1. Зay vY su anbarlarının rekultivasiyası dedikdY nY başa dьşьlьr?
Yüklə 1.05 Mb.
səhifə2/7
tarix27.04.2016
ölçüsü1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

73. Dayanıqlı зay mYcrasının Yyrilik oxunun qolu hansı dьsturla tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)74. Dayanıqlı mYcranın Yyri hissYsinin eni dьz hissYsinin enindYn asılı olaraq necY tapılır?

A)

B)

C)

D)

E)75. Зayların nizamlanan mYcrasının bцhran dYrinliyi orta dYrinlikdYn asılı olaraq necY tYyin edilir?

A) Hbцh=(1,5ч2,5) Hor

B) Hbцh=(4,5ч5,5) Hor

C) Hbцh=(0,2ч0,4) Hor

D) Hbцh=(0,6ч0,8) Hor

E) Hbцh=(6,5ч7,5) Hor76. Зay mYcrasının nizamlanmasında trassanı layihYlYndirmYk ьзьn hansı mYsYlYlYr hYll olunmalıdır?

A) trassanın oxu, eni, dYrinliyi tYyin olunur vY layihYlYndirilir

B) trassa ьzrY maksimal dцnmY radiusu tapılır

C) trassa ьzrY minimal dцnmY radiusu tapılır

D) trassanın bцhran dYrinliyi tapılır

E) transanın orta dYrinliyi tapılır77. Зay mYcrasının nizamlanan transanın oxunu tYyin etmYk ьзьn M. V. Potapovun tYklifi nYdYn ibarYtdir?

A) sınıq xYtlYrdYn ibarYt olan trassanı Yyri xYtlYrlY birlYşdirmYyi

B) mYcranı enlYndirmYk

C) mYcranı daraltmaq

D) mYcranın qabarıq sahilindY damba tikmYk

E) mYcranın зцkьk sahilindY damba tikmYk78. Nizamlanan зay mYcrasının transsasının dцnmYsindY mYrkYzi xYtt ьzrY Yyrilik radiusu hansı şYrt Ysasında qYbul olunur?

A) Ro (3,5ч7) B

B) Ro ≥2B

C) Ro ≥8B

D) Ro ≥3B

E) Ro ≥9B79. Proffessor S. T. Altunin nizamlanan зay mYcrasının trassasının 2ч3 tYxmini radiusla зYkmYyi tYklif etdiyi halda, bu radiuslar hansı dьsturlarla tYyin olunur?

A) R1=(7ч8) B; R2=(5ч6) B; R3=3,5B;

B) R1=2B; R2=3B; R3=1,5B;

C) R1=2,5B; R2=3,5B; R3=2B;

D) R1=3,5B; R2=4,5B; R3=2,5B;

E) R1=4,5B; R2=3,5B; R3=3B;80. Зayların qış recimi dцvrьndY onun sYthindYki buz qatının qalınlığı hansı empirik dьsturla hesablanır?

A) hb=(t) n;

B) hb=2(t) 3n;

C) hb=5(t) 6n;

D) hb=3(t) 4n;

E) hb=6(t) 7n;81. Зay axınının hYcmi onun sYrfindYn asılı olaraq hansı dьsturla tYyin olunur?

A) W=Qt;

B) W=Qt2;

C) W=Q2t;

D) W=Q3t;

E) W=Qt3.82. Зay axınının modulu hansı dьsturla tapılır?

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .83. Зaylarda axın layının qalınlığı hansı dьsturla tapılır?

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E)84. Зay axınının maksimal sYrfinin orta qiymYti hansı dьsturla tYyin edilir?

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .85. Зayların recim fazaları hansılardır?

A) tamsulu, daşqın, mecen;

B) tamsulu vY mecen;

C) tamsulu vY daşqın;

D) daşqın vY mecen;

E) daşqın vY stabil.86. Зayların tamsulu dцvrь nY ilY xarakterizY olunur?

A) uzun mьddYt зay axınının artmaqda davam etmYsi ilY;

B) зayların sYrfinin azalması ilY;

C) зayların tYdricYn quruması ilY;

D) зayların tam quruması ilY;

E) зayların gьclь yağışla (leysanla) qidalanması nYticYsindY qısa mьddYtdY sьrYtlYnmYsi ilY.87. Зayların daşqın dцvrь nY ilY xarakterizY olunur?

A) leysan yağışları nYticYsindY зaylarda axının qısa mьddYtdY sьrYtlYnmYsi ilY;

B) зayların tam quruması ilY;

C) зayların tYdricYn quruması ilY;

D) uzun mьddYtY зay axınının tYdricYn artması ilY;

E) зayların sYrfinin azalması ilY.88. Зayların mecen dцvrь nY ilY xarakterizY olunur?

A) uzun mьddYt YrzindY зayların azsululuğa malik olması ilY;

B) leysan yağışlarının tYsiri nYticYsindY зaylarda axının birdYn sьrYtlYnmYsi ilY;

C) зayların tam quruması ilY;

D) зayların suyunun tYdricYn artması ilY;

E) зay axınının dYrin yerdYn dayaz yerY keзmYsi ilY.89. Зayların qidalanmasının tiplYri hansılardır?

A) yeraltı qrunt suları, yerьstь sular vY atmosfer yağıntıları;

B) yeraltı qrunt suları vY atmosfer yağıntıları;

C) yeraltı vY yerьstь sular;

D) yerьstь sular vY atmosfer yağıntıları;

E) bataqlıq vY gцl suları.90. Зayda axının sьrYti necY цyrYnilir?

A) зayın uzunluğu vY en kYsiyi ьzrY;

B) зayın sağ sahil yamaclığının yaxınlığında;

C) зayın sol sahil hissYsinin yaxınlığında;

D) зayın qabarıq sahilinin yaxınlığında;

E) зayın зцkьk sahilinin yaxınlığında.91. Yer qatının dYrinliyindY yerlYşYn su ьmumi su ehtiyyatının hansı hissYsini tYşkil edir?

A) 13 mlrd. km3

B) 1,55 mlrd. km3

C) 1,45 mlrd. km3

D) 1,37 mlrd. km3

E) 16 mlrd. km392. AzYrbaycanda зayların axınının maksimal sYrflYri hansı dцvrY tYsadьf edir?

A) aprel ayının sonlarına vY may ayının YvvYllYrinY;

B) avqust ayına;

C) yanvar ayına;

D) iyul ayına;

E) fevral ayına.93. Зay axını necY faza ilY xarakterizY olunur?

A) 4;


B) 8;

C) 11;


D) 9;

E) 12


94. Зayların başlanğıc (birinci) fazası necY adlanır?

A) axımsız faza;

B) axının stabil fazası;

C) axının qalxma fazası;

D) axının dьşmY fazası;

E) axının daşqın fazası.95. Зayların ikinci fazası necY adlanır?

A) axının qalxma fazası;

B) axının daşqın fazası;

C) axının enmY fazası;

D) axının stabil fazası;

E) axımsız faza.96. Зayların ьзьncь fazası necY adlanır?

A) axının stabil olduğu faza;

B) axımsız faza;

C) axının qalxma fazası;

D) axının enmY fazası;

E) axının daşqın fazası.97. Зayların dцrdьncь fazası necY adlanır?

A) enmY fazası;

B) stabil faza;

C) daşqın fazası;

D) qalxma fazası;

E) axımsıx faza.98. Зayın зoxillik orta maksimal sYrfi hansı dьsturla hesablanır?

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .99. Зayın % tYminat sYrfi necY tapılır?

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .100. =  ifadYsindY nYyi ifadY edir?

A) mYcranın davamlı eni

B) nizamlanan mYcranın orta eni

C) minimal Yyrilik radiusu

D) mYcranın dьz hissYsindY eni

E) MYcranın Yyri hissYsindY eni101. Зayın % tYminat faizli sYrfinin tapılması ьзьn K% hansı dьsturla hesablanır?

A) K%=Cv+1;

B) K%=C2v+0,5;

C) K%=C3v+1,5;

D) K%=C5v+2;

E) K%=C4v+2,5;102. Зayın зoxillik axını ьзьn variasiya Ymsalı hansı dьsturla tYyin edilir?

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .103. Зayın зoxillik axını ьзьn sYrf modulu hansı dьsturla tapılır?

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;104. DağYtYyi зaylarda assimmetriya Ymsalını hansı ifadY ilY tYyin etmYk olar?

A) CS=(2,53,5) Cv;

B) CS=(6,57,5) Cv;

C) CS=(5,56,5) Cv;

D) CS=(8,59,5) Cv;

E) CS=(78) Cv;105. Qeyri-qaya qrunt şYraitindY dağ yamacında I tip yol necY tikilir?

A) yamacın qazılması yolu ilY;

B) yamacda yalnız tцkmY qrunt işlYtmYklY;

C) yamacı hYm qazmaqla vY hYm dY istinad divarı tikmYklY;

D) dağ yamacının hamarlanması ilY;

E) dağ yamacının mailliyini cьzi miqdarda azaltmaqla.106. Qeyri-qaya qrunt şYraitindY dağ yamacında II tip yol necY tikilir?

A) yamacın prizmatik vY pillYkYn formada qazılması ilY;

B) dağ yamacının hamarlanması ilY;

C) dağ yamacının mailliyinin artırılması ilY;

D) dağ yamacını qazaraq istinad divarı tikmYklY;

E) yamacda yalnız tцkmY qruntdan istifadY etmYklY.107. Qeyri-qaya qrunt şYraitindY dağ yamacında III tip yol necY tikilir?

A) yalnız tцkmY qruntdan istifadY etmYklY;

B) dağ yamacını qazaraq istinad divarı tikmYklY;

C) dağ yamacını sadYcY qazmaqla;

D) dağ yamacını hamarlamaqla;

E) yamaca зim dцşYmYklY.108. Qeyri-qaya qrunt şYraitindY dağ yamacında IV tip yol necY tikilir?

A) yamacın bir hissYsi qazılmaqla vY digYr hissYsindY istinad divarı tikilmYklY;

B) yamaca cim dцşYmYklY;

C) yamacda ancaq qazma işi aparmaqla;

D) yamacı hamarlamaqla;

E) yalnız tцkmY qruntdan istifadY etmYklY.109. LeysanцtьrYn qurğularda borulu keзidlYr hidravliki nцqteyi-nYzYrdYn hansı recimlYrdY işlYyir?

A) tYzyiqsiz, yarımtYzyiqli vY tYzyiqli;

B) basqılı;

C) basqısız;

D) tYzyiqsiz;

E) tYzyiqli.110. TYzyiqsiz leysanцtьrYnlYrin borulu hissYsindY axın hansı formada olur?

A) boruda sYrbYst sYthY malik axın baş verir;

B) borudan axın keзmir;

C) borudan keзYn axın onun en kYsiyini bьtьn uzunluğu boyu tam YhatY edir;

D) borunun YvvYlindY axın onun en kYsiyini tam YhatY edir, sonunda isY sYrbYst sYthY malik olur;

E) boru tYlYb olunan sYrfli axını keзirY bilmir.111. YarımtYzyiqli leysanцtьrYnlYrin borulu hissYsindY axın hansı formada olur?

A) borunun YvvYlindY axın onun en kYsiyini tam YhatY edir, sonunda isY sYrbYst sYthY malik olur;

B) boru tYlYb olunan sYrfli axını keзirY bilmir;

C) borudan axın keзmir;

D) borudan yalnız sYrbYst sYthY malik axın keзir;

E) borudan keзYn axın onun en kYsiyini bьtьn uzunluğu boyu tam YhatY edir.112. TYzyiqli leysanцtьrYnlYrin borulu hissYsindY axın hansı formada olur?

A) borudan keзYn axın onun en kYsiyini bьtьn uzunluğu boyu tam YhatY edir;

B) borudan yalnız sYrbYst sYthY malik olan axın keзir;

C) borudan axın keзmir;

D) boru tYlYb olunan sYrfli axını keзirY bilmir;

E) borunun YvvYlindY axın onun en kYsiyini tam YhatY edir, sonunda isY sYrbYst sYthY malik olur.113. Basqısız recimdY leysanцtьrYnlYrin sYrfi hansı dьsturla tYyin olunur?

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .114. Basqılı recimdY leysanцtьrYnlYrin sYrfi hansı dьsturla hesablanır?

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .115. Yarımbasqılı recimdY leysanцtьrYnlYrin sYrfi hansı dьsturla tYyin edilir?

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .116. Basqılı recimdY işlYyYn leysanцtьrYnlYrin sYrf Ymsalı hansı dьsturla hesablanır?

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;117. Basqılı recimdY işlYyYn leysanцtьrYnlYrin sYrf Ymsalının tYyin olunması ьзьn uzunluq ьzrY mьqavimYt Ymsalı hansı dьsturla tapılır?

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .118. LeysanцtьrYn qurğularda planda daralan Yks divarlı hissY ьзьn sYrf Ymsalı (0) hansı qiymYtY malikdir?

A) 0,596;

B) 0,21;

C) 0,86;

D) 0,24;

E) 0,88


119. LeysanцtьrYn qurğuların batmış divarlı hissYsi ьзьn sYrf Ymsalı (0) hansı qiymYtY malikdir?

A) 0,625;

B) 0,12;

C) 0,92;

D) 0,16;

E) 0,95


120. LeysanцtьrYn qurğuların portallı (konusşYkilli) hissYsi ьзьn sYrf Ymsalı hansı qiymYtY malikdir?

A) 0,67;

B) 0,32;

C) 0,82;

D) 0,38;

E) 0,85.121. KцзьrьlYn yolların tikintisindY ьmumi prinsipial YhYmiyyYt kYsb edYn faktorlar hansılardır?

A) maya dYyYri vY YmYk mYhsuldarlığı;

B) maşın-mexanizm vY işзi qьvvYsi;

C) cihazlar vY avadanlıqlar;

D) ixtisaslaşmış işзi qrupu vY briqadaları;

E) yьkqaldıran elevatorlar vY onlara nYzarYt edYn texniki heyYt122. KцзьrьlYn yolların tikintisindY torpaq işlYrinin efektiv aparılması ьзьn Ysas şYrtlYr nYdir?

A) yol maşınlarından yaxşı vY sYmYrYli istifadY etmYk, зoxnцvbYli iş tYşkil etmYk vY tikinti mцvsьmьnь uzatmaq;

B) torpaq yatağını normadan artıq nYmlYndirmYk;

C) nYmlYnmiş torpaq yatağını sıxlaşdırmamaq;

D) yalnız gillicY nцvlь torpaqlardan istifadY etmYk;

E) qazılmış qruntu tYkrar istifadY etmYmYk.123. KцзьrьlYn yol цrtьyьnьn geyiminin tikintisindY hansı mYslYlYrY diqqYt yetiril­mYlidir?

A) materiallardan maksimum istifadY vY yerli materialların daşınmasını ucuzlaşdırmaq;

B) yerli materiallardan istifadY etmYmYk;

C) yeni yol yatağını qumsal qrunt ьzYrindY yerlYşdirmYk;

D) yol цrtьyьnьn geyiminin tikintisindY daha зox зınqıl materialından istifadY etmYk;

E) yol цrtьyь geyiminin qalınlığını 1,5m-dYn az gцtьrmYmYk.124. KцзьrьlYn yollarda tikinti işlYrini yerinY yetirmYk ьзьn yol цrtьyь qeyri-hamar olarsa, daşınmaların maya dYyYri nY qYdYr olmalıdır?

A) 1,2;


B) 3,8;

C) 2,7;


D) 3,2;

E) 2,4


125. KцзьrьlYn yollarda tikinti işlYri xarakterinY gцrY hansı qruplara bцlьnьr?

A) hazırlıq, nYqliyyat vY tikinti quraşdırma işlYri;

B) materialların gYtirilmYsi vY saxlanılması;

C) materialların qeydY alınması vY tikinti işlYri ьзьn inşaat meydanзalarına daşınması;

D) hazırlıq vY nYqliyyat;

E) nYqliyyat vY tikinti quraşdırma işlYri.126. KцзьrьlYn yolların tikintisindY nYqliyyat işlYrinY nYlYr aiddir?

A) tikinti materiallarının zavod vY bazalardan inşaat meydanзasına gYtirilmYsi;

B) asfalt istehsalı;

C) beton istehsalı;

D) qum istehsalı;

E) зınqıl istehsalı.127. KцзьrьlYn yolların inşaası ьзьn tikinti-quraşdarma işlYrinY nYlYr aiddir?

A) yolun yatağının, sьni, texniki vY mьvYqqYti qurğuların, yolun geyiminin vY geyim ьstь konstruksiyaların tikintisi;

B) sьni vY texniki qurğuların tikintisi;

C) sьni vY mьvYqqYti qurğuların tikintisi;

D) texniki vY mьvYqqYti qurğuların tikintisi;

E) yolun yatağının tikintisi.128. DьzlYndirilYn зay mYcrasının canlı en kYsik sahYsi hansı dьsturla tYyin edilir?

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .129. DьzlYndirilmiş зay mYcrasının yamaclıqları eyni olan trapesvari en kYsikli (bermasız) hissYsi ьзьn canlı en kYsik sahYsi hansı dьsturla tYyin edilir?

A) =(b+mh) h;

B) =(b+2mh) h;

C) =(b+5mh) h;

D) =(b+4mh) h;

E) =(b+3mh) h.130.  ifadYsindY  nYyi mьYyyYn edir?

A) Analoq зayın qısa mьddYt ьзьn orta aylıq minimal sYrfi.

B) Orta aylıq minimal sYrf.

C) Analoq зayın зoxillik orta aylıq minimal sYrfi.

D) Analoq зayın зoxillik orta aylıq maksimal sYrfi.

E) Orta aylıq maksimal sYrf.131. Maksimal sYrfin hesablanmasında hidrometrik mьşahidY mYlumatları aşağıdakı hansı şYrtlYr yerinY yetirildikdY dolğun hesab olunur?

I-TYminat Yyrisinin maksimal sYrfY uyğun hissYsi ya bilavasitY hidrometrik цlзmY mYlumatlarına Ysaslandırılmalı , yada Yn yьksYk sYviyyYyY qYdYr ekstrapolyasiya olunmalıdır;

II-Maksimal sYrfin цlзьlmYsi ilY YlaqYdar aparılan mьşahidYlYr fasilYsiz olmalıdır;

III-Daşqın zamanı mьşahidYlYr Yn yьksYk sYviyYnin qeyd olunmasını tYmin etmYlidir;

A) Bьtьn hallarda

B) I vY II

C) I vY III

D) yalnız III

E) II vY III132. B = A ifadYsindY A parametrinin qiymYti зayın dağlıq hissYsindY neзY qYbul edilir?

A) A = 0,70,9

B) A = 1,31,7

C) A = 0,71,7

D) A = 1,71,3

E) A = 0,91,3133. Yamaclıqları mьxtYlif olan bermasız trapesvari en kYsikli dьzlYndirilmiş зay mYcrasının islanmış perimetri hansı dьsturla tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)


1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə