1konu taşinmaz hakkinda biLGİler 1Taşınmazın Tapu Kayıtlarına İlişkin Bilgiler
Yüklə 61.52 Kb.
tarix26.04.2016
ölçüsü61.52 Kb.


36.85459, 30.79439ANTALYA İLİ MURATPAŞA İLÇESİ GÜZELOBA MAHALLESİ

5792 ADA 12 NO’LU PARSEL

TANITIM DÖKÜMANI

1KONU TAŞINMAZ HAKKINDA BİLGİLER

1.1Taşınmazın Tapu Kayıtlarına İlişkin Bilgiler
3.Tapu Sicil Kayıtları

Ana Gayrimenkulün

Bağımsız Bölümün

İli

ANTALYA

Pafta No

-

Niteliği

-

İlçesi

MURATPAŞA

Ada No

57922

Arsa Payı

-

BucağıParsel No

12

Blok NoMahallesi

GÜZELOBA

Niteliği

ARSALI EV

Kat No

-

Köyü

-

Yüzölçümü

1.707,00Bağımsız Bölüm No

-

Sokağı

-

Yevmiye No

-

Eklentisi

 

Mevkii

-

Cilt No

90

Tapu Belgesi Cinsi

Kat Mülkiyeti
Sınırı

PLANINDADIR

Sahife No

8862

Kat İrtifakı

 

Tapunun edinme tarihi ve edinme sebebi

Cins tashihli

 

Tarih

12.12.1996

Edinme
sebebi


İMAR

Kadastro tespitli

X

Arsa tapusu

 

Sahibi

Malikin Adı&Soyadı - Ünvanı

Hisse

MALİYE HAZİNESİ

1/1

Önceki
mülk
sahipleri


Son 3 yıldaki el değiştirme bilgileri

 

Malik değişikliği bulunmamaktadır.

TAKYİDAT BİLGİLERİ

4.Takyidat Kayıtları

06.05.2014 tarihinde saat 16:52 itibarıyla yapılan incelemeye göre değerleme konusu taşınmaz üzerinde herhangi bir şerh, beyan, ipotek, hak ve mükellefiyet kaydı bulunmadığı tespit edilmiştir.  1. Taşınmaz Adresi Ve Ulaşımı


Konu taşınmaz Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Güzeloba Mahallesi, 5792 Ada 12 Parsel Lara/ANTALYA adresinde konumlanmaktadır.

Konu taşınmaz, Muratpaşa merkeze kuş uçuşu yaklaşık 4 km mesafede ve güney-doğusunda yer almaktadır. Taşınmaza ulaşım için Havaalanı Caddesi’ nde güneydoğu istikametinde ilerlerken sağda bulunan Lara Caddesi’ ne dönülür ve batı istikametinde ilerlenir. Yaklaşık 350 m ilerledikten sonra konu taşınmaz sağ kolda yer almaktadır. Lara Caddesi ile Mert/5 Sokak’ ın kesişme noktasında konumludur.

Konu gayrimenkul Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Güzeloba Mahallesi sınırları içerisinde ve Güzeloba Mahallesi’ nin güneyinde yer almaktadır. Söz konusu taşınmaz üzerinde Antalya Defterdarlığı Eğitim Merkezi bulunmaktadır. Ana taşınmaz 3 katlıdır ve bodrum katı da bulunmaktadır. Çevresinde 3-4-5 yıldızlı oteller, apartman tarzı yerleşimler, apart oteller ve sosyal donatı alanları bulunmaktadır.

5792 Ada 12 Parsel, Antalya Havalimanına yaklaşık 12 kilometre, Antalya Merkeze yaklaşık 10 kilometre mesafededir. Konu parselin denize uzaklığı yaklaşık 300 metredir. Tam karşısında Karpuzkaldıran Askeri Kampı yer almaktadır. Parsel Düden Şelalesi ve Düden Parkı’ na çok yakın lokasyondadır. (900 m)
2TAŞINMAZIN YASAL DURUMU

2.1Taşınmazın İmar Durumu

2.1.1 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı


Antalya-Burdur Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı” nın, Danıştay 6. Dairesi Başkanlığı tarafından 30.05.2012 ve 25.06.2012 tarihli kararları ile yürütmesi durdurulmuştur.

İncelemeye konu olan parsel 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Kentsel Yerleşik Alanlar” olarak planlıdır. Kentsel Yerleşik Alanlar: Büyükşehir ve/veya İl, İlçe, İlk Kademe ve Belde belediye sınırları içerisinde kalan, içinde boş alanları barındırsa da büyük oranda yapılaşmış alanlardır.


   1. 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı


Konu parselleri kapsayan 1/25000 ölçekli Antalya Büyükşehir Nazım İmar Planı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Nazım Plan Büro Başkanlığı tarafından 15.02.2008 tarihinde onaylanmıştır.

İncelemeye konu olan parsel 1/25000 ölçekli Antalya Büyükşehir Nazım İmar Planında “Plan kararları Korunacak ve İyileştirilecek Konut Alanları-Orta Yoğunluk (E:0.41-0.80)” olarak planlıdır ayrıca parsel “Duraliler Yer Altı Suyu Kaynaklar 3. Derece Su Kaynaklarını Koruma Alanı” sınırları içerisinde ve “Havaalanı Koruma Kuşağı ve Mania Planı” sınırları içerisinde kalmaktadır.


Plan Kararları Korunacak ve İyileştirilecek Konut Alanları (K)

 • Onaylı imar planına göre imar uygulaması / parselasyonu yapılmış, yapılaşmış ya da yapılaşması devam eden konut alanlarında, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planında belirtilen yoğunluklar ve yapı düzeni korunacaktır. Sosyal teknik altyapıyı ve fiziki çevreyi iyileştirmek amacı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında sınırları gösterilen özel proje alanlarında, kentsel tasarıma dayalı, bu plan kararları doğrultusunda revizyon yapılabilir.

 • Onaylı imar planına göre imar uygulaması parselasyonu yapılmış yada kısmen yapılmış, yapılaşmamış veya yapılaşmanın başlangıç aşamasında olan konut alanlarında, nüfus ve yapı yoğunluğu arttırılmaksızın sınırları 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında gösterilmek kaydı ile Büyükşehir Belediyesince belirlenecek bir program çerçevesinde, çevredeki planlı, yapılaşma durumu, siluet etkileri göz önüne alınarak yapılacak kentsel tasarım projesine/ planına dayalı olarak, toplu gelişmeye ve ada ölçeğinde uygulamaya olanak verecek biçimde imar planlarında bu plan kararları doğrultusunda revizyon yapılabilir.

Su Kaynakları Koruma Alanları


 • Antalya Kenti’nin içme suyu sağlayan su kaynakları koruma alanlarıdır. Bu alanlar içerisinde bu plan onama tarihinden once onaylı imar planları bu plan koşulları uyarınca revize edilecektir.

Duraliler Yer altı Suyu kaynakları III No’lu Koruma alanında alınması gereken önlemler;


 • Kimyasal atığı olan sanayi tesisi kurulamaz

 • Nükleer reaktör ve radyoaktif hammadde işleyen, radyoaktif atığı olan fabrikalar, kimyasal atığı olan deri işleme fabrikaları, rendering tesisi olan et kombine tesisleri kurulamaz.

 • Metalurji tesisi, petrokimya tesisi ve petrol rafinerisi kurulamaz.

 • Yeni Mezarlıklar inşa edilemez.

 • Yeraltına hiçbir şekilde ( kuyu açarak, yüzeyde göllendirerek, fosseptik çukuru v.b) atık su deşarjı yapılamaz.

 • Atık su deşarjı amaçlı daha önce açılmış olan kuyular bölgede kanalizasyon inşaatı tamamlanınca kapatılır ve atık su inşa edilen kanalizasyon sistemine bağlanır.

 • Su kirlenmesine sebep olacak miktarda suni gübre ve kimyasal ilaç kullanılmaz. Kimyasal ilaçların ambalajları toplanarak uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

 • Su kirlenmesine neden olacak miktarda pestisitlein kullanılması ve depolanmasına izin verilmez.

 • Soğutma suyu, sıcak su ve pis su yeraltına verilemez.

 • Su kirlenmesine neden olan maddelerin yeraltına depolanması ve yerinden çıkarılmasına izin verilmez.


Havaalanı Koruma Kuşağı ve Mania Planı


 • Havaalanı Mania Planlarında yer alan uçuş konilerinin (İCAO Annex-14’te kriterleri belirtilen ve 15.000m boyunca devam eden yaklaşma ve tırmanma yüzeylerinin )pist başlarından itibaren ilk 6000 m’lik bölümü içerisinde; her türlü parlayıcı, patlayıcı, akaryakıt tesis ve depoları ile buna benzer yapılar ve yoğun duman çıkaracak nitelikteki sanayi tesislerinin planlanmaması ve inşa edilmemesi,

 • Havaalanı Mania Planlarında yer alan uçuş konilerinin pist başlarından itibaren ilk 3000m’lik bölümü içerisinde; insanların toplu halde bulundukları, hastane, düğün salonu, okul vb. yapıların planlanmaması ve inşa edilmemesi,

 • Havaalanı Mania Planları sınırları dâhilinde kalan ve arazi zemin kotundan itibaren 45 m ve daha fazla yükseklikte yapılacak yapılar ile Havaalanı Mania Planları sınırları dışında kalan ve arazi zemin kotundan itibaren 150m ve daha fazla yükseklikte yapılacak tüm yapılar için yapım öncesinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden izin alınması,

 • Havaalanı elektronik ve seyrüsefer yardımcı cihazlarının yayın performanslarının olumsuz etkilenmemesi açısından, Havaalanı Mania Planları sınırları dâhilinde yapılacak tüm yapıların çatı kaplamalarında yansıtıcı özellikteki malzemelerin kullanılmaması,

 • Havaalanı Mania Planları sınırları dâhilinde yapılacak olan imar planı düzenlemelerindeki H max yüksekliklerinin, yapıların çatı, baca, anten dahil en üst noktasının dikkate alınarak belirlenmesi,

 • Havaalanı Mania Planları sınırları dâhilinde yapılacak olan imar planı düzenlemelerinin, 01.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde yapılması ve yapılacak binalara gürültü önleyici malzemelerin kullanılması,

 • Yukarıda belirtilen hususlar dışında konularda; havaalanları ve çevresinde yapılacak olan yapılaşmalar için havaalanlarının emniyetini teminen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün görüşüne ihtiyaç duyulması halinde görüşleri ilgili belediyeleri tarafından sorulması,

 • Havaalanı Mania Planlarının uygulanmasından sorumlu belediyelerin, havaalanı yetkilileri ile sürekli işbirliği ve koordinasyon içerisinde bulunmaları gerekmektedir.


2.1.11/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı


1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 30.07.1998 tarih ve 36 sayılı meclis kararı ile onaylanmıştır.

İncelemeye konu olan 5792 ada 12 numaralı parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Yoğunluğu ve Yapı Düzeni Korunacak Yerleşik Konut Alanı - Orta Yoğunlukta(0.40-0.80)” olarak planlıdır. Ayrıca parsel “Havaalanı Uçuş Koridoru” sınırları içerisinde kalmaktadır. Plan notları aşağıda sunulmuştur:Yoğunluğu ve Yapı Düzeni Korunacak Alanlar: Planda (K) olarak gösterilen, imar uygulaması yapılmış alanların yoğunluğu ve yapı düzeni korunacaktır. Bu kesimlerde; fiziksel çevreyi oluşturan plan kararlarının iyileştirilmesi amacı ile mülk sahiplerinden ve Belediye‘den gelecek istemlere göre en az bir yapı adası ölçeğinde imar nizamı/kütle düzeni değişiklikleri, Altyapı, Kentsel Tasarım, Peyzaj, Açık Alan ve otopark düzenlemeleri ile birlikte yapılabilir.

2.1.21/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı


1/1000 Ölçekli Muratpaşa Havaalanı ve Güneyi Uygulama İmar planı 17.09.1998 tarih ve 33 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmıştır. İncelemeye konu olan 5792 ada 12 numaralı parsel 1/1000 ölçekli Muratpaşa Havaalanı ve Güneyi uygulama imar planında “Konut Alanı” olarak planlıdır. Konut alanı için yapılaşma koşulları ise Ayrık nizam 2 kat, TAKS: 0.30, KAKS: 0.60 olarak belirlenmiştir.

Antalya Muratpaşa Belediye Meclisi’nin 06.03.2006 tarih ve 55 nolu kararı ile (konu parselin yer aldığı 18N-I-d paftası da dahil olmak üzere) 56 adet 1/1000 ölçekli paftada hazırlanan kat serbestisi plan çalışmasının kat serbestisi uygulanacak alanlarda uyulacak plan hükümleri esas alınarak Planlama ve İmar Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne karar verilmiştir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13.11.2006 tarih ve 2006-697 sayılı Meclis kararı ile Muratpaşa Kat Serbestisi Uygulanacak Alanlara ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışması ile ilgili yönetmelik içerisinde geçen “Kat Serbestisi” tanımının “kat sınırlaması” olarak tamamında değiştirilmesi ve 14. Maddede “Kat sınırlaması uygulanan alanlarda otopark ihtiyacı kendi parselinde karşılanacaktır. Otoparkın bodrumda düzenlenmesi durumunda Büyükşehir İmar Yönetmeliği hükümlerine uymak koşuluyla bodrum kat sayısında sınırlama yoktur” maddesinin eklenmesi değişiklikleri ile birlikte kat sınırlaması düzenlemesine karar verilmiştir.

3TAŞINMAZIN HUKUKİ DURUMU


Konu taşınmaz ile ilgili yapılan Resmi Kurumlardaki araştırmada yargıya intikalle ilgili herhangi bir sorun olmadığı görülmüştür.

4TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ


Konu taşınmaz “ARSALI EV” nitelikli olup, konut alanında bulunmakta ve üzerinde Antalya Deftredarlığı Eğitim Merkezi bulunmaktadır. Taşınmazın sınırları belirlenmiş haldedir, geometrik olarak kare şeklinde olup, topografik olarak düz bir yapıya sahiptir. Taşınmazın çevresi otel ve özellikle turistlerin tercih ettiği site tarzı yapılaşmalar şeklinde gelişim göstermektedir.

5792 ada 12 numaralı parselin tahsisine ilişkin Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 15.07.1997 tarihli yazısı aşağıda sunulmuştur.Konu taşınmazın üzerinde 1.620 m2 büyüklüğünde ve Yapı Kullanma İzin Belgesi almış, 3 katlı (z+2) eğitim tesisi bulunmaktadır. Değerlemede tesisin bina maliyeti göz ardı edilmiştir. Yukarıda konu taşınmaza ilişkin Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmaktadır.

1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə