1. Зay vY su anbarlarının rekultivasiyası dedikdY nY başa dьşьlьr?
Yüklə 1.05 Mb.
səhifə1/7
tarix27.04.2016
ölçüsü1.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
1. Зay vY su anbarlarının rekultivasiyası dedikdY nY başa dьşьlьr?

A) Зayların axını boyu mYcrasında vY su anbarı tikilYcYyi yataqda tikinti işlYri başa зatdıqdan sonra istismar dцvrь gцrьlYn mьhYndisi tYdbirlYr

B) Зay yatağının periodik tYmizlYnmYsi

C) Зaylarda axının sYrfinin aylar ьzrY orta qiymYtini mьYyyYn etmYk

D) Su anbarı bYndinin tikintisindYn qabaq Ysasının mцhkYmlYndirilmYsi

E) Su anbarında xarakter sYviyyYlYri tYyin etmYk2. Su anbarlarının urbanizasiya dedikdY nY başa dьşьlьr?

A) Su anbarlarının yerlYşdiyi yataqda tikinti işlYri başlamamışdan qabaq gцrьlYn mьhYndisi tYdbirlYr

B) Su anbarlarının yerlYşdiyi Yrazi Ytrafında istismar dцvrь aparılan işlYr

C) Su anbarlarından sızmanın hesablanması

D) Su anbarlarından buxarlanmanın hesablanması

E) Su anbarlarında lilYrin зцkmY dYrinliyinin tYyini3. Rekultivasiya vY uranizasiyanın elementlYri hansılardır?

A) Зay axının formalaşması, buxarlanma, yağmur, insan faliyyYtinin зay axınına tYsiri, зayın recimlYri vY recim fazaları, зayın hцvzYsi

B) Зayın hцvzYsi vY sYthindYn buxanlanması

C) Yağmur vY зayın recimlYri

D) Зayın recim fazaları vY insan fYaliyyYtinin зay axınına tYsiri

E) Buxarlanma vY yağmur4. Yağmur intensivliyi hansı dьsturla tYyin edilir?

A)

B)

C)

D)

E)5. Зay sisteminin sıxlığı hansı dьsturla tapılır?

A)

B)

C)

D)

E)6. Зayın Yyriliyini hansı dьsturla tYyin etmYk olar?

A)

B)

C)

D)

E)7. Зayın şaxYlYnmYsi necY tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)8. Зayın hцvzYsi dedikdY nY başa dьşьlьr?

A) Зayın yerьstь vY yeraltı sularla qidalandığı hissY;

B) Зayın suyunun yığıldığı su anbarı

C) Зayın axını ьzrY mYcra hissYsi

D) Зay mYcrasının dayaz hissYsi

E) Зay mYcrasının dцngYli hissYsi9. İfadYlYrdYn hansı doğrudur?

A) Su ehtiyyatı fasilYsiz olaraq bYrpa olunur.

B) Buxarlanma bitkilYrin duza davamlılığından vY Yrazinin drenlYmY dYrYcYsindYn asılıdır.

C) Suvarma suyunda duzların buraxıla bilYn miqdarı torpağın mexaniki tYrkibindYn asılı deyil.

D) AzYrbaycan Respublikasında suvarılan torpaqların sahYsi 1040 min hektardır.

E) Buxarlanmanın sьrYti temperaturdan asılı deyil.10. Yer kьrYsinin ьmumi su ehtiyyatının hansı hissYsi hidrosferi tYşkil edir?

A) 1,45 mlrd. km3

B) 1,55 mlrd. km3

C) 13 mlrd. km3

D) 16 mlrd. km3

E) 1,37 mlrd. km311. AzYrbaycan Respublikasında meşY altında olan torpaqların sahYsi nY qYdYrdir?

A) 1040 min ha

B) 4175 min ha

C) 2080 min ha

D) 1351 min ha

E) 8642 min ha12. Suvarma suyunda duzların buraxıla bilYn miqdarı nYdYn asılı deyil?

A) BitkiYrin mYhsuldarlığından

B) Torpağın mexaniki tYrkibindYn

C) BitkilYrin duza davamlılığından

D) Џrazinin drenlYmY dYrYcYsindYn

E) Torpağın fiziki-kimyYvi xьsusiyyYtlYrindYn13. HYr bir зay nY ilY mYhdudlaşır?

A) mYnbYyi, yuxarı, orta, aşağı axın vY mYnsYb

B) yuxarı vY aşağı axın

C) orta vY aşağı axın

D) yuxarı vY orta axın

E) aşağı axın vY mYnsYb14. Зay axınının mYnsYbi nY ola bilYr?

A) gцllYr, dYnizYlYr vY okeanlar

B) gцllYr

C) dYnizlYr

D) su anbarları

E) basqı hovuzları15. Зay sistemini nY tYşkil edir?

A) цz suyunu ьmumi axın şYklindY bir yerY tцkYn зaylar birliyi

B) зaylardan sızan su itgilYri

C) зayların sYrfinin artması

D) зayların sYrfinin azalması

E) зayların qeyri bYrabYr paylanması16. Зay axının formalaşdıran Yn Ysas tYsir faktoru hansıdır?

A) iqlim

B) gцllYr

C) okeanlar

D) dYnizYlYr

E) su anbarları17. Su balansının Ysas tYnlyi necY ifadY edilir?

A)

B)

C)

D)

E)18. Зaylarda quruma hansı halda gedir?

A) Buxarlanmanın зox, yağmurun isY az olduğu vY yaxud heз olmadığı hallarda

B) dağlardan qarın Yridiyi vaxtlarda

C) leysan yağışlarının yağdığı vaxtlarda

D) daşqındarın baş verdiyi fYsillYrdY

E) havaların soyuq vY yağıntılı olduğu hallarda19. Зay axınını formalaşdıran iqlim faktorları hansılardır?

A) gьnYşin radiasiyası, havanın temperaturu, nYmliyi vY tYzyiqi, meteroloci amillYr

B) havanın tYzyiqi vY nYmliyi

C) atmosfer yağıntıları vY daşqınlar

D) torpağın rьtьbYtliyi vY havanın nYmliyi

E) gьnYş şьalarının tYsiri vY havanın tYzyiqi20. Зay axınının formalaşmasına sYbYb olan yer sYthinin цrtьk faktorları hansılardır?

A) fiziki – coğrafi, relyef, geoloci quruluş, hidrogeoloci şYrait, torpaq vY bitgi цrtьyь

B) relyef vY hidrogeoloci şYrait

C) torpaq vY bitgi цrtьyь

D) hidroloci vY hidrometeroloci şYrait

E) topoqrafik vY geoloci şYrait21. Orta зoxillik axın nYdYn asılıdı?

A) yağmur vY buxarlanmadan

B) dağlarda qarın YrimYsindY

C) daşqın vY sel sYrflYrinin artmasından

D) havanın gьn YrzindY dYyişkYn olmasından

E) su balansının pozulmasından22. Зaylarda maksimal sYrf daha hansı faktorlardan зox asılı olur?

A) fiziki - coğrafi

B) havaların istilYşmYsi

C) havanın gьn YrzindY istidYn soyuğa doğru kYskin dYyişmYsi

D) mecen dцvrь зayların buz bağlaması

E) dağlarda qarın zYif YrimYsindYn23. AzYrbaycan Respublikasında kYnd tYsYrrьfatına yararlı torpaqların sahYsi nY qYdYrdir?

A) 4175 min ha

B) 8642 min ha

C) 1040 min ha

D) 1351 min ha

E) 2080 min ha24. Buxarlanma Yrazinin hansı hissYsindY baş verir?

A) buxarlanma suyun, buzun, qarın, torpağın vY bitgi цrtьyьnьn sYthindYn baş verir

B) Buxarlanma yalnız suyun sYthindY baş verir

C) Buxarlanma yalnız bitgi цrtьyьnьn sYthindY baş verir

D) Buxarlanma yalnız buzun sYthindY baş verir

E) Buxarlanma yalnız qarın sYthindY baş verir25. Buxarlanma prosesinY Yn зox hansı faktorlar tYsir edir?

A) зatışmayan nYmlik vY kьlYyin sьrYti

B) зayların surYtli axını

C) mYcra genişlYmYlYri

D) mYcra daralmaları

E) mYcranın dьzlYndirilmYsi26. Yağmur atmosferdYn yer sYthinY hansı şYkildY dьşьr?

A) yağış, qar, dolu vY şeh

B) qar vY dolu

C) yağış vY şeh

D) qar vY yağış

E) dolu vY şeh27. Зay axınının yaranmasına vY formalaşmasına hansı faktorlar tYsir edir?

A) yağışın davamlılığından asılı olaraq yaranan leysan, dYnYli yağış, qar, dolu

B) dolu

C) qar


D) şeh

E) dYnYli yağış28. Daşqınların yaranmasının Ysas sYbYbi onun hansı vaxtları ilY bağlıdır?

A) qalxma, stabillYşmY vY dьşmY

B) ancaq qalxma

C) dьşmY

D) stabillYşmY

E) leysan yağışların tYdricYn zYiflYmYsi29. Daşqınlarda qalxma hansı dцvrY tYsadьf edir?

A) Leysan yağışların gьclYndiyi

B) dolunun yağdığı

C) qarın yağdığı

D) qrunt sularının sYviyyYsinin aşağı dьşdьyь

E) зayların axınının mьntYzYm hYrYkYtli olduğu30. Daşqınlarda stabillYşmY hansı dцvrY tYsadьf edir?

A) leysan yağışlarının kYsildiyi

B) leysan yağışlarının intensivliyinin artdığı

C) dolunun yağdığı

D) qar uзqunlarının baş verdiyi

E) qarın yağdığı31. Зay sistemi deydikdY nY başa dьşьlьr?

A) цz suyunun ьmumi axın şYklidY bir yerY tцkYn зaylar

B) hYrYkYt recimindY dYyişkYnlik baş verYn mьxtYlif зaylar

C) recim fazaları eyni olan mьxtYlif YrazilYrdYn keзYn зaylar

D) mYcrası yuyulan зaylar

E) Yks meyillikdY axan зaylar32. Зayın qolu dedikdY nY başa dьşьlьr?

A) suyunu bilavasitY baş зaya tцkYn зay

B) suyunu okeana axıdan зay

C) suyunu gцlY axıdan зay

D) suyunu dYnizY axıdan зay

E) suyunu vadiyY axıdan зay33. Eyni subasarlarda зayın mьYyyYn qollarda ayrılması necY adlanır ?

A) зayı şaxalYnmYsi

B) зay uzYrindY su anbarı yaradılması

C) зayın dar mYcradan enli mYcrayY keзmYsi

D) зayın sYrfinin artması

E) зayın gursulu axması34. Зay hцvzYsinY vY Yrazinin su balansına hansı faktorlar gьclь tYsir gцstYrir?

A) Зayın axınından suvarmada, aqrotexniki tYdbirlYrdY vY mYişYt tYlabatlarında istifadY olunması

B) buxarlanma

C) kondensasiya

D) sızma

E) qrunt sularının sYviyyY dьşmYsi35. Зay axınında su balansının pozulması hansı pis nYticYlYr verir?

A) Torpaqlar su ilY basılır, bataqlaşır, şorlaşır vY torpaq suruşmYlYri baş verir

B) Şorlaşmış torpaqlar yuyulur

C) aqrotexniki tYdbirlYr aparılır

D) YrazidY suvarma kanalı зYkilir

E) qrunt sularının sYviyyYsi qalxan YrazilYr drenlYşdirilir36. Зayın illik axınına vY onun il daxilindY paylanmasına Yn зox nY tYsir edir?

A) su anbarları vY onun kaskadları

B) tYbii gцllYr

C) okeanlar

D) dYnizlYr

E) sel sularının axdığı yarğanlar37. Kiзik su anbarları vY gцllYr зayın illik axınını neзY faiz azaldır?

A) 1015%

B) 9095 %

C) 7080%

D) 6065%

E) 8288%38. Yer kьrYsinin ьmumi su ehtiyyatı nY qYdYrdir?

A) 16 mlrd. km3

B) 13 mlrd. km3

C) 1,55 mlrd. km3

D) 1,45 mlrd. km3

E) 1,37 mlrd. km339. Зay axını nYyY YsasYn formalaşır?

A) yer sYthinin maillik istiqamYtinY gцrY

B) dağlıq zonalara gцrY

C) dьzYnlik zonalara gцrY

D) dağYtYyi zonalara gцrY

E) dYrYlYrdY olan yarğanlara gцrY40. Зayların qidalanması nYyin hesabına olur?

A) yeraldı vY yerьstь suların bir zonada birlYşmYsinin

B) qrunt sularının sYviyyYsinin aşağı dьşmYsinin

C) YrazidY yağışın intensivliyinin aşağı olmasının

D) yalnız qarın YrimYsinin

E) YraziyY yağan dolunun miqdarının зox olmasının41. Ьmumi su ehtiyyatı planetin kьtlYsinin neзY faizini tYşkil edir?

A) 0,25 %

B) 0,18 %

C) 0,15 %

D) 0,30 %

E) 0,16 %42. Зayların mYnbYyi dedikdY nY başa dьşьlьr?

A) mYcraya daimi axın verYn зayın başlanğıcı

B) зayların tцkьldьyь yer

C) зayların orta hissYsi

D) зayların aşağı hissYsi

E) зayların planda YyrixYtli hissYsi43. Aşağıdakı ifadYlYrdYn hansı doğrudur?

A) Зay axının formalaşdığı yer mYcra axını adlanır.

B) Yağıntı az, buxarlama зox olan YrazilYrdY зaylar bolsulu olur.

C) Зay axınına tYsir edYn Ysas faktor relyefdir.

D) Daşqınların baş vermYsi зayın yerlYşdiyi YrazidYn asılıdır.

E) Цz suyunu ьmumi axın şYklindY bir yerY tцkYn зaylar Ysas зaylar adlanır.44. Sudan kompleks istifadY nYdir?

A) Suyun eyni zamanda bir neзY sahYdY istifadY olunması

B) Suyun balıqзılıq tYsYrrьfatında istifadY olunması

C) Suyun suvarmada istifadY olunması

D) Suyun elektrik enercisinin alınmasında istifadY olunması

E) Suyun su tYchizatında istifadY olunması45. Зaylara hansı halda baş зay deyilir?

A) зaylar bilavasitY dYnizY vY axarsız gцlY tцkьlYrsY

B) зaylar vadilYrY tцkьlYrsY

C) зaylar digYr bцyьk зaylara tцkьlYrsY

D) зaylar yarğanlara tцkьlYrsY

E) зaylar bataqlıqlara tцkьlYrsY46. зay sisteminin Ysas xarakteristikaları hansılardır?

A) sistemY daxil olan зayların ьmumi uzunluğu, зayların sıxlığı, Yyriliyi vY şaxYlYnmYsi

B) Зayların eni vY dYrinliyi

C) Зayların dYrinliyi vY şaxYlYnmYsi

D) зayların Yyriliyi vY eni

E) зayların eni vY sıxlığı47. Зayların sıxlığı nYdYn asılıdır?

A) geoloci quruluş, relyef vY bataqlıq

B) yer sYthinin mailliyindYn

C) yerin morfoloci quruluşundan

D) tYrkibindYki lillYrinin miqdarından

E) зayın hansı zonada axmasından48. Зayın Yyrili nY ilY xarakterizY olunur?

A) Yyrilik Ymsalı ilY

B) şYxalYnmY Ymsalı ilY

C) sYrf Ymsalı ilY

D) sьrYt Ymsalı ilY

E) Yassimetriya Ymsalı ilY49. Зay axınının recim dцvьrlYri hansılardır?

A) зayın зoxsulu, orta sYrfY bYrabYr, azsulu gYlYn vY quruduğu dцvrlYr

B) зayın зoxsulu vY quruduğu dцvrlYr

C) зayın orta sYrfY bYrabYr vY azsulu gYlYn dцvrlYri

D) зayın зoxsulu vY azsulu gYlYn dцvrlYri

E) зayın зoxsulu vY orta sYrfY bYrabYr gYlYn dцvrlYri50. Зayların зoxluğu gYlYn dцvьrlYri hansı aylara tYsadьf edir?

A) yaz vY payız aylarında

B) yanvar ayına

C) iyul ayına

D) fevral ayına

E) avqust ayına51. Зayın orta sYrfY bYrabYr gYldiyi dцvr hansı vaxtlara tYsadьf edir?

A) yağışların az yağdığı vY isti havaların orta temperaturda olduğu dцvьrlYrdY

B) Leysan yağışlarının yağdığı dцvrY

C) dolu yağan dцvьrlYrY

D) yağışların tamamilY yağmadığı dцvьrlYrY

E) qar yağan dцvrlYrY52. Yerin dağ sьxurlarının vY mineralların tYrkibindY olan su yer kьrYsinin ьmumi su ehtiyyatının hansı hissYsini tYşkil edir?

A) 1,55 mlrd. km3

B) 13 mlrd. km3

C) 1,45 mlrd. km3

D) 1,37 mlrd. km3

E) 16 mlrd. km353. Зayın quruduğu dцvr hansı vaxtlara tYsadьf edir?

A) temperatur Yn yьksYk hYddY зaddığı dцvrlYrY

B) temperaturun orta qiymYtY malik olduğu dцvrlYrY

C) temperaturun Yn aşağı hYddY зadığı dцvrlYrY

D) temperaturun 100 c olduğu vaxtlara

E) temperaturun 160 c olduğu vaxtlara54. Зayın mYcrası hansı quvvYlYrin tYsiri altında formalaşır?

A) axının hidrodinamiki vY зay yatağının quruntunun mьqavimYt qьvvYlYrinin

B) зay axını ilY mYcra sahillYri arasında yaranan sьrtьnmY qьvvYsinin

C) axın daxilindY yaranan цzlьlь mьqavimYt qьvvYsinin

D) Arximed qıvvYsinin

E) hidrostatiki tYzyiq qьvvYsinin55. Зay mYcrasının dцnYn yerlYrindY axında hansı proses baş verir?

A) eninY sirkulasiya

B) uzununa sirkulyasiya

C) ьzYn lilYrin sahilY зırpılması

D) ьzYn lilYrin зцkmYsi

E) asılı lilYrin nizamlanmış hYrYkYti56. Зay axının dцnYn yerindY en kYsiyi ьzrY yaranan mYrkYzdYn qaзma qьvvYsi hansı dьsturla hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)57. Зayın dцngYli axınının mYrkYzdYn qaзma qьvvYsi nY ьзьn hYr yerdY eyni olmur?

A) mYcranın tYbii Yyrilik radisu dYyişkYn olduğu ьзьn

B) mYcra зox dYrin olduğu ьзьn

C) mYcranın dцngYli hissYnin hYr yerindY en kYsiyinin ellipsvari formasında olduğu ьзьn

D) axının sьrYtinin dYyişkYn olduğu ьзьn

E) axının sYrfinin dYyişkYn olduğu ьзьn58. Зay axının dцngYli hissYsindY mYrkYzdYn qaзma qьvvYsi dYrinlik ьzrY harada зox olur?

A) sYthdY

B) dibdY

C) orta hissYdY

D) qabarıq sahildY

E) зцkьk sahildY59. Зay axınının dцngYli hissYsindY hansı sahildY axın sYthindY qalxma mьşahidY olunur?

A) qabarıq sahildY

B) hYr ikisi sahildY

C) зцkьk sahildY

D) зayın dibindY

E) axının mYrkYzi xYtti ьzrY sYthindY60. Зay axının dцngYli hissYsindY qabarıq sahildY axının sYthindY qalxma hansı dьsturla tYyin edilir?

A)

B)

C)

D)

E)61. Зayın tYbii mYcrası nYyin tYsiri altında formalaşır?

A) mYcra qruntunun vY axının kinematik parametirlYrinin qarşılıqlı tYsiri nYticYsindY

B) цzlьlьk qьvvYsinin

C) Arximed qьvvYsinin

D) sьrtьnmY qьvvYsinin

E) ağırlıq qьvvYsinin62. Зay mYcrasının morfometrik xarakteristikaları dedikdY nY başa dьşьlьr?

A) tYbii mYranın elementlYri arasında mьYyyYn asılılıq yaratmaq

B) mYcranın morfoloci quruluşu

C) mYcranın nizamlanması

D) mYcranın lillYnmYsi

E) mYcra sahillYrinin uзması63. Зay mYcrasında bцyьk elmi vY tYcrьbi YhYmiyyYtli işlYr aparan alimlYr kimlYrdir?

A) S. İ. Ribkin, Q. S. Зekulayev, S. T. Altunin

B) M. M. Qrişin vY K. N. Nekuradze

C) M. İ. Volkov vY M. K. Snitko

D) Y. A. İbadzadY vY H. M. HYsYnov

E) Aqroskin vY Зuqayev64. Зayların nizamlanmış mYcralarında hansı eroziyalar baş verir?

A) mYcranın dYrinliyi vY eni ьzrY olan eroziyalar

B) mYcranın uzunluğu boyu yuyulması

C) mYcranın hYr iki sahilinin lillYnmYsi

D) mYcranın qırılmış ağac budaqları ilY en kYsiyinin azalması

E) mYcranın tektonik proseslYrY mYruz qalması65. Hansı halda зay mYcrasını nizamlanmış dayanaqlı vY ya normal mYcra adlandırmaq olar?

A) зayın axını boyunca onun yuyucu quvvYsi ilY mYcranın muvYqimYt qьvvYsini uyğunlaşdırmaq mьmkьn olduqda

B) mYcra sahillYri uзulmaya mYruz qaldıqda

C) mYca sahillYri lillYnmYyY mYruz qaldıqda

D) зay mYcrasının qabarıq sahili boyunca dambalar tikildikdY

E) зay mYcrasının зцkьk sahili boyunca dambalar tikildikdY66. Nizamlanmayan зay mYcrasında dYrinlik vY eninY eroziyalar baş verdikdY, onlar nY ilY mьYyyYnlYşdirilir?

A) lil зцkьntьlYrininin akkumilyasiyası ilY vurduğu ziyanları aşkarlamaqla

B) teodolitlY

C) nivelirlY

D) planimetrlY

E) sYrf цlзYnlY67. Nizamlanmayan зay mYcrasında dYrinlik vY eninY eroziyaların vurduğu ziyanların neзY nцvu var?

A) 5


B) 1

C) 8


D) 2

E) 9


68. Зay mYrasının davamlı eni S. T. Altunin dьsturu ilY necY hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)69. Зay mYrasının davamlı eni ьзьn S. T. Altunin dьsturunda «A» parmetrinin qiymYti dağlıq hissYdY hansı intervalda dYyişir?

A) A=0,7ч0,9

B) A=0,16ч0,26

C) A=1,8ч2,0

D) A=0,1ч0,15

E) A=1,4ч1,770. Зayların nizamlanan mYcrasının orta dYrinliyi hansı dьsturla tYyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)71. Dayanıqlı зay mYcrasının qabarıq sahillYrdY Yyrilik radiusu necY qYbul olunmalıdır?

A)

B)

C)

D)

E)72. Dayanıqlı зay mYcrasının minimum Yyrilik radiusu necY qYbul olunmalıdır?

A)

B)

C)

D)

E)


  1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə