1. Зay vY su anbarlarının rekultivasiyası dedikdY nY başa dьşьlьr?
Yüklə 1.05 Mb.
səhifə4/7
tarix27.04.2016
ölçüsü1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

185. Qurğuların Ysasının bYrkidilmYsindY (urbanlaşdırma işlYrindY) ekskavator ьzYrindY quraşdırılmış mцhkYmlYndirici kapro qurğusunun tYlYb olunan hьndьrlьyь hansı dьsturla hesablanır?

A) Hk=Hc+ls+lcx+lh;

B) Hk=Hc+ls;

C) Hk= ls+lcx;

D) Hk=ls+l;

E) Hk=ls+lh;186. Şpunt arakYsmYlYr hansı formada dьzYldilir?

A) şpunt зYpYrlYrin arasına qumsal qrunt, Ytraflarına isY mьYyyYn yamaclıqla зınqıl tцkьlьr;

B) arakYsmY tam tцkmY daşdan tikilir;

C) arakYsmY tam зınqıldan tikilir;

D) arakYsmY tam qumsal qruntdan tikilir;

E) arakYsmY tam gillicY qruntundan tikilir;187. Torpaq vY sьxurların mYsamYlYrindY olan suyu aşağıdakı kateqoriyalara ayırır

A) buxar, hiqroskopik, pYrdY, qravitasion, sьlb vY kristallaşmış halda olan su.

B) yalniz buxar

C) yalnız pYrdY, qravitasion,sьlb

D) kateqoriyaya ayrilmir

E) kristallaşmış halda olan su.188. Hansı zonalarda YsasYn yarımsYhra vY torpaqYmYlYgYlmY prosesi gedir ?

A) quraq zonalarda

B) dYyişkYn rьtubYtli zonalarda

C) rьtubYt зatışmayan torpaq zonalarda

D) rьtubYtli zonalarda

E) mьxtYlif zonalarda189. MьntYzYm suvarmada tYtbiq edilYn neзY Ysas ьsul var ?

A) 5


B) 4

C) 3


D) 2

E) 1


190. AzYrbaycanda kYnd tYsYrrьfatı mYhsullarının istehsalının neзY faizi suvarılan torpaqların payına dьşьr ?

A) 80


B) 90

C) 70


D) 60

E) 50


191. Kapilyar qьvvYlYrin tYsiri ilY sьxurların saxladıqları mьYyyYn miqdarda suya nY deyilir?

A) mьtlYq nYmlik tutumu

B) suvermY qabiliyyYti

C) kapilyarliq

D) nYmlik tutumu

E) tam nYmlik tutumu192. TYbii şYraitdY vahid zamanda sьxur vY ya torpağın daxilindY olan suyun ьmumi miqdarına nY deyilir?

A) onun nYmliyi

B) suvermY qabiliyyYti

C) kapilyarliq

D) nYmlik tutumu

E) tam nYmlik tutumu193. Yuyulmaya qarşı V0=1,72,0 m/san suyun sьrYtinY davam gYtirmYk ьзьn sahil yamaclarının цrtьlmYsindY istifadY olunan зim hansı tYzyiqY qarşı mьqavimYt gцstYrY bilYr?

A)

B)

C)

D)

E)194. Yastı qumsal sahillYri bYrkitmYk ьзьn YkilmYsi nYzYrdY tutulan vY uzunluğu 3040sm olan iydY ağaclarının diametri nY qYdYr olmalıdır?

A) d=1,53sm;

B) d=89sm;

C) d=56sm;

D) d=6,77,5sm;

E) d=(7,67,9) sm;195. Yastı qumsal sahillYrin iydY ağacları ilY bYrkidilmYsindY diametri d=30 sm olan yuvalar arası mYsafY nY qYdYr olmalıdır?

A) 1,01,5m;

B) 0,20,5m;

C) 0,60,8m;

D) 2,12,4m;

E) 2,62,8m;196. Yuyulan sahil yamaclarının bYrkidilmYsindY 1520sm qalınlığında зırpı dцşYmYsindYn istifadY olunarkYn, belY mьhafizY vasitYsi hansı sьrYtY malik axının yuyulmasına davam gYtirY bilYr?

A) V0=1,51,9 m/san;

B) V0=4,14,2 m/san;

C) V0=4,84,9 m/san;

D) V0=4,34,45 m/san;

E) V0=4,54,7 m/san;197. Yuyulan sahillYrdY qoyulmuş quyular зınqılla doldurularaq bYrkidildikdY, axının vY digYr tYsirlYrin nY qYdYr tYzyiqinY davam gYtirY bilYr?

A) S0=5,0 kq/m2;

B) S0=10 kq/m2;

C) S0=16 kq/m2;

D) S0=12 kq/m2;

E) S0=18 kq/m2;198. Yamacı S0=816 kq/m2 tYzyiqinY davam gYtirY bilYn dцşYmY daşla bYrkitdikdY, belY mьhafizY qatı hansı sьrYtli axının yuyulmasına qarşı davamlı olur?

A) V0=23 m/san;

B) V0=4,14,3 m/san;

C) V0=5,25,5 m/san;

D) V0=4,54,7 m/san;

E) V0=5,65,8 m/san;199. SYrt yamaclar S0=816 kq/m2 tYzyiqinY davam gYtirY bilYn tor vY qabionla bYrkidildikdY, belY bYrkitmY qurğuları hansı sьrYtli axının yuma tYsirinY qarşı davamlı olur?

A) V0=5 m/san;

B) V0=6,1 m/san;

C) V0=7,4 m/san;

D) V0=6,6 m/san;

E) V0=7,8 m/san;200. Su ilY doymuş sьxurun ağırlıq qьvvYsi tYsiri nYticYsindY mьYyyYn miqdarda sYrbYst axım vermYsinY nY deyilir?

A) suvermY qabiliyyYti

B) mьtlYq nYmlik tutumu

C) kapilyarliq

D) nYmlik tutumu

E) tam nYmlik tutumu201. Sьxur vY ya torpaqda olan kapilyar borularda sYthi gYrilmY qьvvYsinin tYsiri nYticYsindY suyun mьYyyYn hьndьrlьyY qalxmasına nY deyilir?

A) Kapilyarliq

B) mьtlYq nYmlik tutumu

C) suvermY qabiliyyYti

D) nYmlik tutumu

E) tam nYmlik tutumu202. Yeraltı sular neзY Ysas qrupa ayrılır?

A) 3


B) 2

C) 1


D) 4

E) 5


203. Kondensasiya sularının miqdarı yağıntıların ьmumi miqdarının neзY % -ni tYşkil edir?

A) 15-20

B) 10-15

C) 20-25

D) 30-35

E) 5-10


204. MYsamYlilik hansı dьsturla ifadY olunur?

A) n=V1/V2 100%

B) n=V1V2 100%

C) n=(V1+V2) 100%

D) n=(V1-V2) 100%

E) n=(V1+V2) 2100%205. Sьxur vY ya torpaqda olan mYsamYlYrin tamamilY su ilY doldurulması ьзьn tYlYb olunan suyun miqdarına nY deyilir?

A) Tam nYmlik tutumu

B) SuvermY qabiliyyYti

C) Kapilyarliq

D) MьtlYq nYmlik tutumu

E) NYmlik tutumu206. Su recimi;

A) SeviyyYnin ve sululuğun zamana gore tYrYddudlYri birlikde su recimi adlanir

B) Su obyektlerinin vYziyyYtindYki dYyiwikliklYrin toplusuna deyilir

C) Buz hadisYlYri mьşahide olunan su obyektlYrinin dYyiwikliklYrin toplusuna deyilir

D) Sutoplayicinin vahid sahYsinden axib gelen suyun miqdarina deyilir

E) Su axarlarinin en kesiklYrinden mueyyen muddet erzinde kecen suyun miqdarina207. Qis recimi :

A) Buz hadisYlYri muşahidY olunan su obyektlerinin veziyyYtindYki dYyişiklYrin toplusuna qiş recimi deyilir

B) SYviyyYnin ve sululugun zamana gore tYrYddьdlYri birlikde qiş recimi adlanir

C) Vahid zamanda sutoplayicinin vahid sahYsinden axib gelen suyun miqdarina

D) Su axarlarinin en kesiklYrinden muYyyen mьddet erzinde kecen suyun miqdarina

E) Зayin en kYsiklYrindYn muYyyYn mьddYt YrzindY keзen suyun miqdarina208. Зay aximinin цlcь vahidi hansidir ?

1-axim hYcmi

2-axim modulu

3-qiş recimi

4-axim layi

5-su recimi

6-buz recimi

A) 1,2,4:

B) 1,2,3:

C) 2,5,6:

D) 3,5,6:

E) 1,2,5:209. Axim hecmi ?

A) Зayin ve su axarlarinin en kYsiklYrindYn mьeyyYn mьddYt YrzindY kecen su vYya gYtirmYlYrin miqdaridir

B) Vahid zamanda sutoplayicinin vahid sahYsinden axib gYlYn suyun miqdarina deyilir

C) Axinin orta coxillik qiymYtine deyilir

D) Illik fYsillik sutqaliq ve.s aximin onlarin orta coxillik qiymYtinY olan nisbYtine deyilir

E) Axim layinin sutoplayici sahede duşen ve bu aximin YmYlY gYlmYsinY sYbYb olan yağinti layina olan nisbYtine deyilir210. Modul Ymsali ?

A) Illik, fYsillik, sutkaliq, ve.s aximin onlarin orta coxillik qiymYtinY olan nisbYtinY deyilir

B) Su veya gYtirmYlYrin miqdaridir

C) Axinin YmYlY gYlmYsinY sYbYb olan yağintinin layina olan nisbYtinY deyilir

D) Aximin orta зoxillik qiymYtinY deyilir

E) Sutoplayicinin vahid sahYsindYn axib gYlYn suyun miqdarina deyilir211. Axim modulu ?

A) Vahid zamanda sutoplayicinin vahid sahYsindYn axib gelen suyun miqdarina deyilir

B) Su veya gYtirmYlYrin miqdaridir

C) Axinin orta coxillik qiymYtine deyilir

D) Illik sutkaliq fesillik aximin onlarin orta coxillik qiymYtine olan nisbYtine deyilir

E) Axim layinin sutoplayici sahYdY dьşen vY bu aximin YmYlY gYlmYsinY sYbYb olan yağinti layina olan nisbYtine deyilir212. Axim layi ?

A) MьYyyYn zaman Yrzinde sutoplayici sahYdYn toplanib axan suyun sahYdY mьntYzYn yayilmasindan YmYlY gYlYn su layidir

B) Axinin orta coxillik qiymYtinY deyilir

C) Illik sutkaliq aximin onlarin orta зoxillik qiymYtine olan nisbYtinY deyilir

D) Axinin YmYlY gYlmYsinY sYbYb olan yağintinin layina olan nisbYtinY deyilir

E) Su ve ya gYtirmYlYrin miqdaridir213. Axim normasi?

A) Aximin orta зoxillik qiymYtinY deyilir

B) Illik sutkaliq aximin onlarin orta зoxillik qiymYtinY olan nisbYtinY deyilir

C) Axinin YmYlY gYlmYsinY sYbYb olan yağintinin layina olan nisbYtine deyilir

D) Su veya gYtirmYlYrin miqdaridir

E) MьYyyYn zaman Yrzinde sutoplayici saheden axan suyun mьntezem yayilmasindan YmYlY gYlYn su layidir214. Axim hYcmi necY tYyin olunur?

A) W=QT


B) M=Q/F

C) Y=W/F

D) W=FY

E) M=QF


215. Axim modulu necY tYyin olunur?

A) M=Q/F

B) W=QT

C) Y=W/F

D) W=FY

E) M=QF


216. Axim Ymsali?

A) Axim layinin sutoplayici sahYdY dьşYn ve bu aximin YmYlY gYlmYsinY sYbYb olan yağinti layina olan nisbYtinY deyilir

B) Su veya gYtirmelerin miqdaridir

C) Aximin YmYlY gYlmYsinY sYbYb olan yağintinin layina olan nisbYtinY deyilir

D) Illik fYsillik sutkaliq aximin onlarin orta зoxillik qiymetine olan nisbetine deyilir

E) Aximin orta зoxillik qiymYtinY deyilir217. Modul Ymsali hansi ifadYylY tYyin edilir?

1-Kw=Wi/w

2-W=QT

3-Kq= Ki/K

4-W=FY

5-Ky= Yi/Y

A) 1,3,5

B) 1,3,4

C) 1,2,3,

D) 2,3,5

E) 3,4,


218. Axim Ymsali hansi ifadYylY tYyin edilir?

1-n= X/Y

2-Kq=Ki/K

3-W=QT

4-n=Wax/Wyağ

A) 1.4


B) 1.2

C) 2.3


D) 3.4

E) Yalniz 3219. Зay axinin byefY buxarlanmasi hansi mYrhYlYlYrdYn keзir?

1-Зay axini tam olaraq цz mecrasindan зixarilir

2-Yağintinin bir hissYsi buxarlanmaya sYrf olunur

3-Зay tebii mYcrasinin bir hissYsi ile axir digYr зYpYrlYnmY hissYsinY mYrhYlYlYrlY su цtьrьlYn qurğular tikilir

A) 1.3.4

B) 1.2.4

C) 2.4.3

D) 1.2.3

E) Yalniz2220. Z=VCİX2/-2g х V02/-2g Vcix vY V0 nYyi gцstYrir?

A) Sixilmiş yerdYn vY зayin tYbii en kYsiyindYn axinin sьrYti

B) Sixilmiş yerdYn suyun hYcmi

C) Yağinti layi

D) Axim hYcmi

E) Yağintilarin hYcmi221. MYcranın Yyri hissYsinin eni Yyrinin hьdudu sYrhYddindY hansı ifadY ilY tYyin olunur?

A) =  B

B) BYy=  B

C) B = A

D) =

E) B = 222. Su obyektlYrinin зirklYnmYsi nYdir?

A) Suların keyfiyyetini pislYşdirYn,su obyektlYrinin sYthinY,dibinY vY Ytrafına mYnfi tYsir edYn zYrYrli maddYlYrin tцkьlmYsi vY axıdılmasıdır

B) Suların keyfiyyYtini pislYşdirYn amillYrdir

C) Su obyektlYrinin sYthinY,dibinY vY Ytrafına mYnfi tYsir edYn zYrYrli maddYlYrdir

D) Su obyektlYrinin sYthinY axıdılan zYrYrli maddYlYrdir

E) Suların keyfiyyetini aşağı salan maddYlYrdir223. Su obyektlYrinin dцvlYt monitorinqi harada aparılır?

A) DцvlYt su kadastrı hьdudlarında

B) DцvlYt monitorinq xidmYtindY

C) Ekologiya vY tYbii SYrvYtlYr NazirliyindY

D) ”AzYrsu” ASC-dY

E) FцvqYladY Hallar NazirliyindY224. Sahil vY yamacların axının tYsirinY qarşı mьqavimYt gцstYrY bilmYsi ьзьn istifadY edilYn ot YkmYk цrtьyь hansı tYzyiqY davam gYtirmYlidir?

A) S0=1,0 kq/sm2

B) S0=1,5 kq/sm2

C) S0=1,9 kq/sm2

D) S0=2,0 kq/sm2

E) S0=2,3 kq/sm2225. Yastı qumsal sahillYri bYrkitmYk ьзьn YkilYn ağaclar suyun sYthi ilY hansı bucaq altında cYrgYlYr yaradır?

A) 30-40 dYrYcY

B) 40-70 dYrYcY

C) 30-50 dYrYcY

D) 45-60 dYrYcY

E) 60-90 dYrYcY226. Sahil vY yamacların axının tYsirinY qarşı mьqavimYt gцstYrY bilmYsi ьзьn istifadY edilYn зimlY цrtmYk цrtьyь hansı tYzyiqY davam gYtirmYlidir?

A) S0=(1:2)kq/m2

B) S0=(1:3)kq/m2

C) S0=(1:5)kq/m2

D) S0=(2:2)kq/m2

E) S0=(4:2)kq/m2227. Sahil yamaclarının mьhafizY olunması ьзьn şaquli vurulmuş dirзYklYrin dYrinliyi neзY metr olmalıdır?

A) 1,2-1.6 m

B) 1.2-1.4 m

C) 1.2-1.3 m

D) 1.3-1.7 m

E) 1.5-1.8 m228. Sahil yamaclarının mьhafizY olunması ьзьn şaquli vurulmuş yerьstь mьstYvi hansı hьdudda olmalıdır?

A) 0.5-0.6 m

B) 0.5-1.5 m

C) 0.5-1.9 m

D) 0.5-0.7 m

E) 2.5-3.0 m229. Зayların vY kanalların bYzYn sьrYtli gьclь axınla yumuşalmasının qarşısını almaq ьзьn hansı tip цrtьklYrdYn istifadY olunur?

A) Qısa vY uzunmьddYtli

B) Ot YkmYklY olan цrtьklYr

C) Зimli цrtьklYr

D) UzunmьddYtli цrtьklYr

E) QısamьddYtli цrtьklYr230. TYhlьkYnin vY axının vurduğu ziyanı aradan qaldırmaq yaxud azaltmaq ьзьn beton vY dYmir –beton qoruyucularının tikilmYsindY neзY nцv mYsYlYlYrdYn istifadY olunur?

A) 4


B) 5

C) 7


D) 3

E) 6


231. DцvlYt Su Kadastrının bцlmYlYrinin seriyaları hansılardır?

A) Kataloq mYlumatları,illik mYlumatlar vY зoxillik mYlumatlar

B) İllik mYlumatlar vY зoxillik mYlumatlar

C) Kataloq mYlumatları vY illik mYlumatlar

D) BirdYfYlik nYşr

E) Kataloq mYlumatları232. Araz зayı ьzrY Horadiz mYntYqYsindY suyun Ysas зirklYndiricilYrindYn olan fenollar vY mis birlYşmYlYri YVHQ-nı neзY dYfY keзib?

A) fenollar-4,mis birlYşmYlYri-2

B) fenollar-2,mis birlYşmYlYri-4

C) fenollar-4,mis birlYşmYlYri-3

D) fenollar-1,mis birlYşmYlYri-2

E) fenollar-2,mis birlYşmYlYri-2233. Џtraf mьhitin vY tYbii ehtiyatların dцvlYt monitorinqinin aparılması haqqında YsasnamY nazirlYr kabineti tYrYfindYn neзY sayli qYrarla tYsdiqlYnib?

A) 90


B) 91

C) 89


D) 92

E) 93


234. DцvlYt Su Kadastrının nYşr olunan hissYsi hansı bцlmYlYrdYn ibarYtdir?Tam cavabı gцstYrin.

A) Yerьstь sular,yeraltı sular vY sulardan istifadYsi bцlmYsi

B) Yerьstь sular,yeraltı sular

C) Yeraltı sular vY sulardan istifadYsi bцlmYsi

D) Yerьstь sular

E) Yalnız sulardan istifadYsi bцlmYsi235. Su kadastrı цzьndY vahid su fondunun hansı tYrkib hissYlYrini birlYşdirir?

A) Yerьstь su obyektlYri,yeraltı su obyektlYri vY sYrhYd su obyektlYri

B) Yerьstь su obyektlYri,quyular vY kYhrizlYr

C) Yeraltı su obyektlYri,зaylar vY gцllYr

D) SYrhYd su obyektlYri,зaylar vY quyular

E) SYrhYd su obyektlYri ,yeraltı su obyektlYri236. Hansı kanallar Yrazinin yьksYk yeri ilY aparılır?

A) Suvarma

B) SuцtьrYn

C) Qurutma

D) Energetika

E) BalıqцtьrYn237. Sahil vY yamaclarda axinin tYsirY qarşi mьqavimYt yaradilmasi ьзьn hansi tip цrtьklerdYn istifadY olunur?

1-Ot YkmYklY S0=1kq/sm2 tYzyiqinY davam gYtirmYk olar

2-MьafiyY qati kimi зimlY цrmYk variantinda

3-Зay axininin aşaği yuxari arakYsmYsin kYsmYklY

4-Зay axinin tam olaraq цz mYcrasindan зixarmaqla

A) 1.2


B) 2.3

C) 2.4


D) 1.4

E) 1.3


238. Torpaq qati olmadiqda qumsal vY gil sahillYrdY YvvYlcY hansi qalinliqda bitki bitirYn torpaq qati tцkьlьr ?

A) 10/15sm

B) 20/25sm

C) 30/35sm

D) 5/10sm

E) 3/9sm239. Yasti qumsal sahillYri bYrkitmYk ьзьn hansi ağaclar Ykili?

A) İydY


B) Palid

C) Şam


D) Qovaq

E) CцkY


240. Yasti qumsal sahillYri bYrkitmYk ьзьn iydY qYlYmlYri hansi diametr vY uzunluğda olur?

A) 1.5/3 sm diametr 30/40sm uzunluğda

B) 2.5/4sm diametr 50/60sm uzunluğda

C) 3.6/4sm diametr 30/40sm uzunluğda

D) 4.5/8sm diametr 50/60 sm uzunluğda

E) 5.6/10sm diametr 60/70 sm uzunluğda241. Yasti qumsal sahillYri bYrkitmYk ьзьn iydY qYlYmlYri necY Ykilir?

1-Suyun sYthi ilY 30-450 bucaq altinda cYrgYlYr yaradilir

2-CYrgYlYr yaradilir

3-CYrgYlYrdY qYlYmlYr arasi mYsafY isY 0.2/0.4m cYrgYlYr arasi mYsafY isY 0.5-1m qYbul edilir

4-Suyun surYti yuyulmağa qarşi davam gYtirir

A) 1.3


B) 2.3

C) 1.2


D) 3.4

E) 2.4


242. Axim normasini mьxtYlif kYmiyyYtlYrY ifadY etmYk olar

1-Su sYrfi 2-Axim modulu 3-Axim layi 4-Yağinti layi

A) 1.2.3

B) 2.3.4

C) 1.3.4

D) 1.2.4

E) Yalniz 4243. P tYminat faizli maksimum sYrf necY tYyin olunur?

A) P = ()100%

B) P = ()

C) P = ()

D) 

E) P = -244. =  ifadYsi nYyi mьYyyYn edir?

A) Tam mьşahidY mYlumatları olan halda minimal hesabi sYrfi

B) Tam mьşahidY mYlumatları olan halda maksimum sYrfi

C) Orta aylıq minimum sYrfi

D) P tYminat faizli maksimum sYrfi

E) Natamam mьşahidY mYlumatları olan halda maksimum sYrfi245. Nizamlanan mYcranın orta dYrinliyi hansı dьsturla mьYyyYn edilir?

A) = 

B) = 

C) = K

D) = 

E) = 2K246. DYyanıqlı mYcra planda meandirik formada lahiyalYndirilir. Bu formada dYyishYn radiuslu YyriliklY mYcra yaradılır. BelY ki, qabarıq sahildY зayın Yyrilik radiusu   7B olarsa minimal Yyrilik radiusu aşağıdan hansı ifadY ilY tYyin olunur?

A)  3,5B

B) 

C) 3,5B

D)  

E) 3,5B247. MьYyyYn vaxtda quruyan vY ya donan зaylar ьzrY tYlYb olunan tYminat faizli minimal sYrfi hesablamaq ьзьn aşağıdakı hansı emprik tYminat YyrisindYn istifadY olunur?

A) P = (m-0,3)(n+0,4)100%

B) P = (m-0,3)(n+0,4)

C) P = (m+0,3)(n-0,4)100%

D) P = (m+0,3)100%

E) P = (n-0,4)100%248. KritskiyY gцrY maksimal sYrfin hesablanması aşağıdakı hansı dьsturla ifadY olunur?

A) = ()

B) = ()

C) Q = 

D) Q = 

E) = 


1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə