər

bəkməz: qonaklık şarabı, şirə < sirə, rubb, doşab

Biləkfər

< bil. bilkə, töhvə

Bilit

< bil.bəl. bəlgə

Bilok

< bölik, bölük

Bıloķage

met< ķapolaj

Bilokaj

met< ķapolaj

Biluğ

1)< uluğ, ulunc, ullaqan2 < bil. bilgil, bilgir, bilqil, bilən

Bişə

meşsumer, meşə\ 1) bükə: sıx ağaclıq 2) biçə( < biçmək)

Boğaz

< boğaz , dargeçit, kanal

Boğşaərəb

< boğça, bukca < bük boğum: boğ = bük. düymə

Boğz

< boğaz < boğsamak: hökütmək, boğsak: sıkılmaq, boğulmaq basılmaq \ met > bosğak, bozğak < bas

Boxar

< buğ < bük, bükər\ büküt: bulut

Bolğur etmək

bolmağur gəp6, bolboğon gəp5, bolgosuz, anlamsız, hədər

bolhəvəs

bol ( çox)+ həvəs, çoxhəvəsli

Bostan

< bəs+ lan(t<>l = tan = lan)

Bouketfıransa

< büküt, büküh, dəsdə, bağ

Bozəhkar

< pozuk. bozarkar, oyunbozar > oyunbaz

Bö'd

d <>y < boy

Böhran

(< burkan. boran, bulğan, burğan düğüm). burulu, dönüm, dağdarışış yetməzçilik8, tənglik6, sınılış7, qırqın

Browningilis

bırouz: borc

Bu

iy, qoxu < bur. bürümək.

bini < burni < burBuçak

< bıçak \ buçakci

Buxar

< bük. buğ, çiğa, izqara.

Bulğur

< bölgəməq: bölmək\ < böl ; bölgür

Buluğ

1) bilik, biliğ, buluk \ 2 ulu > uluğ > buluğ: böyük

Burqi

< burmaq. burma bir çeşit girdə çörək < burqu

Bus

< öpüş ® öbüş ® öbüs ® büs ® bus \ öbüv

Butonfıransk

< bütün: qonça. tumurcuk, bitmiş, yetmiş

Buya

< boya \ bur\ buyaci

Buzuk

bir çeşit tambur

Bәrraq

< bərraqlamaq, bəritmək: bərətmək
  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə