1. Зay vY su anbarlarının rekultivasiyası dedikdY nY başa dьşьlьr?
Yüklə 1.05 Mb.
səhifə6/7
tarix27.04.2016
ölçüsü1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

326. Atlantik okeana tцkьlYn зaylar hansılardır?

A) Konqo , Niger , Seneqal

B) Zambezi , Hind , Qanq

C) Lena , Ob , Yenisey

D) Mekonq , Xuanxe , Yansızı

E) Amur , Ob , Reyn327. Amazon зayının uzunluğu nY qYdYrdir ?

A) 6400 km

B) 6650 km

C) 5464 km

D) 6450 km

E) 6000 km328. Uzunluğu dьzgьn verilmiş зaylar hansılardır ?

A) Nil – 6650 km ; Yantszı – 6300 km ; Yenisey – 5539 km

B) Lena – 5500 km ; Nil – 6655 sm ; Amazon – 6275 km

C) Nil – 6610 km ; Amazon – 6300 km ; Xuan Xe – 6275 km

D) Ob – Irtış 5410 km ; Nil – 6615 ; Lena – 5500

E) Lena – 5500 km ; Amazon – 6300 km ; Nil – 6600 km ;329. Yantszı hansı okeanın hцvzYsinY aiddir ?

A) Sakit okeanı

B) Atlantik okeanı

C) Şimal Buzlu okeanı

D) Hind okeanı

E) Atlantik okeanı vY Şimal Buzlu okeanı330. ЗindYki Yhalinin 25 % - i hansi зayın hцvzYsindY yaşayır ?

A) Yantszı

B) Nil

C) Amazon

D) Ob – Irtış

E) Lena331. Dьnyada Yn зox dYniz vY okena giren зay hansıdır ?

A) Amazon

B) Nil

C) Yantszı

D) Konqo

E) Ob-Irtış332. AzYrbaycanda зay şYbYkYsinin Yn зox sıxlığı haradadır ?

A) LYnkYran

B) İsmayıllı

C) Abşeron

D) Sabirabad

E) GYncY333. Hansı зay ekvatoru iki dYfY kYsir ?

A) Konqo

B) Amur

C) Yantszı

D) Nil

E) Amazon334. Yer sYthi vY ona mьvafiq torpaq vY qrunt qatlarında YmYlY gYlYn sular hesabına зayı qidalandıran sahY nY adlanır ?

A) зay hцvzYsi

B) subasar

C) yamac

D) menbe

E) mYnsYb335. Зayda su seviyesinin yьksek vYziyyYtindY su altında qalan 1 – ci terrasa nY deyilir ?

A) зayın subasarı

B) зayın mYnbYyi

C) зayın hцvzYsi

D) зayın mYnsYbi

E) зayın dibi336. Yamacların başlanğıc nцqtYsi nY adlanır ?

A) qaş


B) terras

C) yamac

D) subasar

E) dib


337. Vadinin YmYlY gYlmYsindY nYlYr Ysas rol oynayır ?

A) Yrazinin iqlim şYraiti , tektonik aşınma , buzlaşma , karst hadisYlYri

B) YrazidYn mьYyyYn mYsafYdY nYqliyat yolunun olması

C) Yrazinin relyefinin mьlayim olması

D) YraziyY hYr zaman yağıntının yağması

E) YraziyY yağılan зiskin yağışlar338. Aşağıdakılardan hansılar axının paylanmasına gцrY зayların tYsnifatina aiddirlYr ?

1-Yeraltı sularla qidalanan зaylar

2-Qar vY yağış suları ilY qidalanan зaylar

3-Atmosfer зцkьntьlYri ilY qidalanan зaylar

A) 1 , 2

B) Yalnız 1

C) Yalnız 3

D) 1 , 2 , 3

E) Heз biri339. Qar vY yağış sularının maksimal sYrflYrinY aiddir ?

A) Зayın tam sulu dцvrь ьзьn formalaşan Yn bцyьk sYrflYri ilY fYrqlYnir

B) Зayın tam sulu dцvrь ьзьn formalaşan Yn kiзik sYrflYri ilY fYrqlYnir

C) Зayların quruyan dцvrь ьзьn formalaşan Yn bцyьk sYrflYri ilY fYrqlYnir

D) Зayların quruyan dцvrь ьзьn formalaşan Yn kiзik sYrflYri ilY fYrqlYnir

E) MuvYqqYti зaylarda olması ilY fYrqlYnir340. Џrinti sularının neзY faizi buxarlanır ?

A) 10 %

B) 50 %

C) 5 %


D) 100 %

E) 70 %341. Aşağıdakiladan hansı зay axınına tYsir gцstYrYn faktordur ?

A) İqlim

B) Зayın uzunluğu

C) kulYyin surYti

D) RutubYt зatışmazlığı

E) Temperatur342. Su anbarı vY onun kaskadları зay axınına vY maksimal sYrfY necY tYsir gцstYrir ?

A) Azaldır

B) 2 dYfY artırır

C) TYsir etmir

D) Maksimal sYrfi artırır

E) Artırır343. Kiзik su anbarları vY gцllYr зayın illik axımını neзY faiz azaldır ?

A) 10 – 15 %

B) 25 – 30 %

C) 50 %

D) 5 – 15 %

E) 10 – 20 %344. BilavasitY dYnizY vY ya axarsız gцlY tцkulYn зay necY adlanır ?

A) Baş зay

B) Birinci dYrYcYli зay

C) İkinci dYrYcYli зay

D) Daimi зay

E) Quruyan зay345. Џrinti sularının maksimal sYrflYrinY nY vaxt mьşahidY olunur ?

A) Yazda

B) Payızda

C) Qışda

D) HYmişY

E) Yazda vY payızda346. Buxarlanma hansı parametrlYrdYn asılıdır ?

1-KьlYyin sьrYti

2-Yağıntının miqdarı

3-Зatışmayan nYmlik

4-Џtraf mьhit

A) 1 , 3 , 4

B) 1 , 4

C) Heз biri

D) 1 , 2

E) Hamısı347. Зay mYcrası hansı tYsirlYr altında formalaşır ?

1-Axının hidrodinamik qьvvYsi

2-Ağırlıq qьvvYsi

3-Yatağın quruntunun mьqavimYt qьvvYsi

A) 1 , 3

B) 2 , 3

C) Yalnız 1

D) 1 , 2

E) Yalnız 3348. Зay mYcrasında axının en kYsiyindY hansı qьvvY yaranır ?

A) MYrkYzdYnqaзma qьvvYsi

B) Ağırlıq qьvvYsi

C) MьqavimYt qьvvYsi

D) Hidrodinamika qьvvYsi

E) Heз bir qьvvY349. Зayın tYbii mYcrası nYyY deyilir ?

A) Зay mYcrasının , qruntunun vY axınının kinematik parametrlYrinin qarşılıqlı tYsiri nYticYsindY yaranan hissY

B) Vadinin normal su sYviyyYsindY qalan hissY

C) Зayın mYnbYyindYn mYnsYbinY doğru uzanan hissY

D) Vadinin Yn aşağı hissYsi

E) Vadinin yan hissYsi350. Nizamlanmamış mYcrada hansı proseslYr baş verir ?

A) DYrinlik vY eninY erroziyalar

B) EninY erroziya

C) Daşqınlar

D) Buxarlanma

E) Quruma351. ЏgYr зayın yuyucu qьvvYsi ilY mYcranın mьqavimYt qьvvYsi uyğunlaşarsa belY mYcra necY adlanır ?

A) Nizamlanmış mYcra

B) Dayanıqsız mYcra

C) Nizamlanmamış mYcra

D) TYbii mYcra

E) Daimi mYcra352. Зay hansı hissYlYrdYn tYşkil olunmuşdur ?

1-MYnbYyi

2-MYnsYbi

3-Vadisi

4-Yuxarı , orta vY aşağı axın

A) 1 , 2 , 4

B) 2 , 3 , 4

C) 1 , 3

D) 1 , 2 , 3

E) 2 , 4353. İnsanların tYsYrrьfat fYaliyyYti Yn зox hansı зaylara tYsir edir ?

A) Kiзik зaylara

B) Bцyьk зaylara

C) Bolsulu зaylara

D) MьvYqqYti зaylara

E) Daimi зaylara354. BalıqkeзirYn qurğularda maillik 0,0001ч0,003 hYddindY olduqda tYzyiq 3ч5m olarsa novun uzunluğu nY qYdYr ola bilYr?

A) 1 km-dYn зox

B) 1 km-Y qYdYr

C) 1 km-dYn az

D) 2ч3 km

E) Bunlardan heз biri355. Зay sistemi nYyY deyilir ?

A) Цz suyunu ьmumi axın şYklindY bir yerY tokYn зaylar birliyinY

B) BilavasitY dYnizY vY ya axarsız gцlY tцkьlYn зaylar

C) Daimi axan зaylar birliyi

D) MьvYqqYti зaylar birliyi

E) Зayin dYnizY , gцlY vY başqa зaya tцkьldьyь yer356. Зay sisteminin sıxlığı hansı parametrlYrdYn asılıdır ?

A) Geoloci quruluş , relyef , bataqlıq

B) Relyef , temperatur , bitki цrtьyь

C) Bataqlıq , bitki цrtьyь

D) Geoloci quruluş , yağıntının miqdarı

E) Temperatur , bitki цrtьyь357. Suyun buxar halına keзmYsinin arasıkYsilmYz prosesi necY adlanır ?

A) Buxarlanma

B) MьtlYq rьtubYt

C) Зatışmayan nYmlik

D) Nisbi rьtubYt

E) Ьmumi buxarlanma358. Enli subasarlarda зayın mьYyyYn qollara ayrılması necY adlanır ?

A) ŞaxYlYnmY

B) Sıxlıq

C) Зayın Yyrilik Ymsalı

D) Зayın ьmumi uzunluğu

E) Зay axını359. TYbii mYcranın elementlYri arasındakı asılılıqlarin цyrYnilmYsindY kimlYrin rolu olmuşdur ?

1-İ . İ .Rıbkin

2-Q . S . Şekulayev

3-S . T . Altunin

4-Danilov

A) 1 , 2 , 3

B) 1 , 3 , 4

C) 2 , 3 ,4

D) Yalnız 3

E) 2 , 4360. Aşağıdakılardan hansılar зay mYcrasının formalaşmasına tYsir etmir ?

1-Yatağın quruntunun mьqavimYt qьvvYsi

2-Axının hidrodinamik qьvvYsi

3-Axının ağırlıq qьvvYsi

A) Yalnız 3

B) 1 , 2 , 3

C) 1 , 3

D) Yalnız 1

E) 2 , 3361. Aşağıdakı ifadYlYrin hansı doğrudur?

A) gцllYr tYbii su mYnbYyi olmaqla okeanlarla YlaqYsi yoxdur;

B) hYr bir gцl mYnbYyi,mYnsYbi,yuxari,orta vY aşağı axınlarla mYhdudlaşır;

C) gцllYr birbaşa okeanlara tцkьlьr;

D) gцllYr yalnız dağ sьxurlarının kьlYklY sovrulması nYticYsindY YmYlY gYlir;

E) gцllYrin hamısı axarsızdır;362. Yer kьrYsi sYthindYn buxarlanan suyun miqdarı nYyY bYrabYrdir?

A) onun ьzYrinY dьşYn yağıntının miqdarına;

B) buxarlanma dYrYcYsinY;

C) okean vY dYnizlYrY daxil olan yerьstь axınların miqdarına;

D) okean vY dYnizlYrY daxil olan yeraltı axınların miqdarıdır;

E) okean vY dYniz sYthinY dьşYn yağıntıların miqdarı;363. IldY yer kьrYsi sYthindYn orta hesabla ne qYdYr su buxarlanır?

A) 525 min km3

B) 600 min km3

C) 250 min km3

D) 375 min km3

E) 400 min km3364. Su dцvranı nYyY deyilir?

A) Okeanlar,dYnizlYr, yer vY atmosfer arasında fasilYsiz rьtubYt mьbadilYsi prosesinY;

B) Su ve atmosfer arasındakı buxarlanmaya;

C) Okean sethindYn buxarlanmaya;

D) Yer sethindYn buxarlanmaya;

E) AtmosferdY suyun fasilesiz dцvrьnY;365. Hansı su balansı tYnliyinin mYdaxildir?

A) x+c+d

B) x-c-d

C) Yo+E+Z

D) Yo

E) Eo=Xo+Y366. Yer kьrYsinin su balansı tYnliyi hansıdır?

A) Eo+Eq=Xo+Xq

B) E=Xo+Xq

C) E =Yo+Z

D) x+c+d=Yo+E+Z

E) Eo-Eq=Xo-Xq367. Зay axının hYcminin hцvzYdY bYrabYr paylanmasını nYyY deyilir?

A) axım layı

B) buxarlanma

C) зay axımı

D) axim modulu

E) orta sYrf368. Aşağıdakılardan hansı зay axının su yığım hцvzYsinin su balansı tYnliyidir?

A) x+c+d=Yo+E+Z

B) Eo+Eq=Xo+Xq

C) Yo=x+c+d

D) Eo+ Xo = Eq +Xq

E) Xo = Yo+E+Z369. Yer kьrYsinin su balansı tYnliyindY Eo=Xo+Y ifadYsi nYyi bildirir?

A) okean vY dYniz sYthindYn buxarlanan suyun miqdarı;

B) quru sYthi dьşYn yağıntıların miqdarı;

C) torpağın nYmliyi;

D) okean vY dYniz sYthinY dьşYn yağıntıların miqdarı;

E) quru sYthdYn buxarlana suyun miqdarı;370. Зay axını nY ilY mьYyyYn olunur?

A) yerьstь axınla;

B) buxarlanmayla;

C) yağıntılarla;

D) orta sYrflY;

E) tempraturla;371. Axım normasının qiymYti nY qYdYrdir?

A) 300-500 mm

B) 250-280 mm

C) 450-550 mm

D) 100-400 mm

E) 450-490 mm372. İlk dYfY neзYnci illYrdY AzYrbaycanın su anbarlarına hidroloci цyrYnilmYsi ьзьn ekspedisiyalar tYşkil olunmuşdur?

A) 1959-1961-ci illYrdY

B) 1975-1979-cu illYrdY

C) 1943-1944-cь illYrdY

D) 1950-1953-cь illYrdY

E) 1968-1969-cu illYrdY373. Axımı yazda qarlar YriyYndY vY yağış yağdıqda yaranan зaylar hansi qrupa aiddir?

A) quruyan зaylar

B) bol sulu зaylar

C) mьvYqqYti axan зaylar

D) hYm daimi,hYm mьvYqqYti axan зaylar

E) daimi axan зaylar374. Qafqazın Yn uzun зayı hansidir?

A) Kьr


B) Araz

C) Samur

D) Ağзay

E) Qusarзay375. Kьr зayı mYnbYyini neзY m yuksYklikdYn gцtьrьr?

A) 2740m

B) 4000m

C) 1500m

D) 3250m

E) 2500m376. Araz зayı ilY birlYşYnY qYdYr Kьrьn цz sahYsi neзY km2 tYşkil edir?

A) 86 min km2

B) 120 min km2

C) 73 min km2

D) 53 min km2

E) 112 min km2377. Araz зayı цz başlanğıcını neзY m yьksYklikdYn gцtьrьr?

A) 3300m

B) 5500m

C) 4350m

D) 3750m

E) 2800m378. Buxarlanmanın sьrYti nY zaman artır?

A) Temperatur artdıqda

B) Temperatur azaldıqda

C) TYzyiq azaldıqda

D) Sıxlıq artdıqda

E) TYzyiq artdıqda379. Sudan kompleks istifadY nYdir?

A) Suyun eyni zamanda bir neзY sahYdY istifadY olunması

B) Suyun balıqзılıq tYsYrrьfatında istifadY olunması

C) Suyun suvarmada istifadY olunması

D) Suyun elektrik enercisinin alınmasında istifadY olunması

E) Suyun su tYchizatında istifadY olunması380. Yer qatının dYrinliyindY yerlYşYn su ьmumi su ehtiyyatının hansı hissYsini tYşkil edir?

A) 13 mlrd. km3

B) 1,55 mlrd. km3

C) 1,45 mlrd. km3

D) 1,37 mlrd. km3

E) 16 mlrd. km3381. Yerin dağ sьxurlarının vY mineralların tYrkibindY olan su yer kьrYsinin ьmumi su ehtiyyatının hansı hissYsini tYşkil edir?

A) 1,55 mlrd. km3

B) 13 mlrd. km3

C) 1,45 mlrd. km3

D) 1,37 mlrd. km3

E) 16 mlrd. km3382. AzYrbaycan Respublikasında kYnd tYsYrrьfatına yararlı torpaqların sahYsi nY qYdYrdir?

A) 4175 min ha

B) 8642 min ha

C) 1040 min ha

D) 1351 min ha

E) 2080 min ha383. AzYrbaycan Respublikasında suvarılan torpaqların sahYsi nY qYdYrdir?

A) 1351 min ha

B) 8642 min ha

C) 1040 min ha

D) 4175 min ha

E) 2080 min ha384. Aqroekoloci sistemin normal fYaliyyYt gцstYrmYsi ьзьn YsasYn, nY tYlYb olunur?

A) KimyYvi tYrkibinY цrY zYrYrsiz olan su

B) GьbrY

C) Pestisid

D) TYmiz hava

E) Torpaqların duzluluğuna davamlı bitkilYr385. Suvarma suyunda duzların buraxıla bilYn miqdarı nYdYn asılı deyil?

A) BitkiYrin mYhsuldarlığından

B) Torpağın mexaniki tYrkibindYn

C) BitkilYrin duza davamlılığından

D) Џrazinin drenlYmY dYrYcYsindYn

E) Torpağın fiziki-kimyYvi xьsusiyyYtlYrindYn386. AzYrbaycan Respublikasında meşY altında olan torpaqların sahYsi nY qYdYrdir?

A) 1040 min ha

B) 4175 min ha

C) 2080 min ha

D) 1351 min ha

E) 8642 min ha387. Aqroekoloci sistemin stabilliyinin Yn vacib gцstYricidir:

A) Suyun keyfiyyYti

B) Torpağın mьnbitliyi

C) Havanın tYmizliyi

D) BitkilYrin mYhsuldarlığı

E) BitklYrin duza davamlılığı388. DYniz vY okeanlar hidrosferin neзY faizini tYşkil edir?

A) 94,2 %

B) 97,5 %

C) 92,4 %

D) 95,7 %

E) 98,7 %389. Yer kьrYsinin ьmumi su ehtiyyatının hansı hissYsi hidrosferi tYşkil edir?

A) 1,45 mlrd. km3

B) 1,55 mlrd. km3

C) 13 mlrd. km3

D) 16 mlrd. km3

E) 1,37 mlrd. km3390. Lvoviзin tYrtib etdiyi cYdvYldY yerin hansı dYrinliyindY olan yeraltı sular nYzYrY alınmışdır?

A) 5 km

B) 10 km

C) 6 km

D) 4 km

E) 7 km391. İnsanların hYyatı, mYişYti vY xalq tYsYrrьfatı ьзьn Yn yararlı sular hansılardır?

A) Şirin sular

B) DYniz vY okean suları

C) Yeraltı sular

D) Qrunt suları

E) Gцl suları392. Aristotel hansı ьnsьrlYri tYbiYtin tYrkib hissYlYri sayırdı?

A) Hava, od, su vY torpaq

B) Hava, gьnYş vY su

C) Torpaq, gьnYş vY hava

D) Hava, od vY su

E) GьnYş, su vY torpaq393. İfadYlYrdYn hansı doğrudur?

A) Su ehtiyyatı fasilYsiz olaraq bYrpa olunur.

B) Buxarlanma bitkilYrin duza davamlılığından vY Yrazinin drenlYmY dYrYcYsindYn asılıdır.

C) Suvarma suyunda duzların buraxıla bilYn miqdarı torpağın mexaniki tYrkibindYn asılı deyil.

D) AzYrbaycan Respublikasında suvarılan torpaqların sahYsi 1040 min hektardır.

E) Buxarlanmanın sьrYti temperaturdan asılı deyil.394. Yeraltı sular hidrosferin neзY faizini tYşkil edir?

A) 4,12 %

B) 1,65 %

C) 0,019 %

D) 0,001 %

E) 0,006 %395. Leysan yağışın kYsildiyi dцvr hansı dцvrY tYsadьf edir?

A) Daşqının stabillYşmY dцvrьnY

B) Daşqının qalxma dцvrьnY

C) Su axınının kYsildiyi dцvrY

D) Daşqının dьşmY dцvrьnY

E) Su axınının gьclYndiyi dцvrY396. Su axınının kYsildiyi dцvr hansı dцvrY tYsadьf edir?

A) Daşqının dьşmY dцvrьnY

B) Daşqının qalxma dцvrьnY

C) Daşqının stabillYşmY dцvrьnY

D) Leysan yağışının gьclYndiyi dцvrY

E) Heз biri397. Axının miqdarını vY vaxt YrzindY onun paylanmasını mьYyyYn edYn Ysas iqlim faktorları hansılardır?

A) Atmosfer yağıntıları vY buxarlanma

B) Havanın temperaturu

C) RьtubYt

D) KьlYk

E) Atmosfer tYzyiqi398. Aşağıdakı ifadYlYrdYn hansı doğrudur?

A) Зay axının formalaşdığı yer mYcra axını adlanır.

B) Yağıntı az, buxarlama зox olan YrazilYrdY зaylar bolsulu olur.

C) Зay axınına tYsir edYn Ysas faktor relyefdir.

D) Daşqınların baş vermYsi зayın yerlYşdiyi YrazidYn asılıdır.

E) Цz suyunu ьmumi axın şYklindY bir yerY tцkYn зaylar Ysas зaylar adlanır.399. Yer kьrYsinin ьmumi su ehtiyyatı nY qYdYrdir?

A) 16 mlrd. km3

B) 13 mlrd. km3

C) 1,55 mlrd. km3

D) 1,45 mlrd. km3

E) 1,37 mlrd. km3400. Ьmumi su ehtiyyatı planetin kьtlYsinin neзY faizini tYşkil edir?

A) 0,25 %

B) 0,18 %

C) 0,15 %

D) 0,30 %

E) 0,16 %401. Buxarlanmanın sьrYti YsasYn , nYdYn asılıdır?

A) Зatışmayan nYmlik vY kьlYyin sьrYtindYn

B) Yağıntının miqdarından

C) Зayların sYviyyYsinin qalxmasından

D) Зayların sYviyyYsinin enmYsindYn

E) Зayların qidalanmasından402. Зaylarda baş verYn daşqınların Ysas sYbYbi nYdir?

A) Qidalanma mYnbYyi olan dağlarda qarın YrimYsi vY leysan yağışları

B) Antropogen amillYr

C) Bitki цrtьyь

D) Relyef

E) Torpaq цrtьyь403. Daşqınların baş vermYsinin Ysas sYbYblYri nY ilY bağlıdır?

A) Daşqının qalxma, stabil vY dьşmY vaxtları ilY

B) Daşqının dьşmY vaxtları ilY

C) Daşqının stabil vaxtları ilY

D) Daşqının qalxma vaxtları ilY

E) Heз biri404. Leysan yağışının gьclYndiyi dцvr hansı dцvrY tYsadьf edir?

A) Daşqının qalxma dцvrьnY

B) Daşqının dьşmY dцvrьnY

C) Daşqının stabillYşmY dцvrьnY

D) Axının kYsildiyi dцvrY

E) Heз biri405. Tebii suların keyfiyyet qiymYti ne ile xarakterizY edilir?

A) suyun istehsalat vY texniki tYyinatını, tYsYrrьfat-iзmYli mYqsYdlYr ьзьn mьxtYlif istifadY imkanlarını tYyin edYn xassYsini vY tYrkibini xarakterizY edir

B) Icmeli sularla xarakterize olunur

C) Icmeli olmayan sulari yararli veziyyete getirmekle xarakterize olunur

D) Tebii sularin keyfiyyeti suyun ozu ile xarekterize olunur

E) TYsYrrьfatda istifadY ьзьn406. Suyun keyfiyyYtini qiymYtlYndirmYk ьзьn

A) onun kimyYvi tYrkibini vY fiziki xassYlYrini analiz edirlYr.

B) onun kimyevi terkibini analiz edirler

C) onun fiziki xassesini analiz edirler

D) analiz olunmur

E) lobarotoriya şYraitindY analiz edirlYr407. Зay suları YsasYn?

A) sirinsuludular

B) bolsuludurlar

C) derindiler

D) dayazdilar

E) şorsuludurlar408. Зay sularinin minerallaşması ?

A) 90 mq/l-Y bYrabYrdir

B) 80 mq/l-Y bYrabYrdir

C) 70 mq/l-Y bYrabYrdir

D) 60 mq/l-Y bYrabYrdir

E) 50 mq/l-Y bYrabYrdir409. Torpaga hopmus su nece istiqamete gede bilir?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6


410. İki sukeзirmYyYn qat arasında qalan su

A) artezan suyu adlanır.

B) qrunt sulari adlanır.

C) kapilyar sular adlanır.

D) qravitasiyali sular adlanır

E) şirin sular adlanır411. Duzlarin miqdari ne qeder olarsa onlar yumuwaq su hesab edilir?

A) 0.25 q/l-Y qYdYr olarsa

B) 0.28 q/l-Y qYdYr olarsa

C) 0.33 q/l-Y qYdYr olarsa

D) 0.29 q/l-Y qYdYr olarsa

E) 0.30 q/l-Y qYdYr olarsa412. Hansı зayların mYnsYblYri estuari şYklindYdir?

A) Amazon, Ob, Elba

B) Nil, Amazon, Lena

C) Nil, Lena, Ob-İrtış

D) Elba, Konqo, Amazon

E) Lena, Konqo,Ob-İrtış413. Su kanallarının ьmumi uzunluğu nY qYdYrdir?

A) 90000 km

B) 99000 km

C) 9000 km

D) 900000 km

E) 9990 km414. Su kanallarının neзY ha quraq YrazilYri suvarılır?

A) 1.3 mln.ha

B) 1.2 mln.ha

C) 2.3 mln.ha

D) 1.1 mln.ha

E) 1.4 mln.ha415. I vY II kateqoriyalı yolların Yn kiзik Yyrilik rYdiusu nY qYdYr olmalıdır?

A) R=3050m;

B) R=1112m;

C) R=1617m;

D) R=1314m;

E) R=1819m;416. I vY II kateqoriyalı yolların Yn bцyьk qalxma (Yks) mailliyi nY qYdYr olur?

A) i=0,060,07;

B) i=0,110,12;

C) i=0,160,17;

D) i=0,130,14;

E) i=0,180,19;417. Magistral avtomobil yolu neзY kateqoriyaya bцlьnьr?

A) 3;


B) 7;

C) 9;


D) 6;

E) 8


418. TikintidY hansı nцv torpaq daşınma yolları vardır?

A) mцvqe, зala, magistral vY ehtiyat qrunt tцkmY yolları;

B) mцvqe vY зala yolları;

C) mцvqe vY magistral yolları;

D) зala vY magistral yolları;

E) mцvqe vY dYmir yolları.419. Зaylarda sualtı qazma zamanı pulpanın (horranın) torpaqsoranın borusu ilY sorulma sYrfi hansı dьsturla tYyin edilir?

A) Q=0,785d02V0;

B) Q=1,785d02V0;

C) Q=2d02V0;

D) Q=1,555d02V0;

E) Q=3d02V0;


1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə