1. Aşağıdakılardan hansı alqoritmin xassələrinə aid deyil?
Yüklə 305.02 Kb.
səhifə1/3
tarix10.04.2016
ölçüsü305.02 Kb.
  1   2   3
1. Aşağıdakılardan hansı alqoritmin xassələrinə aid deyil?

A) İctimailik

B) Müəyyənlik

C) Kütləvilik

D) Nəticəvilik

E) Diskretlik2. Alqoritmlər əsasən neçə cür təsvir olunurlar?

A) 3


B) 4

C) 2


D) 6

E) istənilən3. Alqoritmin ən əyani təsvir üsulu hansıdır?

A) sxem üsulu

B) alqoritmik dill təsvir üsulu

C) təbii dil

D) psevdokod üsulu

E) hamısı4. Kompyuterdə və ümumiyətlə məsələləri həll etmək üçün neçə cür tipik alqoritmik strukturdan istifadə olunur?

A) 3


B) 4

C) 2


D) istənilən

E) 5


5. Alqoritm termini hansı alimin adı ilə bağlıdır?

A) Əl-Xarəzmin

B) Niklaus Virtin

C) Çarlz Bebbicin

D) Fon Neymanın

E) Blez Paskalın6. Alqoritm məsələnin nəyidir?

A) həll yolu

B) nəticəsi

C) qoyuluşu

D) ilkin şərtləri

E) təsvir üsulu7. Bir məsələdə neçə tipik alqoritmik strukturdan istifadə etmək olar?

A) məsələnin qoyuluşundan asılıdır

B) iki

C) yalnız birD) n sayda

E) bir və ya iki8. Alqoritm nə ilə qurtarmalıdır?

A) Ya məsələnin həllinə gətirib çıxarmalıdır, sonlu sayda addımlardan sonra həll əldə edə bilməməsi səbəbindən dayanmalıdır

dır

B) Məsələnin həll yollarının müəyyənləşdirilməsi iləC) Məsələnin həll yolları çoxluğundan lazım olanı seçməlidir

D) Hökümən məsələnin həllinə gətirib çıxarmalı

E) Proqramın tərtibi ilə

9. Pascalda aşağıdakılardan hansı sıralı tipə aid deyil?

A) Həqiqi

B) Tam

C) Məntiqi

D) Simvol

E) Sadalanan10. Aşağıdakılardan hansı if operatorunun baza yazılış formasıdır?

A) İf Then Else

B) İf Then

C) İf Then Else İf Then Else

D) İf Then Goto

E) İfThen Else Goto11. Seçmə (variant) idarəetməni neçə budaq üzrə ötürür?

A) istənilən qədər (N)

B) 3

C) ən çoxu 8D) ən çoxu 4

E) 2


12. Neçə cür döv operatoru var?

A) 3


B) 2

C) yalnız 1

D) 2 və daha çox

E) məsələnin qayuluşundan asılıdır13. Pascal dili hansı proqramlaşdırma prinsipi əsasında qurulub?

A) Struktur proqramlaşdırma

B) Adi proqramlaşdırma

C) İxtiyari

D) Operator

E) Qeyri-müəyyən14. Aşağıdakılardan hansı Pascal dilinin əlifbasına aid deyil?

A) Rum rəqəmləri

B) Hərflər (Latın əlifbasının böyük və kiçik hərfləri)

C) Ərəb rəqəmləri

D) Xüsusi işarələr

E) İşçi sözlər15. Pascal dilində identifikatorun uzunluğu neçə simvola qədər ola bilər?

A) 32


B) 8

C) 16


D) 128

E) ) 25616. Pascal dilində identifikatorun yazılışında hansı simvollar iştirak edə bilər?

A) latın əlifbasının hərfləri, ərəb rəqəmləri və altdan xətt çəkmə işarəsi

B) Bütün simvollar

C) Latın əlifbasının və milli əlifbanın simvolları

D) Latın əlifbasının böyük hərfləri və ərəb rəqəmləri

E) Latın əlifbasının və milli əlifbanın böyük hərfləri17. Ön şərtli və son şərtli dövr operatorlarının fərqi nədir?

A) Dövrün gövdəsi onun təkrarlanmasını yoxlayan şərtdən asılı olmayaraq bir dəfə yerinə yetirilir

B) fərqi yoxdur.

C) Son şərtli dövrdə nəticənin bəzən qeyri dəqiq olmasında

D) Dövrün parametrinin olmamasında

E) Dövrün gövdəsinə müraciətin əvvəldən olmasında18. Aşağıdakılardan hansı dövr operatoru deyil?

-1-. WHILE..DO

-2- WITH..DO

-3- REPEAT..UNTIL

-4- FOR..DO

-5- CASE..OF

-6- ARRAY..OF

A) 1, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 4

D) 4, 5, 6

E) 3, 4, 619. ifadəsi üçün Paskal dilində yazılmış aşağıdakı ifadələrdən hansılar düzgün deyil?

-1- x: =(sin(sqr(y))+ln(y))/arcsin(y)+exp((1/3)*ln(a));

-2- x: =(sqr(sin(y))+ln(y))/arctan(x/sqr(1–x*x))+exp((1/3)*ln(a));

-3- x: =(sqr(sin(y))+ln(y))/arctan(x/sqrt(1–sqr(x)))+exp((1/3)*ln(a));

-4- x: =(sqr(sin(y))+ln(y))/arctan(sqrt(1–sqr(x))/x)+exp((1/3)*ln(a));

A) 1, 4


B) 1, 2

C) 1, 3


D) 2, 3

E) 2, 4


20. ifadəsi üçün Paskal dilində yazılmış aşağıdakı ifadələrdən hansılar düzgün deyil?

-1- x: =(sin(sqr(y))+ln(y))/arcsin(y)+exp((1/3)*ln(a));

-2- x: =(sqr(sin(y))+ln(y))/arctan(x/sqr(1–x*x))+exp((1/3)*ln(a));

-3- x: =(sqr(sin(y))+ln(y))/arctan(x/sqrt(1–sqr(x)))+exp((1/3)*ln(a));

-4- x: =(sqr(sin(y))+ln(y))/arctan(sqrt(1–sqr(x))/x)+exp((1/3)*ln(a));

A) 1, 4


B) 1, 2

C) 1, 3


D) 2, 3

E) 2, 4


21. Paskal dilində göstərilmiş aşağıdakı ifadələrdən hansılar -ə uyğun gəlir?

-1- Z: = exp(5*sqrt(sqr(sin(x))*sin(x)))/(a*b)–1/(a*exp(–x));

-2- Z: = exp((3/5)*ln(sin(x)))/(a*b)–1/(a*exp(–x));

-3- Z: = exp((5*ln(sqrt(sqr(sin(x))*sin(x))))/(a*b)–1/a*exp(–x);

-4- Z: = exp((1/5)*ln(sqr(sin(x))*sin(x))))/(a*b)–1/(a*exp(–x));

A) 2, 4

B) 1, 3

C) 1, 4

D) 2, 3

E) 1, 222. Massivin indeksinin tipi hansı tiplərdən təşkil oluna bilməz?

A) REAL, LONGINT

B) BYTE, CHAR

C) WORD, CHAR

D) WORD, INTEGER

E) SHORTINT, WORD23. Paskal dilində verilmiş (a-b*d*d)/(2*x) ifadənin riyazi dildə yazılışı hansıdır?

A)

B)

C) a-b

D) (a-b)

E)24. Paskal dilində verilmiş sqr(sin(x))-cos(x*x) ifadənin riyazi dildə yazılışı hansıdır?

A) sin2x – cosx2

B) sin2x – cos2x

C) sinx2 - cosx

D) sin3x-cosx

E) (sinx – cosx)225. Paskal dilində verilmiş a*sqr(x)+cos(b*x) ifadənin riyazi dildə yazılışı hansıdır?

A) ax2+cos(bx)

B) a+cos(bx)

C) ax2+cos()

D)

E)26. Paskal dilində ifadəsi necə yazılır?

A) exp(1/n*ln(x+1))

B) SQR(X+1)

C) SQR(X+1)N

D) (X+1)^N

E) (X+1)27. Delphi nədir?

A) Obyektyönlü proqramlaşdırma dili

B) Layihə hazırlayan proqram

C) Proqram kodunun redaktoru

D) Komponentlərlə işləmək üçün proqram

E) Obyekt yaratmaq üçün proqram28. Vizual proqralaşdırma – bu iki prosesin vəhdətidir (birləşməsidir):

A) Əlavələr pəncərəsinin yaradılması və kodunun yazılması

B) Kompilyasiya və formatlaşdırma

C) Redaktəetmə və formatlaşdırma

D) Quraşdırma və aktivləşdirmə

E) Redaktor kodunun pəncərəsi və obyekt inspektoru29. Delphi-də hansı pəncərə yoxdur?

A) Kompilyasiya pəncərəsi

B) Obyekt inspektoru

C) Obyekt ağacı

D) Əsas forma

E) Redaktor pəncərə30. Proqramın kompilyasiyası hansı əmrlə başlayır?

A) Project>Compile Project

B) Project>Run

C) Project>Compiling and running

D) Project>Build Project

E) Project>Add to Project31. Delphi-nin komponentləri harada saxlanılır?

A) Vizual komponentlər kitabxanasında (VCL)

B) İdarəetmə panelinin kitabxanasında (CPL)

C) Proqram kodlarının anbarında (DLL)

D) Kompyuterlər politralarının panelində

E) Sistemin elektron sorğusunda (HLP)32. Əsas faylın adı harada əks olunur?

A) Project

B) Compiling

C) Editor files

D) Total lines

E) Current line33. Delphi-də fayl – modulundan ibarət proqram kodunun genişlənməsi nədir?

A) pas


B) dpr

C) dfm


D) dof

E) exe


34. Delphi-də proyektin kodundan ibarət proqram kodunun genişlənməsi nədir?

A) dpr


B) pas

C) dfm


D) dof

E) exe


35. Delphi-də proektin parametrlərindən ibarət proqram kodunun genişlənməsi nədir?

A) dof


B) dpr

C) pas


D) dfm

E) exe


36. Delphi-də obyekt hadisələri və xassələri əks olunan pəncərə necə adlanır?

A) Object Inspector ew

B) Form

C) Unit


D) Explorer

E) Object TreeVi37. Delphi-də obyekt inspektoru aşağıdakı iki bölmədən ibarətdir:

A) xassə və hadisə

B) faylların siyahısı və komponentlər

C) xassə və yazılar

D) xassə və metodlar

E) menyu əmrləri38. Delphi mühitində bütün obyektin politralarının komponentləri əlavələr yerinə yetirildikdə proqramist harada yerləşdirir?

A) formada

B) obyekt inspektorunda

C) kod pəncərəsində

D) menyuda

E) obyekt ağacında39. Aşağıda göstərilən tam tiplərdən hansı Delphi-də var?

A) Longword

B) LongStr

C) Double

D) Single

E) Currency40. Delphi dilində daha universal həqiqi tip – Real hansı tiplə ekvivalentdir?

A) Double

B) Real48

C) Single

D) Extended

E) Comp


41. Aşağıda göstərilən tiplərdən hansı Delphi-də sadə tipə aiddir?

A) sıralı, həqiqi

B) strukturlaşdırılmış, tam

C) tam, sətir

D) sıralı, fayl

E) sıralı, prosedur42. Aşağıda göstərilən tiplərdən hansı Delphi-də skalyar tipə aiddir?

A) byte, real, integer, word, char

B) byte, real, integer, word, array

C) byte, real, integer, char, array

D) real, integer, char, string, array

E) real, integer, char, string, file43. 1.5e-45...3.4e38 aralığındakı ədəd hansı tipə aiddir?

A) Single

B) Real

C) Real148

D) Double

E) Exteded44. -2147483648...2147483647 aralığındakı ədəd hansı fiziki tam ədəd tipinə aiddir?

A) Longint

B) Cordinal

C) Shortint

D) Smallint

E) İntbu45. -2147483648...2147483647 aralığındakı tam ədəd hansı ümumi tam ədədə aiddir?

A) İnteger

B) Shortint

C) Smallint

D) Longint

E) Cardinal46. Aşağıda göstərilənlərdən hansılar həqiqi tipə aiddir?

A) Real, Curency

B) Curency, Cardinal

C) Real, Cardinal

D) Longword, Real

E) Longword, Curency47. Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğru deyil?

-1- 144 – tam ədəddir

-2- $ 1FF – onaltılıq tam ədədir

-3- ‘Ünvan’ – tam ədədli sabitdir

-4- ‘SUMMA’ – sətir tipli qiymətdir

-5- -12, 3 – mənfi həqiqi ədəddir

-6- ‘C’ – sətir tipli qiymətdir

A) 3, 6

B) 2, 5, 4

C) 3, 5, 6

D) 1, 4

E) 4, 648. -4...+45 aralığına hansı tip uyğun gəlir?

A) shortint

B) word

C) real


D) char

E) byte


49. Hansı cavab düzgündür 5.18E+02+10E-3?

A) 518.01

B) 51.81

C) 518.001

D) 518.1

E) 518.1050. Hansı tip variant tipinə aid deyil?

A) İnt64

B) İnteger

C) Real

D) Char

E) Boolean51. StrToFloat(3.14) qiymət nəyə bərabərdir?

A) 3.14


B) ‘3.14’

C) ‘314’

D) Pi

E) 314


52. İnisalizasiya hissəsi hansı açar sözü ilə qurtarır?

A) finalization

B) End

C) initialization

D) close

E) break53. Komponentin adına hansı hərf əlavə olunur?

A) T


B) A

C) L


D) C

E) B


54. Sərlövhə nədir?

A) ixtiyari sətir

B) Caption xassə

C) forma tipi

D) sətir tipi

E) mətn sahəsi55. Type(tiblər) bölməsi proqramda harada yerləşir?

A) Const bölməsindən sonra

B) uses işçi sözündən sonra

C) Const bölməsinə qədər

D) Label bölməsində

E) Label bölməsinə qədər56. Aşağıdakı yazılardan hansı düzgündür?

A) const st1='word';

B) char2=('a,..,'z);

C) month=array[1..12] of real;

D) label metka1:1,2,10;

E) const sum:=0;57. Public bölməsi nəyi saxlayır?

A) ümumimüraciətli izahı

B) sinfin nüsxələrini

C) adi dəyişənləri

D) elan edilməz izahı

E) metodlar və sinfin xassələrini58. Published bölməsi nəyi saxlayır?

A) Elan edilmiş izahı

B) sinfin nüsxəsini

C) ümumimüraciətli izahatı

D) Adi dəyişənləri

E) sinfin metodlarını və xassələrini59. Hansı verilənlər operand kimi istifadə oluna bilərlər?

A) Sabitlər

B) Nişanlar

C) Dairəvi mötərizə

D) Şərhlər

E) Operatorlar60. Hansı ad (təlimat) konstruktor adı kimi istifadə olunur?

A) Create

B) Heap

C) Destroy

D) Const

E) Nil


61. Standart bölməsində hansı kompenentlər yerləşib?

A) MainMenu, CheckBox, ActionList, ScrollBax

B) MainMenu, CheckListBox, ListBox, ScrollBox

C) MainMenu, CheckBox, ListBox, ScrollBox

D) MainMenu, CheckListBox, ListBox, ScrollBax

E) MainMenu, CheckBox, Panel, ScrollBox62. Additional bölməsində hansı komponentlər yerləşib?

A) SpeedButton, ScrollBox , Chart, StaticText

B) SpeedButton, CheckBox, StaticText, ScrollBox

C) StaticText, CheckListBox, ListBox, Chart

D) ScrollBox, CheckBox, Chart, ScrollBar

E) SpeedButton, CheckBox, Panel, ScrollBox63. Win32 bölməsində hansı komponentlər yerləşib?

A) ProgressBar, CheckListBox, ImageList, ScrollBox

B) ProgressBar, CheckBox, CoolBar, ScrollBox

C) ) ImageList, ProgressBar, TabControl, CoolBar

D) TabControl, CheckBox, ActionList, ImageList

E) ImageList, CheckBox, Panel, ScrollBox64. Data Controls bölməsində hansı komponentlər yerləşib?

A) DBGrid, DBComboBox, DBListBox, DBNavigator

B) Table, CheckListBox, Database, DBGrid

C) StoredProc, Database, DBListBox, Query

D) DBComboBox, Query, Database, DBNavigator

E) Table, StoredProc, DBGrid l, DBComboBox65. BDE bölməsində hansı komponentlər yerləşib?

A) Table, Database, StoredProc, Query

B) Table, StoredProc, DBListBox, DBNavigator

C) Database, DBNavigator, DBComboBox, StoredProc

D) DBGrid, Query, DBNavigator, DBListBox

E) DBComboBox, Database, DBGrid, Query66. Sinif özündə hansı üç mahiyyəti birləşdirir?

A) sahələr, metodlar, xassələr

B) sahələr, yazılar, atributlar

C) sahələr, obyektlər, metodlar

D) obyektlər, xassələr, hadisələr

E) metodlar, xassələr, hadisələr67. Xassə dedikdə nə başa düşülür?

A) Sinifin sahələrə müraciətini tənzimləyən xüsusi mexanizm

B) Obyekt tipli prosedura

C) Obyekt tipli verilən

D) Obyekt tipli altproqram

E) Elementlər üzərində yerinə yetirilən əməliyyatların tərzini68. Arqument nədir?

A) Faktiki parametrlər

B) Qlobal dəyişənlər

C) Altproqramın elementləri

D) İdarəedici parametrlər

E) Formal parametrlər69. Obyektyönlü proqramlaşdırma hansı xassələrlə təyin olunur?

A) inkapsulyasiya, varislik, polimorfizm

B) inkapsulyasiya, interfeys, varislik

C) verilənlər, metodlar, sahələr

D) verilənlər, varislik, polimorfizm

E) polimorfizm, varislik, reallaşdırma70. “Obyekt-model” nisbətinə obyektin hansı cütlüyü aiddir?

A) Kompyuter – onun funksional sxemi

B) Komyuter – verilənlər

C) Kompyuter – proqram

D) Kompyuter – alqoritm

E) Kompyuter – kataloq71. Obyektin yaradılması üçün hansı işçi sözlər istifadə olunur?

A) object, constructor, destructor

B) object, constructor, dispose

C) private, public, virtual

D) type, function, procedure

E) constructor, virtual, destructor72. Obyektin yaradılması üçün hansı standart direktivlər istifadə olunur?

A) private, public, virtual

B) new, dispose, virtual

C) object, private, public

D) object, virtual, dispose

E) object, constructor, destructor73. Metod nədir?

A) Sinifin elementi olan altproqram

B) Obyekt tipli verilənlər

C) Obyekt tipli altproqram

D) Obyekt tipli prosedura

E) Qrafiki model74. Polimorfizm əməliyyatı nədir?

A) Müxtəlif siniflər üçün müxtəlif formalar

B) Verilənlər sahəsinə müraciət

C) Yazı sahəsinin inisiallaşdırılması

D) Dinamik dəyişənlərin izahı

E) İnformasiyanın ötürülməsi75. Varislik nədir?

A) Mövcud obyekt – valideyndən yeni obyekt – irsin törəmə prosesi

B) Xüsusiləşmə üçün obyekt – irsin törəməsi

C) Genişlənmə üçün obyekt – irsin törənməsi

D) Ümumiləşmə üçün obyekt – irsin törənməsi

E) Məhdudlaşma üçün obyekt – irsin yaranması76. Konstruktor – bu ...

A) Metoddur, hansı ki, mövcud sinfin obyektinin nüsxəsi yaranan moment ancaq bir dəfə çağrılır

B) Metoddur, hansı ki, obyekt yaranan moment çağrılır.

C) Metoddur, hansı ki, mövcud sinfin obyektinin nüsxəsi yaranan moment bir neçə dəfə çağrılır

D) Metoddur, hansı ki, mövcud sinfin obyekti yaranan moment çağrılır

E) Metoddur, hansı ki, sinfin yaranması moment çağrılır77. Button1 obyekti yaratmaq üçün OnClick sətrində emaledicinin hansı adı olmalıdır?

A) Button1Click

B) OnClickButton1

C) OnClick

D) ButtonClick

E) TButton178. Bu metodlardan hansı obyekti ekranda göstərir?

A) Show

B) Move To

C) Hide

D) Draw

E) TGraph Object79. Əlavəni hansı metodla bağlamaq yaxşıdır?

A) Terminate

B) Close

C) Exit


D) Alt+Ctrl+Del

E) Close All80. Əlavənin kompilyasiyasını hansı metodla yerinə yetirmək yaxşıdır?

A) Ctrl+F9

B) F9

C) F5


D) Ctrl+F5

E) Ctrl+F781. Göstərilən metodlardan hası obyekti ekranda göstərir?

A) Show

B) Move To

C) Hide

D) Draw

E) TGraph Object82. Birsətirlik şərh hansı simvolla başlayır?

A) //


B) //*

C) (*


D) {*

E) /*


83. Çoxsətirli şərhlər hansı simvollarla qapanır?

A) (* və *)

B) /* və */

C) //


D) {və}

E) (və)84. Pascal dilində obyekt necə təsvir olunur?

A) type

MyObject = object

{sahələr}

{metodlar}

end;


B) type

MyObject = record

{sahələr}

{metodlar}

C) var

{sahələr}begin

{metodlar}

end.

D) typeMyObject = object

{sahələr}

{metodlar}

end;


E) type

MyObject = object

{sahələr}

{metodlar}

end;

85. Proqramın hansı bölməsində obyektin inisializasiyası şərh olunur?

A) Altproqramın gövdəsində

B) Prosedura formasında

C) Altproqram formasında

D) Obyektin daxilində altproqram

E) funksiya formasında86. TLabel obyektinin əsas xarakterik xassəsi hansıdır?

A) Caption

B) Enabled

C) Text


D) Font

E) Name


87. Label komponentində avtomatik olaraq yeni sətrə keçmək üçün hansı xassə istifadə olunur?

A) WordWrap

B) Caption

C) AutoSize

D) Align

E) Anchors88. Necə etmək lazımdır ki, proqram işə düşdükdən sonra kursor daxiletmə sətrində yanıb-sönsün?

A) Form1.ActiveControl:=Edit1

B) Edit1.ActiveControl:=true

C) Form1.ActiveControl:=Edit1.Text

D) Edit1.ActiveControl:=false

E) Form1.Active.Control:=Edit1.Text


  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə